WIETNAM

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Atrakcje Wietnamu? Wietnam jest tak różnorodny, że wszystko zdaje się tam być atrakcją – od jedzenia (mniaaam!), poprzez pola uprawne, aż po wspaniałe buddyjskie świątynie. Nie było łatwo wybrać TOP 10, ale proszę bardzo – oto co, naszym zdaniem, warto zobaczyć w Wietnamie: 

 

1.HANOI

Hanoi nie należy do najpiękniejszych stolic świata, ale i tak jest w nim coś magicznego. Można bez końca wędrować po jego uliczkach pełnych małych knajpek, większych i mniejszych świątyń oraz dowodów na wciąż panujący tam komunizm (co też w jakimś sposób jest “atrakcją”). W Hanoi można także obejrzeć jeden z baśniowych spektakli tradycyjnego wietnamskiego teatru lalek na wodzie, a przy tym poznać najpiękniejsze wietnamskie legendy i przypowieści. 

 

2.HA LONG

W tym zestawieniu nie może zabraknąć zatoki Ha Long, a dokładnie Các Ðào Vịnh Hạ Long, czyli “schodzącego smoka”. Wysokie formy skalne, wpadające pionowo wprost do turkusowej wody zatoki najlepiej podziwiać z łodzi lub kajaku. Ha Long to niewątpliwie wizytówka całego Wietnamu, a naszym zdaniem – jedno z najpiękniejszych miejsc na całym globie. 

 

 1. NINH BINH

Prowincja Ninh Binh nazywane jest “suchym Ha Long”.  Pomiędzy pionowymi skałami wiją się tam wstęgi rzek i kanałów, a sama okolica ma w sobie coś z baśni i pełnego magii świata. Nie bez powodu w Ninh Binh powstało mnóstwo świątyń i klasztorów. Panujący w niej spokój sprzyjają medytacji, wyciszeniu i zrelaksowaniu. 

 

 1. MY SON

Pełen magii My Son to największy i najważniejszy kompleks świątyń hinduistycznych w Wietnamie. Zarośnięte dżunglą ruiny sprawią, że poczujesz się niczym Indiana Jones odkrywający świat Czamów – narodu zamieszkującego Czampę, czyli historycznego państwa leżącego na terytorium obecnego Wietnamu Środkowego. W tym miejscu ślad pozostawili także nasi rodacy. W pobliskim maisteczku Hoi An stoi pomnik nijakiego Kazika. 

 

 1. HOI AN

Oprócz pomnika naszego rodaka w Hoi An znajdziesz małe galerie sztuki pełne dzieł lokalnych artystów, bazarki z regionalnymi wyrobami oraz małe knajpki z muzyką na żywo. Hoi An to jedno z najbardziej artystycznych i romantycznych miejsc w Wietnamie. 

 

 1. CAO DAI

Wiele osób uważa, że świat byłby spokojniejszy, gdyby ludzie wyznawali jedną religię. Tę teorię popierają twórcy świątyni Cao Dai, która łączy w sobie elementy kilkunastu różnych religii m.in. buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i taoizmu. W naszym odczuciu sam budynek świątynie przypomina nieco… Disnayland! Zdobią go bowiem szalone kolory, a wśród posągów przedstawiających Buddę czy Jezusa znaleźć można np. wizerunek – uwaga – Charliego Chaplina. 

 

 1. SA PA

“Coś dla siebie” w Wietnamie znajdą również miłośnicy trekkingów. Prowincja Sa Pa to górski rejon, tuż przy granicy z Chinami, a jego pokryte tarasami pól ryżowych wzgórza to idealne miejsce na dalekie wędrówki. Co więcej obszar ten zamieszkują wietnamskie mniejszości etniczne  – plemiona Hmongów Czarnych oraz Hmongów Kwiecistych.

 

 1. CU CHI

Choć krajobrazy Wietnamu przypominają raj, nie  wszystkie jego atrakcje są sielskie i relaksujące. W tunelach Cu Chi możesz przenieść się w czasie, prosto na krwawą wojnę wietnamską (tam nazywaną “amerykańską”). 120-kilometrowa sieć podziemnych tuneli służyła niegdyś za  podziemne kryjówki. Znajdowały się w nich sypialnie, szpitale i arsenały. Dziś to jedna z najważniejszych historycznych atrakcji Wietnamu. 

 

 1. HO CHI MINH

No i oczywiście nie można zwiedzić Wietnamu bez wizyty w legendarnym Ho Chi Minh, czyli dawnym Sajgonie. Już na pierwszym kroku zrozumiesz dlaczego słowo “sajgon” stało się synonimem “chaosu” czy “bałaganu”. Ho Chi Minh żyje w swoim własnym, ekspresowym tempie. W największym mieście Wietnamu znaleźć można wiele muzeów, restauracji i klubów nocnych. 

 

 1. MUI NE

Intensywną podróż po Wietnamie możesz zakończyć na jednej z jego rajskich plaż. My polecamy tę w Mui Ne. Biały piasek, turkusowa woda i zielone palmy sprzyjają zarówno słonecznym, jak i wodnym kąpielom. Ze względu na swój sielski charakter i warunki sprzyjające uprawianiu sportów na wodzie, Mui Ne stało się mekką kiteserferów z całego świata.

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Przed wyjaz­dem do Wiet­namu bar­dzo czę­sto pyta­cie nas, czy jest tam bez­piecz­nie. Prze­czy­taj­cie jakie są nasze doświad­cze­nia i co myślimy na ten temat;) 

Wiet­nam – bez­pieczny czy nie?

Wiet­nam jest kra­jem komu­ni­stycz­nym, a to budzi w nas raczej nega­tywne sko­ja­rze­nia i two­rzy wyobra­że­nia o zamknię­tym i wrogo nasta­wio­nym do obco­kra­jow­ców kraju. W rze­czy­wi­sto­ści dzięki tury­styce roz­wija się on w eks­pre­so­wym tem­pie, a jego miesz­kańcy są w więk­szo­ści bar­dzo cie­pli i mili. W więk­szych mia­stach, takich jak Hanoi czy Ho Chi Minh, docho­dzi jed­nak do wielu kra­dzieży kie­szon­ko­wych, głów­nie na tury­stach. Są to tzw. kra­dzieże „na wyrwę”, czyli wyszar­py­wa­nie z dłoni tore­bek, tele­fo­nów i apa­ra­tów przez dojeż­dża­ją­cych do grupy tury­stów moto­cy­kli­stów. Taki rodzaj kra­dzieży sta­nowi w Wiet­namie istną plagę! Pod­czas wyprawy zacho­waj więc szcze­gólną ostroż­ność. 

 

Innym, dość nie­ty­po­wym, zagro­że­niem w Wiet­namie są…sku­tery. Jed­no­śla­dowce jeż­dżą tam bar­dzo cha­otycz­nie i szybko, czę­sto wjeż­dża­jąc także na strefę dla pie­szych. Doty­czy to zarówno dużych miast, jak i dróg „pośrodku niczego”. Warto o tym pamię­tać nie tylko prze­cho­dząc przez jezd­nię, ale też samemu pro­wa­dząc sku­ter. 

Ubez­pie­cze­nie na wyjazd do Wiet­namu 

Przy wje­ździe do Wiet­namu ubez­pie­cze­nie oso­bowe nie jest obo­wiąz­kowe, ale sil­nie zale­cane. Jeżeli jedziesz do Wiet­namu z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Obej­muje ono m.in. ewentualne koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. W soli­sto­wym biu­rze możesz roz­sze­rzyć je do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego od cho­rób prze­wle­kłych. 

Amba­sada Pol­ska w Wiet­namie

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wiet­namie w Hanoi.

Adres pla­cówki: 

Amba­sada RP w Hanoi 3 Chua Mot Cot, Hanoi, Viet­nam 

tele­fon: +84 24 384 520 27

e-mail: hanoi. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Wiet­nam – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Wietnam to kraj pełen kontrastów, fascynujących krajobrazów i często zadziwiającej kultury. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na jego temat i najciekawsze ciekawostki o Wietnamie, które najbardziej zaskoczyły nas podczas podróży do kraju smoka…

 

Pełna nazwa Wiet­namu to Socja­li­styczna Repu­blika Wiet­namu. 

 

Sto­licą Wiet­namu jest Hanoi, które zamiesz­kuje nie­całe osiem milio­nów osób. Naj­więk­szym mia­stem w kraju jest jed­nak jego była sto­lica – Ho Chi Minh (daw­niej Saj­gon), w któ­rym mieszka osiem i pół miliona ludzi. 

