CHINY

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

 

 • Po Rosji i Kana­dzie Chiń­ska Repu­blika Ludowa to naj­więk­szy kraj świata, a od Szan­ghaju po gra­nicę z Nepalem pełna jest fascy­nu­ją­cych atrak­cji tury­stycz­nych. Dowiedz się co warto zoba­czyć w Chi­nach!

 

  • 1. WIELKI MUR CHIŃSKI
  • Chyba nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym sym­bo­lem Chin jest Wielki Mur Chiń­ski, czyli 8851,8 km for­ty­fi­ka­cji obron­nych, oddzie­la­ją­cych Chiny od Wiel­kiego Stepu. Nieg­dyś peł­nił on funk­cję obronną i han­dlową (jako że wyzna­czał frag­ment Jedwab­nego Szlaku), dziś jest jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych atrak­cji tury­stycz­nych Chin. My potwier­dzamy – robi on ogromne wra­że­nie!
  • 2. PEKIN
  • Mówiąc o sym­bo­lach Chin nie można zapo­mnieć o ich sto­licy – Peki­nie. Na każ­dym roku świat chiń­skich tra­dy­cji prze­plata się tam z nowo­cze­sno­ścią i naj­now­szymi tech­no­lo­giami, a obok sta­rych drew­nia­nych świą­tyń wyra­stają wie­żowce i prze­szklone budynki. Pekin to rów­nież naj­waż­niej­szy w kraju ośro­dek poli­tyczny, kul­tu­rowy i oświa­towy. 
  • 3. SZANGHAJ
  • Innym mia­stem, które musisz zoba­czyć pod­czas podróży po chi­nach jest legen­darny Szan­ghaj, będący naj­więk­szą chiń­ską metro­po­lią. Obec­nie znaj­duje się tam ponad trzy­sta dwa­dzie­ścia wie­żow­ców, co sta­nowi świa­towy rekord. Nieg­dyś Szan­ghaj ze względu na sze­rzącą się tam prze­stęp­czość i pro­sty­tu­cję nazy­wany był „Azja­tycką Pro­sty­tutką”. Dziś to jedno z naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­bar­dziej tury­stycz­nych miast świata. 
  • 4. HONGKONG
  • W zesta­wie­niu naj­waż­niej­szych miast Chin nie może zabrak­nąć Hong­kongu; choć mało kto wie jest on nie tyle mia­stem, co regio­nem admi­ni­stra­cyj­nym Chin. Nieg­dyś był on odręb­nym pań­stwem, dziś sta­nowi potężną aglo­me­ra­cję miej­ską. Hong Kong sły­nie przede wszyst­kim z naj­wyż­szych cen za wyna­jem na świe­cie, ale i wspa­nia­łej archi­tek­tury oraz nie­po­wta­rzal­nej atmos­fery wiel­kiego mia­sta. To po pro­stu trzeba prze­żyć…
  • 5. KUANG SI-CHUAN 
  • Na ucieczkę od zgiełku wiel­kich chiń­skich miast nie ma lep­szego miej­sca niż region Kuangsi-Czu­ang. Na wypra­wie po Chi­nach z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści odwie­dzisz znaj­du­jącą się w nim pełne uroku małe mia­steczko Yang­shao, poło­żone pośród zie­lo­nych, stro­mych wzgórz, tuż nad spo­kojną rzeką Lijiang. To magiczne miej­sce sta­nowi istną kwintesencję całych Chin. 
  • 6. PARK NARODOWY ZHANGJIAJIE 
  • Pamię­tasz magiczną kra­inę z filmu „Ava­tar”? Co gdy­by­śmy powie­dzieli Ci, że ist­nieje ona naprawdę? Można ją zna­leźć w środ­ko­wych Chi­nach i jest nią Park Naro­dowy Zhan­gjia­jie. Poro­śnięte krze­wami spi­cza­ste formy skalne ide­al­nie nadają się na sce­ne­rię fil­mową, ponie­waż są tak piękne, że aż nie­re­alne. Co cie­kawe Zhangjiajie to naj­star­szy leśny park naro­dowy w Chi­nach, a powstał sto­sun­kowo niedawno, bo w latach 80. XX wieku. 
  • 7. MOUNT EVEREST 
  • Jadąc do Chin nie można zapo­mnieć, że to wła­śnie nad nimi, na gra­nicy z Nepa­lem, góruje naj­wyż­szy szczyt świata Mount Eve­rest (8848 m n. p. m). Pełen nie­opi­sa­nej ciszy i spo­koju Tybet odwie­dzić warto nawet jeśli nie ma się w pla­nach zdo­by­wa­nia kilku tysięczników. Majestatyczne Hima­laje robią ogromne wra­że­nie rów­nież oglą­dane ze swo­ich podróży. 
  • 8. REZERWAT PRZYRODY YADING 
  • Chiny to także raj dla wiel­bi­cieli wyso­ko­gór­skich wędró­wek, nie­ko­niecz­nie będą­cych hima­la­istami. Na trek­king naj­le­piej wybrać się do rezer­watu Yading w połu­dnio­wej czę­ści kraju. To wła­śnie tam znaj­duje się czczona przez Chiń­czy­ków święta góra Xian­na­iri. 
  • 9. ŚWIĄTYNIA SHAOLIN 
  • W całych Chi­nach, w mia­stach i w wio­skach zna­leźć można wiele zachwy­ca­ją­cych świą­tyń. Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest ta znaj­du­jąca się w bud­dyj­skim klasz­to­rze na górze Sha­osi. Sha­olin wybu­do­wana w 377 roku i jest ona uzna­wana za kolebkę sztuk walki. To wła­śnie tam­tejsi mnisi, jako pierw­szy, tre­no­wali kung-fu. 
  • 10. HUASHAN
  • Lubisz skoki adre­na­liny, a wyso­kie prze­pa­ści Ci nie straszne? Musisz koniecz­nie odwie­dzić Huashan. Gór­ski szlak popro­wa­dzony po wąskiej kładce zawie­szo­nej wysoko na stro­mej skal­nej ścia­nie to chiń­ska atrak­cja tylko dla osób o stalowych nerwach. 

