NEPAL

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Nepal to nie­wielki kraj, a mimo to zna­leźć w nim można wiele war­tych zoba­cze­nia miejsc, miast i zabyt­ków. Jeśli chcesz wie­dzieć co zachwy­ciło nas w nim naj­bar­dziej, czy­taj dalej. 

 

Kat­mandu

 

Swoją przy­godę z Nepa­lem warto roz­po­cząć w jego sto­licy – Kat­mandu. Miej­sco­wość jest jedną z naj­wy­żej poło­żo­nych sto­lic na świe­cie, gdyż znaj­duje się na wyso­ko­ści 1400 m n.p.m. Choć dla więk­szo­ści podróż­nych wiel­kie mia­sto jest jedy­nie przy­stan­kiem pod­czas wyprawy w Hima­laje, można w nim zna­leźć wiele war­tych odwie­dze­nia świą­tyń i muzeów. 

 

Świą­ty­nia Paśu­pa­ti­nath w Kat­mandu

 

Jed­nym z takich miejsc w Kat­mandu jest Paśu­pa­ti­nath. Jest to świą­ty­nia hin­du­istyczna, uwa­żana za naj­święt­szą świą­ty­nię Śiwy w Nepalu. Kom­pleks świą­tynny usy­tu­owany jest na brzegu rzeki Bag­mati, przy któ­rej bar­dzo czę­sto prze­pro­wa­dzany jest tra­dy­cyjny, hin­du­istyczny obrzę­dek pochówku. 

 

Bod­nath

 

Inną ważną świą­ty­nią w Kat­mandu jest Bod­nath, uwa­żana jest za jedną z naj­waż­niej­szych bud­dyj­skich świą­tyń na świe­cie. Każ­dego roku przy­by­wają do niej liczne piel­grzymki z całego globu. Cha­rak­te­ry­styczną cechą świą­tyni są oczy Buddy nama­lo­wane na czte­rech ścia­nach stupy. 

 

Dur­bar Squ­are

 

Ser­cem Kat­mandu jest nato­miast Dur­bar Squ­are, peł­niący rolę swo­istego rynku. To przy nim ulo­ko­wane zostały wszyst­kie naj­cen­niej­sze zabytki mia­sta. Naj­waż­niej­szym z nich jest Pałac Kró­lew­ski Hanu­man Dhoka. 

 

Obszar chro­niony wokół Anna­purny

 

Celem więk­szo­ści tury­stów odwie­dza­ją­cych Nepal jest nie­zwy­kle malow­ni­czy obszar chro­niony wokół Anna­purny, czyli tereny oka­la­jący słynną górę. Widoki, jakie można tam podzi­wiać przy­spie­szają bicie serca i zapie­rają dech w piersi (coś o tym wiemy, spraw­dzi­li­śmy nie raz…). Piękno przy­rody prze­plata się tam z wie­lo­let­nimi tra­dy­cjami, a cisza i spo­kój poru­szają serce i duszę. 

 

Sank­tu­arium Anna­purny

 

Peł­nym magii miej­scem jest też samo Anna­purna Base Camp – schro­ni­sko poło­żone na wyso­ko­ści 4130 m.n.p.m.. To wła­śnie tam docho­dzimy pod­czas naszej soli­sto­wej wyprawy „Indie + Nepal”. Z ABC roz­po­ściera się prze­piękny widok na ota­cza­jące szczyty, wyż­sze niż 6400 m n.p.m. Czego chcieć wię­cej, prawda?

 

Pokhara

 

Nasze soli­stowe serca skra­dła także Pokhara – nie­wielka miej­sco­wość z wiel­kim duchem. Poło­żona jest nad jezio­rem Phewa Tal, po któ­rym pły­wają dzie­siątki kolo­ro­wych łódek, a za nim roz­po­ściera się wspa­niały widok na masywy Anna­purny, Dhau­la­giri i Mana­slu. 

 

Park naro­dowy w Chi­twan

 

Chi­twan to jeden z naj­star­szych Par­ków Naro­do­wych w Nepalu. Znaj­du­jąca się w nim dżun­gla to dom dla wielu gatun­ków zwie­rząt, w tym rów­nież wielu ende­micz­nych. Można tam zoba­czyć cho­ciażby rogate noso­rożce, tygrysy, różne gatunki małp oraz nie­zli­czone gatunki pta­ków. Wszystko to w otoczce nie­zwy­kłej, tro­pi­kal­nej roślin­no­ści. 

 

Mana­slu

 

Prze­pięknym miej­scem na trek­king są także oko­lice góry Mana­slu (8 156 m n. p. m). Z jego sto­ków spły­wają trzy lodowce: Mana­slu, Pun­gen i Thu­lagi, co two­rzy nie­sa­mo­wity widok przez cały rok. Sam Kukuczka pisał o tym miej­scu tak: ”Droga do bazy pod Mana­slu pro­wa­dzi wzdłuż rzeki Buri Gan­daki. Jest to jedna z naj­pięk­niej­szych dolin jakie znam”. 

 

Tha­mel

 

Prze­ci­wień­stwem spo­koj­nych i cichych Hima­la­jów jest roz­ryw­kowe mia­sto Tha­mel. Tam­tej­szy chaos dźwię­ków, kolo­rów i zapa­chów w zaska­ku­jący spo­sób łączy się w bar­dzo cie­kawą całość. Pełen restau­ra­cji i skle­pów z pamiąt­kami Tha­mel sta­nowi uwiel­biany przez tury­stów przy­sta­nek przed lub po gór­skich wędrów­kach. 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Nepal – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Nepal koja­rzy się przede wszyst­kim z prze­ci­na­ją­cymi jego tery­to­rium Hima­la­jami. Prze­ciętny tury­sta nie wie o nim jed­nak zbyt wiele. Co warto wie­dzieć o Nepalu przed podróżą do niego? Oto naszym zda­niem naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Nepalu. 

 

1.Pełna nazwa kraju Nepal to Saṁghīya Loka­tān­trik Gaṇa­tan­tra Nepāl  (pol. Fede­ralna Demo­kra­tyczna Repu­blika Nepalu). 

 

2.Sto­licą Nepalu jest Kat­mandu. Mia­sto znaj­duje się na wyso­ko­ści 1355 metrów n.p.m.. 

 

3.Flaga Nepalu jest jedyną flagą na świe­cie, która nie jest czwo­ro­ką­tem. Składa się z dwóch trój­ką­tów, które sym­bo­li­zują Hima­laje oraz dwa główne wyzna­nia miesz­kań­ców kraju: bud­dyzm i hin­du­izm. Na trój­ką­tach znaj­dują się księ­życ oraz słońce, które mają sym­bo­li­zo­wać wiarę w to, że naród nepal­ski będzie żył tak długo, jak te dwa ciała nie­bie­skie. 

 

4.Nepal jest kra­jem gór­skim. Ponad 80% jego powierzchni zaj­mują góry o śred­niej wyso­ko­ści ok. 6000 metrów n.p.m.. 

 

5.Naro­do­wymi zwie­rzę­tami Nepalu są zebu i ptak dan­phe. 

 

6.Naj­więk­szym obsza­rem chro­nio­nym przy­rody w Nepalu jest ten znaj­dujący się wokół masywu Anna­purny. Sza­cuje się, że jest on głów­nym celem podróż­ni­czym aż 60% tury­stów odwie­dza­ją­cych Nepal. 

 

7.Naj­wyż­szym szczy­tem Nepalu jest Mount Eve­rest (8848 m n.p.m.), który jed­no­cze­śnie jest też naj­wyż­szym szczy­tem świata. 

 

8.Do roku 1865 Mount Eve­rest nosił nazwę „Szczyt XV”. W języku tybe­tań­skim jest on nato­miast nazy­wany „Czo­mo­lungma”

9.Pierwszą Europejką zdobywającą szczyt Mount Everest była polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. Dokonała tego w 1978 roku. 

10.Na tere­nie Nepalu znaj­duje się aż 8 z 10 naj­wyż­szych szczy­tów świata: Mount Eve­rest, Kan­czen­dzonga, Lhotse, Makalu, Czo Oju, Dhau­la­giri, Mana­slu oraz Anna­purna. Wszyst­kie z nich są „ośmio­ty­sięcz­ni­kami”. 

 

11.W Nepalu nie ma pol­skiej pla­cówki dyplo­ma­tycz­nej. Naj­bliż­sza znaj­duje się w Indiach, w New Delhi. 

