GWATEMALA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Pozostałości kultury Majów, fascynujące wulkany, dzika dżungla i perły kolonialnej architektury – tym właśnie hipnotyzuje Gwatemala. Atrakcje kraju pozostają w sercu na bardzo długo i sprawiają, że tam chce się wracać… 

 

 1. GWATEMALA (MIASTO) 

Choć główne atrakcje Gwatemali to przede wszystkim dzieła natury, swoją wyprawę po niej warto zacząć od odwiedzin w stolicy kraju – Gwatemali, czyli największego miasta w Ameryce Południowej. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jej położenie. Leży ona bowiem w górskiej dolinie otoczonej trzema wulkanami: Acatenango (3976 m n.p.m.), Fuego (3835 m n.p.m.) i Agua (3760 m n.p.m.).

 

 1. WULKAN ACATENANGO

Jednym z najpopularniejszych miejsc trekkingowych w Gwatemali jest szlak prowadzący na majestatyczny wulkan Acatenango. Nie tylko ze względu na jego bliskość stolicy, ale i rozpościerające się z niego nieziemskie widoki na Guatemala City i sąsiednie wulkany. Jeżeli wybierasz się na wyprawę “Meksyk + Gwatemala + Belize” z Klubem Podróżników Soliści będziesz miał niepowtarzalną okazję na to, by zobaczyć je na własne oczy! Co więcej planujemy nocleg w obozowisku rozbitym na zboczu wulkanu, na wysokości 3000 m n.p.m!

 

 1. WULKAN PACAYA 

W Gwatemali znajduje się kilkadziesiąt wulkanów, a wędrówka na każdy z nich zapewnia inne widoki i przeżycia. Jeżeli nie umiesz zdecydować, na który z nich się wybrać – wybierz wulkan Pacaya. Jest on niższy od reszty jego sióstr i braci, a więc droga na niego jest nieco mniej wymagająca (niż np. w przypadku Acatenango). Z jego szczytu podziwiać można masywy trzech innych wulkanów: Agua, Acatenango i Fuego. Ten trzeci jest zaś najaktywniejszych ze wszystkich wulkanów w Gwatemali. 

 

 1. WODOSPADY SEMUC CHAMPEY
  Pośród dzikiej gwatemalskich dżungli znaleźć można wiele rajskich i odległych od cywilizacji miejsc. Jednym z nich są baśniowe wodospady Semuc Champey, których zielone kaskady wyglądają niczym nie z tego świata. Niesamowita cisza, przerywana jedynie odgłosami dżungli sprawiają, że niewątpliwie jest to atrakcja “poza utartym szlakiem”..
 2. TIKAL 

Jeżeli chcesz się przenieść w czasie, odwiedź Tikal – pozostałości po dawnej stolicy Majów. Wzbijające się ponad dżunglę starożytne piramidy kryją w sobie niesamowitą historię i legendy, a samo miejsce wypełnione jest niepowtarzalną atmosferą, przyprawiającą o ciarki na ciele (serio, mówimy z autopsji!). Sam obiekt oraz otaczający go las zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

 1. GRUTA DE LANQUIN

Górskie tereny Gwatemali kryją w sobie liczne, mniej lub bardziej zjawiskowe jaskinie i groty. Gruta de Lanquin to idealne miejsce dla wielbicieli skoków adrenaliny. Jej ciemne pełne nietoperzy korytarze pokonuje się bowiem nie tylko pieszo, ale i… wpław. 

 

 1. JEZIORO ATITLAN 

Znajdujące się w południowo-zachodniej Gwatemali jezioro Atitlan mierzy aż  130,1 km², co czyni go jednym z największych naturalnych zbiorników wodnych na świecie. Jednak nie tylko to czyni go wyjątkowym. To co nas zachwyca w nim najbardziej, to jego wyjątkowe położenie. Wody Atitlanu wypełniają bowiem krater wulkany, a samo jezioro otoczone jest przez zbocza trzech pokaźnych rozmiarów wulkanów: San Pedro, Tolimán i Atitlán. 

 

 1. PANAJACHEL 

Będąc nad jeziorem Atitlan warto wybrać się do małej miejscowości Panajachel. Położona jest ona na wysokości 1597 metrów n.p.m, w górach Sierra Madre de Chiapas, tuż nad brzegiem kraterowego jeziora. W latach 60. XX wieku do miasteczka przyjeżdżało wielu hipisów, czego skutki można zaobserwować również dzisiaj. W Panajachel znajduje się bowiem wiele bohemistycznych kawiarenek, galerii sztuki i sklepów z regionalnym rękodziełem. Co ciekawe tamtejsza ludność wciąż czczi tradycyjne bóstwa Majów. 