 

 •  

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Na temat bez­pie­czeń­stwa w Chiń­skiej Repu­blice Ludo­wej ist­nieje wiele fak­tów i mitów. Jak jest naprawde, czy jest tam bez­piecz­nie i co warto wie­dzieć przed wyjaz­dem?

Bez­pie­czeń­stwo w Chi­nach – bez­piecz­nie czy nie?

Jadąc do Chin należy uświa­do­mić sobie przede wszyst­kim jedno: jest to ogromny kraj o naj­więk­szej licz­bie lud­no­ści na świe­cie. Należy się więc liczyć z tym, że na miej­scu cze­kają na nas tłumy dosłow­nie zawsze i wszę­dzie. Duże zbio­ro­wi­ska ludzi sprzy­jają nato­miast kra­dzie­żom, któ­rych w Chi­nach odno­to­wuje się sto­sun­kowo dużo. Jak się przed nimi uchro­nić? Przede wszyst­kim cenne rze­czy zawsze trzy­maj bli­sko sie­bie; gotówkę, jaką przy sobie nosisz, roz­łóż w kilka miejsc w bagażu, a pasek od apa­ratu opla­taj dokład­nie wokół nad­garstka. Nigdy nie zosta­wiaj też swo­jej torby czy ple­caka bez opieki. Do kra­dzieży docho­dzi naj­czę­ściej na ulicy, przy miej­scach tury­stycz­nych, na dwor­cach i w środ­kach trans­portu. 

W Chi­nach bar­dzo czę­sto można natknąć się na dodat­kowe kon­trole bez­pie­czeń­stwa, np. na dwor­cach czy przy wej­ściu do gale­rii han­dlo­wych. Pod­czas takiej kon­troli możesz zostać popro­szony o oka­za­nie pasz­portu z ważną wizą. 

Chiny – ubez­pie­cze­nie 

Przy wje­ździe na teren Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej posia­da­nie ubez­pie­cze­nia nie jest obo­wiąz­kowe. Warto jed­nak takowe wyku­pić. Należy jed­nak pamię­tać, że za opiekę medyczną cudzo­zie­miec w Chi­nach musi zapła­cić gotówką. Zwrotu kosz­tów lecze­nia można docho­dzić po powro­cie do kraju, przed­sta­wia­jąc fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej rachunki, które w miarę moż­li­wo­ści powinny być wysta­wione w języku angiel­skim. 

Jeśli jedziesz do Chinw ramach tripa z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Pokrywa ono m.in.: poten­cjalne koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. 

Amba­sada Pol­ski w Chi­nach

Jeżeli pod­czas podróży przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa i będziesz nie­zwłocz­nie potrze­bo­wał pomocy, możesz popro­sić o nią w pol­skiej amba­sa­dzie lub w jed­nym z kilku kon­su­la­tów. 

Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej w Peki­nie

Adres:  1 Ritan Rd. Beijing, China, Post code: 100600

Tele­fon:  +86 10 653 21 235 / 110

Tele­fon alar­mowy do kon­sula dyżur­nego:  +86 186 1208 3522

Icon
CIEKAWOSTKI

Chiny – ciekawostki i najważniejsze informacje 

 

Chiny to światowa potęga, dlatego przeciętny podróżnik wie o niej stosunkowo dużo. Poniżej przedstawiamy przydatne podczas podróży najważniejsze informacje i ciekawostki o Chinach, które mogą Cię zaskoczyć. 

 

1.Pełna nazwa Chin to Zhōn­ghuá Rén­mín Gòn­ghéguó (pol. Chiń­ska Repu­blika Naro­dowa). 

 

 1. Języ­kiem urzę­do­wym w Chi­nach jest język man­da­ryń­ski. 

 

 1. Chiny to naj­bar­dziej zalud­niony kraj na świe­cie. Mieszka tam około 1 420 000 000 ludzi, co daje 

144 osó­b/km². Ozna­cza to, że co piąty czło­wiek na świe­cie, mieszka w Chi­nach. 

 

 1. Flaga pań­stwowa Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej jest czer­wona i znaj­duje się na niej pięć żół­tych gwiaz­dek. Czer­wień sym­bo­li­zuje tu potęgę i rewo­lu­cji, ale – według sym­bo­liki dyna­stii han – jest też kolo­rem szczę­ścia. Naj­więk­sza gwiazda to sym­bol komu­ni­zmu, a cztery mniej­sze gwiazdki jed­no­ści żoł­nie­rzy, rol­ni­ków, inte­li­gen­cji i bur­żu­azji. 

 

 1. Chiń­czycy nie mają ofi­cjal­nej reli­gii naro­do­wej. Aż 50% spo­łe­czeń­stwa to ate­iści, a około 20 % Chiń­czy­ków wyznaje tra­dy­cyjne reli­gie chiń­skie. 

 

 1. Naj­wyż­szym szczy­tem Chiń­skiej Repu­bliki Naro­do­wej jest Mount Eve­rest (8848 m n.p.m.), znaj­du­jący się na gra­nicy Chin z Nepa­lem. 

 

 1. Naj­po­pu­lar­niej­szym spor­tem w Chi­nach jest ping-pong. 

 

 1. Chiń­czycy posłu­gują się naj­star­szym kalen­da­rzem na świe­cie. Jest to kalen­darz księ­ży­cowy, pocho­dzący z 2600 r. p.n.e..

 

 1. Chiny są miej­scem naro­dzin wielu przy­dat­nych wyna­laz­ków, bez któ­rych współ­cze­sny świat by nie ist­niał. Są to m.in. maszyny dru­kar­skie, papier, proch strzel­ni­czy i kom­pas. W Chi­nach wyna­le­ziono rów­nież… papier toa­le­towy (na spe­cjalne zamó­wie­nie cesa­rza). 

 

 1. Według zna­nej chiń­skiej legendy, her­bata została odkryta przez chiń­skiego cesa­rza Shen­nonga w 2737 p.n.e., kiedy to liść her­baty cał­kiem przy­pad­kiem wpadł do jego miski z wrząt­kiem.

 

 1. W Chi­nach kolo­rem żałoby jest kolor biały. 

 

 1. Zwie­rzę­ciem naro­do­wym Chin jest panda. Do 1997 roku za umyślne zabi­cie pandy, gro­ziła tam kara śmierci. 

 

 1. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym miej­scem w Chi­nach jest Wielki Mur Chiń­ski. Został wznie­siony jako sys­tem obronny przed najaz­dami ludów z Wiel­kiego Stepu. Tra­dy­cyj­nie przyj­muje się, że roz­cią­gał się od Shan­ha­iguan do Jiay­uguan na dłu­go­ści około 2400 km. Wielki Mur Chiń­ski jest jed­nym z cudów świata i jest wpi­sany na listę UNESCO. 

 

 1. W Peki­nie znaj­duje się naj­więk­szy McDo­nal­d’s, który pomie­ści 700 osób. 

 

 1. Wielu Chiń­czy­ków uza­leż­nio­nych jest od niko­tyny. Sza­cuje się, że około 90% doro­słych męż­czyzn pali papie­rosy. Jed­no­cze­śnie jed­nak nie pali pra­wie żadna kobieta, jako że tra­dy­cyj­nie uwa­żane jest to za brak kul­tury. 

 

 1. Chiń­czycy zuży­wają około 50 miliar­dów pałe­czek rocz­nie. 

 

 1. Do 2015 roku w Chi­nach obo­wią­zy­wała tzw. Poli­tyka jed­nego dziecka. Według prawa każda chiń­ska para mogła mieć tylko jedno dziecko. Skut­ko­wało to jed­nak wzro­stem dzie­cio­bój­stwa i porzu­ceń (zwłasz­cza dziew­czy­nek). 

 

 1. Chiny słyną z dziw­nych rze­czy, które można kupić w tam­tej­szych skle­pach. Są to mię­dzy innymi: powie­trze w puszce, per­fumy o zapa­chu dymu papie­ro­so­wego, bre­loczki do klu­czy z żywymi żół­wiami, peruki dla psów czy żywe kraby kupo­wane w auto­ma­cie. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Chiny to trzeci naj­więk­szy kraj na świe­cie. Ich roz­cią­głość połu­dni­kowa spra­wia więc, że prze­cho­dzą przez nie trzy różne pasy kli­ma­tyczne, a w każ­dym z nich panuje inna pogoda. Jak przy­go­to­wać się więc na wyprawę do Chin?

