BELIZE

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Niebiańskie plaże, lazurowa woda i zachwycająca rafa koralowa – takie jest właśnie Belize. Atrakcje kraju to przede wszystkim sielskie krajobrazy, egzotyczna roślinność i miejsca idealne do odpoczynku. Chcesz wiedzieć co warto zobaczyć w Belize? Czytaj dalej!

 

1.GREAT BLUE HOLE

Niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym symbolem Belize jest Great Blue Hole – głęboka na 124 metry podwodna studnia otoczona charakterystycznym pierścieniem żywej rafy. To jak powstała pozostaje słodką tajemnicą Morza Karaibskiego, ponieważ nigdy nie znaleziono naukowego wytłumaczenia jej istnienia. Wielki lej krasowy najlepiej prezentuje się z lotu ptaka, ale jest też prawdziwą mekką pasjonatów nurkowania z całego świata. 

 

 1. SAN PEDRO 

Jeżeli raj na ziemi istnieje, bez wątpienia jest nim małe miasteczko San Pedro w Belize. Miejscowość znajduje się na rajskiej wyspie Ambergis Cay, która składa się przede wszystkim z białych piaszczystych plaż i bujnej, tropikalnej roślinność. Jej wybrzeże okalają zaś bogata w faunę i florę rafa koralowa, którą podziwiać można zarówno podczas divingu, jak i zwykłego snorkelingu. W Solistach San Pedro odwiedzamy podczas naszej wyprawy “Meksyk + Gwatemala + Belize”. 

 

 1. CAYE CAULKER 

Inną rajską wyspą w Belize jest położona w północnej części kraju Caye Caulker. Miejsce to pokochali przede wszystkim turyści. Choć stałych mieszkańców jest tam zaledwie 2000, na wyspie znaleźć można lotnisko oraz liczne hotele, bary i restauracje. 

 

 1. XUNANTUNICH

Innym niż rajskie kurorty obliczem Belize jest jej spuścizna po kulturze Majów. Największym i najpopularniejszym stanowiskiem archeologicznym jest Xunantunich, co w języku starożytnych Majów oznaczało “Kamienną kobietę”. Podziwiać w nim można m.in.  dobrze zachowane ruiny budowli w kształcie piramidy, zwanej El Castillo (pol. zamek).

 

 1. LAMANAI

W znajdującym się 200 kilometrów na północ od Xunantunich Lamanai podziwiać zaś można ruiny trzech świątyń Majów – Świątyni Maski, Świątyni Jaguara i Wysokiej Świątyni. Miejsce to zasłynęło przede wszystkim z powodu zdobiących świątynie płaskorzeźb, przedstawiających ludzkie twarze. 

 

 1. ACTUN TUNICHIL MUKNAL 

Wyjątkowym stanowiskiem archeologicznym w Belize jest także Actun Tunichil Muknal. Musisz jednak wiedzieć, że jest to miejsce jedynie dla odważnych. W tamtejszych jaskiniach znaleziono kilka ludzkich szkieletów. Jeden  z nich należy do 18-letniej kobiety, która prawdopodobnie padła ofiarą rytuału sakralnego. Według legendy duchy właścicieli szkieletów straszą tam do dzisiaj… Brr! Aż dostajemy gęsiej skórki 😉

 

 1. GOFF’S CAYE 

Chciałbyś poczuć się niczym Robinson Crusoe? Musisz koniecznie odwiedzić Goff’s Caye. Jest ona jedną z najmniejszych wysepek w Belize i w przeciwieństwie do innych tego typu miejsc – nie należy do prywatnego właściciela. Na malutką wysepkę można popłynąć np. statkiem wycieczkowym startującym w  Belize City. 

 

 1. BIG ROCK FALLS

W środ­ko­wej czę­ści kraju znaj­duje się Rezer­wat Moun­tain Pine Ridge Forest (czyli w wol­nym tłu­ma­cze­niu Rezer­wat Lasu Gór­skiej Sosny). Jego zaro­śla kryją istną natu­ralną perełkę – Big Rock Falls, czyli Wodo­spady Wiel­kiego Kamie­nia. Zja­wi­skowe gór­skie kaskady sta­no­wią ide­alny cel wędrówki przez beli­zyj­skie lasy. 

 

 1. PARK NARODOWY MAYFLOWER BOCAWINA 

Wię­cej fascy­nu­ją­cych wodo­spa­dów zna­leźć można w Parku Naro­do­wych May­flo­wer Boca­wina. To wła­śnie tam można zaznać kąpieli w małych bajor­kach pośrodku gąsz­czu dżun­gli lub prze­je­chać się tyrolką popro­wa­dzoną pośród koron drzew tro­pi­kal­nych drzew. 

 

 1. BELIZE (MIASTO) 

Kiedy zoba­czysz się już wszyst­kie skarby natury w Belize, odwiedź histo­ryczną sto­licę kraju – Belize City. Choć to naj­więk­sze mia­sto w pań­stwie, mieszka w nim zale­d­wie 65 tysięcy ludzi! Miej­sco­wość poło­żona jest na cha­rak­te­ry­stycz­nym pół­wy­spie, a jej pół­nocna część oddzie­lona jest od połu­dnio­wej kana­łem Houlo­ver Creek. Choć w 1961 roku znacz­nie ucier­piała w wyniku sil­nego hura­ganu, wciąż można podzi­wiać w niej pozo­sta­ło­ści archi­tek­tury kolo­nial­nej. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Jedziesz do Belize i zasta­na­wiasz się czy jest to kraj bez­pieczny dla tury­stów? Byli­śmy, spraw­dzi­li­śmy i spie­szymy z infor­ma­cjami. 

 

Belize znaj­duje się w Ame­ryce Środ­ko­wej, a jak wia­domo nie należy ona do naj­bez­piecz­niej­szych rejo­nów świata. Mimo to wystar­czy prze­strze­gać kilka pro­stych zasad, a nasze bez­pie­czeń­stwo w Belize znacz­nie wzro­śnie. 

Belize – bez­piecz­nie czy nie? 

Na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych prze­czy­tać można, że Belize cha­rak­te­ry­zuje się dużą prze­stęp­czo­ścią. Jest to prawda, gdyż zda­rzają się tam napady, rabunki czy drobne kra­dzieże. Warto jed­nak pamię­tać, że jest to też kraj bar­dzo tury­styczny (popu­larny przede wszyst­kim wśród Ame­ry­ka­nów), a przez to miesz­kańcy dokła­dają wszel­kich sta­rań, aby przy­jezdni czuli się u nich bez­piecz­nie. Pod­czas podróży po Belize warto mieć jed­nak „oczy dookoła głowy” i wyka­zać się wzmo­żoną ostroż­no­ścią. To co może jednak stanowić niebezpieczeństwo w Belize to… siły natury. Kraj nękany jest bowiem silnymi huraganami. Wówczas należy pozostać w miejscu noclegowym, słuchać aktualnych informacji i postępować zgodnie z instrukcjami władz. 

Zasady ostroż­no­ści

Pod­czas soli­sto­wych wypraw zawsze prze­miesz­czamy się w gru­pie, co już samo w sobie znacz­nie zwięk­sza nasze bez­pie­czeń­stwo, a więc nie masz czym się mar­twić: ) Zaw­sze pil­nuj jed­nak swo­jego bagażu i nie pozwa­laj go doty­kać obcym oso­bom. W miarę moż­li­wo­ści sta­raj się też nie nosić przy sobie dużej ilo­ści gotówki, a jeśli już musisz – trzy­maj ją w róż­nych miej­scach, roz­ło­żoną na mniej­sze kwoty. 

Pol­ska Amba­sada w Belize

W Belize nie znaj­dziemy nie­stety pol­skiej pla­cówki kon­su­lar­nej. Pamię­taj jed­nak, że zgod­nie z pra­wem UE, oby­wa­tele pol­scy prze­by­wa­jący w pań­stwach trze­cich, w któ­rych nie ma pol­skiej pla­cówki, upraw­nieni są do pomocy dyplo­ma­tycz­nej i kon­su­lar­nej państw człon­kow­skich Unii. W prak­tyce ozna­cza to, że w przy­padku koniecz­no­ści możemy zwró­cić się o pomoc np. do Amba­sady Fran­cu­skiej lub Hisz­pań­skiej. 

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Belize

Przy wje­ździe do Belize ubez­pie­cze­nie oso­bowe nie jest obo­wiąz­kowe. Zaw­sze jed­nak lepiej takowe wyku­pić na wypa­dek cho­roby lub nie­szczę­śli­wego wypadku. Jeżeli jedziesz do Belize razem z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie (zawie­ra­jące m.in. opiekę medyczną, koszty lecze­nia i zwrot za zgu­biony bagaż) masz wli­czone w cenę wyjazdu. 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Belize – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Belize to kraj, o któ­rym my – Polacy nie wiemy jesz­cze zbyt wiele. Jeśli się więc do niego wybie­rasz, z pew­no­ścią zain­te­re­sują Cię róż­no­rodne fakty na jego temat. Oto naszym zda­niem naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Belize: 

 

Belize leży w Ame­ryce Środ­ko­wej, na pół­wy­spie Juka­tan, nad Morzem Kara­ib­skim. 

 

Belize (nie­gdyś znane jako Hon­du­ras Bry­tyj­ski) było kie­dyś bry­tyj­ską kolo­nią, jedyną w kon­ty­nen­tal­nej czę­ści Ame­ryki Środ­ko­wej. Obec­nie kraj należy do bry­tyj­skiej Wspól­noty Naro­dów, a jego głową pań­stwa jest kró­lowa Elż­bieta II. 

 

Ofi­cjal­nie języ­kiem urzę­do­wym Belize jest język angiel­ski. W prak­tyce jed­nak miesz­kańcy posłu­gują się dia­lek­tem kre­ol­skim, który sami nazy­wają „Bro­ken English”. 

 

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym miej­scem w Belize jest Great Blue Hole. Jest to ogrom­nych roz­mia­rów jaski­nia mor­ska oto­czona pier­ście­niem żywej rafy. Podwodna stud­nia ma aż 124 metrów głę­bo­ko­ści i 300 metrów sze­ro­ko­ści, dzięki czemu widziana jest nawet z kosmosu. 

 

Belize uzna­wane jest za raj dla płe­two­nur­ków. Tam­tej­sza rafa kora­lowa jest drugą co wiel­ko­ści rafą na świe­cie (zaraz po po Wiel­kiej Rafie Kora­lo­wej w Austra­lii). Została ona wpi­sana na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO

 

Różne źró­dła za naj­wyż­szy szczyt Belize uznają dwie różne góry: Vic­to­ria Peak (1122 m n.p.m.) oraz Doy­le’s Deli­ght (1124 m n.p.m.). Oby­dwie znaj­dują się w paśmie gór­skim Maya, poło­żo­nym w połu­dnio­wej czę­ści kraju. 

 

Ponad 60% powierzchni Belize zaj­mują lasy. 

 

Za zwie­rzę naro­dowe Belize uznaje się tapira panam­skiego – cha­rak­te­ry­stycz­nego ssaka kopyt­nego z krótką trąbą. Nato­miast za roślinę naro­dową – maho­niowca, czyli spo­rych roz­mia­rów, bujne drzewo liścia­ste rosnące jedy­nie w Ame­ryce Środ­ko­wej. 

 

Naj­po­pu­lar­niej­szymi spor­tami w Belize są piłka nożna i kry­kiet. 

 

Dość nie­ty­po­wym regio­nal­nym przy­sma­kiem w Belize jest mięso paki – małego gry­zo­nia, przy­po­mi­na­ją­cego skrzy­żo­wa­nie oposa z wie­wiórką. 

 

Za naro­dowy tru­nek w Belize uznaje się rum. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Prze­ciętny podróż­nik wie nie­wiele o Belize, jako że nie należy ona do naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków tury­stycz­nych. Jeśli się tam, szczę­ścia­rzu wybie­rasz, koniecz­nie sprawdź jakiej pogody możesz się spo­dzie­wać. 

 

Belize to kraj poło­żony w samym sercu Ame­ryki Środ­ko­wej, a przez to może być koja­rzony z wiecz­nie sło­neczną pogodą. Musimy ten mit nie­stety oba­lić, prze­pra­szamy. W rze­czy­wi­sto­ści słońce znika tam za desz­czo­wymi chmu­rami dosyć czę­sto. Mamy jed­nak też dobrą wia­do­mość: pra­wie ni­gdy nie jest tam zimno!

 

Belize – kli­mat

Kli­mat Belize okre­śla się jako rów­ni­kowy z porą suchą od stycz­nia do maja na pół­nocy kraju oraz od lutego do kwiet­nia na połu­dniu. Roczne amplitudy temperatur są niewielkie i wzrastają zaledwie  do 5 do 10 °C. Roczne sumy opa­dów docho­dzą śred­nio nawet do 2000 mm, co sta­nowi czte­ro­krot­nie więk­szą ilość desz­czu niż na przy­kład w War­sza­wie. Warto pamiętać, że cechą charakterystyczną klimatu równikowego jest fakt, że ilość opadów maleje wraz z oddalaniem się od równika. 

Belize – pogoda

W Belize jest zazwy­czaj dosyć cie­pło. W grud­niu śred­nie tem­pe­ra­tury osią­gają około 22–23 °C, a w czerwcu 27–28°C. Dużo zim­niej jest jed­nak na tere­nach górzy­stych. Naj­czę­ściej i naj­wię­cej pada na połu­dniu kraju, gdzie roczne opady wyno­szą nawet 4500 mm! Wów­czas „lać jak z cebra” potrafi nawet non stop przez kilka dni. Warto wie­dzieć, że wybrzeża Belize bar­dzo czę­sto nawie­dzają silne i dosyć gwał­towne hura­gany. Jeżeli wybie­rasz się do Belize w ramach wyjazdu „Mek­syk + Belize + Gwa­te­mala” z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, pamię­taj, że pod­czas wyjazdu będziemy odwie­dzać różne miej­sca i może nas zła­pać róż­no­rodna pogoda. W bagażu warto mieć więc zabez­pie­cze­nie na każdą ewen­tu­al­ność;) 

Kiedy naj­le­piej jechać do Belize? 

Do Belize naj­le­piej jechać w okre­sie od grud­nia do maja, kiedy panuje tam pora sucha. Wów­czas ma się najwięk­szą szansę na sło­neczną, ale nie upalną i nie duszną pogodę. W mie­sią­cach let­nich tem­pe­ra­tura jest tam naprawdę wysoka, co cza­sem utrud­nia nieco zwie­dza­nie. Nato­miast we wrze­śniu i w paździer­niku spada tam naj­wię­cej desz­czu i naj­czę­ściej wła­śnie wtedy zda­rzają się naj­gor­sze hura­gany. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia Belize to połą­cze­nie wie­lo­let­nich tra­dy­cji z wpły­wami kuchni mek­sy­kań­skiej i kara­ib­skiej. Czym potrafi ocza­ro­wać i czego warto spró­bo­wać będąc tam na wypra­wie?

 

Belize to dosyć popu­lar­nym kie­run­kiem tury­stycz­nym wśród Ame­ry­ka­nów. Zau­wa­żyć to można cho­ciażby w lokal­nych restau­ra­cjach, gdzie w menu zawsze znajdą się pozy­cje typowo ame­ry­kań­skie, takie jak: bur­ger, frytki i stre­apsy. Na szczę­ście nie jest pro­ble­mem zna­le­zie­nia knaj­pek z lokal­nym jedze­niem, które sma­kiem i spo­so­bem przy­go­to­wa­nia przy­po­mina mocno kuch­nię mek­sy­kań­ską. 

Smaki Belize 

Gospo­darka Belize opiera się głów­nie na rol­nic­twie i rybo­łów­stwie. Upra­wia się tam trzcinę cukrową, cytrusy, banany, kuku­ry­dzę, ryż, fasolę, awo­kado i bataty, a łowi głów­nie homary, lan­gu­sty i kre­wetki. To wła­śnie na tych pro­duk­tach bazuje pyszna kuch­nia beli­zyj­ska. Tra­dy­cyjne dania ser­wuje się zazwy­czaj z ryżem, a dopra­wia tzw. recado, czyli mie­szanką lokal­nych ziół i przy­praw. 

Owoce morza w Belize

Będąc w Belize warto spró­bo­wać łowio­nych w przy­brzeż­nych wodach owo­ców morza. Są one świeże, prze­pyszne i sto­sun­kowo tanie. Praw­dzi­wym rary­ta­sem jest homar, któ­rego Beli­zej­czycy przy­go­to­wują na sto róż­nych spo­so­bów i ser­wują zarówno na obiad, jak i śnia­da­nie czy kola­cje. Choć na całym świe­cie „lob­stery” sta­no­wią raczej luk­su­sowe danie, to w Belize można je kupić za zale­d­wie kil­ka­na­ście zło­tych. Pycha!

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Belize?

Będąc w Belize warto spró­bo­wać przede wszyst­kim: 

 

RYŻ Z FASOLĄ I WOŁOWINĄ – jest to praw­do­po­dob­nie naj­po­pu­lar­niej­sze danie w Belize i prak­tycz­nie znaj­duje się w menu każ­dej restau­ra­cji. Niech Was jed­nak nie zmyli pozor­nie pro­stota tej potrawy. Jest prze­pyszna!

 

CEVICHE Z KREWETKAMI – kolo­rowe danie, na które skła­dają się kre­wetki mary­no­wane w soki z limonki, ogó­rek, pomi­dory, cebula, czarny pieprz, kolen­dra i ostre papryczki Haba­nero. 

 

COCHINITA PIBLI – zawi­jana w liście bana­nowca wie­przo­wina mary­no­wana w sosie z owo­ców annato i czosnku, poda­wana z pla­cusz­kami z mąki kuku­ry­dzia­nej. 

 

ESCABECHE – rodzaj rosołu. Zupa przy­go­to­wy­wana jest jed­nak z wcze­śniej pie­czo­nego kur­czaka i przy­prawiana paprycz­kami jala­peno i cebulą. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Belize to kraj, który potrafi zasko­czyć. Znacz­nie różni się od swo­ich sąsia­dów – Mek­syku i Gwa­te­mali, a atmos­ferą bli­żej mu do Kara­ibów, niżeli lądo­wej Ame­ryki Środ­ko­wej. 

 

Belize, które do roku 1981 znane było jako Hon­du­ras Bry­tyj­ski, sta­no­wiło jedyną kolo­nię Wiel­kiej Bry­ta­nii w tej czę­ści Ame­ryki. Współ­cze­śnie jej kul­tura to połą­cze­nie tra­dy­cji Majów, bry­tyj­skich wpły­wów i oby­cza­jów przy­by­łych w XVII wieku nie­wol­ni­ków z Afryki. 

Etniczny misz-masz

Naj­licz­niej­szą grupą etniczną w Belize są Metysi, czyli potom­ko­wie Indian i ludzi bia­łych. Sta­no­wią oni ponad 50% lud­no­ści kraju. Kolejne grupy to Mulaci (ok. 25%), Majo­wie, ple­mię Gari­funa oraz India­nie. Choć przed­sta­wi­ciele rasy bia­łej (zazwy­czaj potom­ko­wie bry­tyj­skich kolo­ni­za­to­rów) sta­no­wią tam zale­d­wie 1% spo­łe­czeń­stwa, to języ­kiem urzę­do­wym wciąż jest język angiel­ski, a na dola­rze beli­zeń­skim wid­nieje por­tret kró­lo­wej Elż­biety II. Więk­szość Beli­zyj­czy­ków posłu­guje się jed­nak języ­kiem kre­ol­skim lub hisz­pań­skim. 

Kul­tura Majów

Ogromną rolę w kul­tu­rze Belize odgrywa dawna kul­tura Majów. Współ­cze­śnie na tere­nie kraju znaj­duje się kil­ka­dzie­siąt sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych poświę­co­nych pre­ko­lum­bij­skiej cywi­li­za­cji. Naj­słyn­niej­sze i naj­waż­niej­sze z nich to Cara­col, Cer­ros i Lama­nai. Podzi­wiać w nich można monu­men­talne zespoły archi­tek­to­niczne zło­żone ze świą­tyń na wyso­kich pira­mi­dach schod­ko­wych, róż­no­rod­nych pała­ców, ozdob­nych tara­sów, dzie­dziń­ców i kamien­nych boisk do gry w piłkę (sic!). 

Jacy są Beli­zej­czycy?

W naszym odczu­ciu życie codzienne w Belize opiera się na jed­nym zda­niu: „no pro­blem, bro­ther”. W kraju wszel­kie kło­poty zdają się bled­nąć w moc­nym, roz­ża­rzo­nym słońcu lub tonąć w butel­kach w popu­lar­nym tam rumie. Beli­zyjczcy wolą oddać się tańcu w rytm laty­no­ame­ry­kań­skiej muzyki lub słod­kim leni­stwu, niżeli zaprzą­tać sobie głowę pro­blemami. Praw­do­po­dob­nie z takiej wła­śnie men­tal­no­ści wywo­dzi się popu­larne wśród miesz­kań­ców Belize powie­dze­nie „Belize or not to Belize, that is a question!”. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Belize to nie­wielki, ale nie­zwy­kle raj­ski zaką­tek Ame­ryki Łaciń­skiej. Nie­stety raj ten sta­nowi rów­nież wylę­gar­nie róż­no­rod­nych tro­pi­kal­nych cho­rób. Pod­po­wia­damy jak przy­go­to­wać się na wyprawę do Belize pod wzglę­dem zdro­wot­nym. 

 

Kiedy wybie­rasz się w tak siel­skie miej­sce, jakim jest Belize, z pew­no­ścią w gło­wie masz jedy­nie plaże, morze i błogi odpo­czy­nek. Żeby Twoje waka­cje oka­zały się tak relak­su­jące jak sobie wyma­rzy­łeś, przed wyjaz­dem zadbaj o wszyst­kie ważne sprawy. Jedną z nich są szcze­pie­nia. Belize cha­rak­te­ry­zuje się bowiem kli­ma­tem, który wirusy i bak­te­rie wprost uwiel­biają. Chcesz wie­dzieć jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wań? Czy­taj dalej. 

 

Belize – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i nieobo­wiąz­kowe. 

Osoby podró­żu­jące do Belize z Pol­ski nie muszą wyko­nać żad­nego szcze­pie­nia obo­wiąz­kowego. Belize wymaga jed­nak potwier­dze­nia szcze­pie­nia prze­ciwko żół­tej febrze od osób, które przy­by­wają z kra­jów, w któ­rych to odno­to­wuje się czę­ste przy­padki zacho­ro­wań na tę chorobę*. Warto o tym pamię­tać zwłasz­cza po dłuż­szej podróży po Ame­ryce Łaciń­skiej, gdyż na liście kra­jów, w któ­rych żółta gorączka wystę­puje, znaj­duje się wiele kra­jów Ame­ryki Połu­dnio­wej. 

 

Przed wyprawą do Belize leka­rze medy­cyny podróży zale­cają jed­nak zaszcze­pić się rów­nież na: 

 • tężec – w przy­padku kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
 • bło­nicę – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A oraz dur brzuszny – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 

Jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia? 

Nie należy wyol­brzy­miać zagro­żeń zdro­wot­nych w Belize. Szcze­pie­nia są nie­zwy­kle ważną rze­czą, ale szansa na zacho­ro­wa­nie (na jaką­kol­wiek cho­robę tro­pi­kalną) jest nie­duże. Aby jesz­cze bar­dziej zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko złapania niechcianych wirusów sto­suj się do kilku pro­stych zasad. Przede wszyst­kim w miarę moż­li­wo­ści nie daj się poką­sać koma­rom (w tym celu uży­waj repe­lenty i moski­tiery). Nie spo­ży­waj też wody z nie­zna­nych źró­deł. Bez­pieczna jest jedy­nie woda prze­go­to­wana i butel­ko­wana. Pamię­taj też o czę­stym myciu rąk, jako że to wła­śnie na dło­niach prze­no­simy naj­wię­cej zaraz­ków. 

 

Apteczka w podróży do Belize

 

W podróż zabierz ze sobą naj­po­trzeb­niej­sze leki (te, które przyj­mu­jesz na co dzień, środki prze­ciw­bó­lowe, leki na zatru­cia etc.) oraz przy­bory pierw­szej pomocy (tj. pla­stry, śro­dek dezyn­fe­ku­jący itd.). Co wię­cej w Belize wystę­puje sze­reg cho­rób prze­no­szo­nych przez komary. W Two­jej podróż­nej apteczce powinny zna­leźć się więc także dobre środki prze­ciwko owa­dom. Pro­fi­lak­tyczne leki prze­ciw­ma­la­ryczne przy­da­dzą Ci się jeżeli w pla­nach masz podróż do regionu Stan Creek. 

Ubez­pie­cze­nie podróżne na wyprawę do Belize

Opieka medyczna w Belize jest sto­sun­kowo słaba, a leka­rze pry­watni za badania i zabiegi żądają natychmiastowej zapłaty w gotówce. Wybie­ra­jąc się tam w podróż warto więc wyku­pić dobre ubez­pie­cze­nie zdro­wotne. Jeżeli podróżujesz się do Ame­ryki Łaciń­skiej w ramach tripa „Mek­syk + Belize + Gwa­te­mala” z Klubem Podróżników Soliści wyso­kiej jako­ści ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyprawy. 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Belize jest kra­jem sto­sun­kowo rzadko odwie­dza­nym przez podróż­nych z Pol­ski. Nie tylko dla­tego, że – w porów­na­niu do swo­ich sąsia­dów – jest mało znany, ale i z powodu dosyć wyso­kich panu­ją­cych w nim cen. Co jest walutą Belize i jakich kosz­tów spo­dzie­wać się pod­czas podróży do niego?

 

Poło­żone pomię­dzy Mek­sy­kiem a Gwa­te­malą Belize kusi wspa­niałą przy­rodą, raj­skimi pla­żami i sie­lan­kową atmos­ferą bło­giego wypo­czynku. Nic więc dziw­nego, że stało się ono jed­nym z ulu­bio­nych kie­run­ków cele­bry­tów i boga­czy. W kraju powstało wiele luk­su­so­wych kuror­tów i „wymyśl­nych” atrak­cji tury­stycz­nych. Tym samym wzro­sły gene­ralne ceny życia i koszty tury­styki. Nie należy się jed­nak zra­żać, ponie­waż sto­sun­kowo wyso­kie ceny Belize są wciąż „do prze­ży­cia” dla pol­skich podróż­nych. Co wię­cej przy rezy­gna­cji z noc­le­gów w drogich hote­lach i posił­ków w ele­ganc­kich restau­ra­cjach, można odbyć tam piękną, a nisko­bu­dże­tową podróż. 

Waluta w Belize

Walutą w Belize jest dolar beli­zeń­ski (w skró­cie BZD). Jeden dolar dzieli się nato­miast na 100 cen­tów. W obiegu wystę­pują monety o nomi­na­łach: 1, 2, 5, 10, 25 i 50 cen­tów oraz 1 dolar, a także bank­noty o nomi­na­łach 2, 5, 10, 20, 50 i 100 dola­rów. Jeden dolar beli­zeń­ski to około 1,91 zło­tych pol­skich (kurs z dnia: 08.04. 2019). Beli­zyj­skie bank­noty zdobi wize­ru­nek kró­lo­wej Elż­biety II. Belize jest bowiem monar­chią kon­sty­tu­cyjną i należy do Wspól­noty Naro­dów, a tym samym ofi­cjalną głową pań­stwa jest wła­śnie kró­lowa bry­tyj­ska. 

Ile pie­nię­dzy wziąć ze sobą na wyprawę do Belize?

Ceny w Belize są dosyć wyso­kie, co może zasko­czyć osoby podró­żu­jące po innych kra­jach Ame­ryki Połu­dnio­wej. Kie­szon­kowe na wyprawę warto więc obli­czyć w opar­ciu o swoje pre­fe­ren­cje i spo­sób podró­żo­wa­nia. W przy­padku podróży nisko­bu­dże­to­wych warto zre­zy­gno­wać z noc­le­gów w hote­lach i pen­sjo­na­tach na rzecz namio­tów i tanich guestho­use­’ów oraz z posił­ków w restau­ra­cjach na rzecz samo­dziel­nego goto­wa­nia i sto­ło­wa­nia się w małych, rodzin­nych knajp­kach. Na wypra­wie „Mek­syk-Belize-Gwa­te­mala” z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w Belize spę­dzamy zale­d­wie 2–3 dni, dla­tego nie musisz mar­twić się panu­ją­cymi tam cenami. 

Przy­kła­dowe ceny w Belize 

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 12 BZD (ok. 22,96 PLN);

Piwo w barze – ok. 6 BZD (ok. 11,48 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 7 BZD (ok. 13,39 PLN);

1,5 litra wody mine­ral­nej – ok. 3 BZD (ok. 5,74 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 2 BZD (ok. 3,83 PLN);

Litr mleka – ok. 4 BZD (ok. 7,65 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 3 BZD (ok. 5,74 PLN);

Kilo­gram pomi­do­rów – ok. 7 BZD (ok. 13,39 PLN);

Tuzin jajek – ok. 4 BZD (ok. 7,65 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 2 BZD (ok. 3,83 PLN);

Bilet w lokal­nym trans­por­cie – ok. 5 BZD (ok. 9,56 PLN);

Para Jean­sów – ok. 75 BZD (ok. 143,47 PLN);

T-shirt – ok. 40 BZD (ok. 76,52 PLN);

Wej­ście do Parku Naro­do­wego St. Her­ma­n’s Blue Hole – 8 BZD (ok. 15,30 PLN);

Wycieczka do ruin Xunan­tu­nich i wej­ście do jaskini – ok. 160 BZD (ok. 306 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Jako że podróż do Belize to jedna z tych bar­dziej egzo­tycz­nych wypraw, czę­sto koja­rzy nam się z dłu­gim pro­ce­sem wyra­bia­nia wizy. Jak to jest w rze­czy­wi­sto­ści i jakie doku­menty są Ci potrzebne do prze­kro­cze­nia beli­zyj­skich gra­nic?

Belize – wiza

Mamy dobrą wia­do­mość! Oby­wa­tele pol­scy są w Belize zwol­nieni z obo­wiązku posia­da­nia wizy, jeżeli udają się tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych i nie na dłu­żej niż 90 dni. Wiza do Belize nie jest Ci więc potrzebna jeśli jedziesz np. na dwu­ty­go­dniowe waka­cje. W innych przy­pad­kach nie­zbędny jest kon­takt z naj­bliż­szą pla­cówką kon­su­larną Belize. 

Belize – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Do prze­kro­cze­nia gra­nic Belize potrzebny Ci jest pasz­port ważny co naj­mniej przez 6 mie­sięcy od pla­no­wa­nej daty wyjazdu. Przed wyjaz­dem upew­nij się, że zamiesz­czone w nim dane są na pewno aktu­alne, a na zdję­ciu jesteś do sie­bie podobny;) 

Na lot­ni­sku zosta­niesz popro­szony o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­li­wia­ją­cego dal­szą podróż. Cel­nicy pytają także czę­sto o wystar­cza­jące na podróż środki finan­sowe. Wów­czas wystar­czy poka­zać zawar­tość port­fela (w dowol­nej walu­cie) lub wyciąg z konta ban­ko­wego. Jeśli jedziesz do Belize w ramach wyprawy z Soli­stami, pamię­taj, że będzie z Tobą lider, który na pewno wszystko Ci wytłu­ma­czy. 

Amba­sada Belize w Pol­sce

W Pol­sce nie ma żad­nej pla­cówki kon­su­lar­nej Belize. Jeżeli jest Ci potrzebna wiza na okres dłuż­szy niż 90 dni, musisz skon­taktować się z naj­bliż­szą amba­sadą Belize, np. z amba­sadą (High Com­mis­sion) w Lon­dy­nie. 

Amba­sada Pol­ski w Belize

W Belize nie ma amba­sady pol­skiej i pra­wie żad­nej pla­cówki kon­su­lar­nej innego pań­stwa człon­kow­skiego UE. Jeżeli pod­czas podróży przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc możesz zgło­sić się do amba­sady Danii w Belize City. 

 

 *Tekst został napisany 22.03.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Belize mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY