JAPONIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Podcasty podróżnicze o Japonii

Japonia

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

”Kraj kwitnącej wiśni” to niezwykle harmonijne połączenie nowoczesnego świata najnowszych technologii z wieloletnią japońską tradycją. Co warto w nim zwiedzić? Oto nasze TOP 10 atrakcji w Japonii: 

 

TOKIO 

Podróż do Japonii warto rozpocząć od wizyty w jej stolicy – Tokio. Najłatwiej opisać jest je słowami, że „wszystko jest w nim duże i jest dużo wszystkiego”. Ten świat innowacyjnych technologii, kolorów, trendów, subkultur, kultur, neonów i reklam sprawia, że po prostu nie da się tam nudzić. Na szczególną uwagę zasługuje też jego wyjątkowe położenie. Metropolia leży bowiem u stóp najwyższego szczytu Japonii – Fudżi (3776 m n.p.m.), co tworzy niezwykły miejsko-naturalny krajobraz. 

 

SENSO-JI

Senso-ji, zwana również świątynią Asakusa, to punkt obowiązkowy podczas wycieczki do Tokio. Została wybudowana w VII wieku, co czyni ją najstarszą świątynią w mieście. W naszym przekonaniu jest ona istnym uosobieniem wszystkich wyobrażeń jakie mieliśmy na temat Japonii przed wyjazdem. Znajdziesz tam bowiem wszystko, czego Ci trzeba podczas wyprawy do kraju kwitnącej wiśni: tradycyjną azjatycką zabudowę, piękne japońskie zdobienia, lampiony, smoki, posągi Buddy etc. 

 

KIOTO 

Wartą obejrzenia jest także była stolica Japonii – Kioto, która jest prawdopodobnie najczęściej fotografowanym miastem w Japonii. Wszystko za sprawą znajdującym się w nim licznych zabytków, świątyń i tradycyjnych miejsc kultu. W Kioto można także spotkać gejsze w ich tradycyjnych strojach oraz obejrzeć ich pokazy tańca lub posłuchać granej przez nie muzyki na żywo. Na solistowych wyprawach często sami przymierzamy typowe japońskie kimono – idealne zdjęcie na Instagrama gwarantowane!

 

BAMBOO GROVE 

A jeśli wizyta w Kioto, to też spacer przez najsłynniejszy na świecie bambusowy las, który na stałe stał się piękną, naturalną wizytówką kraju. 

 

HIROSHIMA

Choć w Hiroshimie nie znajdziemy żadnych pięknych zabytków, tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać. To właśnie tam w 1945 roku zrzucono bombę atomową, która zamieniła ją w… nicość. Pozostałości po mieście robią ogromne wrażenie, a spacer pomiędzy nimi stanowi niezwykłą lekcję historii. 

 

MIYAJIMA

Miyajima (inaczej: Itsukushima) to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc całej Japonii. Przy położonej na Wewnętrznym Morzu Japońskim wyspie wyrasta z wód jaskrawo czerwona brama torii. Miejsce to uważane jest za święte, a żeby dochować jego czystości – na wyspie wprowadzono zakaz umierania i narodzin (sic!). 

 

NARA Nara była siedzibą dworu cesarskiego i pierwszą stolicą kraju. Dziś podziwiać tam można liczne zabytki, które idealnie oddają charakter tradycji dawnej Japonii. Dla wielbicieli natury atrakcją może być też fakt, że wśród turystów przechadzają się oswojone przez ludzi daniele. 

 

ZAMEK HIMEJI 

Japońskim miejscem niczym z bajki jest Zamek Himeji, zwany również Zamkiem Białej Czapli. Jest to jedna z najstarszych, istniejących do dziś budowli w kraju i posiada status Skarbu Narodowego Japonii. Jego biała fasada prezentuje się najpiękniej wśród kwitnących wiśni, a najlepiej podziwiać ją z otaczających pałac ogrodów. 

 

KOYASAN 

Koya-san to zespół ośmiu gór, z czego najsłynniejszą jest góra Koya. W położonej na niej małej wioseczce wybudowano około stu świątyń buddyjskich i klasztorów, a z 3500 mieszkańców aż tysiąc to mnisi. Jej atmosfera jest niepowtarzalna, a przez to stanowi ona idealne miejsce do medytacji, wyciszenia czy podróży w głąb siebie. 

 

OSAKA 

Podczas podróży po Japonii warto zajrzeć również do miasta Osaka – trzeciej co do wielkości miejscowości w kraju. Jej głównymi atrakcjami są przede wszystkim Osaka Castle oraz dzielnica Shinsekai. Znajduje się tam także Universal Studios Japan – prawdziwa gratka dla wszystkich fanów współczesnego kina. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Jadąc w dane miejsce na świecie zastanawiamy się często czy jest tam bezpiecznie. Jak jest w Japonii i na co warto tam uważać?

Czy w Japonii jest bezpiecznie?

Odsetek przestępczości w Japonii jest stosunkowo bardzo niski. Pamiętajmy jednak, aby w bardziej zatłoczonych miejscach wartościowe rzeczy (takie jak aparat czy kamera) trzymać blisko siebie. Gotówkę najlepiej rozkładać w kilku miejscach w bagażu, co zmniejszy ryzyko kradzieży całej kwoty, którą mamy na wyjazd.

Większym zagrożeniem Japonii jest… natura 😉 W kraju zdarzają się relatywnie częste i dosyć silne trzęsienia ziemi. 

Ubezpieczenie na wyprawę do Japonii

Koszty leczenia w Japonii są stosunkowo bardzo wysokie. Na podróż warto więc wykupić dobre ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jedziesz do Japonii z Klubem Podróżników “Soliści” wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. Obejmuje ono m.in. opiekę medyczną, transport medyczny i zwrot za skradziony bagaż. 

Ambasada Polska w Japonii

Ambasada Polska znajduje się w Japonii w Tokio.
Adres placówki: 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii
Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062

Numery telefonów: +813 57947040, +813 57947020, +81 08046107020

Adres e-mail: tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Japo­nia – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Z róż­nych powo­dów kul­tura Japo­nii jest nam wszyst­kim dosyć dobrze znana. Mimo to, nie­jed­no­krot­nie potrafi naprawdę zasko­czyć! Przed wyjaz­dem poznaj naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Japo­nii, które dla Cie­bie przy­go­to­wa­li­śmy.

Japo­nia jest cesar­ską monar­chią par­la­men­tarną. Ozna­cza to, że głową pań­stwa jest cesarz, współ­dzie­lący wła­dzę z par­la­men­tem.

Flaga Japo­nii przed­sta­wia czer­wone koło na bia­łym tle. Jest to sym­bol wscho­dzą­cego słońca. Ma ono bowiem ogromne zna­cze­nie reli­gijne i mito­lo­giczne w Japo­nii. Według wie­rzeń bogini słońca jest bez­po­śred­nim przod­kiem japoń­skich cesa­rzy. 

Około 70–75% miesz­kań­ców Japo­nii nie wyznaje żad­nej reli­gii. Więk­szość z nich prak­ty­kuje jed­nak wiele obrzę­dów wywo­dzą­cych się shinto (tra­dy­cyj­nej reli­gii japoń­skiej), takich jak np. tam­tej­szy rodzaj chrztu czy zawar­cie mał­żeń­stwa. Cere­mo­nie pogrze­bowe odby­wają się nato­miast zgod­nie z zasa­dami bud­dy­zmu.

Ponad 70% Japo­nii sta­no­wią góry.

Na tery­to­rium Japo­nii znaj­duje się ponad 200 wul­ka­nów. Jed­nym z nich jest naj­wyż­sza góra kraju – Fuji (3 776 m n. p. m).

Śred­nia dłu­gość życia w Japo­nii należy do naj­wyż­szych na świe­cie. Naj­star­szym męż­czy­zną na świe­cie był Japoń­czyk Jiro­emon Kimura, który żył 116 lat i 54 dni.

Japoń­czycy uzna­wani są za jeden z naj­le­piej wykształ­co­nych naro­dów na świe­cie. Wskaź­nik umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia wynosi tam pra­wie 100%.

Japoń­skim spor­tem naro­do­wym jest sumo. Naj­lepsi jego zawod­nicy są nie­rzadko uwa­żani w kraju za naro­do­wych boha­te­rów.

Nieg­dyś w Japo­nii ist­niał zwy­czaj gole­nia głowy w ramach prze­pro­sin. Gdy Japoń­czyk „naroz­ra­biał” golił głowę na znak skru­chy wobec part­nerki.

Zbyt inten­sywne oka­zy­wa­nie sobie uczuć w miej­scu publicz­nym, jest w Japo­nii bar­dzo źle widziane. Co wię­cej Japoń­czycy uwa­żani są za jeden z naj­bar­dziej „chłod­nych” spo­łe­czeństw, pod wzglę­dem rela­cji mię­dzy­ludz­kich. 

Jako pamiątkę z Japo­nii można przy­wieźć pięk­nie zdo­bione pałeczki do ryżu, wspa­niałą por­ce­lanę, przy­no­szącą szczę­ście figurkę maneki neko (kot z podnie­sioną łapą), egzem­plarz japoń­skiej mangi lub regio­nalne sło­dy­cze, któ­rych nie spo­tka się ni­gdzie indziej na świe­cie. 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Wielu z Was pyta nas czę­sto: „Kiedy lepiej jechać do Japo­nii: wio­sną czy jesie­nią?”. Pod­po­wia­damy więc czym cha­rak­te­ry­zuje się kli­mat Japo­nii, jaka pogoda tam panuje i który ter­min będzie naj­lep­szy na wyprawę marzeń. 

Wybór ter­minu wyjazdu do Japo­nii to nie lada wyzwa­nie. Każdy czas w roku zachwyca bowiem innego rodzaju kra­jo­bra­zem. Naj­le­piej więc wybrać go odpo­wied­nio do wła­snych pre­fe­ren­cji i pla­nów. Dla nas pewne jest jedno: Japo­nia zachwyca zawsze, bez względu na to czy aku­rat oblewa ją słońce, zasy­puje śnieg czy zalewa deszcz 😉 

 

Japo­nia – kli­mat

Japo­nia leży aż w trzech róż­nych stre­fach kli­matycznych: 

  • umiar­ko­wa­nej (w odmia­nie cie­płej) – wyspa Hok­ka­ido i pół­nocna część wyspy Hon­siu;
  • pod­zwrot­ni­ko­wej – wyspy Sikoku, Kiu­siu oraz połu­dniowa i środ­kowa część Hon­siu;
  • zwrot­ni­ko­wej – archi­pe­lag Riu­kiu

Poza wyspami Nan­sei oraz połu­dniową czę­ścią Kiu­siu w Japo­nii wyróż­nia się bar­dzo wyraźne cztery pory roku zimę, wio­snę, lato i jesień (a nie porę desz­czową i suchą, jak w więk­szo­ści azja­tyc­kich kra­jów). Kli­mat Japo­nii odz­na­cza się też sporą pię­tro­wo­ścią. 

 

Japo­nia – pogoda 

Pogoda w Japo­nii, jaka może nas spo­tkać pod­czas wyprawy, w dużej mie­rze zależy od tego kiedy i gdzie dokład­nie jedziemy. Podob­nie jak w Pol­sce, naj­cie­plej­szym okre­sem w Japo­nii jest lato. Wów­czas w Tokio śred­nie tem­pe­ra­tury wyno­szą około 25–27 °C, na połu­dnio­wych wyspach powy­żej 30 °C, a na Hok­ka­ido zale­d­wie 20–22 °C. Ampli­tudy dobowe w Japo­nii są nie­wiel­kie, co ozna­cza, że nocą jest pra­wie tak samo cie­pło jak w dzień. Naj­zim­niej jest nato­miast w rejo­nach gór­skich, gdzie nawet latem słupki rtęci na ter­mo­me­trach potra­fią spaść do zale­d­wie kilku stop­nio­wej tem­pe­ra­tury. Naj­zim­niejszym miej­scem w całej Japo­nii jest, jak nie­trudno się domy­ślić, szczyt góry Fudżi, gdzie śred­nie tem­pe­ra­tury wyno­szą tam -22 °C. 

W okre­sie zimo­wym na pół­nocy i zacho­dzie Japo­nii oraz w rejo­nach gór­skich wystę­pują bar­dzo obfite opady śniegu. Zima jest jed­nak dużo łagod­niej­sza na wschod­nich wybrze­żach i na połu­dnio­wych wyspach. Wów­czas pogoda tam przy­po­mina naszą jesień. Cie­ka­wym zja­wi­skiem w Japo­nii jest… nadej­ście wio­sny. Wów­czas nad jej wyspy zaczyna napły­wać wil­gotne powie­trze znad Pacy­fiku, które powo­duje bar­dzo zróż­ni­co­wane warunki atmos­fe­ryczne na pół­nocy i na połu­dniu kraju. W marcu na połu­dnio­wych wyspach zaczyna się się robić naprawdę gorąco i zaczy­nają kwit­nąć wiśnie, a na pół­noc­nych czę­sto leży jesz­cze śnieg. Nato­miast jesie­nią tem­pe­ra­turą są wciąż dosyć wyso­kie, ale z powodu wia­trów mon­su­no­wych, wyspy nękają spo­ra­dyczne burze i ulewne desz­cze, a w obsza­rach gór­skich gęste mgły. 

Japo­nia jest kra­jem dosyć wil­got­nym, ale opady są, jak na kraj azja­tycki, bar­dzo nie­wiel­kie. Ich śred­nia suma to 1200 mm w roku. Najm­niej pada na wyspie Hok­ka­ido, a naj­wię­cej na archi­pe­lagu Riu­kiu. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Japo­nii?

Każdy okres w ciągu roku ma w Japo­nii swoje zalety. Jeśli marzysz o tym, by zoba­czyć kwit­nące wiśnie wybierz się tam na wio­snę (a naj­le­piej na prze­ło­mie marca i jesieni). Latem jest tam naj­cie­plej, jed­nak nie jest to dobra pora dla osób źle zno­szą­cych upały. Opty­mal­nym cza­sem na zwie­dza­nie Japo­nii jest też jesień, kiedy tem­pe­ra­tury są umiar­ko­wane, a w mia­stach jest nieco mniej tury­stów. Zima to zaś naj­lep­szy czas dla tych, któ­rzy chcą zoba­czyć kra­jo­braz japoń­skich wysp ską­pany w bia­łym puchu i połą­czyć zwie­dza­nie z jazdą na nar­tach. 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia japoń­ska to bez wąt­pie­nia jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych kuchni świata. To wła­śnie stam­tąd wywo­dzi się cho­ciażby uwiel­biane przez wszyst­kich sushi, ramen, owoce morza w tem­pu­rze czy zupa miso. 

 

Japo­nia to przede wszyst­kim raj dla miło­śni­ków ryb i owo­ców morza, jako że to wła­śnie na nich bazują naj­po­pu­lar­niej­sze japoń­skie dania. Tam­tej­sza kuch­nia jest jed­nak bar­dzo zróż­ni­co­wana, a dzięki temu „coś dla sie­bie” znajdą tam też mię­so­żercy i wege­ta­ria­nie. Wspól­nym mia­now­ni­kiem więk­szo­ści japoń­skich potraw jest fakt, że są one bar­dzo zdrowe, ubo­gie w cho­le­ste­rol i bogate w żelazo. No chyba, że mówimy o jedze­niu zawod­ni­ków sumo… a to już inna bajka. 

Smaki Japo­nii 

Każda kuch­nia nale­żąca do Japoń­czyka wypeł­niona jest wonią bulionu woło­wego, sma­żo­nych ryb i sosu sojo­wego. Nie zabrak­nie w niej róż­nych rodza­jów maka­ro­nów, owo­ców morza oraz boga­tych dodat­ków (przede wszyst­kim: warzyw, tofu, grzy­bów i wodo­ro­stów). Skład­ni­kiem obo­wiąz­ko­wym jest także japoń­ski ryż – śnież­no­biały i lekko kle­isty. To on gra pierw­sze skrzypce w więk­szo­ści tra­dy­cyj­nych dań Japo­nii. Co wię­cej Japoń­czycy zapra­szają się do stołu zwro­tem „gohan desu yo”, co w wol­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza „podano już ryż”. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Japo­nii?

Pod­czas soli­sto­wych wypraw do Kraju Kwit­ną­cej Wiśni zaja­damy się tam­tej­szym sashimi i sushi, które waria­cją sma­ków znacz­nie prze­ra­stają te, które znamy z Europy. W japoń­skich restau­ra­cjach znaj­dziemy jed­nak także wiele innych war­tych spró­bo­wa­nia potraw, a do ich wypi­sa­nia zabra­kło by pew­nie miej­sca w inter­ne­cie;) My pole­camy przede wszyst­kim: 

 

  • ramen – bogatą w skład­niki zupę na wywa­rze woło­wym
  • udon – gruby maka­ron poda­wany z naj­róż­niej­szymi skłąd­ni­kami
  • warzywa i owoce morza w tem­pu­rze
  • yaki­tori – rodzaj japoń­skich szasz­ły­ków
  • pie­rożki gyoza – pie­rogi z bar­dzo cien­kiego cia­sta
  • dango – słod­kie kulki z mąki ryżo­wej

 

Pałecz­kowy savoir vivre

Oso­bie, która całe życie posłu­guje się wyłącz­nie nożem i widel­cem, jedze­nie pałecz­kami może wyda­wać się abs­trak­cyjną sztuką nie­moż­liwą do wyćwi­cze­nia. Tym­cza­sem wystar­czy jedy­nie tro­chę prak­tyki. Nie sam spo­sób jedze­nia jest tu jed­nak naj­waż­niej­szy, a cała masa zasad z nim zwią­za­nych. Będąc w japoń­skiej restau­ra­cji lub na obie­dzie u japoń­skiej rodziny pamię­taj, by nie gesty­ku­lo­wać zbyt mocno, zwłasz­cza jeśli trzy­masz w ręku pałeczki. Takie zacho­wa­nie uzna­wane jest w Japo­nii za baaar­dzo nie­grzeczne. Nigdy nie obli­zuj pałe­czek i nie trzy­maj ich w ustach nie jedząc. Zapo­mnij także o ich bez­po­śred­nim wbi­ja­niu w potrawę. Po posiłku pamię­taj o poło­że­niu pałe­czek na ser­wetce obok naczy­nia. Nie­tak­tem jest pozo­sta­wie­nie ich w miseczce lub na niej. 

 

Icon
STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA

Japo­nia – strefa cza­sowa + naj­waż­niej­sze święta

 

Japo­nia jest kra­jem ludzi skru­pu­lat­nych i punk­tu­al­nych. Pociągi przy­jeż­dżają tam zgod­nie z roz­kła­dem co do mili­se­kundy, a sami Japoń­czycy zapi­sują wszyst­kie swoje plany i cele na dany dzień. Nic więc dziw­nego, że czas jest u nich nie­zwy­kle ważny. 

Strefy cza­sowe w Japo­nii

W stre­fie cza­sowej w Japo­nii nie obo­wią­zuje czas letni i zimowy, zatem nie muszą oni bory­kać się ze zmianą czasu na wio­snę i jesień. Tak jak w przy­padku innych rejo­nów ziemi, ofi­cjalny czas panu­jący w Japo­nii nazwano cza­sem japoń­skim. Jest to dokład­nie strefa cza­sowa odpo­wia­da­jąca cza­sowi sło­necz­nemu połu­dnika 135°E, który różni się o 9 godzin od uni­wer­sal­nego czasu koor­dy­no­wa­nego (UTC+9:00). Cała Japo­nia posiada jedną strefę cza­sową, co ozna­cza, że w Tokio jest ta sama godzina to np. w Kawa­saki. Dzieje się tak, ponie­waż teren kraju roz­cią­gnięty jest bar­dziej z pół­nocy na połu­dnie, niż z zachodu na wschód. 

 

Jak obli­czyć aktu­alny czas w Japo­nii

Aby dowie­dzieć się, która godzina jest teraz w Japo­nii, do naszego pol­skiego czasu należy dodać 7 godzin. Przy­kła­dowo: jeśli u nas jest 12 w połu­dnie, w Japo­nii docho­dzi już wie­czór, a dokład­niej jest godzina 19. Stąd też w popu­lar­nej pio­sence możemy usły­szeć „żad­nego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro (…) ”. 

 

Naj­waż­niej­sze święta w Japo­nii

W Japo­nii ist­nieje wiele świąt, do któ­rych Japoń­czycy przy­wią­zują bar­dzo dużą uwagę. M.in. świę­tują oni: 

 

Nowy Rok – obcho­dzą go w gro­nie rodzin­nym aż do 3 stycz­nia. Zaja­dają się wtedy tra­dy­cyj­nymi potra­wami, modlą się o pomyśl­ność, a także godzą z poraż­kami poprzed­niego roku. 