 

Przed wyjaz­dem do Chin warto spraw­dzić dokład­nie kli­mat i aktu­alną pogodę panu­jące dokład­nie w regio­nie, w który się wybie­ramy. Ze względu na to, że jest to ogromny kraj, mylą­cym mogłoby być np. spraw­dze­nie pro­gnoz pogody jedy­nie dla Pekinu. Jeżeli wybie­rasz się do Chin z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że będziemy podró­żo­wać tam pra­wie przez całą dłu­gość kraju. Możemy więc natra­fić na każdy rodzaj pogody. Do ple­caka spa­kuj zarówno krót­kie spodenki i san­dały, jak i cie­płą bluzę oraz kurtkę. 

 

Chiny – kli­mat

 Chiń­ska Repu­blika Ludowa leży w trzech stre­fach kli­matycznych: umiar­ko­wa­nej na pół­nocy kraju. pod­zwrot­ni­ko­wej w czę­ści cen­tral­nej i zwrot­ni­ko­wej na połu­dniu. W kraju panuje też spora pię­tro­wość kli­matyczna. Zupeł­nie innej pogody można się więc spo­dzie­wać np. na wybrzeżu, a innej w górzy­stym Tybe­cie. 

 

Chiny – pogoda 

 PÓŁNOC

Obszary pół­nocne Chin (tuż przy gra­nicy z Mon­go­lią) należą do strefy kli­matu umiar­ko­wa­nego suchego o wybit­nych cechach kon­ty­nen­tal­nych. Ze względu na wie­jące znad Sybe­rii wia­try, zimą jest tam bar­dzo mroźno, a śred­nie war­to­ści tem­pe­ra­tur wahają się od -20 do 0 °C. Latem jest bar­dzo gorąco, a słupki rtęci na ter­mo­me­trach się­gają nawet 35 °C. opady w tej czę­ści kraju są nie­wiel­kie, a ich roczna śred­nia nie prze­kra­cza 200 mm. 

 

PÓŁNOCNY-WSCHÓD I WSCHÓD

Oko­lice Pekinu cechują się kli­matem umiar­ko­wa­nym. Zimy są sto­sun­kowo łagodne i podobne do tych, które znamy z Pol­ski. Zimowe tem­pe­ra­tury oscy­lują mniej wię­cej mię­dzy 0 °C a 10°C. W lecie tem­pe­ra­tury się­gają nawet 35 °C. Opady w ciągu roku są umiar­ko­wane, a ich roczna śred­nia wynosi około 700 mm. 

 

ZACHÓD

Zachod­nie gra­nice Chin cha­rak­te­ry­zują się cie­płym, ale nie gorą­cym latem i łagodną zimą. Ze względu na obec­ność wyso­kich pasm gór­skich (Tien­szan) tem­pe­ra­tury rzadko kiedy prze­kra­czają 25 °C w lecie i 12 °C w zimie. Śred­nia opa­dów w tym regio­nie wynosi około 1500 mm rocz­nie. W wyż­szych par­tiach gór leży zaś wieczny śnieg. 

 

POŁUDNIE

Na połu­dniu Chin lata są gorące, a zimy łagodne. Śred­nie tem­pe­ra­tury wyno­szą tam około 25–27 °C w lecie oraz 15–17 °C w zimie. Śred­nie opady roczne wahają się mię­dzy 1500 a 2000 mm. Latem wybrzeże Morza Połu­dnio­wo­chiń­skiego „nękają” burze i sezo­nowe hura­gany, zwane taj­fu­nami. 

 

TYBET 

Tybe­tań­ski Region Auto­no­miczny to strefa o zupeł­nie innym kli­ma­cie niż reszta Chin. Jego wyso­ko­gór­skie tereny cha­rak­te­ry­zują ujemne tem­pe­ra­tury, które śred­nio wahają się -20 do -10 °C w zimie, a latem rzadko kiedy prze­kra­czają 10 °C. Opady w Tybe­cie są sto­sun­kowo niskie, a ich śred­nia roczna wynosi zale­d­wie 500 mm, przy czym jest to zazwy­czaj śnieg. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Chin?

 

Do Chin można wybrać się przez cały rok. Przed wyjaz­dem warto jed­nak spraw­dzić jaki kli­mat panuje w danym miej­scu, które pla­nu­jemy odwie­dzić. Zimą naj­zim­niej jest w pół­nocnej czę­ści kraju, a naj­cie­plej na połu­dniu. Latem cie­pło jest prak­tycz­nie w całych Chi­nach, oprócz Tybetu i innych wyż­szych par­tii gór­skich. 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuchni chiń­skiej nie trzeba nikomu przed­sta­wiać, bo sta­nowi jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych kuchni świata. Czego jed­nak warto szcze­gól­nie spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Chin? 