12.Nepal jest jed­nym z nie­licz­nych kra­jów na świe­cie, które nie obcho­dzą dnia nie­pod­le­gło­ści. Nigdy bowiem nie znaj­do­wał się pod rzą­dami innego kraju. 

 

13.Nepal­czycy nie witają się poda­niem dłoni. 

 

14.W Nepalu możesz zaob­ser­wo­wać kolo­rowe cho­rą­giewki zawie­szone w prze­róż­nych miej­scach, zwłasz­cza na szla­kach gór­skich i przy świą­ty­niach. Są to tra­dy­cyjne tybe­tań­skie flagi modli­tewne. 

 

 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Wybie­ra­jąc ter­min na wyjazd do Nepalu, warto zasta­no­wić się przede wszyst­kim jaki jest cel naszej wyprawy: zwie­dza­nie nizin, nie­wy­so­kie trek­kingi czy wyso­ko­gór­skie eks­pe­dy­cje. Pogoda Nepalu cechuje się bowiem sporą pię­tro­wo­ścią. 

Myśląc o Nepalu, zazwy­czaj mamy przed oczami jego zaśnie­żone Hima­laje. Małym zasko­cze­niem może być więc fakt, że na jego nizi­nach zda­rzają się naprawdę upiorne upały. Jedno jest więc pewne: do Nepalu warto zabrać każdy rodzaj ubrań – zarówno te let­nie, cien­kie, jaki cie­plej­sze, prze­zna­czone do trek­kin­gów. 

 

Nepal – kli­mat

 

Nepal znaj­duje się w dwóch stre­fach kli­matycznych. Na połu­dniu kraju jest to kli­mat zwrot­ni­kowy, a na pół­nocy podzwrot­ni­kowy kon­ty­nen­talny. Wyzna­cza­jące je natu­ralną gra­nicą są nato­miast Hima­laje. Są one też czyn­ni­kiem, przez który kli­mat Nepalu cechuje się bar­dzo dużą pię­tro­wo­ścią. Do wyso­ko­ści 1200 m n.p.m. panuje kli­mat zwrot­ni­kowy mon­su­nowy. Pomię­dzy wyso­ko­ściami od 1200 do 2100 m n.p.m. panuje kli­mat umiar­ko­wany, ale o wciąż mon­su­no­wej odmia­nie. Kli­mat panu­jący mię­dzy 2100 a 3300 m n.p.m. można okre­ślić jako umiar­ko­wany chłodny, o typo­wym gór­skim cha­rak­te­rze. Od wyso­ko­ści 3300 do 5000 m n.p.m. panuje kli­mat alpej­ski, a wyżej surowy kli­mat wyso­ko­gór­ski. 

 

Nepal – pogoda 

 

Na tere­nach niż­szych niż 1200 m n.p.m. lata są gorące, a zimy łagodne. Latem śred­nia tem­pe­ra­tura dobowa wynosi tam około 36–38 °C, a zimą około 10–12 °C. Cha­rak­te­ry­styczne dla tego pię­tra są let­nie wia­try zwane „loo”, które podno­szą tem­pe­ra­turę powie­trza.  Śred­nia ilość opa­dów waha się od 1000 mm w czę­ści zachod­niej do 1700 mm w czę­ści wschod­niej.  Naj­wię­cej pada nato­miast w okre­sie mię­dzy począt­kiem czerwca, a koń­cem wrze­śnia. Na każ­dym kolej­nym pię­trze tem­pe­ra­tury stop­niowo spa­dają, a roczne opady maleją. Na wyso­ko­ściach powy­żej 5000 m n.p.m tem­pe­ra­tury ni­gdy nie prze­kra­cza 0 °C i ni­gdy nie pada deszcz, a jedy­nie śnieg. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Nepalu?

 

Za naj­lep­szy czas na wyjazd do Kat­mandu uznaje się okres mię­dzy paździer­ni­kiem, a kwiet­niem. Na nizi­nach Nepalu jest wów­czas cie­pło, ale nie gorąco, a szansa opa­dów jest sto­sun­kowo mała. Naj­gor­sze do odwie­dze­nia Nepalu są mie­siące waka­cyjne. Jest tam wtedy duszno i parno, a deszcz pada pra­wie codzien­nie. Mie­siące naj­lep­sze na trek­king po niskich par­tiach gór­skich w Nepalu to paździer­nik i listo­pad. Jako, że jest to czas pomon­su­nowy: powie­trze jest wtedy bar­dzo przej­rzy­ste, co zapew­nia nie­za­po­mniane widoki. 

 

 

 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia nepal­ska jest dosyć pro­sta i mało zróż­ni­co­wana, ale mimo to smaczna i bar­dzo zdrowa. Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nepalu i jakie dania nepal­skie skra­dły nasze serca?

Bar­dzo czę­sto sły­szy się opi­nię, że „do Nepalu jedzie się w góry, a nie żeby jeść”. Rze­czy­wi­ście tra­dy­cyjne potrawy nepal­skie nie są kuli­nar­nym arcy­dzie­łem. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie znaj­dziemy tam nic dobrego do jedze­nia. Wręcz prze­ciw­nie! Niek­tóre potrawy potra­fią zasko­czyć bar­dzo ory­gi­nal­nym sma­kiem! Z resz­tą… wszystko dobrze sma­kuje po dniu spę­dzo­nym na gór­skim szlaku;) 

Smaki Nepalu

Dania nepal­skie mają za zada­nie przede wszyst­kim sycić, a przy tym być zdrowe i lek­kie. Wła­śnie dla­tego ich pod­sta­wo­wymi skład­ni­kami są biały ryż i rośliny strącz­kowe: fasole, groch, cie­cie­rzyca i socze­wica. Więk­szość tra­dy­cyj­nych potraw to dania wege­ta­riań­skie, choć zda­rzają się też te z mię­sem, głów­nie z bara­niną lub kur­cza­kiem. W kuchni Nepalu prze­wa­żają aro­ma­tyczne przy­prawy indyj­skie, a także spe­cjalne mie­szanki nepal­skich ziół. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nepalu?

Jadąc w góry wyso­kie czę­sto ska­zani jeste­śmy na drobne prze­ką­ski i żyw­ność lio­fi­li­zo­waną. Tym bar­dziej po zej­ściu z gór warto zaj­rzeć do jakiejś lokal­nej knajpki czy restau­ra­cji. W Nepalu pole­camy spró­bo­wać przede wszyst­kim: 

DAL BHAT – to naj­czę­ściej spo­ty­kane w Nepalu danie. Jest to ryż z sosem z socze­wicy i pomi­do­rów. Naj­czę­ściej ser­wo­wane w towa­rzy­stwie róż­nych sała­tek i pikli. 

PIEROŻKI MOMO – to co prawda danie tybe­tań­skie, a nie stricte nepal­skie, ale bar­dzo popu­larne w Nepalu. Są to cha­rak­te­ry­styczne pie­rożki z mię­snym lub warzyw­nym far­szem. Przy­go­to­wy­wane na parze lub sma­żone na głę­bo­kim oleju. Uwierz­cie nam: po pro­stu „mniam”!;) 

CHOWMEIN – wywo­dzący się z Chin maka­ron z warzy­wami, cza­sem poda­wany z kawał­kami kur­czaka. 

ZUPA CZOSNKOWA – pra­wie w każ­dym nepal­skim menu można zna­leźć zupę czosn­kową. Dla­czego? Odpo­wiedź jest bar­dzo pro­sta: czo­snek to natu­ralny śro­dek na cho­robę wyso­ko­ściową. 

ACHAR – to nepal­skie pikle (kwa­szonki) bar­dzo popu­larne jako doda­tek do innych dań, ale też osobna prze­ką­ska. Robi się je tam z przeróż­nych warzyw i owo­ców, a dopra­wia roz­ma­itymi przy­pra­wami, nawet imbi­rem, chilli czy limonką. 

 

 

 

 

 

Icon
WALUTA I CENY

 

Azja Połu­dniowa koja­rzy się z nisko­bu­dże­to­wymi wypra­wami. Nepal wyła­muje się nieco z tego sche­matu, jeśli pla­nuje się w nim przede wszyst­kim wyso­ko­gór­skie trek­kingi. Jakich cen spo­dzie­wać się pod­czas nepal­skiej przy­gody i co jest jego walutą?

