TANZANIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Piękne sawanny, piasz­czy­ste plaże i fascy­nu­jąca kul­tura – tak w naszych oczach wygląda Tan­za­nia. Atrak­cje kraju to przede wszyst­kim wspa­niała, dzika natura. Na tere­nie Tan­za­nii znaj­duje się bowiem kil­ka­dzie­siąt par­ków naro­do­wych i obsza­rów chro­nio­nych. Oto co, naszym zda­niem, można uznać za naj­pięk­niej­sze miej­sca w Tan­za­nii: 

 

Kili­man­dżaro

Listę TOP 10 Tan­za­nii otwiera Dach Afryki, czyli Kili­man­dżaro (5 895 m n.p.m). Góra ta zaj­muje szcze­gólne miej­sce w soli­sto­wych ser­cach, a nie­któ­rym z nas udało się ją już nawet zdo­być! Masyw Kili­man­dżaro wyra­sta z sawan­no­wej rów­niny, co two­rzy nie­zwy­kły widok! Nato­miast widoki z samej góry? No cóż… to trzeba prze­żyć!

 

Aru­sza

Przed lub po trek­kingu na Dach Świata warto wybrać się do pobli­skiej miej­sco­wo­ści Aru­sza. Jest ona ide­al­nym miej­scem, do tego aby poznać życie codzienne Tan­zań­czy­ków, a dodat­kowo z każ­dego jej zakątka podzi­wiać można wspa­niały widok na maje­sta­tyczny masyw Kili­man­dżaro. 

 

Park Naro­dowy Many­ara 

Jezioro Many­ara i ota­cza­jący je park naro­dowy to jeden z naj­pięk­niej­szych skar­bów natury w Tan­za­nii. Wśród pięk­nej roślin­no­ści podzi­wiać tam można naj­wspa­nial­sze afry­kań­skie zwie­rzęta, które szcze­gól­nie upodo­bały sobie to miej­sce, ze względu na spo­rych roz­mia­rów wodo­pój. Pod­czas wycieczki safari możesz tam zoba­czyć m.in.. lwy, żyrafy, pawiany, sło­nie, anty­lopy, bawoły, i hipo­po­tamy

 

Park Naro­dowy Seren­geti

Sceny niczym z bajki o Królu Lwie zaob­ser­wo­wać można w Parku Naro­dowym Seren­geti, zwany Wielką Rów­niną. W porze suchej (czyli od paździer­nika do maja) przez pła­ską rów­niną poro­śniętą tra­wia­stą sawanną migrują ogromne stada anty­lop, zebr, gazeli i bawo­łów. 

 

Park Naro­dowy Taran­gire

Park Naro­dowy Taran­gire wyróż­nia się przede wszyst­kim ze względu na jego roślin­ność. Na jego tere­nie rosną impo­nu­jące baobaby, które możesz znać z fil­mów o przy­go­dach Sta­sia i Nel lub z książki o Małym Księ­ciu. Ogromne, stare drzewa robią nie­zwy­kłe wra­że­nie! Na terenie parku występuje też wiele gatunków zwierząt, wśród których wymienić można  m.in. lwa, panterę, słonia afrykańskiego, zebrę, czy gazelę.

 

Ngo­ron­goro

Chro­niony obszar Ngo­ron­goro bie­rze swoją nazwę od znaj­du­ją­cego się na jego tery­to­rium kra­teru Ngo­ron­goro. Jest to naj­więk­sza na świe­cie nie­ak­tywna, nie­usz­ko­dzona i nie­wy­peł­niona kal­dera, czyli wgłę­bie­nie powstałe na sku­tek gwał­tow­nej eks­plo­zji wul­kanu. Ngo­ron­goro powstał praw­do­po­dob­nie około 3 milio­nów lat temu. 

 

Kiku­le­twa

Atrak­cją Tan­za­nii „poza utar­tym szla­kiem” są gorące źró­dła Kiku­le­twa. Szma­rag­dowe oczka wodna pośród buj­nej afry­kań­skiej roślin­no­ści two­rzą miej­sce niczym z baśni. W gorą­cych źró­dłach możesz zażyć kąpieli badź po pro­stu usiąść na ich brzegu i podzi­wiać ich piękno. 