 

Jedze­nie sta­nowi dla nas jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów pod­czas każ­dej wyprawy. Nie tylko przy­spa­rza ono wiele doznań, ale i w pewien spo­sób uczy o kul­tu­rze danego kraju. Jed­nym z państw, do któ­rego lubimy wra­cać mię­dzy innymi wła­śnie przez jedze­nie są Chiny. 

 

Smaki Chin

Kuch­nia chiń­ska bogata jest w róż­no­rodne smaki. W jej tra­dy­cyj­nych daniach znaj­dziemy zarówno ryż i maka­ron, jak i roz­ma­ite rodzaje pie­roż­ków i kro­kie­tów, a także różne warzywa, mięsa i owoce morza. Do jej naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych przy­praw zali­czyć można przede wszyst­kim: sos sojowy, pieprz syczu­ań­ski, sos ostry­gowy, ocet ryżowy i sos hoisin (słodko-pikantny sos przy­go­to­wany na bazie śli­wek). Więk­szość tra­dy­cyj­nych dań w Chi­nach przy­rzą­dza się zaś na woku lub w bam­bu­so­wym ste­ama­rze. 

 

Kuch­nia chiń­ska i jej geo­gra­ficzne odmiany 

Choć można mówić o ogól­no­kra­jo­wej kuchni chiń­skiej, w Chi­nach wystę­puje kilka jej odmian. Każdy region posiada bowiem swoją wła­sne, tra­dy­cyjne spe­cjały. Do jej odła­mów zali­cza się mię­dzy innymi: 

 

 • kuch­nia pekiń­ska (pół­nocne Chiny) – gdzie pod­stawą poży­wie­nia są pszenne bułeczki goto­wane na parze i maka­ron (a nie ryż);

 

 • kuch­nia kan­toń­ska (połu­dniowe Chiny) – tu domi­nuje ryż z drobno posie­ka­nymi warzy­wami i kawał­kami mięsa przy­go­to­wy­wa­nymi w woku;

 

 • kuch­nia syczu­ań­ska (Chiny zachod­nie) – to naj­bar­dziej pikantna odmiana kuchni chiń­skiej. Domi­nuje w niej woło­wina i potrawy wędzone;

 

 • kuch­nia szan­ghaj­ska (Chiny wschod­nie) – cha­rak­te­ry­zuje się słod­kim sma­kiem; sły­nie z ryb i owo­ców morza

 

 

 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Chin?

 

W chiń­skich restau­ra­cjach znaj­dziesz wiele róż­no­rod­nych, zna­ko­mi­tych potraw. Wybór kilku naj­lep­szych był dla nas dosyć ciężki, jako że lubimy tam pra­wie wszystko! Po dłu­gich namy­słach, pole­camy przede wszyst­kim: 

KURCZAK GONGBAO – kawałki kur­czaka z warzy­wami mary­no­wane w pla­strach imbiru i czosnku;

DIM SUM – rodzaj pie­roż­ków goto­wa­nych na parze, naj­czę­ściej z far­szem mię­snym, tofu lub kre­wet­ko­wym;

WONTON – zupa z pierożkami w wersji mięsnej lub wegetariańskiej;

KACZKA PO PEKIŃSKU – kaczka w gla­zu­rze z sosu sojo­wego i miodu;

BAOZI – goto­wane na parze bułeczki z roz­ma­itymi far­szami (naj­czę­ściej mię­snym lub grzy­bów i jajek);

HONG SHAO NIU ROU MIAN – zupa z dużą ilo­ścią woło­winy i maka­ronem;

 

W Chi­nach znaj­dziemy też sto­iska z czę­sto bar­dzo dziw­nymi dla Euro­pej­czyka przy­sma­kami, takimi jak: kacze embriony, pra­żone skor­piony, zupa z nie­to­pe­rza czy szasz­łyk z węża. W mniej tury­stycz­nych regio­nach można też wciąż natknąć się na potrawy z mięsa psa (ich popu­lar­ność jed­nak z roku na rok coraz bar­dziej spada). 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Chiny to nie­zwy­kłe połą­cze­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i świata popkul­tury z wie­lo­let­nimi tra­dy­cjami, zwy­cza­jami i wie­rze­niami. Które z nich zaskakują najbardziej?

 

Tra­dy­cje Chin prze­cho­dzą tam z poko­le­nia na poko­le­nie i są bar­dzo łatwo zauwa­żalne w wielu aspek­tach życia Chiń­czy­ków. To co dla Chiń­czyka jest cał­ko­wi­cie nor­malne, dla Euro­pej­czyka czę­sto może sta­no­wić wiel­kie zasko­cze­nie i na odwrót: wiele przy­zwy­cza­jeń Euro­pej­czy­ków, bar­dzo dziwi Chiń­czy­ków. 