 

W Nepalu obo­wią­zuje zasada „im wyżej tym dro­żej”. Ozna­cza to, że naj­wyż­szych cen spo­dzie­wać się możesz w „naj­wyż­szych” jego miej­scach, takich jak schro­ni­ska gór­skie (tzw. lodgy). W całym kraju zna­leźć można jed­nak wiele tanich noc­le­gów i nie­dro­gich restau­ra­cji, a wszystko to w aurze dzi­kiej roślin­no­ści, wyso­kich szczy­tów i pięk­nych hin­du­istycz­nych zabyt­ków. Musisz jed­nak pamię­tać, że Nepal­czycy dopiero odkry­wają swój tury­styczny poten­cjał, a tym samym ceny róż­no­rod­nych usług i pro­duk­tów z roku na rok stop­niowo wzra­stają. 

Waluta Nepalu 

Walutą Nepalu jest rupia nepal­ska (w skró­cie Rs lub NPR), która dzieli się na sto paisa. W obiegu wystę­pują bank­noty o nomi­na­łach 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 rupii oraz monety o war­to­ści 1, 2, 5 rupii i 5, 10, 25, 50 paisów. Sto rupii to około 3 złote 30 gro­szy (kurs z dnia: 06.06.2019). Na nepal­skich bank­no­tach podzi­wiać można (dosłow­nie i meta­fo­rycz­nie) naj­więk­szą chlubę Nepalu – maje­sta­tyczny Mount Eve­rest oraz wystę­pujące w kraju zwie­rzęta m.in. jaki, sło­nia i tygrysy. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Nepalu?

Na wyprawę do Nepalu naj­le­piej zabrać ze sobą euro, dolary ame­ry­kań­skie lub dolary hong­koń­skie. Wymie­nić je można w kan­to­rach i ban­kach w więk­szych mia­stach. Osoby podró­żu­jące do Nepalu z Indii (jak w przy­padku naszej soli­sto­wej wyprawy) mogą bez­pro­ble­mowo wymie­nić na miej­scu także rupie indyj­skie. Przy czym warto pamię­tać, że z powodu wielu fał­szer­skich skan­dali – w Nepalu zabro­bione jest uży­wa­nie bank­no­tów indyj­skich o nomi­nale 1000 i 500 rupii. Jeżeli wybie­rasz się do Nepalu z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w ramach tripa „Indie + Nepal” zabierz ze sobą około 350 dola­rów ame­ry­kań­skich. 

 

Zaku­powy szał w Nepalu!

Jeżeli uzna­jesz sie­bie za „czło­wieka gór” lub „spor­to­wego świra” jadąc do Nepalu zostaw w bagażu nieco miej­sca na nowy sprzęt tury­styczny i odzież spor­tową. Na miej­scu możesz zaku­pić róż­no­rodny ekwi­pu­nek – od śpi­wora, poprzez kurtkę puchową, aż po zestaw podróż­nych sztuć­ców – nawet o połowę taniej niż w Pol­sce (przy takiej samej jako­ści)! Dodat­kowo wes­przesz tym samym lokalną spo­łecz­ność. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Nepalu

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 400 NPR (ok. 13,20 PLN); 

Ryż z warzy­wami curry w lodgy – ok. 500 NPR (ok. 16,50 PLN);

Her­bata w lodgy – ok. 100 NPR (ok. 3,30 PLN);

Piwo w barze – ok. 300 NPR (ok. 9,90 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 300 NPR (ok. 9,90 PLN);

Litr mleka – ok. 80 NPR (ok. 2,60 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 70 NPR (ok. 2,30 PLN);

Tuzin jajek – ok. 180 NPR (ok. 5,90 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 110 NPR (ok. 3,60 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 40 NPR (ok. 1,30 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 120 NPR (ok. 3,90 PLN);

Nepal­ska her­bata – ok. 100 NPR (ok. 3,30 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 20 NPR (ok. 0,60 PLN);

Prze­pustka na rejon Anna­purny – 2000 NPR (ok. 66 PLN);

Pocz­tówka – 10 NPR (ok. 0,30 PLN);

Tra­dy­cyjny szal – ok. 400 NPR (ok. 13,20 PLN);

Bilet wstępu na Dur­bar Squ­are w Bhak­ta­pu­rze – 1500 NPR (ok. 49,50 PLN);

Bilet wstępu do Parku Naro­do­wego Sag­ma­ra­tha – 3390 NPR (ok. 111,90 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon WALUTA I CENY