BRAZYLIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
CIEKAWOSTKI

Czy wiesz od czego pocho­dzi nazwa Bra­zy­lia i jaka jest histo­ria bra­zy­lij­skiego kar­na­wału? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­damy poni­żej. Oto naszym zda­niem naj­bar­dziej inte­re­su­jące cie­ka­wostki o Bra­zy­lii. Powierzch­niowo Bra­zy­lia jest naj­więk­szym kra­jem Ame­ryki Połu­dnio­wej.
Języ­kiem urzę­do­wym w Bra­zy­lii jest język por­tu­gal­ski. Kraj ten jest jedy­nym kra­jem Ame­ryki Połu­dnio­wej, w któ­rym mówi się po por­tu­gal­sku. Bra­zy­lia uzy­skała nie­pod­le­głość od Por­tu­ga­lii w 1822 roku.

Flaga Bra­zy­lii przed­sta­wia żółty romb na zie­lo­nym tle, a w nim nie­bie­ską kulę z gwiaz­dami prze­ciętą napi­sem Ordem e Pro­gresso (port. „ład i postęp”). Zie­lony jest tu sym­bo­lem rów­ni­ko­wych lasów Ama­zo­nii, a żółty złota, który przy­cią­gnęły w te rejony kolo­ni­za­to­rów z Europy. Nazwa Bra­zy­lia pocho­dzi od buj­nie rosną­cego na jej tery­to­rium drzewa dra­cena wonna, zwana rów­nież Tronco de Bra­sil.

Naj­słyn­niej­szym zabyt­kiem Bra­zy­lii jest pomnik Chry­stusa Odku­pi­ciela w Rio de Jane­iro, który stał się ist­nym sym­bo­lem całego kraju.

Za sport naro­dowy Bra­zy­lii uważa się piłkę nożną. Repre­zen­ta­cja Bra­zy­lii zdo­była mistrzo­stwo świata już pię­cio­krot­nie. Za jed­nego z naj­lep­szych w histo­rii dys­cy­pliny pił­ka­rza nie tylko w kraju, ale i na świe­cie uważa się Bra­zy­lij­czyka Pelé.

Choć Bra­zy­lii koja­rzy się głów­nie z gęstymi lasami tro­pi­kal­nymi (w tym naj­więk­szym – lasem desz­czo­wym Ama­zo­nii), to w kraju zna­leźć można także suche łąki, lasy sosnowe czy mokra­dła.

Z Bra­zy­lii pocho­dzi taniec samba, który wywo­dzi się nato­miast z tra­dy­cyj­nych tań­ców afry­kań­skich ludów Bantu.

Co roku do Bra­zy­lii przy­jeż­dżają miliony tury­stów. Naj­wię­cej z nich przy­jeż­dża jed­nak w trak­cie kar­na­wału. Tra­dy­cyja hucz­nego święta, obcho­dzo­nego na cztery dni przed Środą Popiel­cową, wywo­dzi się tak naprawdę z Por­tu­ga­lii. Przy­wieźli ją do Bra­zy­lii kolo­ni­za­to­rzy, który tego dnia na zabawę pozwa­lali także swoim nie­wol­ni­kom. Z tego powodu bra­zy­lij­ski kar­na­wał do dziś jest sym­bo­lem nie tylko szczę­ścia, ale i rów­no­ści.

Icon
KLIMAT I POGODA

Pogoda w Bra­zy­lii koja­rzy się raczej z moc­nym słoń­cem i wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami. I rze­czy­wi­ście – cała jej powierzch­nia zali­cza się do strefy kli­ma­tów gorą­cych. Co to ozna­cza w prak­tyce i co warto spa­ko­wać na wyprawę?

Ze względu na swoją wiel­kość, Bra­zy­lia leży w trzech róż­nych stre­fach kli­ma­tycz­nych. Pogoda, jakiej możemy się tam spo­dzie­wać, zależy więc w dużej mie­rze or regionu, który chcemy odwie­dzić. W podróż warto więc zabrać zarówno krót­kie spodenki i top na ramiącz­kach, jak i cie­plej­szą bluzę i kurtkę prze­ciw­desz­czową.
Bra­zy­lia – kli­mat
Znaczna część Bra­zy­lii leży w stre­fie kli­matu rów­ni­ko­wego i podrów­ni­ko­wego, a regiony połu­dniowe w stre­fie kli­matu zwrot­ni­ko­wego. Regiony nadmor­skie na pół­nocy oraz Nizinę Ama­zonki obej­muje kli­mat rów­ni­kowy, który cha­rak­te­ry­zują wyso­kie tem­pe­ra­tury i wyso­kimi opa­dami. Wyżynę Gujań­ską i część Wyżyny Bra­zy­lij­skiej obej­muje strefa kli­matu podrów­ni­ko­wego, w któ­rym można zauwa­żyć wyraźny podział na dwie pory roku: suchą i desz­czową. Nato­miast regiony połu­dniowe (tj. przede wszyst­kim stany Rio Grande do Sul i Santa Cata­rina oraz oko­lice mia­sta São Paulo) leżą w stre­fie zwrot­ni­ko­wej, gdzie odno­to­wuje się spore waha­nia tem­pe­ra­tur rocz­nych.
Bra­zy­lia – pogoda
Na tere­nach strefy rów­ni­ko­wej w Bra­zy­lii pogoda cha­rak­te­ry­zuje się bar­dzo wyso­kimi i sta­łymi tem­pe­ra­tu­rami rocz­nymi oraz spo­rymi opa­dami (od 1500 mm do 4000 mm rocz­nie). w tej czę­ści globu zda­rzają się rów­nież spore ampli­tudy dobowe. W stre­fie podrów­ni­ko­wej śred­nia tem­pe­ra­tura powie­trza wynosi około 22 °C, ale zda­rzają się także mrozy. Desz­czu naj­wię­cej spada tam w porze desz­czo­wej, czyli pod­czas naszego lata. Na połu­dniu Bra­zy­lii zimą śred­nia tem­pe­ra­tura to około 12–14 °C, a latem 24 °C. Pada tam dużo mniej niż w pozo­sta­łych regio­nach kraju, bo zale­d­wie 500 mm rocz­nie (czyli mniej wię­cej tyle co w Pol­sce). Jak więc nietrudno zauważyć: w Brazylii można natknąć się na każdy rodzaj pogody. Do walizki czy plecaka warto więc spakować ubrania odpowiednie na każdy pogody scenariusz.
Kiedy naj­le­piej jechać do Bra­zy­lii?
Sezon tury­styczny trwa w Bra­zy­lii przez cały rok. Jego szczy­tem jest jed­nak okres kar­na­wału, który sta­nowi jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów bra­zy­lij­skiej kul­tury. Nie­stety kar­na­wał jest także okre­sem, kiedy ceny za noc­legi i atrak­cje tury­styczne są naj­wyż­sze. Wybie­ra­jąc ter­min wyprawy do Bra­zy­lii warto w pierw­szej kolej­no­ści zasta­nowić się co dokład­nie chcemy tam robić. Dla pla­żo­wi­czów naj­lep­szym cza­sem na podróż do Bra­zy­lii będzie nasza zima (czyli okres od grud­nia do marca), kiedy tem­pe­ra­tury są tam naj­wyż­sze. Na aktywne spę­dza­nie czasu lepiej jed­nak wybrać naszą wcze­sną wio­snę lub późną jesień, kiedy tem­pe­ra­tury są wyso­kie, ale nie upalne, a desz­cze nie­duże. Jed­nakże wybie­ra­jąc się w rejony Ama­zo­nii należy pamię­tać, że od listo­pada do maja panuje tam pora desz­czowa.

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia bra­zy­lij­ska to istny koro­wód sma­ków, kolo­rów i aro­ma­tów. Pod­czas wyprawy na pewno nie będziemy głod­ni…;) Ale nie prze­sadźmy! Musimy mieć siły na tań­cze­nie sam­by!

Tra­dy­cyjna kuch­nia Bra­zy­lii to połą­cze­nie bra­zy­lij­skiej kul­tury z sil­nymi wpły­wami euro­pej­skimi, afry­kań­skimi i indiań­skimi. Na róż­no­rod­ność i bogac­two jej potraw wpływa też spore zróż­ni­co­wa­nie kli­ma­tyczne i kul­tu­rowe kraju. Każdy region ma wła­sne, ory­gi­nalne dania i smaki, pełne roz­ma­itych skład­ni­ków i przy­praw.
Smaki Bra­zy­lii
Po indiań­skich przod­kach Bra­zy­lij­czycy odzie­dzi­czyli w swo­jej kuchni bar­dzo popu­larny maniok, a od afry­kań­skich nie­wol­ni­ków prze­jęli głów­nie ryż, fasolę i olej pal­mowy. Por­tu­gal­czycy i inni Euro­pej­czycy, przy­jeż­dża­jący do Bra­zy­lii, przy­wieźli do niej miłość do kieł­bas, ziem­niaki i maka­ron. Współ­cze­sna bra­zy­lij­ska kuch­nia bazuje na róż­no­rod­nych warzy­wach, owo­cach, rodza­jach mięs i kuli­nar­nych skar­bów wydo­by­wa­nych z morza. Sto­suje się w niej też całą gamę przy­praw, pocho­dzą­cych z róż­nych czę­ści świata. Naj­po­pu­lar­niej­szą jest jed­nak mie­szanka przy­prawa, zwana bahian, na którą składa się kumin rzym­ski, ore­gano i kolo­rowy pieprz.

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Bra­zy­lii?
W każ­dym zakątku Bra­zy­lii napo­tkamy inne, tra­dy­cyjne dania. Przy­kła­dowo na wybrzeżu kró­lują ryby i owoca morza, a na połu­dniowo-zachod­nich sta­nach dania z mięsa. Ist­nieje jed­nak kilka takich potraw, któ­rych można spró­bo­wać, bez względu na to, którą część kraju się odwie­dza.

FEIJOADA – tra­dy­cyjne, bra­zy­lij­skie danie naro­dowe. Jest to gulasz z czar­nej lub czer­wo­nej fasoli, najczę­ściej poda­wany z ryżem i mię­sem woło­wym. Tzw. feijo­ada com­pleta to jej bogat­sza opcja z dodat­kiem kre­we­tek, suszo­nego mięsa i wędzo­nych kieł­basek.

ACARAJE – rodzaj regio­nal­nego fast foodu. Jest to cia­sto z roz­gnie­cio­nym fasol­ni­kiem (tak, fasol­ni­kiem, nie fasolą;)), wypeł­nione mie­szanką suszo­nych na słońcu kre­we­tek, pomi­do­rów i kolen­dry.

CARURU – w zależ­no­ści od spo­sobu poda­nia jest rodzaj sałatki lub gęsta, zmie­lona masa z okry, kre­we­tek, cebuli i pra­żo­nych orzesz­ków.

MOQUECA – bar­dzo aro­ma­tyczne owoce morza duszone w mie­szance z mleka koko­so­wego, pomi­do­rów, papryki i cebuli. Pyy­y­chaaa!

VATAPA – gęste puree na bazie mleka koko­so­wego, na które składa się: mięso z raków, kawałki ryb, fasola, cebula oraz orze­chy ner­kowca i orzeszki ziemne. Całość dopra­wiana jest kolen­drą i imbi­rem.

PASTEL – sma­żony na głę­bo­kim tłusz­czu pla­cek, poda­wany z róż­nymi far­szami: mię­sem, warzy­wami lub nawet cze­ko­ladą.

SANDUICHE DE CARNE – na pozór to zwy­kła kanapka z mię­sem woło­wym. W rze­czy­wi­sto­ści krad­nie ona serce każ­dego mię­so­żercy;)

CHOURICO – pikantna bra­zy­lij­ska kieł­basa, przy­po­mi­na­jąca hisz­pań­skie cho­rizo.

Icon
WIZA I DOKUMENTY

W gło­wie pla­nu­jesz już wyjazd do kraju samby? Zanim zaczniesz pako­wać walizkę, dowiedz się jakie doku­menty musisz mieć ze sobą w podróży i czy potrzebna jest Ci wiza do Bra­zy­lii.
Bra­zy­lia – wiza
Jadąc do Bra­zy­lii na waka­cje, nie musisz prze­cho­dzić dłu­gich pro­ce­dur apli­ka­cji o wizę. W przy­padku podróży stricte tury­stycz­nych lub bizne­so­wych oby­wa­tele pol­scy mogą wje­chać do Bra­zy­lii bez­wi­zowo na czas 90 dni w okre­sie 180 dni. W prak­tyce ozna­cza to, że przez pół roku możesz prze­kro­czyć bra­zy­lij­skie gra­nice np. trzy­krot­nie na mie­sięczny urlop.
Bra­zy­lia – doku­menty potrzebne pod­czas podróży
Aby wje­chać do Bra­zy­lii musisz posia­dać pasz­port ważny mini­mum 6 mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Przed wyprawą sprawdź czy zawarte w nim dane są aktu­alne, a Twój aktu­alny wygląd nie różni się dia­me­tral­nie od tego ze zdję­cia w doku­men­cie.
Przy wje­ździe służby gra­niczne mogą popro­sić Cię o oka­za­nia biletu powrot­nego lub odpo­wied­nich środ­ków finan­so­wych na czas pobytu. Wów­czas wystar­czy poka­zać wyciąg z banku, kartę kre­dy­tową lub gotówkę w dowol­nej walu­cie.
Na przej­ściu gra­nicz­nym (tj. np. na lot­ni­sku) otrzy­masz od cel­nika tzw. kartę wjazdu. Musisz ją koniecz­nie zacho­wać, ponie­waż zosta­niesz popro­szony o jej oka­za­nie pod­czas kon­troli gra­nicznej przy wyje­ździe z Bra­zy­lii.
Amba­sada Bra­zy­lii w Pol­sce
Jeżeli wybie­rasz się do Bra­zy­lii na okres dłuż­szy niż trzy mie­siące bądź też chcesz pod­jąć na jej tere­nie pracę lub naukę – musisz apli­ko­wać o odpo­wied­nią wizę. W tym celu skon­tak­tuj się z Amba­sadą Bra­zy­lii w Polsce:
Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie
ul. Bajoń­ska 15,
03-963 War­szawa,
Pol­ska
Tel (4822) 617 4800

Amba­sada Pol­ski w Bra­zy­lii
Jeżeli w trak­cie wyjazdu przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz doku­ment upo­waż­nia­jący do podróży), o pomoc możesz zgło­sić się do pol­skiej amba­sady w Bra­zy­lii.

Amba­sada RP w Bra­síliiadres:
Av. das Nações Qd. 809, Lote 33, CEP: 70423-900, Bra­sília – DF
tele­fon: +55 61 3212 8000 (od 08.30 do 16:30)
e-mail: bra­si­lia. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

*Tekst został napisany 02.04.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Brazylii mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon WIZA I DOKUMENTY