Chiń­skie wie­rze­nia i prze­sądy

Pod­stawą kul­tury Chin są sil­nie zako­rze­nione w tra­dy­cji wie­rze­nia i prze­sądy. My, oczy­wi­ście, też mamy swo­jego czar­nego kota, przynoszącą szczęście podkowę czy czte­ro­listną koni­czynę… Zabobony te nie odgry­wają jed­nak waż­nej roli w naszym życiu. Ina­czej jest w Chi­nach, gdzie życie wielu Chiń­czy­ków oparte jest wła­śnie na nume­ro­lo­gii, sym­bo­lice i prze­są­dach. 

 

Pod­stawą tych wie­rzeń są liczby i kolory. Chiń­czycy przy­pi­sują każ­dej bar­wie i każ­dej cyfrze inne zna­cze­nie. I tak np. ósemka przy­nosi szczę­ście, czter­nastka jest pechowa. Nato­miast kolor czer­wony sym­bo­li­zuje szczę­ście i uro­dzaj, biały smu­tek i żałobę, a zie­lony ener­gię, ale też brak uczci­wo­ści. 

 

Naj­waż­niej­szym sym­bo­lem w Chi­nach są oczy­wi­ście smoki. Według chiń­skich wie­rzeń każ­dego 24. dnia szó­stego mie­siąca księ­ży­co­wego do świata ludz­kiego przy­cho­dzi magiczny smok, aby zapro­wa­dzić na ziemi ład i porzą­dek. Innym zna­nym powszech­nie sym­bo­lem chiń­skim jest yin i yang, który przed­sta­wia dwie prze­ciwne siły: yang – świa­tło, cie­pło i radość oraz yin – ciem­ność, chłód i cier­pie­nie. 

Sztuka chiń­ska

Ogrom­nie waż­nym ele­men­tem kul­tury Chin jest sztuka, zwłasz­cza malar­stwo. Spe­cy­ficzne chiń­skie obrazy przed­sta­wiają naj­czę­ściej naturę. Posz­cze­gólne rośliny i zwie­rzęta sta­no­wią pewną ale­go­rię, a cała ilu­stra­cja jest meta­forą kon­kret­nych emo­cji lub wyda­rzeń. 

 

Ze sztuką wiąże się też wiele wie­rzeń. Na przy­kłąd pomyśl­ność i szczę­ście zapewni domo­stwu obraz przed­sta­wiający zwie­rzęta będące patro­nami roku, w któ­rym uro­dzili się jego domow­nicy. 

 

Za naj­wyż­szą formę sztuki uznaje się jed­nak kali­gra­fię. Ręczne pismo sta­nowi w Chi­nach swo­isty rodzaj medy­ta­cji. Nie cho­dzi w niej tylko o prze­la­nia słów na papier, ale i „wło­że­nie w to serca”. Kali­gra­fia zdobi m.in. obrazy, domowe deko­ra­cje czy wej­ścia do świą­tyń. 

Savoir-vivre w Chi­nach 

 

Wiele naszych, euro­pej­skich przyzwyczjaeń może być ode­brane w Chi­nach jako brak kul­tury oso­bi­stej lub po pro­stu jako bar­dzo dzi­waczne zacho­wa­nie. Przy­kła­dowo: Chiń­czycy nie podają sobie dłoni na powi­ta­nie. Uścisk dłoni zastę­pują lek­kim ski­nie­niem głowy lub deli­kat­nym ukło­nem. Jaka­kol­wiek próba dotknię­cia dru­giej osoby, np. wła­śnie poprzez poda­nie dłoni czy pokle­pa­nie po ramie­niu może być ode­brane za sporą obrazę. 

 

Jed­no­cze­śnie w Chi­nach spo­tkamy zacho­wa­nia, które w Euro­pie uzna­wane są za bar­dzo nie­grzeczne. Jest to zauwa­żalne zwłasz­cza pod­czas jedze­nia. Dla Chiń­czy­ków beka­nie i sior­ba­nie to naj­lep­szy spo­sób oka­za­nia zachwytu nad poda­nym posił­kiem. Innym zaska­ku­ją­cym (żeby nie powie­dzieć: oble­śnym) zwy­cza­jem jest zapusz­cza­nie przez męż­czyzn dłu­gich (naprawdę dłu­gich) paznokci. Są one oznaką zamoż­no­ści. 

 

 

 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Niestety jak długi Mur Chiński – tak długa lista zagrożeń zdrowotnych w Chinach. Przed wyjazdem zabezpiecz się więc odpowiednio przez panującymi tam chorobami. 

 

Wstęp do tekstu trochę Cię przestraszył? Spokojnie. Choć w Chinach panuje wiele groźnych dla naszych polskich organizmów tropikalnych wirusów, to w prosty sposób można im wszystkim zapobiec, a przynajmniej znacznie zmniejszyć ryzyko ich złapania. Przed wyjazdem do kraju herbaty skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży, który pomoże Ci w dobraniu odpowiednich szczepień. My podpowiadamy, jakie szczepionki są w Chinach obowiązkowe, a jakie zalecane oraz jak skompletować podróżną apteczkę i jakich zasad przestrzegać w trakcie wyjazdu. 

