MEKSYK

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Co za Mek­syk! Atrak­cje tego kraju są tak liczne, że aż ciężko było nam wybrać ich TOP 10… Po nie­ma­łej „burzy mózgów” posta­wi­li­śmy na naszym zda­niem naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej fascy­nu­jące atrak­cje Mek­syku, do któ­rych z chę­cią wra­cam co rok: 

 

  1. MEKSYK (MIASTO) 

Oj tak, Mexico City to dopie­ro… Mek­syk! Mówi się, że „mia­sto to cha­osem stoi” i nic dziw­nego. W końcu mieszka tam ponad 19 milio­nów ludzi! Naj­lud­niej­sze mia­sto na świe­cie ma jed­nak bar­dzo dużo do zaofe­ro­wa­nia: liczne zabytki, muzea, gale­rie sztuki i naj­lep­sze restau­ra­cje z tra­dy­cyjną mek­sy­kań­ską kuch­nią. 

 

  1. OAXACA

Oaxaca (a wła­ści­wie Oaxaca de Juarez) to impre­zowa sto­lica Mek­syku. W poło­żo­nej na wyso­ko­ści 1500 m n.p.m miej­sco­wo­ści zna­leźć można liczne bary z muzyką graną na żywo, a tam­tej­sze ulice tęt­nią życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. Pod mia­stecz­kiem znaj­dują się zaś fascy­nu­jące ruiny mia­sta Zapo­te­ków – Monte Alban. 

 

  1. PUEBLA

Zwana „Mek­sykańskim Mia­stem Anio­łów” Puebla to bohe­mi­styczna perła Mek­syku. Miej­sco­wość znana jest bowiem ze swo­jego arty­stycz­nego cha­rak­teru. Na uwagę zasłu­guje rów­nież jej szcze­gólne poło­że­nia. Puebla leży bowiem tuż u podnóża wul­kanu La Malin­che (co w języku aztec­kim ozna­czało „Czci­godna Pani w Zie­lo­nej Spód­nicy”). 

 

  1. PARK NARODOWY PALENQUE

Park Naro­dowy Pale­nque to miej­sce w któ­rym łączą się trzy kolory: zie­leń dzi­kiej mek­sy­kań­skiej dżun­gli, tur­kus wspa­nia­łych leśnych wodo­spa­dów i sza­rość tam­tej­szych świą­tyń. Na sta­no­wi­sku arche­olo­gicz­nym Pale­nque znaj­duje się jedna ze słyn­niej­szych świą­tyń w Mek­syku tzw. Świą­ty­nia Inskryp­cji. Swoją sławę zawdzię­cza pła­sko­rzeź­bie zdo­bią­cej znaj­dującą się w niej płytę nagrobną grobu jed­nego z kró­lów Majów. Wiele osób uważa bowiem, że pła­sko­rzeźba przed­sta­wia władcę trzy­ma­ją­ce­go… ster rakiety. 

 

  1. TEOTIHUACAN

Wśród naj­cie­kaw­szych atrak­cji Mek­syku wymie­nić można wiele pozo­sta­ło­ści kul­tury Azte­ków, Majów i innych ludów zamiesz­ku­ją­cych dawną Ame­rykę Łaciń­ską. Jed­nym z nich jest Teothu­acan, czyli z języka Azte­ków „miej­sce, w któ­rym ludzie stają się bogami”. To wła­śnie tam znaj­duje się Pira­mida Słońca, czyli naj­więk­sza i naj­star­sza pira­mida w Mezo­ame­ryce.

  1. CHICHEN ITZA

W Soli­stach lubimy cza­sem poczuć się niczym boha­te­ro­wie fil­mów o India­nie Jone­sie;) Wła­śnie na naszych wypra­wach odwie­dzamy takie miej­sca jak Chi­chen Itza jed­nym z naj­le­piej zacho­wa­nych miast sta­ro­żyt­nych Majów. Można tam zoba­czyć naj­bar­dziej fascy­nu­jące zabytki z cza­sów pre­ko­lum­bij­skich – pira­midę El Castillo (pol. Zamek) czy Świą­ty­nię Wojow­ni­ków. 

 

  1. CENOTY

W świat Majów prze­nieść się można także na pół­wy­spie Juka­tan. To wła­śnie tam znaj­duje się kil­ka­set ceno­tów – głę­bo­kich na kil­ka­set metrów studni kra­so­wych wypeł­nio­nych słodką wodą. Majom słu­żyły one za natu­ralne baseny oraz miej­sca kultu, dziś to przede wszyst­kim raj dla płe­two­nur­ków. 

 

  1. WULKAN PARICUTINWyobraź sobie, że wsta­jesz rano, zapa­rzasz poranną kawę, patrzysz przez okno na podwórko pod domem, a tam… wul­kan! Taka sytu­acja zda­rzyła się w środ­ko­wym Mek­syku, gdzie w 1943 roku, w zale­d­wie 24 godzin wypię­trzył się wul­kan Pari­cu­tin, który do dziś pozo­stał nie­wy­ja­śnioną naukową zagadką. 

 

  1. PARK NARODOWY KANIONU SUMIDERORzeka wijąca się pomię­dzy skal­nymi ścia­nami wyso­kimi na ponad tysiąc metrów i wygrze­wa­jące się na jej brzegu kro­ko­dyle? Taki widok podzi­wiać można w zie­lo­nym Parku Naro­dowym Kanionu Sumi­dero, poło­żo­nym na rzece Gri­ja­lva w połu­dnio­wym Mek­syku. W żad­nym innym miej­scu nie zoba­czysz tylu odcieni zie­leni jak tam…

 

  1. TULUM, CANCUN i PUERTA VALLARTA

Nie można zapo­mnieć, że Mek­syk to także piękne, cią­gnące się kilo­me­trami, piasz­czy­ste plaże. Te naj­bar­dziej nie­biań­skie zna­leźć można np. w trzech kli­ma­tycz­nych nadmor­skich miej­sco­wo­ściach tury­stycz­nych: Tulum, Can­cun i Puerta Val­larta. „Coś dla sie­bie” znajdą tam zarówno impre­zo­wi­cze, jak i Ci, któ­rzy szu­kają odpo­czynku i chwili wytchnie­nia w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­rody. 

Icon
CIEKAWOSTKI

Mek­syk – cie­ka­wostki i najważniejsze infor­ma­cje 

 

Mek­syk przy­wo­dzi na myśl wiele sko­ja­rzeń: kolo­rowe stroje, som­brero, tequ­ilę, piniaty, kak­tu­sy… Mimo to jest wiele rze­czy, któ­rych jesz­cze nie wiemy o tym nie­zwy­kle barw­nym kraju. Oto cie­ka­wostki o Mek­syku, które spra­wią, że zako­chasz się w nim jesz­cze bar­dziej!

 

Pełna nazwa Mek­syku to Mek­sykańskie Stany Zjed­no­czone (hiszp. Esta­dos Uni­dos Mexi­ca­nos). Warto też pamię­tać, że hisz­pań­ską nazwę México wyma­wiamy mniej wię­cej jako „mehiko”, czyli przez „h”. 

 

Mek­syk ogło­sił nie­pod­le­głość od swo­jego kolo­ni­za­tora – Hisz­pa­nii w 1810 roku. Na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej została ona jed­nak uznana dopiero jede­na­ście lat póź­niej, w 1821 roku. 

 

Flaga Mek­syku składa się z trzech pio­no­wych pasów: zie­lo­nego, bia­łego i czer­wo­nego. Zie­lony ma sym­bo­li­zo­wać nadzieję i nie­pod­le­głość, biały czy­stość oraz reli­gię kato­licką, a czer­wony jed­ność narodu i krew pole­głych w walce o nie­pod­le­głość.  Na środku flagi wid­nieje wize­ru­nek orła poże­ra­ją­cego grze­chot­nika, który sym­bo­li­zuje Tenoch­ti­tlán – dawną sto­licę Azte­ków. 

 

Mek­syk jest 14. kra­jem na świe­cie pod wzglę­dem wiel­ko­ści i 11. pod wzglę­dem liczby lud­no­ści. 

 

Aż 89% mek­sy­kań­skiego spo­łe­czeń­stwa dekla­ruje, że wyznaje reli­gię kato­licką. Czyni to mek­syk jed­nym z najbar­dziej reli­gij­nych kra­jów świata oraz dru­gie (zaraz po bra­zy­lii) miej­sce pod wzglę­dem ilo­ści kato­li­ków. 

 

Sto­lica Mek­syku – Mek­syk (ang. Mexico City, hiszp. Ciu­dad de México) jest trze­cim co liczby lud­no­ści miast na świe­cie. Ofi­cjal­nie mieszka w nim około 22 milio­nów ludzi. 

 

Uno­szący się nad mia­stem Mek­syk smog uwa­żany jest za naj­gęst­szy na świe­cie. 

 

W Mek­syku znaj­duje się jeden z sied­miu cudów świata – Pira­mida Chi­chen Itza. Sta­nowi ona część pre­ko­lum­bij­skiego mia­sta Majów, będą­cego jed­nym z naj­waż­niej­szych i najbar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych atrak­cji tury­stycz­nych w Mek­syku. 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem Mek­syku jest Pico de Ori­zaba (5636 m n.p.m.) – uśpiony stra­to­wul­kan w paśmie gór­skim Kor­dy­liera Wul­ka­niczna, w połu­dnio­wej czę­ści kraju

 

W Mek­syku można zaku­pić około 200 róż­nych odmian ostrych papry­czek. 

 

Uważa się, że cze­ko­lada została odkryta w Mek­syku, gdzie przez stu­le­cia ziarna kaka­owca słu­żyły za śro­dek płat­ni­czy. Słowo „cze­ko­lada” pocho­dzi praw­do­po­dob­nie z języka Azte­ków. „Xoco­latl” to połą­cze­nie słów: ksok – gorzki oraz atlas – woda. 

 

Z Mek­syku pocho­dzi także popcorn. Pra­żona kuku­ry­dza była znana już w cza­sach Azte­ków. 

 

W Mek­syku napo­tkać można wiele cie­ka­wych, a czę­sto szo­ku­ją­cych dla Euro­pej­czy­ków obrzę­dów i zwy­cza­jów. Jed­nym z nich jest Święto Zmar­łych, które dla Mek­sykanów jest oka­zją do hucz­nej imprezy. Uni­ka­tową w skali świa­to­wej jest tra­dy­cja wyko­py­wa­nia z gro­bów i czysz­cze­nie kości umar­łych, co ma sta­nowić oka­za­nie sza­cunku zmar­łym bli­skim. 

 

Bar­dzo popu­lar­nym spor­tem w Mek­syku jest lucha libre – odmiana wre­stlingu, gdzie wal­czący mają na sobie cha­rak­te­ry­styczne, obci­słe maski. 

Icon
KLIMAT I POGODA

Mek­syk koja­rzy się z wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami i wiecznym słoń­cem. Tym­cza­sem pogoda zależy tam od wielu czyn­ni­ków: regionu, pory roku i wyso­ko­ści. 

 

Mek­syk cha­rak­te­ry­zuje się bar­dzo dużym zróż­ni­co­wa­niem kli­ma­tycz­nym. Przy­kła­dowo więc gdy na gra­nicy z Ari­zoną panuje mek­sy­kań­ska zima, a tem­pe­ra­tura powie­trza wynosi zale­d­wie kilka stopni, na połu­dniu kraju mogą sza­leć wła­śnie nie­by­wałe upały. Dobrze jest mieć to na uwa­dze, zwłasz­cza, gdy w pla­nach ma się zimowe zwie­dza­nie róż­nych regio­nów Mek­syku. Wów­czas obok let­nich ubrań, warto spa­ko­wać też cie­plej­szą bluzę i kurtkę. 

 

Mek­syk – kli­mat 

 

Ze względu na swoje cha­rak­te­ry­styczne ukształ­to­wa­nie terenu i roz­cią­głość geo­gra­ficzną Mek­syk cechuje się sporą róż­no­rod­no­ścią kli­matyczną. Leży on w obsza­rze dwóch stref kli­matycznych. Pół­nocna i środ­kowa część kraju obej­muje kli­mat zwrot­ni­kowy, zaś połu­dniowy obszar to region kli­matu podrów­ni­ko­wego. Co wię­cej: na pół­noc­nych obsza­rach Mek­syku panuje suchy i gorący kli­mat pustynny, na tere­nach połu­dniowych nizin wil­gotny i gorący kli­mat tro­pi­kalny. 

 

Mek­syk – pogoda 

 

Latem na pół­noc­nych tere­nach Mek­syku jest zazwy­czaj bar­dzo gorąco, a tem­pe­ra­tura potrafi się­gnąć nawet 38–40 °C. Naj­cie­plej jest tam na pustyni Sonora oraz na Pół­wy­spie Kali­for­nij­skim, gdzie tem­pe­ra­tury docho­dzą do czter­dzie­stu kilku stopni. Zimą nato­miast w pół­noc­nej czę­ści kraju robi się dosyć chłodno, a słupki rtęci w ter­mo­me­trach spa­dają nawet do poziomu zero. Sytu­acja wygląda zupeł­nie ina­czej na połu­dniu Mek­syku, na obsza­rach znaj­du­ją­cych się w stre­fie podrów­ni­ko­wej. Roczne ampli­tudy tem­pe­ra­tury powie­trza nie są tam tak duże jak na pół­nocy kraju. W obsza­rach tych przez więk­szość roku śred­nia tem­pe­ra­tura oscy­luje pomię­dzy 30 a 32 °C. Naj­zim­niej w Mek­syku jest, oczy­wi­ście, na tere­nach górzy­stych. Przy­kła­dowo w Pachu­cha – gór­skiej miej­sco­wo­ści, poło­żo­nej na wyso­ko­ści 2400 m n.p.m, śred­nia tem­pe­ra­tura roczna wynosi zale­d­wie 14–16 °C i zda­rzają się tam opady śniegu. Deszcz zaś pada w Mek­syku nie dużo czę­ściej niż w Pol­sce. Śred­nia rocz­nych opa­dów to około 1000 mm. Najm­niej pada na tere­nach pustyn­nych, a najwię­cej na połu­dniowym wybrzeżu. Najob­fit­sze opady odno­to­wy­wane są nato­miast w okre­sie waka­cyj­nym, czyli od czerwca do wrze­śnia. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Mek­syku?

 

Sezon tury­styczny w Mek­syku trwa przez cały rok. Za naj­lep­szy ter­min na mek­sy­kań­ską wyprawę uznaje się jed­nak okres mię­dzy koń­cem paździer­nika, a począt­kiem maja. Jest wtedy cie­pło, ale powie­trze nie jest tak wil­gotne i duszna jak latem. W okre­sie zimowo-wio­senny zda­rza się tam też dużo mniej gwał­tow­nych opa­dów desz­czu. Przed wybo­rem ter­minu warto jed­nak zasta­no­wić się co jest naszym głów­nym celem podróży (tj. np. pla­żo­wa­nie, sporty wodne, trek­kingi etc.) oraz jakie regiony dokład­nie chcemy odwie­dzić. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Mek­syk – kuch­nia i smaki 

Mek­syk w pierw­szej kolej­no­ści koja­rzy Ci się z ostrymi potra­wami? Pra­wi­dłowo! Jed­nak ostrość poda­wana jest w róż­nych bar­dziej i mniej zaska­ku­ją­cych kom­po­zy­cjach sma­ko­wych i naj­czę­ściej w towa­rzy­stwie słod­kiej kuku­ry­dzy, fasoli czer­wo­nej oraz mie­lo­nego mięsa. 

 

Kuch­nia mek­sy­kań­ska 

Kuch­nia mek­sy­kań­ska jest nie­zwy­kle popu­larna na świe­cie, jed­nak w naj­lep­szym wyda­niu jest ona poda­wana oczy­wi­ście w lokal­nych restau­ra­cjach. Jest ona tak dobra, że w 2010 roku została wpi­sana na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego. Choć dań mek­sy­kań­skich jest wiele, to jedno jest pewne – łączą je wszyst­kie m.in. ostra papryka oraz kuku­ry­dza w kon­ser­wo­wej postaci, jak i jako pla­cek kuku­ry­dziany. 

 

Smaki Mek­syku

 

Mek­syk to przede wszyst­kim tor­tille, czyli placki kuku­ry­dziane z róż­nymi dodat­kami. Najbar­dziej zna­nymi są tacos, buri­tos, quesa­dilla oraz te z far­szem faji­tas. Wszyst­kie oparte są na poda­wa­nej w róż­nych warian­tach tor­tilli – ufor­mo­wa­nej w łódeczkę, zawi­nię­tej, przy­pie­ka­nej jedna na dru­giej, samo­dziel­nie, przy­po­mi­na­jąc pizzę z dodat­kami. Mek­syk kocha placki, także w postaci zapie­ka­nych nale­śni­ków, czyli enchil­la­das. Wszyst­kie te potrawy łączą w sobie nie­zwy­kły smak ostro­ści połą­czo­nej z serem żół­tym, a także kwa­śnej śmie­tany w celu jej zła­go­dze­nia. Bar­dzo czę­sto potrawy przy­pra­wiane są suszo­nym chili, ale także kolen­drą – ona rów­nież dosko­nale kom­po­nuje się z ostrymi sma­kami, łago­dząc je i doda­jąc świe­żo­ści. Podob­nie jest w przy­padku soku z limonki, który doda­wany jest rów­nież do więk­szo­ści z mek­sy­kań­skich dań. Wszystko to zazwy­czaj polane jest sosem salsa lub guaca­mole. Oczy­wi­ście nie można zapo­mi­nać także o gęstych zupach mek­sy­kań­skich, które rów­nież zawie­rają w swoim skła­dzie róż­nego rodzaju fasole, kuku­ry­dzę, a także mięso mie­lone. 

 

Najważ­niej­sze dania mek­sy­kań­skie 

Oto nie­które z mek­sy­kań­skich potraw, przy­sta­wek i dodat­ków, które naśla­do­wane są na całym glo­bie: 

– Faji­tas – potrawa fla­gowa Mek­syku, która pier­wot­nie była tor­tillą fasze­ro­waną gril­lo­wa­nym mię­sem woło­wym wraz z warzy­wami. Obec­nie jest to każdy rodzaj mięsa, nawet drób. 

– Chili con Carne – mek­sy­kań­ska ostra zupa na bazie naj­czę­ściej spo­ży­wa­nych przez mek­sy­ka­nów warzyw, w tym fasoli i kuku­ry­dzy. 

– Guaca­mole – dip z doj­rza­łego awo­kado, pomi­do­rów i cebuli z dodat­kiem soku z limonki. 

– Salsa – sos pomi­do­rowy z dodat­kiem ostrej papryczki chili, cebuli, szczy­pior­kiem, czosn­kiem i kolen­drą. Dosko­nały doda­tek do nacho­sów, czyli kuku­ry­dzianych mek­sy­kań­skich chip­sów. 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Już czu­jesz zapach bur­rito i guaca­mole, a w gło­wie gra Ci mek­sy­kań­ska muzyka? Zanim sta­nie się to rze­czy­wi­sto­ścią, dowiedz się czy przed wyjaz­dem musisz dopeł­nić jakiś for­mal­ność, czy potrzebna jest Ci wiza do Mek­syku i z jakim doku­men­tem możesz podró­żo­wać. 

Mek­syk – wiza

Jeśli wjeż­dżasz do Mek­syku na zwy­kłe waka­cje – nie musisz apli­ko­wać o wizę. Oby­wa­tele pol­scy są bowiem zwol­nieni z obo­wiązku wizo­wego w przy­padku poby­tów tury­stycz­nych, pry­wat­nych lub służ­bo­wych nie prze­kra­cza­ją­cych 180 dni. 

Nato­miast przy prze­lo­cie tran­zy­tem przez tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki konieczna jest wiza tran­zy­towa tego kraju. 

Mek­syk – doku­menty potrzebne podczas podróży

Do Mek­syku możesz wje­chać jedy­nie z waż­nym pasz­por­tem. Choć prze­pisy mek­sy­kań­skie nie prze­wi­dują mini­mal­nego okresu jego waż­no­ści, to służby celne z reguły ocze­kują, że pasz­port będzie ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy. Przed wyprawą upew­nij się, że zawarte w nim dane oso­bi­ste są aktu­alne, a ze zdję­cia łatwo Cię roz­po­znać. 

Na lot­ni­sku urzęd­nicy migra­cyjni mogą rów­nież prze­pro­wa­dzić z Tobą krótki wywiad i zapy­tać o wię­cej szcze­gó­łów dot. Two­jej podróży, pyta­jąc np. o cel wjazdu i doce­lowe miej­sce pobytu. Mogą rów­nież popro­sić Cię o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­li­wia­ją­cego dal­szą podróż, a także środ­ków finan­so­wych wystar­cza­ją­cych na pokry­cie kosz­tów wyjazdu. Jest to cał­ko­wi­cie natu­ralna pro­ce­dura i nie jest ona powo­dem do stresu. 

Amba­sada Mek­syku w Pol­sce

Jeżeli wybie­rasz się do Mek­syku na dłu­żej niż pół roku, musisz apli­ko­wać o odpo­wied­nią wizę. W tym celu skon­tak­tuj się z Amba­sadą Mek­syku w Pol­sce. 

Amba­sada Mek­syku w Pol­sce/ Emba­jada de México en Polo­nia

Adres: al. Jero­zo­lim­skie 123 A, 02-017 War­szawa

Tel.: 22 311 29 00

 

Amba­sada Pol­ski w Mek­syku

Jeżeli pod­czas podróży po Mek­syku będziesz potrze­bo­wać pomocy, bo np. zgu­bisz pasz­port, zgłoś się do pol­skiej amba­sady. Jej adres to: 

Amba­sada RP w Mek­sykuCalle Cra­co­via 40, Colo­nia San Ángel, 01000 Ciu­dad de México

Tel.: +52 55 5481 2050

e-mail: mek­syk. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

 *Tekst został napi­sany 10.03.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Meksyku mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon WIZA I DOKUMENTY