KOLUMBIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Dzika i nie­okrze­sana, a przy tym nie­zwy­kle przy­ja­zna – tak nie­jed­no­krot­nie opi­sy­wana jest Kolum­bia. Atrak­cje kraju to przede wszyst­kim kli­ma­tyczne mia­steczka pełne kolo­nial­nej archi­tek­tury i nie­zwy­kłe skarby natury. Odwie­dzają Kolum­bię bar­dzo szybko zapo­mnisz o nie­przy­jem­nych ste­reo­ty­pach na jej temat i zatra­cisz się w jej pięk­nie i oryginalności (wiemy z autop­sji!). 

 

BOGOTA

Sto­lica Kolum­bii Bogota to istna wizy­tówka kraju. Nieg­dyś mia­sto było cen­trum kolo­nial­nej wła­dzy Madrytu, a Hisz­pa­nie pozo­sta­wili w nim po sobie wiele archi­tek­to­nicz­nych pere­łek. Nowo­cze­sność mie­sza się tam z histo­rią, a ważne dla kraju zabytki z licz­nymi barami i restau­ra­cjami. Bogota to ide­alne miej­sce do roz­po­czę­cia swo­jej kolum­bij­skiej przy­gody. 

 

MONSERRATE

Na Bogotą góruje święta góra Mon­ser­rate mie­rząca aż 3152 m n.p.m. Na jej szczy­cie znaj­duje się klasz­tor, z któ­rego roz­po­ściera się zapie­ra­jący dech w piersi widok na całą sto­licę i jej oko­lice. 

 

SALENTO

Kolo­nialne Salento to kra­ina kawą pły­nąca! Mia­steczko to leży bowiem w samym środku plan­ta­cji kawo­wych, w któ­rych pro­du­kuje się kawy i wyroby kawowe słynne na cały świat. Nie sły­nie ono jed­nak jedy­nie pro­duk­cji czar­nego napoju z kofe­iną. W oko­licy Solento rosną też naj­wyż­sze na świe­cie palmy – sym­bol całej Kolum­bii. 

 

CARTAGENA

Car­ta­gena to miej­ski wehi­kuł czasu, który prze­nosi w okres wojen kolo­nial­nych Hisz­pa­nii i Anglii. Jej kli­ma­tyczne place i uliczki pełne są bowiem kolo­nial­nych budyn­ków, które two­rzą jedyna i nie­po­wta­rzalną atmos­ferę. Nie prze­sa­dzimy mówiąc, że jest to jedna z najpięk­niejszych miej­sco­wo­ści całej Ame­ryki Połu­dnio­wej. 

 

ZAGINIONE MIASTO Ciu­dad Per­dida

Jedną z naj­waż­niej­szych atrak­cji Kolum­bii jest trek­king do Tey­uny, czyli Parku Arche­olo­gicz­nego Zagi­nio­nego Mia­sta. Popro­wa­dzoną przez dziką kolum­bij­ską dżun­glę drogą docho­dzi się tam do sku­pi­ska miast i wio­sek, które arche­olo­dzy datują na 660 r. n. e. Przez setki lat wciąż zacho­wały się tam kamienne domy, schody i uliczki. Na soli­sto­wych wyjaz­dach do Kolum­bii jest to atrak­cja numer jeden!

 

SANTA MARIA

Poło­żona nad Morzem Kara­ib­skim Santa Maria to naj­star­sze mia­sto w Kolum­bii. Choć dziś jest bar­dzo nowo­cze­sną metro­po­lią, wciąż na każ­dym kroku natknąć się tam można na piękne kolo­nialne zabytki. Nato­miast ota­czają ją wspa­niałe piasz­czy­ste plaże, które ze względu na wie­jący tam silny, ale sta­bilny wiatr stały się mekką kite- i wind­sur­fe­rów. 

 

El Peñón de Guatapé

Znaj­du­jąca się mię­dzy dwoma mia­stami Guatapé i El Peñol El Peñón de Guatapé to jedna z naj­słyn­niej­szych skał na świe­cie. Mie­rzy 220 metrów, a jej naj­wyż­szy punkt znaj­duje się na wyso­ko­ści 2135 m n.p.m Jej wiek sza­cuje się nato­miast na 70 milio­nów lat. Jej ścianą popro­wa­dzone zostały spe­cjalne schody umoż­li­wia­jące wspi­naczkę na sam jej szczyt. 