Chiny – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Na chińskiej granicy ważną książeczkę szczepień okazać muszą wszyscy podróżni przybywający z krajów znajdujących się na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO (World Health Organization, pol. Światowa Organizacja Zdrowia). Jeżeli podróżujesz do Chin z Polski nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Lekarze medycyny podróży zalecają jednak zaszczepić się na: 

 

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A (tzw. żółtaczka pokarmowa) – w Chinach odnotowuje się spory procent zachorowania na tę chorobę. Powoduje ją skażona żywność lub woda;
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B – zarażenie się chorobą możliwe jest przede wszystkim w wyniku kontaktu ze skażoną krwią (w tym także wykonywanie zabiegów medycznych lub estetycznych w niesprawdzonych miejscach);
 • tężec – na wypadek kontaktu ze skażoną ziemią;
 • błonicę (tą samą szczepionką co na tężec) – na wypadek kontaktu z chorymi;
 • dur brzuszny – który wystąpić może w wyniku spożycia skażonej wody lub żywności;
 • japońskie zapalenie mózgu – będącą chorobą przenoszoną przez komary. 

 

Wszelkie szczepienia skonsultuj z lekarzem medycyny podróży. Pamiętaj, że zazwyczaj przyjmuje się je około 4–6 tygodni przed wyjazdem. 

 

Władze Chin nie wpuszczają do kraju osób chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę. Co więcej przy wjeździe do kraju wszystkim podróżnym, za pomocą specjalnej aparatury, sprawdzana jest temperatura ciała. Ma to zapobiec wjeżdżaniu do Chin osób chorujących na groźne choroby. 

 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

W Solistach kochamy lokalne jedzenie z ulicznych straganów (mniam!), również tych w Chinach. Podczas podróży zwracaj jednak uwagę na jakość i świeżość podawanych na nich posiłków. To właśnie nieświeże i źle przechowywane jedzenie jest częstym powodem zatruć pokarmowych na wakacjach. W Chinach nie spożywaj też wody z nieznanych źródeł. Bezpieczna jest tylko woda butelkowana i gotowana, a w partiach górskich – filtrowana. Ze względu na panujące w dużych miastach ogromne stężenie smogu, szczególnie uważać powinny też osoby z chorobami układu oddechowego. Wyposażenie obowiązkowe stanowi wówczas specjalna maseczka antysmogowa. 

Co spakować do apteczki? 

Choć w Chi­nach zna­leźć można wiele dobrze wypo­sa­żo­nych aptek, dużo bar­dziej popu­larna od euro­pej­skiej far­ma­ko­lo­gii jest chiń­ska medy­cyna natu­ralna. Z tego powodu naj­po­trzeb­niej­sze leki zabierz ze sobą z Pol­ski. Na wszelki wypa­dek posia­daj przy sobie ksero recepty, gdyż przy wje­ździe może o nią zapy­tać straż gra­niczna. W Two­jej podróż­nej apteczce powinny zna­leźć się także środki prze­ciw­bó­lowe, leki pomocne przy zatru­ciach pokar­mo­wych, pla­stry, opa­trunki oraz płyn dezyn­fe­ku­jący rany. Nie zapo­mnij też o środ­kach na komary oraz kre­mie prze­ciw­sło­necz­nym. Osoby podró­żu­jące przy gra­nicy chiń­sko-bir­mań­skiej w zachod­niej czę­ści pro­win­cji Yun­nan powinny zaopa­trzyć się także w pro­fi­lak­tyczne leki prze­ciw­ma­la­ryczne. 

Ubezpieczenie w trakcie podróży do Chin

Opieka medyczna jest w Chinach (z wyłączeniem najdzikszych ich terenów) rozwinięta na bardzo wysokim poziomie. Niestety wiąże się to też z wysokimi kosztami leczenia. Przykładowo pobyt w chińskim szpitalu to koszt ok. 200 USD, a wizyta lekarska ok. 100 USD. Na wyjazd wykup więc dobrą polisę ubezpieczeniową pokrywającą ewentualną hospitalizację oraz przewóz medyczny. Jeżeli wybierasz się do Chin z Klubem Podróżników Soliści, ubezpieczenie masz zagwarantowane już w cenie wyjazdu. 

 

* Aktualną listę krajów z zagrożeniami sanitarno – epidemiologicznymi znaleźć można na: 

https: //www. who. int/emergencies/crises/en/

 

Icon
WALUTA I CENY

Praw­do­po­dob­nie nie ma na świe­cie podróż­nika, który nie chciałby posta­wić swo­ich stóp na Wiel­kim Murze Chiń­skim. Pla­nu­jąc tę podróż warto dowie­dzieć się jakich cen spo­dzie­wać się na miej­scu oraz co jest ofi­cjalną walutą Chin. 

 

Chiny nie należą do naj­tań­szych kra­jów azja­tyc­kich, ale z pew­no­ścią nie są też kra­jem naj­droż­szym. Podró­żu­jąc po nich warto jed­nak pamię­tać, że jak Chiny dłu­gie i sze­ro­kie, tak różne ceny w nich panują! Na zupeł­nie inne kwoty natkniemy się bowiem w cen­trum Szan­ghaju, a na inne w mniej­szych miej­sco­wo­ściach (doty­czy to zarówno noc­le­gów, jak i posił­ków czy pamią­tek). Chiny z pewnością dają nam wiele moż­li­wo­ści na dys­po­no­wa­nie naszym podróż­ni­czym budże­tem. Jed­nego dnia możemy zaja­dać się pyszną kaczką po pekiń­sku w dro­giej, luk­su­so­wej restau­ra­cji, a drugiego  zado­wo­lić się „miską ryżu” (w prze­no­śni i dosłow­nie). 

Waluta w Chi­nach

Walutą Chin jest Juan (słowo „yuan” w języku chiń­skim ozna­cza „pie­niądz”), zwany rów­nież Ren­minbi (w skró­cie CNY lub RMB). W nie­któ­rych regio­nach wystę­puje on pod jesz­cze inną nazwą. Przy­kła­dowo w Mon­go­lii Wew­nętrz­nej nazy­wany jest on „tugreg”, a w Tybe­cie „gor”. Jeden juan dzieli się na 10 jiao, a jeden jiao – na 10 fenów. Sym­bo­lami poje­dyn­czych war­to­ści są kolejno: juan – ¥, jiao – 角 oraz fen – 分. W obiegu wystę­pują monety po 1,2 i 5 fenów, 1 i 5 jiao oraz 1 juan, a także bank­noty po 1,2 i 5 jiao oraz po 1,5, 10, 20, 50 i 100 juanów. Nato­miast jeden juan to około 56 gro­szy pol­skich (kurs z dnia: 18.04.2019). Bank­noty chiń­skiej waluty zdobi wize­ru­nek Mao Zedon­gInna – byłego przy­wódcy kraju. Inna waluta obo­wią­zuje jed­nak w Hon­kongu, który sta­nowi odrębny region admi­ni­stra­cyjny Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej. Mimo, że ist­nieją tam miej­sca, w któ­rych zapła­cimy chiń­skim juan, to ofi­cjalną walutę sta­nowi dolar hong­koń­ski. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą na podróż do Chin?

To ile gotówki zabie­rzesz ze sobą w podróż do Chin zależy przede wszyst­kim od Two­jego stylu podró­żo­wa­nia. Jeżeli wybie­rasz się tam z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w cenie wyjazdu masz już wszyst­kie noc­legi i prze­jazdy oraz bilety wstępu do róż­no­rod­nych atrak­cji. Na wyży­wie­nie, pamiątki i ewen­tu­alne atrak­cje spoza planu wyprawy powinno wystar­czyć Ci około 1000-1200 zło­tych. Nato­miast jeżeli Chiny pla­nu­jesz zoba­czyć w trak­cie naszej wyprawy Koleją Trans­sy­be­ryj­ską pamię­taj, że w kraju her­baty spę­dzimy zaledwie 4 dni. Na tę część prze­zna­czyć możesz około 300 zło­tych (przy czym jest to kwota śred­nia – ani nie mini­malna, ani nie „na wypa­sie”). Pamiętaj jednak, by „kieszonkowe” obliczać według swoich własnych doświadczeń i preferencji. 

Przy­kła­dowe ceny w Chi­nach

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 30 CNY (ok. 17,02 PLN);

Kaczka po pekiń­sku w ele­ganc­kiej restau­ra­cji – ok. 180 CNY (ok. 102,09 PLN);

Maka­ron z warzy­wami na stra­ga­nie ulicz­nym – ok. 20 CNY (ok. 11,34 PLN);

Piwo w barze – ok. 10 CNY (ok. 5,67 PLN); 

Kawa w kawiarni – ok. 25 CNY (ok. 14,18 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 5 CNY (ok. 2,84 PLN);

Tuzin jajek – ok. 15 CNY (ok. 8,51 PLN);

Litr mleka – ok. 15 CNY (ok. 8,51 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 8 CNY (ok. 4,54 PLN);

Bilet w lokal­nym trans­por­cie – ok. 3 CNY (ok. 1,70 PLN);

Karta sim – ok 70 CNY (ok. 39,70 PLN);

Para jean­sów – ok. 300 CNY (ok. 170,15 PLN);

T-shirt – ok. 100 CNY (ok. 56,72 PLN);

Chiń­ski masaż całego ciała – ok. 200 CNY (ok. 113,44 PLN);

Wstęp do Świą­tyni Nieba w Peki­nie – 34 CNY (ok. 19,28 PLN);

Wstęp na Szklany Most w Ping­shan – 138 CNY (ok. 78,27 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY