img bottom

Brazylia – TOP 10 miejsc i atrakcji

Atrak­cje w Bra­zy­lii? Pierw­sze na myśl przy­cho­dzą nam Pusz­cza Ama­zoń­ska i pomnik Jezusa w Rio. W kraju tym można jed­nak zwie­dzić wiele innych nie­zwy­kłych zabyt­ków i miejsc. Sprawdź co warto zoba­czyć w Bra­zy­lii!

1. RIO DE JANEIRO

Wiele osób myśl, że Rio jest sto­licą Bra­zy­lii. Błąd. Jest nią Bra­si­lia. Mimo to, to wła­śnie Rio de Jane­iro sta­nowi naj­słyn­niej­sze i naj­chęt­niej odwie­dzane mia­sto w kraju. Górują nad nim 38-metrowa figura Chry­stusa i cha­rak­te­ry­styczna stoż­kowa Góra Cukru, a znaczną część oble­wają wody Oce­anu Atlan­tyc­kiego.

2. COPACABANA

Praw­do­po­dob­nie naj­słyn­niej­szą dziel­nicą Rio jest Copa­ca­bana, która sły­nie ze swo­jej cztero kilo­me­tro­wej plaży, z któ­rej wyra­sta sze­reg nowo­cze­snych wie­żow­ców. Jest to także naj­bar­dziej impre­zowa, a zara­zem luk­su­sowa część mia­sta.

3. STADION MARACANA

Bra­zy­lia pię­cio­krot­nie stała się mistrzem świata w piłce noż­nej, a jej dru­żyna pił­kar­ska należy do jed­nej z naj­lep­szych na świe­cie. W Rio znaj­dziemy więc atrak­cję dla wszyst­kich fanów piłki kopa­nej – sta­dion naro­dowy Mara­cana. W 2014 gościł on mecze w ramach Mistrzostw Świata, a w 2016 odby­wała się na nim cere­mo­nia otwar­cia Igrzysk Olim­pij­skich.

4. SALVADOR DE BAHIA

Wspa­niałą poko­lo­nialną archi­tek­turę można podzi­wiać w bra­zy­li­sj­kim mie­ście Salva­dor. Przez wieki sty­kały się tu dwie kul­tury: afry­kań­ska i laty­no­ame­ry­kań­ska, co można doj­rzeć nawet współ­cze­śnie. Cie­ka­wostką jest, że to wła­śnie tam naro­dziła się taneczna sztuka walki capo­eira.

5. WODOSPADY IGUAZU

To jedno z naj­bar­dziej malow­ni­czych miejsc w całej Bra­zy­lii znaj­duje się tuż na gra­nicy z Argen­tyną. Spa­da­jące z kil­ku­dzie­się­ciu metrów wodo­spady i mniej­sze kaskady two­rzą kra­jo­braz niczym z bajki!

6. MANAUS

Manaus to mia­sto poło­żone w samym sercu Ama­zo­nii, tuż przy punk­cie gdzie wody Rio Negro łączą się z Ama­zonką. Przy jego cią­gną się zaś malow­ni­cze lasy tro­pi­kalne Rezer­watu Adol­pho Ducke. Nas zachwyca też oka­zały budy­nek Teatro Ama­zo­nas i cha­rak­te­ry­styczne kolo­rowe domki na palach, otu­la­jące brzegi rzek.

Wybierz się na wyprawę do Brazylii z Solistami!

7. OLINDA

Olinda to jeden z naj­bar­dziej kolo­ro­wych punk­tów na mapie Bra­zy­lii. Znaj­du­jące się na liście Świa­to­wego Dzie­dzic­twa Une­sco mia­sto to spa­dek po holon­der­skich kolo­ni­za­to­rach. Jej ulice zdo­bią sze­regi wspa­nia­łych, kolo­nial­nych domów poma­lo­wa­nych w wszyst­kie kolory tęczy!

8. RECIFE

Innym mia­stecz­kiem, gdzie można podzi­wiać kolo­nialną archi­tek­turę (choć tym razem por­tu­gal­ską) jest Recife. Oprócz całej gamy kamie­nic wznie­sio­nych przez kolo­ni­za­to­rów, podzi­wiać tam można kate­drę z XVII wieku, stary fort i pałac guber­na­tor­ski z XVIII wieku.

9. ARCHIPELAG FERNANDO DE NORONHA

Mniej znane obli­cze Bra­zy­lii zoba­czyć można na Archi­pe­lagu Fer­nando de Noronha, poło­żo­nym około 350 kilo­me­trów na wschód od lądo­wej czę­ści kraju. Główną atrak­cją jego 21 wysp są raj­skie plaże oraz uni­ka­towa a fauna i flora. Można tam spo­tkać m.in. żół­wie mor­skie, del­finy czy alba­trosy.

10. ARMACAO DOS BUZIOS

Raj­skie plaże zna­leźć także można w oko­li­cach mia­sta Arma­cao dos Buzios – nadmor­skiego kurortu ukry­tego na malow­ni­czym ska­li­stym pół­wy­spie. Jego spo­kojne wybrzeże sprzyja odpo­czyn­kowi od zgiełku wiel­kich bra­zy­lij­skich miast…