 

Yuki Mat­suri to malow­ni­cze święto śniegu obcho­dzone w mie­sią­cach zimo­wych, szcze­gól­nie w Sap­poro. Świę­tuje się je, budu­jąc figury lodowe i obiekty ze śniegu. 

 

Set­su­bun to święto wio­sny, obcho­dzone przez Japoń­czy­ków na początku lutego. Pod­czas święta wypę­dza się z domu demony, rzu­ca­jąc pod drzwi ziarna soi. 

 

Plum Blos­som, czyli święto kwit­ną­cej wiśni. Pod­czas niego podzi­wia się piękno tych owo­co­wych drzew. 

 

Święto Trzech Świą­tyń (Sanja Mut­suri) odbywa się w trzeci week­end maja. Pod­czas niego two­rzą się liczne pochody czczące trzy ważne dla wiary Japoń­czy­ków kapliczki. 

 

Awa Dance Festi­val to festi­wal, który przy­ciąga co roku ponad milion tury­stów. Ma miej­sce 12–15 sierp­nia w Mat­su­moto i pre­zen­tuje całe tabuny kolo­ro­wych parad. 

 

O-bon to nasz odpo­wied­nik święta zmar­łych, odby­wa­jący się od 13 do 16 sierp­nia. 

 

22 paździer­nika zaś odbywa się bar­dzo popu­larny na świe­cie festi­wal ognia. 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Pla­nu­jesz wyjazd do Japo­nii? Przed podróżą zobacz jakie doku­menty potrze­bu­jesz oraz czy obej­muje Cię obo­wią­zek wizowy. 

 

Japo­nia – wiza

Jeżeli wybie­rasz się do Japo­nii jedy­nie w celach tury­stycz­nych, służ­bo­wych lub pry­wat­nych nie potrze­bu­jesz ani wizy, ani żad­nego innego pozwo­le­nia na wjazd. Warun­kiem jest opusz­cze­nie terenu kraju w prze­ciągu 90 dni. Jeśli więc jedziesz tam np. na dwu­ty­go­dniowe waka­cje lub w odwie­dziny do zna­jo­mych – nie musisz mar­twić się żad­nymi for­mal­no­ściami. W waż­nych sytu­acjach loso­wych możesz ubie­gać się o prze­dłu­że­nie pobytu w Japo­nii. Wów­czas musisz zło­żyć wnio­sek w urzę­dzie imi­gra­cyj­nym w Tokio. 

Jeżeli zaś jedziesz do Japo­nii w celu pod­ję­cia pracy lub stu­diów o wizę musisz apli­ko­wać w Amba­sa­dzie Japo­nii. Nie ma moż­li­wo­ści uzy­ska­nia wizy na gra­nicy. 

 

Japo­nia – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Aby wje­chać na tery­to­rium Japo­nii potrze­bu­jesz pasz­port ważny przy­naj­mniej na okres pla­no­wa­nego pobytu. Dodat­kowy okres waż­no­ści nie jest wyma­gany. Przed wyjaz­dem upew­nij się, że pasz­port jest czy­telny, a dane i zdję­cie w nim aktu­alne. 

 

Amba­sada Japo­nii w Pol­sce

Jeżeli do Japo­nii wyjeż­dżasz na dłuż­szy niż 90 dni okres czasu bądź aby pod­jąć tam pracę lub stu­dia, musisz apli­ko­wać o wizę oso­bi­ście w Amba­sa­dzie Japo­nii w Pol­sce. Jej adres to: 

 

Amba­sada Japo­nii w Pol­sce

 

  1. Szwo­le­że­rów 8, 00-464, War­szawa

Tel: 22 696 50 00

 

Amba­sada Pol­ski w Japo­nii

W waż­nych sytu­acjach kry­zy­so­wych lub np. gdy w trak­cie podróży zgu­bisz pasz­port o pomoc możesz zgło­sić się do Amba­sady Pol­ski w Japo­nii. Jej adres to:

 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Tokio 

2 Chome–13-5 Mita, Meguro City, Tokyo 153-0062, Japo­nia
Tel.: +81 3-5794-7020

 

  *Tekst został napisany 27.02.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Japonii mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA
Icon WIZA I DOKUMENTY