 

Tata­coa Desert

Pusty­nia Tata­coa przy­po­mina nieco tło obra­zów Salva­dora Dali bądź też sce­no­gra­fię do filmu „Mar­sja­nin”. Sur­re­ali­styczne formy skalne i cią­gnące się w nie­skoń­czo­ność pust­ko­wie zde­cy­do­wa­nie robią wra­że­nie!

 

Park Naro­dowy Chi­ri­bi­qu­ete

Park Naro­dowy Chi­ri­bi­qu­ete to nie­wąt­pli­wie jedno z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc w Kolum­bii, jak i nie na świe­cie! Wyso­kie na kil­ka­dzie­siąt metrów skalne blaty przy­po­minają bar­dziej sce­ne­rię filmu fan­tasy niżeli praw­dziwy park kra­jo­bra­zowy. Nie bez powodu Chi­ri­bi­qu­ete znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

SAN GIL 

Jeśli szu­kasz moc­nych wra­żeń musisz koniecz­nie odwie­dzić San Gil – kolum­bij­ską sto­licę spor­tów eks­tre­mal­nych. To wła­śnie tam zjeż­dżają się miło­śnicy lotów z para­lot­nią, raftingu czy wspi­naczki skał­ko­wej z całego świata. Bar­dzo kli­ma­tyczne jest też samo mia­steczko poło­żone tuż obok wspa­niałego Parku Naro­do­wego El Gal­li­ne­ral. 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Kolum­bia – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Co Kolum­bij­czycy sto­sują na cho­robę wyso­ko­ściową i co sym­bo­li­zują kolory w kolum­bij­skiej fla­dze? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dziesz w liście poni­żej. Oto naszym zda­niem naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i naj­bar­dziej fascy­nu­jące cie­ka­wostki o Kolum­bii. 

 

 1. Kolum­bia jest jedy­nym pań­stwem połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim, które leży nad dwoma oce­anami. 

 

 1. Kolum­bia ogło­siła nie­pod­le­głość od Hisz­pa­nii w 1810 roku. Na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej została uznana dopiero w 1819. 

 

 1. Zaraz po Bra­zy­lii i Mek­syku, Kolum­bia jest trze­cim kra­jem Ame­ryki Łaciń­skiej co do liczby lud­no­ści. Mieszka w niej około 45 milio­nów ludzi. 

 

 1. Aż 79% Kolum­bij­czy­ków okre­śla sie­bie jako kato­li­ków. 

 

 1. Flaga Kolum­bii składa się z trzech pozio­mych pasów: żół­tego, nie­bie­skiego i czer­wo­nego. Żółty oddaje bogac­two kolum­bij­skiej ziemi, nie­bie­ski sym­bo­li­zuje wody opły­wa­jące część lądową kraju, a czer­wony upa­mięt­nia krew prze­laną w wal­kach o wyzwo­le­nie Kolum­bii spod hisz­pań­skiej domi­na­cji. 

 

 1. Naro­do­wym zwie­rzę­ciem Kolum­bii jest ptak kon­dor, a naro­dową rośliną palma woskowa. 

 

 1. Z Kolum­bii pocho­dzi pio­sen­karka Sha­kira, aktorka Sofia Ver­gara oraz pisarz Gabriel Gar­cía Márquez. 

 

 1. Kolum­bia nazy­wana jest „bramą do Ame­ryki Połu­dnio­wej”. Leży ona bowiem w pół­nocno-zachod­niej czę­ści kon­ty­nentu, gdzie Ame­ryka Połu­dniowa łączy się z Ame­ryką Środ­kową. 

 

 1. Sto­lica Kolum­bii Bogota jest mekką wiel­bi­cieli i arty­stów art. street. Graf­fiti nie tylko zdobi tam każdą moż­liwą płasz­czy­znę i prze­strzeń, ale i jest cał­ko­wi­cie legalne. 

 

 1. Naj­star­szym mia­stem w Kolum­bii jest Santa Marta. Została zało­żona w 1525 roku jako pierw­sza kolo­nialna osada. 

 

 1. W Kolum­bii znaj­duje się 58 par­ków naro­do­wych i obej­mują one około 11% powierzchni całego kraju. Nato­miast aż 58% powierzchni kraju obej­muje natura, głów­nie lasy. 

 

 1. Naj­wyż­szym szczy­tem Kolum­bii jest Pico Cri­stó­bal Colón (pol. Szczyt Krzysz­tofa Kolumba; 5775 m n.p.m.), znaj­du­jący się w masy­wie Sierra Nevada de Santa Marta, w pół­noc­nej Kolum­bii.

 

 1. W Kolum­bii znaj­duję się 17 aktyw­nych lub wyga­słych wul­ka­nów. 

 

 1. Kolum­bia sły­nie z uprawy kawy, któ­rej plan­ta­cje sta­no­wią nie­od­łączny ele­ment kolum­bij­skiego kra­jo­brazu. Rocz­nie na eks­port prze­zna­cza­nych jest nawet 800 000 ton zia­ren. 

 

 1. Kawę w Kolum­bii piją nie tylko doro­śli, ale i dzieci, które dostają słab­szą jej wer­sję pomie­szaną z mle­kiem. 

 

 1. W Kolum­bii można podzi­wiać wiele archi­tek­to­nicz­nych pozo­sta­ło­ści po hisz­pań­skim kolo­ni­za­to­rzy. Za naj­pięk­niej­sze post-kolo­nialne mia­steczko uznaje się kolo­rową Car­ta­genę. 

 

 1. Około 60% świa­to­wych zaso­bów szma­ragdu pocho­dzi z Kolum­bii. To wła­śnie przede wszyst­kim jego sprze­daż napę­dza całą gospo­darkę kraju. 

 

 1. Codzien­nie o godzi­nie 6.00 i 18.00 w naro­do­wej tele­wi­zji i sta­cjach radio­wych grany jest kolum­bij­ski hymn. 

 

 1. W Kolum­bii mieszka ponad 3000 gatun­ków motyli. 

 

 1. W kolum­bij­skiej Doli­nie Cocory znaj­dują się naj­wyż­sze na świe­cie palmy woskowe. Ich wyso­kość wynosi bli­sko 60 metrów. 

 

 1. Popu­lar­nym w Andach natu­ral­nym środ­kiem na cho­robę wyso­ko­ściową jest „soro­che”, czyli her­bata z liści koki. 

 

 1. Jako pamiątkę z Kolum­bii warto przy­wieźć tam­tej­szą kawę, szma­ragdy lub Ruana – kolum­bij­skie pon­czo z czy­stej wełny. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Jeśli paku­jesz się wła­śnie na wyjazd do Kolum­bii i zasta­na­wiasz się jakiej pogody możesz się spo­dzie­wać, śpie­szymy z pomocą i wska­zów­kami. 

 

Kolum­bia koja­rzy nam się raczej z cie­płym i sło­necz­nym kra­jem. To jaka pogoda może spo­tkać nas pod­czas wyprawy, w dużej mie­rze zależy jed­nak od dwóch czyn­ni­ków: od tego kiedy jedziemy i jakie miej­sca mamy w pla­nach odwie­dzić. Paku­jąc walizki pamię­taj więc, że lepiej być przy­go­to­wa­nym na każdą ewen­tu­al­ność – zarówno upał, jak i ulewne desz­cze. 

Kolum­bia – kli­mat 

 

Przez połu­dnie Kolum­bii prze­biega rów­nik, a więc znaj­duje się ona w obrę­bie kli­matu rów­nikowego. Pora sucha, czyli kolum­bij­skie lato, wystę­puje od grud­nia do marca i od czerwca do wrze­śnia. Przez resztę roku trwa nato­miast pora desz­czowa, czyli tak zwana kolum­bij­ska zima. Ze względu na cha­rak­te­ry­styczne ukształ­to­wa­nie terenu oraz spore róż­nice wyso­ko­ści, panuje tam duża pię­tro­wość. W Kolum­bii wyróż­nia się więc cztery pię­tra kli­matyczne: 

 

 • gorące, które obej­muje niziny i tereny do wyso­ko­ści 1000 m n.p.m (80 % powierzchni kraju); umiar­ko­wane, czyli tereny leżące na wyso­ko­ści od 1000 do 2000 m n.p.m (10% powierzchni kraju); 
 • chłodne, znaj­du­jące się na wyso­ko­ści od 2000 do 3000 m n.p.m. (8% powierzchni kraju);
 • zimne, które obej­muje góry powy­żej 3000 m n.p.m (2% powierzchni kraju). 

Kolum­bia – pogoda 

 

Pogoda w Kolum­bii w dużej mie­rze zależy od odwie­dza­nego miej­sca (a dokład­nie wyso­ko­ści, na któ­rym się ono znaj­duje). W pię­trze gorą­cym śred­nia tem­pe­ra­tura powie­trza w ciągu roku wynosi około 26–27°C, w pię­trze umiar­ko­wa­nym około 22–23 °C, w chłod­nym około 14–15°C, a w zim­nym ni­gdy nie prze­kra­cza 12 °C. Jeśli cho­dzi o opady w Kolum­bii – są one bar­dzo zróż­ni­co­wane. Na pół­noc od rów­nika pada głów­nie w okre­sie od maja do listo­pada, zaś na połu­dnie – od grud­nia do marca. Naj­wię­cej desz­czu spada nato­miast na wybrzeżu, gdzie suma rocz­nych opa­dów potrafi się­gnąć nawet 8000 mm (dla porów­na­nia: roczna suma opa­dów w War­sza­wie to 500 mm!). Naj­bar­dziej suchy obszar to pół­wy­sep Guajira, gdzie śred­nie opady wyno­szą zazwy­czaj poni­żej 500 mm, a bywa, że nie pada tam nawet przez 2–3 lat z rzędu. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Kolum­bii? 

 

Wybór ter­minu wyjazdu do Kolum­bii powi­nien opie­rać się przede wszyst­kim na pod­sta­wie tego gdzie dokład­nie chcesz jechać i co jest Twoim głów­nym celem: trek­king, pla­żo­wa­nie, sporty wodne, zwie­dza­nie miast etc. Za naj­lep­szy okres do podróży po Kolum­bii uważa się jed­nak okres mię­dzy listo­pa­dem, a mar­cem, kiedy to tem­pe­ra­tury są tam umiar­ko­wane, a opady sto­sun­kowo niskie. Tak czy inaczej: każdy czas w ciągu roku, ma w Kolumbii swoje uroki…

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Pod­czas naszych wypraw jedze­nie to jeden z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków do pozna­nia kul­tury danego kraju. Nie ina­czej jest w Kolum­bii, dla­tego pod­po­wia­damy czym cha­rak­te­ry­zuje się jej kuch­nia i czego warto w niej spró­bo­wać. 

 

Kuch­nia kolum­bij­ska jest róż­no­rodna, pełna sma­ków i aro­ma­tów. Przede wszyst­kim dla­tego, że powstała w wyniku prze­ni­ka­nia się trzech róż­nych kul­tur: tra­dy­cyj­nej kuchni pre­ko­lum­bij­skiej z kuch­nią hisz­pań­ską i afry­kań­ską.  Jed­nak ciężko mówić o ogól­no­na­ro­do­wej kuchni kolum­bij­skiej. Każdy region Kolum­bii posiada bowiem swoje wła­sne cha­rak­te­ry­styczne dania i uni­kalne podej­ście do goto­wa­nia. 

Smaki Kolum­bii

W regio­nal­nych potra­wach Kolum­bii domi­nuje jed­nak ryż i gril­lo­wane mięso oraz upra­wiane w kraju warzywa takie jak: awo­kado, ziem­niaki czy maniok. Bar­dzo czę­sto, rów­nież w potra­wach na słono, poja­wiają się róż­no­rodne tro­pi­kalne owoce, przede wszyst­kim: pitaja, mara­kuja, papaja czy guawa. Przy­pra­wia­nie dań jest nie­jed­no­znaczne. Naj­czę­ściej w danym regio­nie sto­suje się mie­szankę cha­rak­te­ry­stycz­nych dla niego, regio­nal­nych ziół. Do przy­rzą­dza­nia tra­dy­cyj­nych potraw nie­rzadko sto­suje się też kokos i ostre salsy. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Kolum­bii?

Podró­żu­jąc po Kolum­bii i odwie­dza­jąc różne jej regiony, z pew­no­ścią natkniemy się na roz­ma­ite dania, cha­rak­te­ry­styczne dla danego miej­sca. My pole­camy jed­nak przede wszyst­kim: 

 

LECHONA – pie­czone mięso wie­przowe poda­wane z ryżem i cie­cie­rzycą

AJIACO – zabie­lana śmie­taną zupa z kur­cza­kiem, ziem­nia­kami, kuku­ry­dzą i awo­kado;

AREPAS – rodzaj małego placka z mąki kuku­ry­dzia­nej, poda­wany ze słod­kimi lub sło­nymi dodat­kami;

FRITANGA – miks róż­no­rod­nych rodza­jów gril­lo­wanego mięsa, poda­wany z ryżem i ziem­nia­kami;

ARROZ CON COCO – słod­kawy ryż z koko­sem, zazwy­czaj poda­wany jako doda­tek do mięs lub ryb;

HIGADO ENCEBOLLADO – gril­lo­wane wątróbki z cebulą i pomi­do­rami;

HORMIGAS CULONAS – to bar­dzo nie­ty­powe danie, ponie­waż przy­go­to­wane jest z… pra­żo­nych mró­wek!

SANCOCHO – zupa z kur­cza­kiem lub rybą oraz dużą ilo­ścią juki;

BANDEJA PAISA – to rodzaj posiłku, na który składa się ryż, mie­lona woło­wina, czer­wona fasola, jajko sadzone i awo­kado. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Kolumbia z pewnością nie należy do najbezpieczniejszych krajów świata. W końcu to ojczyzna samego Pablo Escobara. Czymś dużo groźniejszym od barona narkotykowego są panujące tam… choroby. 

 

Dramatyczny wstęp, co? I dobrze, niech straszy. Przed wyjazdem do Kolumbii warto się bowiem zaszczepić. Oczywiście tamtejsze wirusy nie czyhają na nas na każdym kroku, ale pamiętajmy, że “przezorny zawsze ubezpieczony”. Przed wyprawą na Kubę skonsultuj się więc z lekarzem medycyny podróży, który pomoże ci w doborze odpowiednich szczepionek, a na wyjazd zabierz ze sobą dobrze wyposażoną podróżną apteczkę. 

Kolumbia – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe

W Kolumbii istnieje duże ryzyko zarażenia się żółtą gorączką (zwaną również żółtą febrą). Z tego powodu szczepionka na nią jest tam obowiązkowa. Na granicy możesz zostać poproszony o pokazanie aktualnej książeczki szczepień z potwierdzeniem przyjęcia właśnie szczepionki na żółtą febrę. Jej brak może skutkować odmową wpuszczenia na terytorium kraju. Do szczepień zalecanych podróżnym udającym się do Kolumbii zalicza się szczepionki na:

 

 • bło­nicę i krztu­siec – w przy­padku moż­li­wo­ści kon­taktu z cho­rymi (cho­roba prze­no­szona drogą kro­pel­kową);
 • tężec (ta sama szcze­pionka co na bło­nicę i krztu­siec) – na wypa­dek ryzyka kon­taktu z ska­żoną zie­mią;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
 • dur brzuszny – któ­rym zara­zić się można poprzez spo­ży­cie ska­żo­nej wody lub żyw­no­ści (w tym przede wszyst­kim nie­umy­tych warzyw);
 • wście­kli­znę – w przy­padku ryzyka pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta, np. psy, koty. 

 

Pamiętaj, że każdą szczepionkę wykonuje się w innym odstępie czasowym przed planowaną podróżą do Kolumbii. Przykładowo szczepionka na żółtą febrę podawana jest najpóźniej 10 dni przed wyjazdem. 

Jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia?

Pierw­szym kro­kiem do znacz­nego zmniej­sze­nia ryzyka zła­pa­nia cho­roby tro­pi­kal­nej są wła­śnie szcze­pionki. Kolum­bia cha­rak­te­ry­zuje się jed­nak mno­go­ścią róż­no­rod­nych wiru­sów – mniej lub bar­dziej groź­nych. Jak się przed nimi uchro­nić? Na wypra­wie przede wszyst­kim dbaj o higienę oso­bi­stą. I choć brzmi to banal­nie – musisz pamię­tać o czę­stym myciu rąk, jako że to na nich prze­no­simy naj­wię­cej bak­te­rii. Nie spo­ży­waj też wody nie­zna­nego pocho­dze­nia (w tym rów­nież kostek lodu). Bez­pieczna będzie jedy­nie woda prze­go­to­wana lub – naj­le­piej – ta butel­ko­wana. W miarę moż­li­wo­ści (choć wiemy jakie to trudne) uni­kaj koma­rów. To wła­śnie małe krwio­żer­cze wam­piry prze­no­szą naj­groź­niej­sze cho­roby. Pod­czas tripa sto­suj dobrej jako­ści repe­lenty oraz uży­waj moski­tiery. 

 

Co spa­ko­wać do apteczki? 

W więk­szych kolum­bij­skich miej­sco­wo­ściach zna­leźć można dobrze wypo­sa­żone apteki. Leki zaku­pić można rów­nież na spe­cjal­nych sta­no­wi­skach w nie­któ­rych super­mar­ke­tach. Jest to jed­nak trudne poza gra­ni­cami miast, dla­tego naj­waż­niej­sze leki weź ze sobą z Pol­ski. W Two­jej podróż­nej apteczce powinny zna­leźć się leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe oraz leki na zatru­cia pokar­mowe (tj. środki prze­ciw­bie­gun­kowe, węgiel lecz­ni­czy etc.). Jeżeli pla­nu­jesz wędrówki po bar­dziej dzi­kich tere­nach weź ze sobą także wszel­kie przedmioty nie­zbędne do pierw­szej pomocy, przede wszyst­kim pla­stry, opa­trunki i płyn do dezyn­fek­cji ran. Na wypra­wie przy­dać Ci się może także anty­bak­te­ryjny żel do rąk oraz krem prze­ciw­sło­neczny. 

Ubez­pie­cze­nie w trak­cie podróży do Kolum­bii

Opieka medyczna w Kolum­bii jest sto­sun­kowo dobrze roz­wi­nięta, ale dostępna jest tylko w więk­szych mia­stach. Wizyty u leka­rzy oraz pobyty w szpi­ta­lach są płatne, a ich ceny są mocno zbli­żone do tych w Pol­sce. Pamię­taj, aby przed wyjaz­dem wyku­pić ubez­pie­cze­nie obej­mu­jące zarówno koszty lecze­nia, jak i trans­port medyczny. Jeżeli wybie­rasz się do Kolum­bii w ramach wyprawy z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Jedziesz do Kolum­bii? Przed wyjaz­dem dowiedz się jakich for­mal­no­ści musisz dopeł­nić, z jakim doku­men­tem możesz podró­żo­wać i czy potrzebna Ci jest wiza do Kolum­bii. 

Kolum­bia – wiza 

Jako oby­wa­tel Pol­ski możesz wje­chać do Kolum­bii bez wizy. Okres bez­wi­zo­wego prze­by­wa­nia na jej tere­nie zależy jed­nak od cha­rak­teru Two­jego pobytu. Wła­śnie dla­tego po przy­lo­cie służby celne mogą zapy­tać Cię o dokładny powód Two­jej wizyty w kraju. 

Jeśli jedziesz tam w celach tury­stycz­nych możesz zostać w Kolum­bii przez 90 dni, a w razie potrzeby masz moż­li­wość odpłat­nego prze­dłu­że­nia pobytu o kolejne 90 dni. W ciągu roku możesz tam spę­dzić jed­nak nie wię­cej niż 180 dni. Jeżeli jedziesz do Kolum­bii, aby pod­jąć tam naukę, aby odbyć lecze­nie lub w celu nawią­za­nia współ­pracy gospo­dar­czej – na jej tery­to­rium możesz pozo­stać bez wizy przez 180 dni. 

W przy­padku gdy jedziesz tam na zapro­sze­nie kolum­bij­skiej firmy (np. aby popro­wa­dzić szko­le­nie lub wyko­nać jakąś usługę) masz na to 30 dni. 

Pod­su­mo­wu­jąc: jeśli do Kolum­bii jedziesz po pro­stu na waka­cje i nie pla­nu­jesz zostać tam dłu­żej niż trzy mie­siące – nie musisz mar­twić się wizą. 

Kolum­bia – doku­menty potrzebne pod­czas podróży 

Aby wje­chać na teren Kolum­bii nie­zbędny Ci będzie pasz­port ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy od daty wjazdu. Przed podróżą upew­nij się, że zawarte w nim dane są aktu­alne. Na lot­ni­sku w Kolum­bii służby celne mogą zapy­tać Cię o cel podróży, ale nie będą wyma­gać wypeł­nia­nia żad­nych dodat­ko­wych for­mu­la­rzy i doku­men­tów. 

Amba­sada Kolum­bii w Pol­sce

Jeżeli wybie­rasz się do Kolum­bii z Soli­stami – nie musisz wyra­biać wizy. Jeśli pla­nu­jesz wyjazd samo­dziel­nie i masz wąt­pli­wo­ści zwią­zane z pozwo­le­niem na prze­kro­cze­nie gra­nic kolum­bij­skich możesz skon­tak­to­wać się bezposrednio z pla­cówką kon­su­larną Kolum­bii w Pol­sce. Jej adres to: 

Amba­sada Kolum­bii w War­sza­wie
ul. Zwy­cięz­ców 29, 03-936 War­szawa
Tel.: 22 617 09 73

Amba­sada Pol­ski w Kolum­bii

Jeżeli pod­czas podróży przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc zgłoś się do pol­skiej amba­sady. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Bogo­cie
Kolum­bia, Bogota, Car­rera 21 bis No 104A-15
Tel.: +571 2140400, +57 320 488 0275

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - KOLUMBIA

KOLUMBIA