 

W Wiet­namie ciężko wyod­ręb­nić główną reli­gię naro­dową. Aż 45% miesz­kań­ców kraju wyznaje bowiem tra­dy­cyjne reli­gie ple­mienne, a ponad 29% uznaje sie­bie za ate­istów. 

 

Według legend Wietnamczycy są dziećmi Smoka i Wróżki. 

 

W Wiet­namie znaj­duje się naj­wię­kj­sza jaski­nia na świe­cie. Jest nią Son Doof w Parku Naro­do­wym Phong Nha-Kẻ Bàng, leżą­cym tuż przy gra­nicy z Laosem. Jaski­nia ma około 9 kilo­me­trów dłu­go­ści, 150 metrów sze­ro­ko­ści i 200 metrów wyso­ko­ści. Ozna­cza to, że „na pła­sko” zmie­ściłby się w niej 40-pię­trowy wie­żo­wiec. 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem Wiet­namu, a zara­zem całych Indo­chin jest góra Phan Xi Păng (3143 m n.p.m.) w regio­nie Sa Pa. 

 

Jed­nym z naj­cie­kaw­szych ele­men­tów kul­tury w Wiet­namie jest tzw. „Wodny Teatr Lalek”, czyli przed­sta­wie­nia roz­gry­wane za pomocą kolo­ro­wych kukie­łek, dla któ­rych sceną jest… tafla wody! Teatrzyki przed­sta­wiają zazwy­czaj histo­rię Wiet­namu i naj­bar­dziej znane wiet­nam­skie legendy. 

 

W Wiet­namie znaj­duje się jeden z Nowych Cudów Natury. Jest nią piękna zatoka Ha Long, leżąca się w pół­noc­nej czę­ści kraju. Znaj­duje się w niej około 1900 wysp, wyse­pek i form skal­nych w fine­zyjny spo­sób wyra­sta­ją­cych z lazu­ro­wej wody odnogi Zatoki Ton­kiń­skiej. Miej­sce to jest naj­licz­niej odwie­dza­nym przez tury­stów regio­nów w Wiet­namie. 

 

Popu­lar­nym środ­kiem trans­portu w Wiet­namie są tzw. „sle­ep­busy”, czyli auto­kary z miej­scami do spa­nia. 

 

Na tere­nie Wiet­namu wciąż zna­leźć można wiele pozo­sta­ło­ści po woj­nie ame­ry­kań­skiej (na świe­cie zna­nej jako „wojna wiet­nam­ska”). Jed­nym z nich jest Cu Chi – mie­rzący 120 kilo­me­trów węzeł pod­ziem­nych tuneli, które peł­niły funk­cje ochron­nych bun­krów. Znaj­do­wały się w nich m.in. czę­ści miesz­kalne, szpi­tale, sto­łówki czy sale kon­fe­ren­cyjna. Dziś ich frag­menty udo­stęp­nione są zwie­dza­ją­cym. 

 

Dwoma głów­nymi pro­duk­tami eks­por­to­wymi w Wiet­namie są ryż i kawa. 

 

W Wiet­namie nie należy doty­kać głowy swo­jego roz­mówcy, jako że uzna­wane jest to za brak sza­cunku. Według wie­rzeń głowa jest bowiem miej­scem, w któ­rym mieszka ludzka dusza. 

 

Popu­lar­nym wiet­nam­skim trun­kiem jest Rượu rắn (tzw. „wężówka”), czyli nalewka z węża. 

 

Cie­kawą pamiątką z Wiet­namu będzie kape­lusz non la, czyli cha­rak­te­ry­styczne, stoż­kowe nakry­cie głowy. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

 

Wiet­nam przy­wo­dzi raczej na myśl cie­płą i sło­neczną pogodę. Tym­cza­sem może tam być naprawdę zimno i desz­czowo. Dowiedz się jakiej pogody możesz spo­dzie­wać się pod­czas wyprawy i czym cha­rak­te­ry­zuje się kli­mat Wiet­namu. 

 

Wiet­nam jest bar­dzo roz­le­głym kra­jem – odle­głość mię­dzy jego skraj­nymi punk­tami wynosi aż 1700 kilo­me­trów. Z tego powodu inna pogoda panuje w jego pół­noc­nej czę­ści, a inna w połu­dnio­wej. To jakich tem­pe­ra­tur i ilo­ści opa­dów możemy spo­dzie­wać się w trak­cie waka­cji w Wiet­namie w dużej mie­rze zależy od mie­siąca, w któ­rym jedziemy oraz od regionu, który pla­nu­jemy odwie­dzić. 