 

 1. ANTIGUA (MIASTO)

Miasto Antigua to prawdziwa perła architektoniczna Gwatemali! Urokliwe uliczki pełne są bowiem kolorowych domków i wielu budowli tworzonych w stylu baroku kolonialnego z przełomu XVII i XVIII wieku. A to wszystko z majestatycznym wulkanem w tle! 

 

 1. EL PAREDON

Wakacje w Gwatemali to nie tylko wymagające trekkingi na wulkany czy przeprawy przez dziką dżunglę. Kraj ten słynie również z pięknych piaszczystych plaż oblanych wodami Oceanu Spokojnego. Miłośnicy plażowania lub ci, którzy chcą odpocząć po wulkanicnzych wędrówkach powinni wybrać się do El Paredon – jednego z najbardziej niebiańskich kurortów Gwatemali. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Ame­ryka Połu­dniowa uwa­żana jest za naj­bar­dziej nie­bez­piecz­niej­szy rejon świata. A jak to jest w Gwa­te­mali? Czy jest bez­pieczna i co warto wie­dzieć przed podróżą? 

Bez­pie­czeń­stwo w Gwa­te­mali – bez­piecz­nie czy nie? 

Gwa­te­mala ma dwa skraj­nie różne obli­cza: z jed­nej strony spo­tkać w niej można wiele osób, które na tury­stach chcą zbić inte­res życia (czyt. są oszu­stami), a z dru­giej masa ludzi jest nasta­wiona do podróż­nych wyjąt­kowo przy­jaź­nie. Nie ma co jed­nak ukry­wać: zda­rza się tam sto­sun­kowo dużo kra­dzieży i napa­ści. Z tego powodu zaleca się wzmo­żoną ostroż­ność i podró­żo­wa­nie w gru­pie. Pod­czas wyprawy uni­kaj podej­rza­nych miejsc i osób, a cenne rze­czy trzy­maj zawsze bli­sko sie­bie. Będąc w zatło­czo­nym miej­scu (np. w auto­bu­sie lub na dworcu) uwa­żaj na kie­szon­kow­ców – tele­fon, port­fel i doku­menty trzy­maj naj­le­piej na klatce pier­sio­wej, a nie w kie­szeni spodni czy w ple­caku na ple­cach. Na soli­sto­wych wypra­wach do Gwa­te­mali zawsze trzy­mamy się w gru­pie i odwie­dzamy tylko spraw­dzone miej­sca, a przez to możemy ze spo­kojną głową cie­szyć się jej uro­kiem. 

Gwa­te­mala – ubez­pie­cze­nie 

Jadąc do Gwa­te­mali warto wyku­pić dobrą polisę, która będzie hono­ro­wana w tam­tej­szych szpi­ta­lach. Zda­rza się, że o ubez­pie­cze­nie pytają też służby celne pod­czas odprawy na lot­ni­sku. Wów­czas wystar­czy podać jedy­nie nazwę firmy ubez­pie­cze­nio­wej. Jeżeli jedziesz do Gwa­te­mali w ramach wyprawy z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

Amba­sada Pol­ski w Gwa­te­mali

Jeśli pod­czas podróży zda­rzy Ci się sytu­acja kry­zy­sowa i będziesz wyma­gać pomocy, możesz zgło­sić się do pol­skiej pla­cówki kon­su­lar­nej. 

Kon­su­lat Rze­czypospolitej Pol­skiej w Gwa­te­mala CityGuate­mala Ave­nida Las Ame­ri­cas 5–65, zona 14 Cen­tro Comer­cial El Bambe Guate­mala City Guate­malaNumer tele­fonu: (+502) 2367-2625, (+502) 2367-2618

 

 

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Gwa­te­mala – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Choć pol­scy podróż­nicy coraz bar­dziej odkry­wają tajem­nice Ame­ryki Środ­ko­wej, Gwa­te­mala wciąż jest dla nas pełna sekre­tów. Przed wyjaz­dem lub w trak­cie prze­czy­taj cie­ka­wostki o Gwa­te­mali. Z pew­no­ścią wiele z nich naprawdę Cię zasko­czą. 

 

Dewizą Repu­bliki Gwa­te­mali jest rado­sne: „El País de la Eterna Pri­ma­vera”, co po pol­sku ozna­cza „Kraj wiecz­nej wio­sny”. 

 

Języ­kiem urzę­do­wym w Gwa­te­mali jest język hisz­pań­ski. 

 

Gwa­te­mala uzy­skała nie­pod­le­głość od Hisz­pa­nii w 1821 roku. Obcho­dzony tam 15 wrze­śnia Dzień Nie­po­dle­gło­ści jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt w kraju. 

 

Za naro­dowe zwie­rzę Gwa­te­mali uważa się ptaka kwe­zala her­bo­wego (bar­dzo cha­rak­te­ry­styczny kolo­rowy ptak z dłu­gim ogo­nem). 

 

W Gwa­te­mali na każ­dym kroku zaob­ser­wo­wać można spory wpływ daw­nej kul­tury Majów oraz hisz­pań­skich kolo­ni­za­to­rów. Najbar­dziej widocz­nymi pozo­sta­ło­ściami są, oczy­wi­ście, róż­no­rodne budowle. 

 

Jed­nym z najbar­dziej roz­po­zna­wal­nych miejsc w Gwa­te­mali jest Tikal – sta­no­wi­sko arche­olo­giczne obej­mu­jące sta­ro­żytne mia­sto Majów. Znaj­du­jące się w nimi świą­tynne pira­midy sta­no­wią sym­bol całego kraju. 

 

Aby podzi­wiać piękną kolo­nialną archi­tek­turę warto wybrać się do gwa­te­mal­skiego mia­sta Anti­gua, w któ­rej zna­leźć można naj­wspa­nial­sze perełki archi­tek­to­niczne całego kraju. 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem Gwa­te­mali jest wul­kan Taju­mulco (4220 m n.p.m.) poło­żony w Kor­dy­lie­rach Połu­dnio­wych. Jest to jed­no­cze­śnie naj­wyż­szy szczyt Ame­ryki Środ­ko­wej. 

 

Jezioro Ati­tlán w Gwa­te­mali jest naj­głęb­szym jezio­rem w Ame­ryce Środ­ko­wej. Jego naj­głęb­sze miej­sce sięga około 340 metrów. Jezioro to jest też nie­wąt­pli­wie jed­nym z najbar­dziej malow­ni­czych jezior na świe­cie. 

 

Gwa­te­mala sły­nie z uprawy kawy. Naj­lep­sze ziarna prze­zna­czane są jed­nak na eks­port, pod­czas gdy te naj­gor­sze zostają w kraju. Wszystko dla­tego, że picie (i cała kul­tura) kawy wśród Gwa­te­mal­czy­ków nie jest czymś popu­lar­nym. 

 

W gwa­te­mal­skich mia­stach najbar­dziej kolo­rowe miej­sca to zazwy­czaj… cmen­ta­rze. Gwa­te­mal­czycy mają bowiem w zwy­czaju malo­wa­nie nagrob­ków i gro­bow­ców wszyst­kimi kolo­rami tęczy. 

 

Według gwa­te­mal­skiego prawa wszel­kie bary i puby ser­wu­jące alko­hol muszą być zamknięte przed 01.00 rano lub zaprze­stać sprze­daży alko­holu po tej godzi­nie. 

 

Jako pamiątkę z Gwa­te­mali warto przy­wieźć chu­stę, spód­nicę lub koszulkę wyko­nane z tka­niny zdo­bio­nej w tra­dy­cyjne gwa­te­mal­skie wzory. Dużą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów cie­szą się też kolo­rowe figurki kostu­chy, nawią­zu­jące do gwa­te­mal­skich wie­rzeń i zwy­cza­jów. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Ze względu na swój bar­dzo łagodny kli­mat Gwa­te­mala nazy­wana jest „kra­jem wiecz­nej wio­sny”. Brzmi dobrze, co? Przed wyjaz­dem sprawdź jed­nak jakiej pogody możesz się tam spo­dzie­wać. 

 

”Wieczna wio­sna” w tym przy­padku ozna­cza przede wszyst­kim wyso­kie tem­pe­ra­tury, które panują na tere­nie Gwa­te­mali przez cały rok. Nie­ko­niecz­nie ozna­cza ona jed­nak wiecz­nie sło­neczną pogodę. Od maja do paździer­nika sło­neczny kraj „ata­kują” bowiem gwał­towne i bar­dzo inten­sywne desz­cze. 

Gwa­te­mala – kli­mat 

Kli­mat Gwa­te­mali okre­ślany jest jako podrów­ni­kowy wil­gotny na Nizi­nie El Peten, czyli w jej pół­noc­nej czę­ści i rów­ni­kowy wil­gotny na wybrzeżu kara­ib­skim, czyli na połu­dniu kraju. Cechami cha­rak­te­ry­stycz­nymi jej kli­matu jest wyraźna pora desz­czowa, która trwa mniej wię­cej od maja do paździer­nika (a na samym wybrzeżu nawet do grud­nia) oraz pora sucha, trwa­jącą od listo­pada do kwiet­nia. Naj­zim­niej­szymi mie­sią­cami w Gwa­te­mali są gru­dzień i sty­czeń, a naj­cie­plej­szymi marzec i kwie­cień. 

Gwa­te­mala – pogoda

Jadąc do Gwa­te­mali można zawsze spo­dzie­wać się tam sto­sun­kowo wyso­kich tem­pe­ra­tur. W zimie słupki rtęci wła­ści­wie pra­wie ni­gdy nie spa­dają poni­żej 20 ° C, a latem tem­pe­ra­tura sięga ok. 30–32 ° C. Naj­cie­plej jest jed­nak na wybrzeżu kara­ib­skim, gdzie cza­sem panują nawet 40-stop­niowe upały. Śred­nia roczna suma opa­dów to około 800 mm na obsza­rach śród­gór­skich i na wybrzeżu oraz nawet 3000 mm na sto­kach gór­skich. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Gwa­te­mali?

Do Gwa­te­mali naj­le­piej wybrać się w porze suchej, czyli w okre­sie od listo­pada do kwiet­nia. Nie ozna­cza to jed­nak, że jeśli poje­dziesz do niej w cza­sie pory desz­czo­wej (np. ze względu na nieco niż­sze ceny bile­tów lot­ni­czych), to spę­dzisz urlop pod para­so­lem lub – co gor­sza – zamknięty w hotelu. Pora desz­czowa w Gwa­te­mali cha­rak­te­ry­zuje się gwał­tow­nymi i bar­dzo inten­syw­nymi ule­wami, ale wystę­pują one zazwy­czaj tylko popo­łu­dniami i są krót­ko­trwałe. Na wyjazd obok kąpie­ló­wek i japo­nek, spa­kuj więc też lekką kurtkę prze­ciw­desz­czową. 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia gwa­te­mal­ska nie należy do naj­po­pu­lar­niej­szych kuchni świata. Kuch­nia mek­sy­kań­ska już jed­nak tak, a ta w Gwa­te­mali bar­dzo ją przy­po­mina. Pod­po­wia­damy czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Gwa­te­mali i dla­czego tam­tej­sza kawa uzna­wana jest za jedną z naj­lep­szych na świe­cie. 

 

Jedze­nie to bar­dzo ważny ele­ment kul­tury kraju. Nie ina­czej jest w Gwa­te­mali, któ­rej naj­bar­dziej popu­larne dania mówią wiele o gwa­te­mal­skich tra­dy­cjach. Widać w niej też silne wpływy Mek­syku, ale cha­rak­te­ry­zuje się nieco innymi (a na pewno mniej ostrymi) sma­kami niż u jej pół­nocno-zachod­niej sąsiada. 

Smaki Gwa­te­mali 

Pod­stawą gospo­darki Gwa­te­mali jest rol­nic­two i hodowla. Upra­wia się przede wszyst­kim trzcinę cukrową, banany, kuku­ry­dzę, ryż, ziem­niaki i fasolę, a hoduje głów­nie bydło i owce. Kuch­nia Gwa­te­mali bazuje zaś na pro­duk­tach dostęp­nych w kraju, dla­tego można w niej zna­leźć wiele waria­cji ryżowo-faso­lowo-mię­snych. Gwa­te­mal­czycy jedzą też bar­dzo dużo owo­ców, które w tej czę­ści świata są wyjąt­kowo smaczne i soczy­ste. „Niebo w gębie” sta­no­wią upra­wiane w Ame­ryce Środ­ko­wej melony, papaje, banany, poma­rań­cze, ana­nasy i kokosy. 

Kawa z Gwa­te­mali

Gwa­te­mala jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów kawy na świe­cie. Jej górzy­ste ukształ­to­wa­nie terenu, poło­że­nie mię­dzy dwoma oce­anami i wul­ka­niczne gleby sta­no­wią ide­alne warunki dla uprawy kawowca. Co wię­cej Gwa­te­mala ma ponad 300 uni­kal­nych mikro­kli­ma­tów, a dzięki temu każdy jej region pro­du­kuje inne ziarna, co nato­miast prze­kłada się na uni­kalny smak w fili­żance. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Gwa­te­mali?

Degu­sta­cję tra­dy­cyj­nych dań i napo­jów w Gwa­te­mali naj­le­piej roz­po­cząć od kubka czar­nej kawy, naj­le­piej wypi­tej w u podnóża jed­nego z kil­ku­dzie­się­ciu gwa­te­mal­skich wul­ka­nów lub na raj­skim wybrzeżu Morza Kara­ib­skiego. Poza tym pole­camy też spró­bo­wać: 

 

TAMALES – masa z mąki kuku­ry­dzia­nej z mię­sem lub serem zawi­jana w liście kolby kuku­ry­dzy i goto­wana na parze. Brzmi pro­sto, ale sma­kuje pysz­nie!

 

PEPIAN – naj­po­pu­lar­niej­sze gwa­te­mal­skie danie. Jest to kur­czak w sosie przy­go­to­wa­nym z róż­no­rod­nych przy­praw i warzyw, które two­rzą uni­ka­towy smak (pró­bo­wa­li­śmy i potwier­dzamy, że pycha!). 

 

CHILLE RELLENOS – sma­żona na głę­bo­kim tłusz­czu papryka nadzie­wana mię­sem, serem i jaj­kiem. 

 

TACOS – na gwa­te­mal­skich stra­ga­nach ulicz­nych można spró­bo­wać tacos w roz­ma­itych odsło­nach. Naj­po­pu­lar­niej­sze są te nadzie­wane mię­sem mie­lo­nym lub guaca­mole. 

 

PUPUSAS – placki z mąki kukurydzianej nadziewane czerwoną fasolą, wieprzowiną lub serem. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Gwa­te­mala to kraj, które jesz­cze nie do końca został odkryty przez podróż­nych z Pol­ski. Tym bar­dziej pozna­wa­nie jego kul­tury i oby­cza­jów jego miesz­kań­ców jest dla nas nie­zwy­kle fascy­nu­jąca. 

 

Gwa­te­mala może pochwa­lić się bar­dzo ory­gi­nal­nym folk­lo­rem. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje muzyka folk, która sta­nowi połą­cze­nie muzyki indiań­skiej z wpły­wami hisz­pań­skimi. Gwa­te­mal­czycy kochają też ręko­dzieło. Wyra­biają przede wszyst­kim piękne, ręcz­nie tkane chu­sty, obrusy i odzież oraz biżu­te­rię i cera­mikę. 

Miesz­kańcy Gwa­te­mali

Ludzie, miesz­ka­jący w Gwa­te­mali są zazwy­czaj bar­dzo pogodni i bar­dzo życz­li­wie nasta­wieni w sto­sunku do podróż­nych z całego świata. Cie­ka­wostką jest, że spo­łe­czeń­stwo gwa­te­mal­skie jest sto­sun­kowo bar­dzo młodo. W 2018 roku aż 40% lud­no­ści sta­nowiły osoby poni­żej 14 roku życia! Więk­szość miesz­kań­ców sta­nowią Metysi (czyli potom­ko­wie Indian i ludzi bia­łych, głów­nie Euro­pej­czy­ków) oraz Majo­wie. Ta druga grupa nawet współ­cze­śnie kul­ty­wuje tra­dy­cje sta­ro­żyt­nych cywi­li­za­cji, cho­dzą w tra­dy­cyj­nych stro­jach i wytwa­rzają tra­dy­cyjne ręko­dzieła. 

Dzie­dzic­two kul­tury Majów

Wpływy i pozo­sta­ło­ści kul­tury sta­ro­żyt­nych Majów można dostrzec w Gwa­te­mali na każ­dym kroku. Naj­więk­szą spu­ści­zną po tej wiel­kiej pre­ko­lum­bij­skiej cywi­li­za­cji są cha­rak­te­ry­styczne budynki. Naj­więk­szym ich kom­plek­sem jest Tikal, praw­do­po­dob­nie będący kie­dyś sto­licą pań­stwa Majów. Składa się on z sze­ściu świą­tyń usy­tu­owa­nych na potęż­nych pira­mi­dach schod­ko­wych. 

Gwa­te­mala i jej kolory 

Gdy­by­śmy mieli opi­sać Gwa­te­malę jed­nym sło­wem, wybra­li­by­śmy przy­miot­nik „kolo­rowa”. Wszyst­kimi bar­wami tęczy mieni się tam dosłow­nie… wszystko. Ściany domów czę­sto pokry­wają kolo­rowe murale, a dżun­gla pełna jest kolo­ro­wych, egzo­tycz­nych kwia­tów. Kolo­rowa jest poko­lo­nialna archi­tek­tura i kolo­rowe są sto­iska z pamiąt­kami, pełne kolo­rowego regio­nal­nego ręko­dzieła. Kolo­rowe są tam nawet święta. Przy­kła­dem może być cho­ciażby hucz­nie obcho­dzona Wiel­ka­noc, kiedy to na uli­cach wielu miast poja­wiają się kolo­rowe koro­wody oraz kolo­rowe dywany ukła­dane z kwia­tów. Co wię­cej Gwa­te­mal­czycy kochają sztukę, a zarówno obrazy zna­nych mala­rzy, jak i wyroby regio­nal­nych arty­stów utrzy­mane są naj­czę­ściej w jaskra­wych, różnokolo­ro­wych bar­wach. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Wybierasz się do Gwatemali? Zazdrościmy! Przed podróżą zadbaj jeszcze o sprawy związane ze zdrowiem. Podpowiadamy na co powinieneś się zaszczepić  oraz jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na różne tropikalne choroby.

 

Mówi się, że Gwatemala to kwintesencja Ameryki Środkowej. Zobaczysz tam rajskie plaże, liczne wulkany, piękną architekturę kolonialną i fascynujące pozostałości kultury Majów. Jak przystało na przedstawiciela Ameryki Łacińskiej panują tam też różne egzotyczne choroby. Groźnym dla naszych organizmów wirusom można jednak w łatwy sposób zapobiec. Przed wyjazdem do Gwatemali skonsultuj się więc z lekarzem medycyny podróży, który pomoże Ci w doborze odpowiednich szczepionek i leków. Lepiej działać bowiem zawczasu i profilaktycznie niż później walczyć z objawami niechcianych chorób przywiezionych z drugiego końca świata, prawda? 

Gwatemala – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Podróżując do Gwatemali z Polski nie musisz przyjmować żadnych szczepionek obowiązkowych. Szczepienie na żółtą febrę wymagane jest jedynie od osób przybywających z terenów szczególnie zagrożonych tą chorobą*. Do szczepień zalecanych przed wyjazdem do Gwatemali zalicza się szczepionkę na: 

 

 • tężec – zakażenie wystąpić może np. poprzez zanieczyszczenie zwykłego skaleczenia;
 • bło­nicę (ta sama szczepionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
 • dur brzuszny – w przypadku spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. Przy czym należy pamiętać, że w Gwatemali żyje wiele bezdomnych psów (na ogół niegroźnych). 

 

Pamiętaj, że większość ze szczepień przyjąć należy około miesiąca przed podróżą. 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Choć dla naszych polskich organizmów tropikalne wirusy bywają groźne, nie należy wpadać w panikę. W rzeczywistości zachorowania wśród podróżników są bardzo rzadkie. Na wyjeździe pamiętaj jednak o tym, by dbać o higienę osobistą, myć często ręce oraz nie spożywać wody (w tym również kostek lodu) i żywności nieznanego pochodzenia. W miarę możliwości (choć wiemy jakie to trudne) unikaj komarów. To właśnie one przenoszą najgroźniejsze choroby. Podczas tripa stosuj dobrej jakości repelenty oraz używaj moskitiery. 

 

Co spakować do apteczki? 

W większych gwatemalskich miastach znaleźć można dobrze wyposażone apteki. Z powodu licznych napaści i kradzieży klienci rzadko kiedy mają jednak możliwość wejścia do nich. Zakupy odbywają się więc najczęściej przez małe okienko lub w towarzystwie ochrony. Najważniejsze leki weź ze sobą z Polski – zarówno te, które przyjmujesz regularnie, jak i te, które mogą się przydać w trakcie podróży do dalekiego kraju np. środki przeciwbólowe czy leki na zatrucia pokarmowe. W twojej apteczce podróżnej powinny znaleźć się także plastry, opatrunki i płyn do dezynfekcji ran. W regionach Escuintla i Izabal panuje duże zagrożenie zachorowania na malarię. Choć nie istnieje na nią szczepionka, każdy lekarz w Polsce może wypisać ci receptę na przeciwmalaryczne leki profilaktyczne. 

 

Ubezpieczenie w trakcie podróży do Gwatemali

Opieka medyczna w Gwatemali jest stosunkowo dobrze rozwinięta, ale dostępna tylko w  większych miastach. Wizyty u lekarzy oraz pobyty w szpitalach są natomiast  płatne. Przed wyjazdem wykup więc ubezpieczenie obejmujące zarówno koszty leczenia, jak i transport medyczny w Gwatemali. Jeżeli wybierasz się tam w ramach wyprawy “Meksyk + Belize + Gwatemala” z Klubem Podróżników Soliści, wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Gwa­te­mala przy­ciąga podróż­nych z całego świata nie tylko piękną naturą i cie­kawą kul­turą, ale i sto­sun­kowo niskimi cenami. Przy­kła­dowo ceny jedze­nia czy trans­portu są bar­dzo zbli­żone do tych w Pol­sce. Co jest walutą Gwa­te­mali i jakich kosz­tów spo­dzie­wać się pod­czas podróży do niej?

Jesz­cze do nie­dawna na polu tury­styki Gwa­te­mala prze­gry­wała ze swoim pół­noc­nym sąsia­dem – Mek­sy­kiem. Z roku na rok staje się ona jed­nak coraz częściej wybieranym kie­run­kiem przez podróż­nych z całego świata. Choć w porów­na­niu do pobli­skiego Belize Gwa­te­mala jest kra­jem tanim, to na tle innych kra­jów Ame­ryki Połu­dnio­wej jest dosyć droga. W rze­czy­wi­sto­ści panu­jące tam ceny nie odbie­gają zbyt­nio od tych panu­ją­cych w Pol­sce, dla­tego naj­więk­szy koszt, jaki ponie­siemy pod­czas podróży do Gwa­te­mali to czę­sto nie­tani bilet lot­ni­czy. 

Waluta Gwa­te­mali

Walutą w Gwa­te­mali jest quet­zal (w skró­cie: GTQ lub Q). Na jeden quet­zal składa się zaś 100 cen­ta­vos. W obiegu wystę­pują monety po 1, 5, 10, 25 i 50 cen­ta­vos oraz bank­noty po 1, 5, 10, 20, 50, 100 i 200 quet­zali. Jeden quet­zal to około 50 gro­szy (kurs z 09.04.2019), dla­tego prze­li­cza­jąc waluty wystar­czy, że podzie­limy kwotę w GQT na pół. Cie­ka­wostką jest ety­mo­lo­gia nazwy waluty Gwa­te­mali. Quet­zal (pol. kwe­zal) to bowiem nazwa zja­wi­sko­wego kolo­ro­wego ptaka. W mito­lo­gii pre­ko­lum­bij­skiej był on sym­bo­lem wol­no­ści i piękna. Gwa­te­mal­czycy wie­rzą, że gdy ogra­ni­czy się wol­ność kwe­zala np. poprzez schwy­ta­nie go do klatki, serce ptaka prze­staje bić. Ten sam ptak znaj­duje się także we fla­dze i w her­bie Gwa­te­mali. 

 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Gwa­te­mali?

Jadąc w podróż do Gwa­te­mali czy też inne zakątki Ame­ryki Połu­dnio­wej naj­le­piej zabrać ze sobą gotówkę w dola­rach ame­ry­kań­skich. Walutę tę z łatwo­ścią wymie­nimy bowiem w tam­tej­szych kan­to­rach. Pod­czas podróży do Gwa­te­mali musimy zasta­no­wić się jak dokład­nie będzie wyglą­dał nasz wyjazd: czy będziemy goto­wali sami, czy będziemy sto­ło­wać się w restau­ra­cjach, czy obej­rzymy każdy moż­liwy zaby­tek, czy wybie­rzemy tylko te naj­cie­kaw­sze etc. Jeżeli nie pla­nu­jemy więk­szych „eks­ce­sów” z powo­dze­niem możemy obli­czyć ile pie­nię­dzy wyda­jemy pod­czas week­en­do­wego zwie­dza­nia pol­skiego mia­sta i prze­ło­żyć to na realia gwa­te­mal­skie. Jeżeli wybie­rasz się do w podróż „Mek­syk – Belize – Gwa­te­mala” z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, pamię­taj, że w Gwa­te­mali spę­dzisz tylko kilka dni, a więc obli­cza­jąc koszty całego wyjazdu musisz wziąć pod uwagę także ceny w dwóch pozo­sta­łych kra­jach. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Gwa­te­mali

 

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok 42 GTQ (ok. 21 PLN);

Lane piwo w barze – ok. 18 GQT (ok. 9 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 19 GQT (ok. 9,50 PLN);

Litr mleka – ok. 10 GQT (ok. 5 PLN); 

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 8 GQT (ok. 4 PLN);

Tuzin jajek – ok. 13 GQT (ok. 6,50 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 11 GQT (ok. 5,50 PLN);

Kilo­gram ziem­nia­ków – ok. 10 GQT (ok. 5 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 8 GQT (ok. 4 PLN);

Bilet w trans­por­cie miej­skim – ok. 2 GQT (ok. 1 zł) 

Para Jean­sów – ok. 220 GQT (ok. 110 PLN); 

T-shirt – ok. 90 GQT (ok. 45 PLN); 

Zor­ga­ni­zo­wana wycieczka na wul­kan Aca­te­nango – ok. 50 GQT (ok. 25 PLN) od osoby;

Gwa­te­mala (mia­sto) city tour – ok. 50 GQT (ok. 25 PLN) od osoby. 

 

 

 

 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Jeżeli wybie­rasz się do Gwa­te­mali przed wyjaz­dem sprawdź jakie doku­menty potrze­bu­jesz i czy musisz apli­ko­wać o spe­cjalne pozwo­le­nie na wjazd (tj. wizę). 

Gwa­te­mala – wiza 

Podróżni z Pol­ski, który wjeż­dżają do Gwa­te­mali jedy­nie tury­stycz­nie i nie na dłu­żej niż 90 dni nie potrze­bują wizy. Jeśli więc jedziesz tam np. na dwu­ty­go­dniowy urlop, nie musisz apli­ko­wać o wizę. Na lot­ni­sku zosta­niesz jed­nak popro­szony o zapła­ca­nie tzw. podatku wjaz­do­wego (w wyso­ko­ści 35 USD) oraz wypeł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza migra­cyj­nego z pod­sta­wo­wymi danymi. Sytu­acja wygląda ina­czej w przy­padku, gdy w Gwa­te­mali chcesz pod­jąć pracę lub naukę. Wów­czas po nie­zbędną wizę musisz zgło­sić się oso­bi­ście w naj­bliż­szej pla­cówce kon­su­lar­nej Gwa­te­mali. 

Gwa­te­mala – doku­menty potrzebne w trak­cie podróży

Aby wje­chać na teren Gwa­te­mali potrzebny Ci będzie pasz­port ważny mini­mum 6 mie­sięcy od chwili wjazdu. Służby celne mogą rów­nież popro­sić Cię o oka­za­nie biletu powrot­nego do Pol­ski lub innego kraju. Przed wyjaz­dem upew­nij się, że nie jest on znisz­czony, a dane i zdję­cie są aktu­alne. 

Amba­sada Pol­ski w Gwa­te­mali 

Jeśli pod­czas podróży zda­rzy Ci się sytu­acja kry­zy­sowa o pomoc możesz zgło­sić się do pol­skiej pla­cówki kon­su­lar­nej. Jej adres to: 

Kon­su­lat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Gwa­te­mala City
Guate­mala Ave­nida Las Ame­ri­cas 5–65, zona 14 Cen­tro Comer­cial El Bambe
Guate­mala City Guate­mala
Numer tele­fonu:  (+502) 2367-2625, (+502) 2367-2618

 

Amba­sada Gwa­te­mali w Pol­sce 

Jeżeli wyjeż­dżasz do Gwa­te­mali na okres dłuż­szy niż 90 dni musisz apli­ko­wać o wizę w naj­bliż­szej pla­cówce kon­su­lar­nej. W Pol­sce Gwa­te­mala nie ma swo­jej amba­sady, naj­bliż­sza jest w ber­li­nie. Jej adres to: 

Bot­schaft von Guate­mala
Joachim-Kar­natz-Allee 45–47
Ber­lin 

 

 *Tekst został napi­sany 27.02.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Gwa­te­mali mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych.

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - GWATEMALA

GWATEMALA