 

Zan­zi­bar

Raj­skim zakąt­kiem Tan­za­nii jest Zan­zi­bar – naj­więk­sza tan­zań­ska wyspa leżąca na Oce­anie Indyj­skim. Ide­al­nie biały pia­sek zan­zi­bar­skich plaż prze­cina zie­leń wyso­kich palm i szma­ragd oble­wa­ją­cych je wód. Istny raj na ziemi! 

 

Wyspa Mafia

Inną nie­zwy­kłą wyspą Tan­za­nii jest Mafia. Jej zło­wroga nazwa kon­tra­stuje z nie­zwy­kle siel­skim cha­rak­te­rem. Nie­wielką wysepkę poko­chali przede wszyst­kim pasjo­naci nur­ko­wa­nia i snor­ke­lingu. Jej wody kryją bowiem nie­zwy­kły podwodny świat. 

 

Wio­ski Masa­jów 

Nie­zwy­kłe wra­że­nie na euro­pej­skich podróż­ni­kach robią w Tan­za­nii tam­tej­sze wio­ski Masa­jów – afry­kań­skiej pół­ko­czow­ni­czej grupy etnicz­nej zamiesz­ku­jącą Kenię i Tan­za­nię. Życie i kul­tura Masa­jów od wie­ków pra­wie w ogóle nie ule­gła zmia­nie. Ple­mię poro­zu­miewa się we wła­snym języku Maa, mieszka w małych lepian­kach i tru­dzi się hodowlą bydła. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Przed podróżą do Afryki, zwłasz­cza gdy jest to Wasza pierw­sza wyprawa w tym kie­runku, czę­sto zasta­na­wia­cie się czy jest tam bez­piecz­nie. Poni­żej posta­ramy się roz­wiać wszel­kie obawy i odpo­wie­dzieć na naj­częst­sze pyta­nia, które nam zada­je­cie, oma­wia­jąc bez­pie­czeń­stwo w Tan­za­nii. 

Tan­za­nia – bez­pie­czeń­stwo 

Zacząć należy od tego, że Tan­za­nia jest jed­nym z najbez­piecz­niejszych dla tury­stów kra­jów w Afryce. Zda­rzają się tam jed­nak liczne kra­dzieże, zwłasz­cza w zatło­czo­nych loka­li­za­cjach – na pla­żach, dwor­cach czy miej­scach tury­stycz­nych. Do kra­dzieży docho­dzi rów­nież w środ­kach trans­portu publicz­nego. Nigdy nie zosta­wiaj swo­jego bagażu bez nad­zoru, a cenne rze­czy trzy­maj bli­sko sie­bie. Lokalne służby zale­cają rów­nież pozo­sta­wie­nie war­to­ścio­wych przedmio­tów w hote­lo­wych sej­fach. 

Zamieszki w Tan­za­nii

W Tan­za­nii, a zwłasz­cza na Zan­zi­ba­rze, może docho­dzić do spo­ra­dycz­nych zamie­szek i starć na tle poli­tycz­nym. Pod­czas zamie­szek poli­cja używa gazu i innych środ­ków przy­musu w celu roz­pro­sze­nia tłumu, dla­tego naj­le­piej uni­kać wszel­kich demon­stra­cji czy pro­te­stów. Pod­czas wyjazdu warto też śle­dzić lokalne media, aby znać aktu­alną sytu­ację w kraju. Jeżeli jedziesz do Tan­za­nii z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści – pamię­taj, że będziesz pod opieką doświad­czo­nego lidera, który z pew­no­ścią (w miarę moż­li­wo­ści) będzie posia­dał wie­dzę na temat moż­li­wych zamie­szek w kraju. 

Tan­za­nia – ubez­pie­cze­nie

Opieka medyczna w tan­zań­skich szpi­ta­lach publicz­nych nie należy do naj­lep­szych, nato­miast ta w misyj­nych i pry­wat­nych kli­ni­kach jest zde­cy­do­wa­nie droż­sza. Przed wyjaz­dem warto więc wyku­pić dobrą polisę ubez­pie­cze­niową. W przy­padku wypraw z Soli­stami: wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już zapew­nione w cenie wyjazdu. 

Amba­sada Pol­ski w Tan­za­nii

Jeżeli pod­czas podróży po Tan­za­nii zgu­bisz pasz­port lub będziesz potrze­bo­wał pomocy w innej kwe­stii zgłoś się do pol­skiej amba­sady w mie­ście Dar es Salaam. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej w Dar es Salaam 

 Mtwara rd 15, Oyster­bay, P. O. Box 249, Dar es Salaam

tele­fon: +255 22 222 1050

e-mail: dares­sa­laam. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

 

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Tan­za­nia – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Co łączy Fred­diego Mer­cu­rego z Tan­za­nią i ile trwała naj­krót­sza wojna w histo­rii świata? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia zebra­li­śmy poni­żej. Oto naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Tan­za­nii: 

 

1.Tan­za­nię zamiesz­kuje ponad 120 grup etnicz­nych, z któ­rych naj­licz­niej­sze są ludy Bantu. 

 

 1. Tan­za­nia uzy­skała nie­pod­le­głość od Wiel­kiej Bry­ta­nii w 1961 roku. 

 

 1. Języ­kami urzę­do­wymi w Tan­za­nii są suahili i angiel­ski. Tego dru­giego używa się jed­nak tylko w dużych mia­stach. Dodat­kowo więk­szość grup etnicz­nych posiada swój wła­sny język (np. sakuma, gogo, haya etc.). 

 

 1. Każdy kolor w fla­dze Tan­za­nii sym­bo­li­zuje inny skarb kraju: Zie­lony – naturę, żółty – złoża mine­ralne, czarny – ludzi, a nie­bie­ski – jeziora. 

 

 1. Poło­żony przy wybrzeżu Tan­za­nii Zan­zi­bar jest jej auto­no­miczną czę­ścią. Przy­łą­cze­nie nastą­piło w 1964 roku. 

 

 1. Legen­darny woka­li­sta bry­tyj­skiego zespołu Queen uro­dził się w Tan­za­nii, a dokład­nie w mie­ście Stone Town na Zan­zi­barze. Wów­czas jesz­cze były to kolo­nia bry­tyj­ska. 

 

 1. Najw­cze­śniej­szą ludzką czaszkę na świe­cie zna­le­ziono wła­śnie na tery­to­rium Tan­za­nii, w zatoce Oldu­vai Gorge. 

 

 1. Homo­sek­su­alizm jest w Tan­za­nii nie­le­galny i grozi za niego kara pozba­wie­nia wol­no­ści. 

 

 1. Na terytorium Tanzanii (oraz Zambii, Demokratycznej Republiki Konga i Burundi) znajduje się najdłuższe słodkowodne jezioro świata. Jest nim jezioro Tanganika, które mierzy aż  670 kilometrów długości.

 

 1. W Parku Naro­do­wym Jozani na Zan­zi­barze mieszka ende­miczny gatu­nek małp – gerezy rude, które spo­tkać można tylko w tej czę­ści świata. 

 

 1. Naj­wyż­szym szczy­tem Tan­za­nii jest leżące na gra­nicy z Kenią Kili­man­dżaro (5895 m n.p.m.). W jego skład wcho­dzą trzy szczyty będące pozo­sta­ło­ścią po trzech wul­ka­nach: Uhuru na wul­ka­nie Kibo (5895 m n.p.m.), Mawenzi (5150 m n.p.m.) oraz Shira (3940 m n.p.m.). 

 

 1. W Tan­za­nii znaj­duje się jeden z naj­więk­szych obsza­rów chro­nio­nych na świe­cie. Jest nim 

 Park Naro­dowy Seren­geti, który obej­muje aż 14 763 km². 

 

 1. Naj­krót­sza wojna w histo­rii świata miała miej­sce w Tan­za­nii. Był to kon­flikt mię­dzy Zan­zi­barem a Wielką Bry­ta­nią i trwał on zale­d­wie 38 minut. W tak krót­kim cza­sie Bry­tyj­czycy zdą­żyli wypo­wie­dzieć wojnę, prze­pro­wa­dzić dzia­ła­nia zbrojne i dopro­wa­dzić do zawar­cia rozejmu. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Tan­za­nia zali­czana jest do kra­jów poło­żo­nych w kli­ma­cie gorą­cym. Tem­pe­ra­tury rze­czy­wi­ście są tam wyso­kie, ale opady desz­czu w nie­któ­rych rejo­nach bywają więk­sze niż w Pol­sce. Jakiej pogody można się więc spo­dzie­wać pod­czas wyprawy do Tanzanii? 

 

Bez wąt­pie­nia na wypra­wie do Tan­za­nii przy­da­dzą Ci się let­nie, cien­kie, ale chro­niące od słońca ubra­nia. Na wszelki wypa­dek spa­kuj jed­nak też cie­plej­szą bluzę i lekką kurtkę prze­ciw­desz­czową. Pogoda w Tan­za­nii potrafi bowiem nie­źle zasko­czyć! Jeśli planujesz zaś trekking na Kilimandżaro, koniecznie pamiętaj o czapce, rękawiczkach i ciepłych ubraniach trekkingowych. 

 

Tan­za­nia – kli­mat 

 

Kli­mat Tan­za­nii okre­śla się jako kli­mat podrów­ni­kowy w odmia­nie suchej. Jedy­nie jej wyż­sze par­tie gór oraz przy­brzeżne wyspy cechuje odmiana bar­dziej wil­gotna. W kraju wystę­pują dwie wyraźne pory roku: desz­czowa i sucha. Pora desz­czowa trwa na połu­dniu kraju mniej wię­cej od grud­nia do maja, a na pół­nocy od paździer­nika do listo­pada oraz od kwiet­nia do maja. Warto jed­nak pamię­tać, że tam­tej­sza pora desz­czowa jest jed­nak sto­sun­kowo łagodna (np. w porów­na­niu do ulew­nych desz­czy w Połu­dnio­wej Azji) i nie powinna znie­chę­cać do odwie­dza­nia Tan­za­nii w jej trak­cie. 

 

Tan­za­nia – pogoda 

 

Śred­nie tem­pe­ra­tury powie­trza w Tan­za­nii oscy­lują w gra­ni­cach 28–30 °C, a ich roczna ampli­tuda jest nie­wielka. Naj­cie­plej jest zaś na Zazi­ba­rze, a naj­zim­niej, oczy­wi­ście, na Kili­man­dżaro. Warto pamię­tać, że w Tan­za­nii zda­rzają się wyso­kie ampli­tudy dobowe, co w prak­tyce ozna­cza gorące dni, a chłodne noce. Strefy opa­dów są zaś roz­ło­żone dosyć nie­rów­no­mier­nie. Najm­niej pada we wnę­trzu kraju (około 500 mm rocz­nie, czyli tyle co np. w War­sza­wie), które nawie­dzają spore susze. Najwię­cej zaś na wybrzeżu (około 1000-1400 mm rocz­nie) i w górach (około 2000 mm rocz­nie). 

 

Pogoda na Kili­man­dżaro 

Jeżeli wybie­rasz się do Kenii w ramach wyprawy „Kenia + Tan­za­nia + Kili­man­dżaro”, pamię­taj, że na szczy­cie Dachu Afryki może być naprr­rawdę zimno! Nawet jeśli u jego stóp panuje 30-stop­niowy upał, w naj­wyż­szych par­tiach tem­pe­ra­tura może spaść nawet do –15⁰C. Cechą cha­rak­te­ry­styczną dla kli­matu na Kili­man­dżaro są też czę­ste, silne wia­try. Gra­nica wiecz­nego śniegu zaczyna się tam zaś na wyso­ko­ści 4500 m n.p.m..

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Tan­za­nii? 

Do Tan­za­nii można poje­chać przez cały rok. Za szczyt tury­styczny uważa się jed­nak okres mię­dzy czerw­cem, a wrze­śniem, kiedy to tem­pe­ra­tury są umiar­ko­wane, a ryzyko ulew­nych desz­czy zni­kome. Także na Kili­man­dżaro można wejść przez cały rok. Lokalne biura podróży odra­dzają jed­nak wędrówki na Dach Afryki w maju, kiedy panują tam najwięk­sze opady desz­czu i śniegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia tan­zań­ska to mie­sza­nina wielu afry­kań­skich kul­tur, zdo­mi­no­wana przez wpływy arab­skie i orien­talne. Pod­po­wia­damy czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Tan­za­nii. 

 

Tan­zań­czycy pod­cho­dzą do kuli­na­riów w bar­dzo pro­sty spo­sób: jedze­nie ma przede wszyst­kim sycić. Smak więc scho­dzi na drugi plan. Łatwo to prze­świad­cze­nie zauwa­żyć w tra­dy­cyj­nych daniach, gdyż przy­pra­wiane są w bar­dzo ubogi spo­sób. Prze­ci­wień­stwem jest jed­nak Zan­zi­bar, zwany „wyspą przy­praw’. Tam­tej­sze potrawy są bogate w smaki i aro­maty. 

Smaki Tan­zani

Na Zan­zi­barze i tan­zań­skich tere­nach nadmor­skich domi­nują potrawy z ryb i owo­ców morza. W jadło­spi­sie ludów Bantu poja­wiają się głów­nie gril­lo­wane mięsa, a w die­cie Masa­jów dania z dużą ilo­ścią kuku­ry­dzia­nej masy, zwa­nej ugali. Kuch­nia tan­zań­ska jest dosyć pro­sta, ale mimo to zaska­ku­jąco smaczna. Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są banany, które czę­sto sta­no­wią skład­niki róż­no­rod­nych zup, potra­wek i gula­szy.  Z alko­holi naj­le­piej spró­bo­wać lokal­nej wódki kony­agi i regio­nal­nych piw, takich jak cho­ciażby Seren­geti czy Safari lager. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Tan­za­nii?

Kuch­nię tan­zań­ską polu­bią przede wszyst­kim miło­śnicy mięs, ryb i owo­ców morza. Wege­ta­ria­nie i wega­nie mogą mieć pro­blem ze zna­le­zie­niem jar­skich dań, acz­kol­wiek nie jest to nie­moż­liwe. Z tra­dy­cyj­nych tan­zań­skich dań pole­camy przede wszyst­kim: 

 

UGALI – cia­sto z mąki kuku­ry­dzia­nej, manioku lub prosa, które sta­nowi bar­dzo popu­larny w Tan­za­nii doda­tek do dań ryb­nym bądź mię­snych. Serow­wany jest prak­tycz­nie z każ­dym tan­zań­skim daniem naro­do­wym i pełni rolę cze­goś na wzór naszego ziem­nia­cza­nego puree;) 

 

NYAMA CHOMA – to nie tyle danie, co wyra­że­nie opi­su­jące wszel­kie gril­lo­wane mięso. Grille są w Tan­za­nii nie­zwy­kle popu­larne, a gril­luje się każdy rodzaj mięsa – kur­czaka, kozinę, bara­ninę, woło­winę czy ryby. Zasko­cze­niem może być fakt, że bar­dzo czę­sto ser­wo­wane są one z gril­lo­wa­nymi bana­nami. 

 

NDIZI NYAMA – rodzaj gula­szu z mięsa lub ryby, połą­czo­nego ze sma­żo­nym zie­lo­nym bana­nem i warzy­wami. 

 

SUPA YA NDIZI – zupa z pla­ta­nów, goto­wana na bulio­nie dro­bio­wym. 

 

MCHEMSHO – bar­dzo gęsta, bogata w skład­niki zupa z dużą ilo­ścią warzyw: mar­chwi, ziem­nia­ków, bakła­ża­nów, kapu­sty, pomi­do­rów i fasolki szpa­ra­go­wej. Zupa wystę­puje w wer­sji z rybą lub kur­cza­kiem, a czę­sto doda­wane są do niej też banany. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Tanzania – kultura i obyczaje

 

Tanzania, jak wiele innych krajów afrykańskich, zamieszkuje pokaźna liczba różnorodnych plemion. Choć zazwyczaj są to niewielkie grupy, to szacuje się, że jest ich ponad 120!  Kraj ten jest więc niezwykle zróżnicowany i różnorodny etnicznie, a przez to wyjątkowo ciekawy. 

Tanzania – najważniejsze informacje

Nazwa Tanzania to połączenie dwóch pierwszych sylab Tanganiki i Zanzibaru – dwóch regionów, które od 1964 roku wspólnie tworzą Tanzanię. Językiem urzędowym w kraju jest suahili, choć znaczna część jego mieszkańców posługuje się również językiem angielskim – będącym spuścizną po byłym kolonizatorze (Wielkiej Brytanii). Tanzania leży we wschodniej Afryce na południe od Kenii i na północ od Mozambiku. 

Plemiona Tanzanii

120 plemion i 40 milionów Tanzańczyków – te liczby robią wrażenie. Większość z nich należy do rodzin ludów Bantu, z których najliczniejsi to Nyamwezi i Sukuma. Jednak jedna z najpopularniejszych grup etnicznych w Tanzanii są sławni Masajowie, których ludy zamieszkują całą Afrykę. Do dziś prowadzą oni półkoczowniczy tryb życia. Zajęli oni graniczącą z Kenią ziemię, gdzie hodują od wieków bydło (wierzą w to, że bydło jest im dane od Boga, by mogli się nim opiekować) i niezmiennie ubierają się w długie peleryny zafarbowane czerwoną, glinianą ziemią.

Kolejnymi ważnymi w kulturze Tanzanii ludami są te z rodziny Suahili (stąd też język urzędowy Suahili) – Hehet, Gogo, Tumbuka czy Bena Mekonde. Kilka procent mieszkańców Tanzanii stanowią także Azjaci i Europejczycy. W większości jest to kraj muzułmański (40 procent), wiarę katolicką wyznaje około 30 procent, 10 zaś wierzy w hinduizm. Reszta, 20 procent to religie pierwotne, w tym te związane z rolą i hodowlą, jednak to przez Islam kraj wydaje się być dla turystów konserwatywny. Jadąc do Tanzanii, warto brać pod uwagę poszanowanie ich tradycji – nie należy się obnażać i pamiętać, że filmowanie oraz publiczne jedzenie w trakcie Ramadanu uważane jest za niezwykle kontrowersyjne.

Obyczaje w wielokulturowej Tanzanii

Wiele ciekawych tradycji i obyczajów w Tanzanii jest głównie związanych z ich najważniejszymi świętami. Na przełomie marca i kwietnia w Tanzanii obchodzi się Wielkanoc. Nie poprzedza się go jednak 40-dniowym postem, ze względu na już spore ubóstwo. Obchodzony jest także wcześniej wspomniany Ramadan, który kończy się na przełomie sierpnia i września. W grudniu zaś przypada czas na świętowanie Bożego Narodzenia. Kraj ten niezwykle ceni sobie rolnictwo (stanowi 24,5% wartości PKB kraju) i większości utrzymuje się z niego, dlatego też 8 sierpnia w Tanzanii obchodzi się Dzień Rolnika, który nieco przypomina nasze rodzime dożynki. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Istnieje stereotyp, że w Tanzanii (oraz w innych krajach afrykańskich) na każdym kroku czyhają na nas groźne wirusy i bakterie. Rzeczywiście panuje tam wiele groźnych chorób, ale w łatwy sposób można zmniejszyć ryzyko ich złapania. 

 

Przed wyjazdem do Tanzanii koniecznie skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży; zwłaszcza jeśli jest to twoja pierwsza podróż do Afryki Południowej. Lekarz pomoże ci w doborze odpowiednich szczepień oraz podpowie jakie leki mogą przydać się w trakcie wyprawy. Pamiętaj jednak, że większość szczepień przyjmuje się około miesiąca przed wylotem. 

Tanzania – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Jeżeli podróżujesz do Tanzanii z Europy nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Jednakże podróżując do Tanzanii z kraju dotkniętego żółtą febrą* na granicy tanzańskiej musisz pokazać potwierdzenie szczepienia (tj. ważną książeczkę szczepień). Co więcej choć szczepionka na żółtą gorączkę nie jest obowiązkowa, jest ona silnie zalecana; zwłaszcza jeżeli podczas podróży masz w planach wizytę zarówno w Tanzanii lądowej, jak i na Zanzibarze. Do innych szczepień zalecanych w Tanzanii należą szczepionki na: 

 

 • tężec – na ryzyko kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
 • bło­nicę i krztusiec (ta sama szczepionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy planowane są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. piercing);
 • dur brzuszny – na wypadek spożycia skażonej wody lub żywności;
 • cholerę – również na wypadek spożycia skażonej wody lub żywności;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? 

W Tanzanii, podobnie jak w innych zakątkach Afryki,  istnieje spore ryzyko zarażenia się malarią. Choroba ta przenoszona jest przez zakażone komary i niestety nie wymyślono na nią jeszcze szczepionki. Z tego powodu – w miarę możliwości – unikaj ukąszeń małych wampirów. W tym celu stosuj dobre środki odstraszające owady, używaj moskitiery i ubieraj odpowiednią odzież. Oprócz tego w trakcie podróży po Tanzanii pamiętaj o tym, aby często myć dłonie i dezynfekować je żelem antybakteryjnym, ponieważ to na nich przenosimy najwięcej bakterii. Nie spożywaj też żywności oraz wody nieznanego pochodzenia (dotyczy to również kostek lodu!). 

Co spakować do apteczki?

Poza większymi miejscowościami w Tanzanii ciężko o dobrze wyposażone apteki. Na tripa zabierz więc ze sobą podręczną apteczkę. Powinny się w niej znaleźć przede wszystkim leki, które przyjmujesz regularnie, środki przeciwbólowe i leki pomocne przy zatruciach pokarmowych (np. węgiel leczniczy, środek na biegunkę etc.) oraz opatrunki, plastry, płyn do dezynfekcji i żele antybakteryjne do rąk. Podczas podróży po Tanzanii zaleca się przyjmowanie profilaktycznych leków przeciwmalarycznych. Przepisać ci je może lekarz medycyny podróży. 

Ubezpieczenie w czasie podróży do Tanzanii

Publiczna opieka medyczna w Tanzanii jest na dosyć niskim poziomie. Lepiej więc korzystać z prywatnej pomocy lekarskiej, która jest stosunkowo bardzo droga.  W przypadku potrzeby bardziej skomplikowanego leczenia chory musi zostać przetransportowany do Kenii lub RPA. Przed wyjazdem pamiętaj więc o wykupieniu dobrej polisy ubezpieczeniowej obejmującej zarówno koszty leczenia, jak i transport medyczny. Jeżeli wybierasz się do Tanzanii z Solistami, wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. W przypadku tripa, podczas którego zdobywamy Kilimandżaro zapewniamy wariant rozszerzony, odpowiedni przy trekkingu na kilkutysięcznik. W naszym biurze możesz też rozszerzyć je do ubezpieczenia obejmującego zabezpieczenie przed następstwami chorób tropikalnych. 

 


* Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Wyjazd do Afryki często kojarzy się z długotrwałym procesem wyrabiania wizy. Jak to jest w przypadku Tanzanii, czy wiza jest potrzebna i jakie dokumenty należy mieć ze sobą?

Tan­za­nia – wiza

Wjeż­dża­jąc na tery­to­rium Tan­za­nii, oby­wa­tele pol­scy są objęci obo­wiąz­kiem wizo­wym. Wizę możesz uzy­skać przez inter­net na https: //e­se­rvi­ces. immi­gra­tion. go. tz/ lub po przy­je­ździe, na lot­ni­sku. 

Na soli­sto­wych wypra­wach wybie­ramy opcję drugą. Wiza na lot­ni­sku kosz­tuje 50 USD i upo­waż­nia na pozo­sta­nie na tere­nie Tan­za­nii przez okres 90 dni. Pamię­taj, że jeśli jedziesz do Tan­za­nii z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” na wyje­ździe będzie z Tobą lider, który na pewno wszystko Ci wytłu­ma­czy. Zakup wizy na lot­ni­sku prze­cho­dzi spraw­nie, szybko i bez zbęd­nego stresu. 

Wiza jest ważna na całym tere­nie kraju, rów­nież na wyspie Mafia oraz auto­no­micz­nym Zan­zi­ba­rze. 

Tan­za­nia – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Aby wje­chać na tery­to­rium Tan­za­nii musisz posia­dać pasz­port ważny mini­mum przez 6 mie­sięcy do dnia zakoń­cze­nia pobytu w Tan­za­nii. Przed wyprawą sprawdź czy zawarte w nim dane są aktu­alne, a Twój aktu­alny wygląd nie różni się dia­me­tral­nie od tego ze zdję­cia w doku­men­cie. 

Amba­sada Tan­za­nii w Pol­sce

Obec­nie Tan­za­nia nie posiada pla­cówki kon­su­lar­nej na tere­nie Pol­ski. Jeżeli wyjeż­dżasz do Tan­za­nii na dłu­żej niż 90 dni, o wizę apli­kuj w naj­bliż­szej amba­sa­dzie, np. w Ber­li­nie. Jej adres to: 

Amba­sada Zjed­no­czo­nej Repu­bliki Tan­za­nii w Ber­li­nieEsche­nal­lee 11 Ber­lin

14050 Ger­many

tel. +49 30 30 30 80 12

 

Amba­sada Pol­ski w Tan­za­nii

Jeżeli pod­czas podróży po Tan­za­nii zgu­bisz pasz­port lub będziesz potrze­bo­wał pomocy w innej kwe­stii zgłoś się do pol­skiej amba­sady w tan­zań­skim mie­ście Dar es Salaam. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Dar es Salaam 

 Mtwara rd 15, Oyster­bay, P. O. Box 249, Dar es Salaam

tele­fon: +255 22 222 1050

e-mail: dares­sa­laam.amb.sekre­ta­ria­t@msz.gov.pl

 

 *Tekst został napisany 10.03.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Tanzanii mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - TANZANIA

TANZANIA