Wiet­nam – kli­mat 

Ze względu na „roz­cią­głość” i spe­cy­ficzne ukształ­to­wa­nie terenu w Wiet­namie wyróż­nić można kilka stref kli­matycznych. W jego pół­noc­nej czę­ści wystę­puje kli­mat pod­zwrot­ni­kowy wil­gotny, a na połu­dniu zwrot­ni­kowy w odmia­nie mon­su­no­wej. W środ­ko­wej czę­ści, na a połu­dnie od prze­łę­czy Hải Vân kli­mat zwrot­ni­kowy z dwoma głów­nymi porami roku: suchą i desz­czową. Nato­miast w Wiet­namie środ­ko­wym, na pół­noc od prze­łę­czy Hải Vân, podob­nie jak na połu­dniu, wystę­puje kli­mat zwrot­ni­kowy wil­gotny. Zazwy­czaj tem­pe­ra­tury w regio­nach pół­nocnych są zde­cy­do­wa­nie niż­sze niż na połu­dniu kraju. Panuje tam kli­mat wil­gotny i wyróż­nia się cztery pory roku (choć nie tak wyraźne jak np. w Pol­sce). Na połu­dniu panuje kli­mat tro­pi­kalny. Ozna­cza to, że są tam tylko dwie pory roku: sucha (od grud­nia do kwiet­nia) i desz­czowa (od maja do listo­pada). 

Wiet­nam – pogoda

Przez ogromne zróż­ni­co­wa­nie kli­matyczne, w poszcze­gól­nych regio­nach Wiet­namu można spo­dzie­wać się innej, czę­sto skraj­nie róż­nej pogody. Przy­kła­dowo gdy w oko­licy Hanoi panuje zima, na połu­dnio­wym wybrzeżu tem­pe­ra­tura może się­gać nawet 30ºC. Warto o tym pamię­tać zwłasz­cza wtedy, gdy w pla­nach ma się podróż przez cały Wiet­nam. Na pół­nocy kraju śred­nia tem­pe­ra­tura w stycz­niu to około 15ºC, a w lipcu 25ºC. Nato­miast na połu­dniu w stycz­niu to około 25ºC, a w lipcu 28ºC. Naj­wię­cej opa­dów spada w okre­sie od maja do początku listo­pada i doty­czy to całego tery­to­rium kraju. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Wiet­namu?

W Wiet­namie sezon tury­styczny trwa cały rok. Musisz jed­nak pamię­tać, że jadąc tam w waka­cje możesz natknąć się na naprawdę obfite i czę­ste desz­cze, a jadąc w jego pół­nocne regiony zimą na dosyć niskie tem­pra­tury. Za naj­lep­szy czas na podróż do Wiet­namu uważa się jed­nak okres mię­dzy począt­kiem stycz­nia, a począt­kiem kwiet­nia oraz paździer­nik i listo­pad. Na połu­dnie lepiej nie jechać w czerwcu, kiedy to opady są naj­sil­niej­sze. Jeżeli wybie­rasz się do Wiet­namu z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że będzie­cie zwie­dzać różne rejony pod­czas jed­nej wyprawy. Ozna­cza to, że może­cie natknąć się na różną pogodę. Do ple­caka koniecz­nie spa­kuj zarówno krót­kie spodenki, jak i cie­płą bluzę i kurtkę przeciwdesz­czową!

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Myślimy „Wiet­nam” – widzimy jedze­nie. Pró­bo­wa­nie regio­nal­nej wiet­nam­skiej kuchni to bowiem jeden z naszych ulu­bio­nych ele­men­tów wyprawy do kraju smoka. 

 

Kuch­nia wiet­nam­ska to nie­sa­mo­wite bogac­two sma­ków, barw i aro­ma­tów. Jest nie tylko jedną z naj­zdrow­szych kuchni świata, ale i – naszym zda­niem – naj­smacz­niej­szą. Sta­nowi połą­cze­nie wie­lo­let­nich tra­dy­cji, nale­cia­ło­ści po fran­cu­skim kolo­ni­za­to­rze oraz wpły­wów sąsied­nich Chin. 

Smaki Wiet­namu 

Pod­stawą tra­dy­cji kuli­nar­nych Wiet­namczyków są: ryż lub maka­ron ryżowy, róż­no­rodne mięsa, warzywa i owoce morza. Wszyst­kie dania obfi­cie dopra­wia się sosem sojo­wym, sosem ryb­nym i sokiem z limo­nek. To wła­śnie takie połą­cze­nie sma­ków spra­wia, że wiet­nam­ska kuch­nia krad­nie serca sma­ko­szy z całego świata. Nie­wąt­pli­wie o jej popu­lar­no­ści świad­czy rów­nież cena. Dania kuchni wiet­nam­skiej kosz­tują czę­sto przy­sło­wiowe gro­sze! Obiad skła­da­jący się z dwóch dań można tam zjeść już nawet za rów­no­war­tość 5 zł!

Spa­dek po Fran­cu­zach

Wiet­nam przez lata sta­nowił kolo­nię fran­cu­ską. Ducha tam­tych cza­sów można poczuć w wielu tra­dy­cyj­nych wiet­nam­skich daniach. Pozo­sta­ło­ścią po Fran­cu­zach jest cho­ciażby zami­ło­wa­nie do śli­ma­ków i żabich udek oraz ciast nadzie­wa­nych słod­kim bia­łym serem. Fran­cu­ski kolo­ni­za­tor zaszcze­pił w Wiet­namczykach także miłość do wina, a przez na połu­dniu kraju znaj­duje się wiele win­nic i winiarni. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Wiet­namu?

Odpo­wiedź na to pyta­nie brzmi: wszyst­kiego. Jeśli jed­nak mie­li­by­śmy wybie­rać, do naszych ulu­bio­nych wiet­nam­skich dań należą: 

 

 • SAJGONKI z far­szem z kur­czaka, warzyw lub kre­we­tek;
 • NEM – mię­sny, warzywny lub kre­wet­kowy farsz zawi­jany w jadalny papier ryżowy;
 • ZUPA PHO – bar­dzo cha­rak­te­ry­styczny w smaku mię­sny bulion z woło­winą lub kur­cza­kiem, maka­ronem ryżo­wym i dodat­kiem warzyw;
 • BUN CHA – zupa z gril­lo­wa­nymi kotle­ci­kami i bocz­kiem;
 • BAN XEO – chru­piące nale­śniki z mąki ryżo­wej poda­wane z róż­no­rod­nymi far­szami i sosem ryb­nym;
 • BUN CA – rodzaj zupy pomi­do­ro­wej ze sma­żoną rybą i maka­ronem
 • BANH LOC – cia­sto z tapioki z nadzie­niem kre­wet­kowym lub wie­przo­wym;

Czy w Wiet­namie je się psy?

 

Prawdą jest, że w Wiet­namie jada się psy; podob­nie jak szczury, kro­ko­dyle, węże czy rekiny. Czwo­ro­nogi, które w Pol­sce uwa­żamy za przy­ja­ciół czło­wieka, są tam ser­wo­wane jed­nak nie­zwy­kle rzadko. Co wię­cej rząd wiet­nam­ski stara się cał­ko­wi­cie usu­nąć sprze­daż psiego mięsa w miej­sco­wo­ściach tury­stycz­nych. Szansa, że natkniesz się na danie z psa jest więc bar­dzo zni­koma. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Znamy takich co do Wietnamu podróżują głównie po to by jeść. Serio. Nic dziwnego, bo jedzenie jest tam przepyszne. Niestety w Wietnamie panuje też wiele tropikalnych chorób, które atakują zwłaszcza układ pokarmowy. Jeśli chcesz wiedzieć jak im zapobiec – czytaj dalej. 

 

Wietnam znajduje się prawdopodobnie na “liście życzeń” każdego podróżnika. Wyprawa w ten odległy azjatycki zakątek wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, również pod względem zdrowotnym. W Azji Południowo-Wschodniej czyha na nasze polskie organizmy dosyć sporo tropikalnych chorób. Ale spokojnie – jeszcze przed wyjazdem można znacznie zmniejszyć ryzyko ich złapania. 

Wietnam – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Osoby podró­żu­jące do Wietnamu z Pol­ski nie muszą wyko­nać żad­nych szcze­pie­ń obo­wiąz­kowych. Tamtejsze władze wymagają jed­nak potwier­dze­nia szcze­pie­nia prze­ciwko żół­tej febrze od osób, które przy­by­wają z kra­jów szczególnie zagrożonych tą chorobą*. Lista szczepień zalecanych przed wyprawą do Wietnamu obejmuje szczepionki na:

 

 • tężec – w przy­padku kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
 • bło­nicę i krztusiec – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A oraz dur brzuszny – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 
 • japońskie zapalenie mózgu – chorobę przenoszoną przez zakażone komary.

 

Wszelkie szczepienia skonsultuj z lekarzem medycyny podróży. Pamiętaj, że każdą z nich wykonuje się w innym odstępie czasu przed planowanym wyjazdem. Większość z nich przyjmuje się około 4 tygodni przed podróżą do Wietnamu.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

W Wietnamie nie trudno o zatrucie pokarmowe. Powoduje to tamtejsza flora bakteryjna, która jest zupełnie inna niż ta w Polsce.  Aby jednak zmniejszyć ryzyko złapania niechcianego wirusa stosuj się do kilku prostych zasad. Przede wszystkim unikaj spożywania wody z nieznanych źródeł. Bezpieczna jest jedynie woda butelkowana oraz ta przegotowana. Pamiętaj też o częstym myciu rąk, jako że to właśnie na dłoniach przenosimy najwięcej zarazków. Czynność tę powtarzaj zwłaszcza przed posiłkiem oraz po każdej wizycie na lokalnych bazarach.  Wszystkie owoce i warzywa dokładnie umyj, a najlepiej obieraj ze skórki. 

 

Wiele występujących w Wietnamie chorób przenoszonych jest przez komary. Podczas podróży stosuj odstraszające je repelenty oraz moskitiery, a  po zmierzchu unikaj podmokłych terenów. Oczywiście nie popadaj w paranoję! Nie każdy komar to krwiożerczy potwór przenoszący groźne wirusy 😉

Co spakować do apteczki?

W większych wietnamskich miastach bez problemu znajdziesz dobrze wyposażone apteki (często w sprzedaży posiadające także europejskie lekarstwa). Warto jednak byś w podróż zabrał też swoją własną apteczkę. Powinny znaleźć się w niej przede wszystkim leki, które przyjmujesz regularnie, środki przeciwbólowe, wapno na ewentualne alergie, leki przydatne podczas zatrucia, plastry, opatrunki, płyn do dezynfekcji ran oraz antybakteryjny żel do rąk. W niektórych rejonach Wietnamu istnieje nieznaczne ryzyko zarażenia się malarią. Należą do nich  tereny wiejskie w południowych prowincjach kraju (Binh Phuoc, Gia Lai, Ninh Thuan). Jeżeli się tam wybierasz do podróżnej apteczki spakuj profilaktyczne leki przeciwmalaryczne. 

Ubezpieczenie na podróż po Wietnamie

Poziom publicznej opieki medycznej w Wietnamie odbiega od standardów europejskich. W razie potrzeby lepiej więc skorzystać z pomocy gabinetów prywatnych. Koszt leczenia w Wietnamie jest jednak bardzo wysoki (ok. 80 USD za wizytę lekarską). Przed podróżą wykup więc dobrej jakości ubezpieczenie zdrowotne obejmujące zarówno koszty leczenia, jak i ewentualnego transportu medycznego. Jeżeli wybierasz się do Wietnamu z Klubem Podróżników Soliści, takie ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. Dodatkowo możesz rozszerzyć je o ubezpieczenie od powikłań tropikalnych chorób. 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Żar­tuje się, że Wiet­nam opi­sać można w dwóch pro­stych sło­wach: „smaczne jedze­nie”. Tym­cza­sem jest tam dużo wię­cej atrak­cji, na które warto wydać pie­nią­dze. Na szczę­ście jest on jed­nym z naj­tań­szych kra­jów azja­tyc­kich. Co jest walutą Wiet­namu i jakie ceny w nim panują?

 

Pełne kon­tra­stów mia­sta, wspa­niałe kom­pleksy świą­tynne, słynne Ha Long i piękna natura – taki jest wła­śnie Wiet­nam, a zachwyca w nim dosłow­nie wszystko. Nic więc dziw­nego, że podró­żu­jąc po tym nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­nym kraju ma się ochotę wszę­dzie wejść, wszyst­kiego spró­bo­wać i wszystko zoba­czyć. Na szczę­ście to jeden z tych zakąt­ków świata, w któ­rym nie musimy na każ­dym kroku oszczę­dzać. Ceny w Wiet­namie są zaska­ku­jąco niskie, a koszty całej wyprawy nie wypłu­kują doszczęt­nie port­fela. 

Co jest walutą w Wiet­namie?

Walutą Wiet­namu jest Đồng wiet­nam­ski (w skró­cie: VND). Jesz­cze do nie­dawna jeden đồng dzie­lił się na 10 hào lub na 100 xu. Nomi­nały te wyco­fano jed­nak z obiegu. Posłu­gi­wa­nie się walutą wiet­nam­ską może podróż­nym z Pol­ski spra­wić począt­kowo nieco pro­ble­mów. Sto dongów to bowiem około 2 grosze polskie (kurs z dnia 13.04.2019). Co więcej war­to­ści monet i bank­no­tów są, w porów­na­niu do zło­tó­wek, bar­dzo wyso­kie. Współ­cze­śnie używa się bowiem monet po 200, 500, 1000, 2000 i 5000 đồn­gów oraz bank­noty po 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 i 500 000 đồn­gów. Ceny w skle­pach poda­wane są w tysią­cach, ale zda­rza się, że sprze­dawcy sto­sują skróty i zapi­sują je wraz z literką „k”. Trudno się nie zgo­dzić, że zapis „10k” jest jakoś przy­jaź­niej­szy dla pol­skiego oka, niżeli cena „10 000”. Na mone­tach zoba­czymy godło Wiet­namu, a na bank­no­tach wize­ru­nek byłego pre­zy­denta Demo­kra­tycz­nej Repu­bliki Wiet­namu Hồ Chí Minh oraz ważne dla kraju miej­sca (takie jak cho­ciażby: port Haiphong, zatokę Ha Long czy świą­ty­nię Phổ Minh). 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż po Wiet­namie?

Dongi wiet­nam­skie można dostać w pol­skich kan­to­rach. Jed­nakże jadąc do Wiet­namu naj­le­piej zabrać ze sobą euro lub ewen­tu­al­nie dolary ame­ry­kań­skie, które bez pro­blemu wymie­nimy w wiet­nam­skich kan­to­rach. Ilość pie­nię­dzy, którą zabie­rzemy naj­le­piej dopa­so­wać do stylu naszego podró­żo­wa­nia. Jed­nakże nawet przy inten­syw­nym zwie­dza­niu czy sto­ło­wa­niu się w ele­ganc­kich restau­ra­cjach nie będzie to zatrwa­ża­jąca kwota. Jeżeli wybie­rasz się do Wiet­namu z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści na indy­wi­du­alne wydatki weź ze sobą mini­mum 140 euro. Nato­miast ilo­ścią opty­malną, która z pew­no­ścią star­czy Ci na jedze­nie, napoje, alko­hol, pamiątki, pra­nie i atrak­cje fakul­ta­tywne będzie około 260 euro (plus euro, które prze­ka­zu­jesz lide­rowi). 

 

Przy­kła­dowe ceny w Wiet­namie

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 50 000 VND (ok. 7,37 PLN); 

Tra­dy­cyjna zupa Pho Bo na ulicz­nym stra­ga­nie – ok 30 000 VND (ok. 4,91 PLN); 

Szklanka zim­nej zie­lo­nej her­baty na ulicz­nym stra­ga­nie – ok. 3 000 VND (ok. 0,49 PLN); 

Smo­othie ze smo­czego owocu – ok. 30 000 VND (ok. 4,91 PLN); 

Piwo w barze – ok. 40 000 VND (ok. 6,55 PLN); 

Kawa w kawiarni – ok. 45 000 VND (ok. 7,37 PLN); 

1,5 litrowa woda mine­ralna – 13 000 VND (ok. 2,13 PLN); 

Litr mleka – 35 000 VND (ok. 5,73 PLN); 

Tuzin jajek – 32 000 VND (ok. 5,24 PLN); 

Kilo­gram bana­nów – 30 000 VND (ok. 4,91 PLN); 

Kilo­gram ryżu – 25 000 VND (ok. 4,09 PLN); 

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 7000 VND (ok. 1,15 PLN); 

Para jean­sów – ok. 800 000 VND (ok. 130,98 PLN); 

T-Shirt – ok. 200 000 VND (ok. 32,74 PLN); 

Tra­dy­cyjny wiet­nam­ski kape­lusz – ok. 20 000 VND (ok. 3,27 PLN); 

Bilet wstępu do tradycyjnego teatru kukiełkowego – ok. 120 000 VND (ok. 18.95 PLN);

Rejs po Zatoce Ha Long – ok. 1 000 000 VND (ok. 163,72 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY