SZKOCJA

bottom bottom

Dostępne oferty

Brak wypraw...

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Naj­zie­le­niej­sza z zie­leni, magiczne mia­sta i mia­steczka oraz tysiące baśnio­wych zam­ków – tak pokrótce może być opi­sana Szko­cja. Atrak­cje w tej czę­ści Wiel­kiej Bry­ta­nii obej­mują przede wszyst­kim nie­zwy­kłe dzieła Matki Natury oraz pełne histo­rii miej­sca. Co warto zoba­czyć w Szko­cji? Wszystko. Ale udało nam się wybrać subiek­tywny TOP 10. 

 

Edyn­burg

Wiele osób odwie­dza­ją­cych Edyn­burg stwier­dza, że wygląda on niczym sce­no­gra­fia do fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Odczu­cie to nie bie­rze się zni­kąd. To wła­śnie tam J. K. row­ling wymy­śliła histo­rię o przy­go­dach małego cza­ro­dzieja. Sto­lica Szko­cji pełna jest nie­zwy­kłych zabyt­ków, punk­tów wido­ko­wych i nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ny­ch… pubów. 

 

Arthu­r’s Seat

Choć Edyn­burg pełen jest magicz­nych miejsc, zde­cy­do­wa­nie nie­ty­po­wym punk­tem na mapie mia­sta jest Arthu­r’s Seat, czyli część Parku Holy­rood. Wzno­sząca się na 251 metrów stroma góra wyra­sta dokład­nie w samym sercu miej­sco­wo­ści, a z jej szczytu podzi­wiać można wspa­niałą pano­ramę mia­sta i oble­wa­ją­cych go wód Morza Pół­noc­nego. 

 

Isle of Skye

Szcze­gólne miej­sce w naszych soli­sto­wych ser­cach zaj­muje Isle of Skye. Jest to druga co do wiel­ko­ści wyspa Szko­cji i jed­nen z naj­mniej zalud­nio­nych tere­nów w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wjazdu na nią pil­nuje piękny zamek Eilean Donan, który zagrał w nie­jed­nym fil­mie. Na samej wyspie podzi­wiać można m.in. uro­kliwe mia­steczko Por­tree, szpi­cza­ste skały Old Man of Storr, latar­nię mor­ską na Nest Point i osza­ła­mia­jąco piękny widok na Quira­ing. Na Isle of Skye znaj­dziesz także naj­star­szą desty­lar­nię whi­sky na świe­cie. 

 

Glen­coe

Glen­coe to naj­waż­niej­szy punkt na mapie szkoc­kich High­lands. Spo­wite mgłą zie­lone polany, strome zbo­cza gór, poła­cie wrzo­sów i impo­nu­jące wodo­spady two­rzą kra­jo­braz ist­nie baśniowy. Glen­coe to także naj­po­pu­lar­niej­szy obszar trek­kin­gowy w całej Wiel­kiej Bry­ta­nii. 

 

Loch Ness

Za sprawą potwora Nessi Loch Ness stało się naj­słyn­niej­szym jezio­rem świata. Oprócz tajem­nic, jakie skrywa jego dno, na uwagę zasłu­gują też jego piękne oko­lice. Taflę jeziora ota­czają zie­lone wzgó­rza, uroz­ma­icone ruinami zam­ków, a sama woda przy­ciąga licz­nych pasjo­na­tów żaglugi i kaja­kar­stwa (uwaga tylko na potwory!). 

 

Loch Lomond 

Innym waż­nym jezio­rem na mapie Szko­cji (ale już raczej wol­nym od potwo­rów) jest Loch Lomond. Nazy­wany jest „Bramą do High­lan­dów”, ponie­waż jego wody oddzie­lają szkoc­kie niziny od górzy­stych tere­nów na pół­nocy. 

 

Glen­fin­nan

Glen­fin­nan to impo­nu­jący wia­dukt na jed­nej z naj­pięk­niej popro­wa­dzo­nych tras kole­jo­wych na świe­cie. Ma w sobie coś tak hip­no­ty­zu­ją­cego, że w jego oko­licy stwo­rzony spe­cjalny punkt wido­kowy do jego podzi­wia­nia. Wydaje Ci się, że już gdzieś go widzia­łeś? To wła­śnie nad nim Harry Pot­ter i Ron weasley prze­la­ty­wali zacza­ro­wa­nym samo­cho­dem. 

 

Zamek Dunve­gan 

W całej Szko­cji ist­nieje kil­ka­set zam­ków i ruin zam­ko­wych. Ciężko wybrać te naj­pięk­niejsze, bo każdy z nich ma w sobie coś baśnio­wego i wyjąt­ko­wego. Na naszej liście ląduje jed­nak znaj­du­jący się na Isle of Skye Zamek Dunve­gan – naj­star­szy zamiesz­kały zamek w Szko­cji. Dzięki temu, że od 800 lat zamiesz­kuje go jedna rodzina, jego fasada pra­wie wcale nie ule­gła znisz­cze­niu. 

 

St Andrews

Poło­żone w połu­dniowo-wschod­niej Szko­cji St Andrews to sie­dziba naj­star­szego uni­wer­sy­tetu w Szko­cji (cie­ka­wostka: stu­dio­wał na nim sam książe Wil­liam). W uro­kli­wym mia­steczku miesz­czą się fascy­nu­jące ruiny monu­men­tal­nej kate­dry z 1158 roku. 

 

Fort Wil­liam

Bar­dzo kli­ma­tyczną szkocką miej­sco­wo­ścią jest Fort Wil­liam. Z jed­nej strony oble­wają go wody jeziora Loch Lin­nhe, z dru­giej ota­czają zbo­cza naj­wyż­szej góry w Szko­cji – Ben Nevis (1 345 m n. p. m). Choć mia­steczko zamiesz­kuje zale­d­wie 10 tysięcy osób, znaj­duje się w nim Muzeum High­lan­dów, ruiny zam­ków i desty­lar­nia whi­sky. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Wielka Bry­ta­nia należy do sto­sun­kowo bez­piecz­nych kra­jów. Co warto wie­dzieć przed wyjaz­dem do Szko­cji i czy jest tam bez­piecz­nie?

Czy w Szko­cji jest bez­piecz­nie? 

Drobna prze­stęp­czość, taka jak kra­dzieże, zda­rza się w Wiel­kiej Bry­ta­nii przede wszyst­kim w dużych mia­stach, zwłasz­cza w miej­scach tury­stycz­nych. Wła­śnie dla­tego, w razie moż­li­wo­ści, nie należy nosić przy sobie bar­dzo kosz­tow­nych rze­czy, a gotówkę roz­kła­dać w róż­nych miej­scach bagażu (zmniej­szy to ryzyko jej kra­dzieży „na raz”). W mniej­szych miej­sco­wo­ściach, a szcze­gól­nie w gór­skich wio­skach prze­stęp­czość jest zni­koma. Można więc usiąść na pola­nie, podzi­wiać piękne kra­jo­brazy i niczym się nie mar­twić;) 

Ataki ter­ro­ry­styczne w Szko­cji 

Jak czy­tamy na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych: „poziom zagro­że­nia ter­ro­ry­stycznego w Wiel­kiej Bry­ta­nii został okre­ślony jako > poważ­ny­<”. Nara­żone są w szcze­gól­no­ści więk­sze mia­sta, gdzie na uli­cach widoczne są wzmo­żone patrole poli­cji i woj­ska. 

Służby ape­lują o czuj­ność i ostroż­ność w miej­scach publicz­nych. Nie należy jed­nak wpa­dać w panikę. Jak wiemy: ataki ter­ro­ry­styczne mogą zda­rzyć się w każ­dym miej­scu na ziemi i nie powinny być powo­dem rezy­gna­cji z podróży. 

Ubez­pie­cze­nie na wyjazd do Szko­cji

Koszty opieki medycz­nej w Wiel­kiej Bry­ta­nii są sto­sun­kowo wyso­kie. Na wyjazd warto wyku­pić dobre ubez­pie­cze­nie, zwłasz­cza jeśli w pla­nach ma się trek­king w szkoc­kich górach. Jeżeli do Szko­cji wybie­rasz się z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Obej­muje ono m.in. opiekę lekar­ską, trans­port medyczny czy ewen­tu­alną akcję ratun­kową. 

Amba­sada Pol­ska w Szko­cji

W Wiel­kiej Bry­ta­nii Amba­sada RP znaj­duje się w Lon­dy­nie. W Szko­cji, w Edyn­burgu znaj­duje się nato­miast Kon­su­lat Gene­ralny. 

Adres pla­cówki: 

Kon­su­lat Gene­ralny Rze­czypospolitej Pol­skiej w Edyn­burgu
Wielka Bry­ta­nia, Edyn­burg, 2 Kin­near Road, EH3 5PE
Tel: +44 131 552 0301
e-mail: edin­bur­gh@msz. gov. pl

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Szko­cja – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje ’

 

Co ma jed­no­ro­żec do Szko­cji i czy można spo­tkać tam potwory? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia znaj­dziesz w poniż­szym tek­ście. Pre­zen­tu­jemy naj­wa­zniej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Szko­cji, które zasko­czyły i zain­te­re­so­wały nas naj­bar­dziej. 

 

Szko­cja sta­nowi część Zjed­no­czo­nego Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii Pół­noc­nej. Coraz wię­cej Szko­tów opo­wiada się jed­nak za chę­cią odłą­cze­nia swo­jego kraju od Wiel­kiej Bry­ta­nii i stwo­rze­nia nie­pod­le­głego pań­stwa, tak jak miało miej­sce to już w prze­szło­ści. 

 

Sto­licą Szko­cji jest Edyn­burg, ale naj­więk­szym mia­stem Glas­gow. 

 

Języ­kiem urzę­do­wym jest język angiel­ski. Szkoci mają jed­nak bar­dzo cha­rak­te­ry­styczny, silny akcent i uży­wają wielu typo­wych szkoc­kich słów, co może być czę­sto nie­zro­zu­miałe dla obco­kra­jow­ców. 

 

Zwie­rzę­ciem naro­do­wym Szko­cji jest…jed­no­ro­żec. Wybór padł na to mityczne stwo­rze­nie, ponie­waż według legend jego naj­więk­szym wro­giem lew, a ten nato­miast jest sym­bo­lem Anglii. 

 

W Szkocji mieszka około 100 000 Polaków. 

 

W Szko­cji krę­cono wiele zna­nych fil­mów, mię­dzy innymi takie jak: „Bra­ve­he­art. Waleczne serce”, „Tra­in­spot­ting”, „Sky­fall”, „Jak zostać kró­lem”, „Moja dziew­czyna wycho­dzi za mąż”, „Jeden dzień” oraz cała saga o Har­rym Pot­te­rze. 

 

Ze Szko­cji pocho­dzą takie znane osoby jak Sean Con­nery, Ewan McGre­gor, Calvin Har­ris czy Annie Len­nox oraz twórca tele­fonu Ale­xan­der Gra­ham Bell. 

 

  1. K. Row­ling napi­sała książkę „Harry Pot­ter i kamień filo­zo­ficzny” pod­czas swo­jego pobytu w Edyn­burgu. W mie­ście zna­leźć więc można wiele miejsc sta­nowiących inspi­ra­cję lub pier­wo­wzór licz­nych wąt­ków, postaci i loka­li­za­cji z opo­wiadania. 

 

Innymi znanymi książkami, które powstały w Szkocji są opowiadania o Sherlocku Holmesie (choć ich fabuła toczy się w Londynie). Ich twórcą był Szkot sir Arthura Conana Doyle.

 

Ze Szko­cji pocho­dzi jeden z naj­słynn­niej­szych potwo­rów świata – Nessi, znany bar­dziej jako Potwór z Loch Ness. 

 

Jed­nym z naj­bar­dziej malow­ni­czych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych miejsc w Szko­cji jest Isle of Skye – wyspa w zachod­niej czę­ści kraju. Nie ma jed­nak co opi­sy­wać… to trzeba zoba­czyć!

 

Ben Nevis (1345 m n.p.m.) to naj­wyż­szy szczyt Szko­cji i całych Wysp Bry­tyj­skich. Znaj­duje się on w paśmie Gram­pia­nów, w środ­ko­wej czę­ści kraju. 

 

Szko­cja sły­nie z pro­duk­cji whi­sky i ginu. Warto jed­nak pamię­tać, że zamó­wie­nie ich tam z kost­kami lodu jest uwa­żane za ogromne faux pas

 

W Edyn­burgu znaj­duje się pomnik Nie­dź­wie­dzia Wojtka – syryj­skiego niedź­wiadka zaadop­to­wa­nego przez przez żoł­nie­rzy 22 Kom­pa­nii Zaopa­try­wa­nia Arty­le­rii w 2 Kor­pu­sie Pol­skim pod­czas II wojny świa­to­wej. 

 

Naro­do­wym stro­jem jest kilt, czyli kra­cia­sta spód­nica noszona przez męż­czyzn. Wiele rodów posiada nawet wła­sny wzór kratki, którą zdobi kilty i róż­no­rodne ozdoby stroju. Nawet współ­cze­śnie Szkoci zakła­dają kilty pod­czas waż­nych świąt naro­do­wych i reli­gij­nych oraz na uro­czy­sto­ści rodzinne. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

”If you don’t like a weather, wait a minute” (pol. “Jeśli nie podoba Ci się pogoda, pocze­kaj minutę” – to bar­dzo popu­larne powie­dze­nie Szko­tów. Pogoda w Szko­cji jest niczym kilt – w kratkę 😉 

 

Szko­cja bar­dzo czę­sto koja­rzy się z desz­czową i mgli­stą aurą. Sko­ja­rze­nie to jest, rze­czy­wi­ście, jak naj­bar­dziej trafne. Nie ozna­cza to, że nie zda­rzają się tam bar­dzo sło­neczne i cie­płe dni, ide­alne do trek­kin­gów i zwie­dza­nia kli­ma­tycz­nych szkoc­kich miast. Paku­jąc się na wyprawę do Szko­cji spa­kuj przede wszyst­kim prze­ciw­desz­czowe spodnie i kurtkę, zwłasz­cza jeśli masz w pla­nach odwie­dziny w tam­tej­szych górach. W Twoim ple­caku nie powinno jed­nak zabrak­nąć też koszu­lek z krót­kim ręka­wem, a latem nawet krót­kich spode­nek. Szkocka pogoda momen­tami naprawdę potrafi zasko­czyć. 

 

Szko­cja – kli­mat 

Kli­mat Szko­cji okre­ślany jest jako umiar­ko­wany mor­ski, czyli cha­rak­te­ry­zu­jący się czte­rema porami roku. Ze względu na wyspowe poło­że­nie panu­jąca tam pogoda jest jed­nak bar­dzo nie­sta­bilna. Cechy szkoc­kiego kli­matu są więc zupeł­nie inne niż np. w Pol­sce, które rów­nież leży w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego. 

 

Szko­cja – pogoda

Szkocką pogodę znamy czę­sto z wielu fil­mów, gdzie przed­sta­wiana jest jako wietrzna, desz­czowa i mgli­sta. Rze­czy­wi­ście jest w tym spore (naprawdę spore) ziarno prawdy. 

 Tem­pe­ra­tury w Szko­cji są niż­sze niż w pozo­sta­łych czę­ściach Wiel­kiej Bry­ta­nii. Latem wyno­szą około 15 °C (choć bywa i dużo cie­plej), a zimą zazwy­czaj utrzy­mują się w oko­li­cach 0 °C. Wydawałoby się więc, że zawsze jest tam zimno. Tym­cza­sem naj­wyż­sza zano­to­wana temperatura w Szko­cji to pra­wie 330 °C (w 2003 roku w Grey­crook). Suma rocz­nych opa­dów to około 2000 mm na zachod­nie i 3000 mm na wscho­dzie. Pada tam pra­wie codzien­nie, choć zazwy­czaj są to po pro­stu deli­katne mżawki i prze­lotne opady. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Szko­cji?

Do Szko­cji można jechać przez cały rok, jako że każda pora roku zachwyca tam czymś innym. Jeżeli jed­nak chce się tra­fić na sto­sun­kowo dobrą pogodę, naj­le­piej celo­wać w mie­siące let­nie, od czerwca do sierp­nia. Tem­pe­ra­tury są wów­czas naj­wyż­sze, a opady dosyć rzad­kie. Naj­le­piej jed­nak jechać tam z nasta­wie­niem, że desz­cze i mgły to po pro­stu nie­od­łączny ele­ment zarówno pogody, jak i – w jakimś sen­sie – kul­tury Szko­tów. 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Szko­cja koja­rzy się nam przede wszyst­kim z whi­sky i ginem, bo to one kuli­nar­nie roz­sła­wiły ją na całym świe­cie. Pół­nocna część Zjed­no­czo­nego Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii może pochwa­lić się jed­nak także wie­loma tra­dy­cyj­nymi, czę­sto zaska­ku­ją­cymi potra­wami. Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Szko­cji?

 

Dla wielu kuch­nia szkocka jest zbyt tłu­sta i zbyt mdła. Rze­czy­wi­ście Szkoci lubują się w tłu­stych potra­wach i nie mają w zwy­czaju uży­wa­nia dużej ilo­ści przy­praw. Mimo to warto spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych szkoc­kich potraw, jako że mówią one wiele o kul­tu­rze całego kraju. 

Smaki Szko­cji

Tra­dy­cyjna kuch­nia szko­cja bazuje na pro­duk­tach łatwo dostęp­nych na wyspie, tj. mię­sie, rybach, owo­cach morza, ziem­nia­kach, mar­chwi i zbo­żach. Zama­wia­jąc posi­łek w szkoc­kiej restau­ra­cji nie spo­dzie­waj się zdro­wych, boga­tych w warzywa potraw. Więk­szość regio­nal­nych dań składa się z kawałka mięsa, ziem­nia­ków w róż­nej postaci i puree z zie­lo­nego groszku. Jako przy­prawy Szkoci uży­wają dużej ilo­ści octu, soli, pie­przu i mięty. Bar­dzo popu­larny jest też sos tatar­ski. 

Szkocka whi­sky

Zde­cy­do­wa­nie to nie kuch­nia przy­nio­sły Szko­cji kuli­narną sławę, a pro­du­ko­wane na jej tere­nach whi­sky i gin. Ta pierw­sza stała się nie­od­łącz­nym ele­men­tem szkoc­kiej kul­tury. Pier­wot­nie uwa­żana za lekar­stwo, whi­sky poja­wiła się w Szko­cji już w IX wieku n. e. Obec­nie w pół­noc­nej czę­ści Wiel­kiej Bry­ta­nii znaj­duje się kil­ka­dzie­siąt desty­larni, które pro­du­kują kil­ka­set rodza­jów zło­tego trunku. 

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Szko­cji?

Kul­tura jedze­nia jest dla Szko­tów bar­dzo ważna. Tra­dy­cyjne dania można zamó­wić nie tylko w restau­ra­cjach, ale i w zwy­kłych barach czy pubach, gdzie Szkoci spo­tkają się z przy­ja­ciółmi na pintę piwa lub whi­sky. Czego warto spró­bo­wać będąc w Szko­cji?

 

FISH AND CHIPS – sztan­da­rowe danie Wiel­kiej Bry­ta­nii jest też oczy­wi­ście popu­larne w Szko­cji. Sma­żoną rybę w panierce i frytki (czę­sto obfi­cie pole­wane octem) można tam zamó­wić w każ­dej restau­ra­cji i w barach typu fast food. 

 

HAGGIS – to przy­smak wszyst­kich Szko­tów i danie o wie­lo­let­niej tra­dy­cji. Jest to duszony żołą­dek owcy wypeł­niony masą z wątroby, serca i płuc z mąką owsianą, cebulą i zio­łami. Nie brzmi zachę­ca­jąco, co? Gwa­ran­tu­jemy jed­nak, że sma­kiem potrafi bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czyć i przy­po­mina nieco naszą kaszankę. 

 

SCOTCH BROTH – gęsta zupa z kawał­kami bara­niny lub woło­winy, z dodat­kiem kaszy per­ło­wej, ziem­nia­ków i mar­chewki. 

SCOTCH PIE – nie­wiel­kich roz­mia­rów cia­sto (czyli popu­larne w Wiel­kiej Bry­ta­nii „pie”) z far­szem jagnię­ciny lub bara­niny. Czę­sto poda­wane z sosem pie­cze­nio­wym.

CULLEN SKINK – zupa rybna z wędzo­nego łupa­cza, z dodat­kiem ziem­nia­ków i cebuli oraz zabie­lana mle­kiem lub śmie­taną.

RYBY I OWOCE MORZA – jeżeli wybie­rasz się w rejony bli­sko morza koniecz­nie spró­buj łowio­nych w oko­licz­nych wodach ryb i owo­ców morza. Są wyjąt­kowo świeże, a przez to sma­kują nie­sa­mo­wi­cie!

REGIONALNEGO ALKOHOLU – w każdym regionie Szkocji znajdziemy inne regionalne piwa, whisky i gin. Stanowią one nieodłączny element kultury, ale i sposobu spędzania czasu wolnego przez Szkotów. Deszczowa i wietrzna pogoda sprzyja bowiem długiemu przesiadywaniu w klimatycznych barach… 😉 

 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Męż­czyźni w kra­cia­stych kil­tach, dudy, zamki i potwór z Loch Ness – zazwy­czaj wiemy co nieco o kul­tu­rze Szko­cji. Co jesz­cze warto wie­dzieć o zwy­cza­jach Szko­tów i dla­czego warto wybrać się do pół­noc­nej czę­ści Wiel­kiej Bry­ta­nii? 

 

Szko­cja – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

Szko­cja sta­nowi część Zjed­no­czo­nego Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii Pół­noc­nej. W prze­szło­ści był nie­za­leż­nym kró­le­stwem, a w 2014 prze­pro­wa­dzono refe­ren­dum dot. ponow­nego odłą­cze­nia się Szko­cji od Wiel­kiej Bry­ta­nii. Fre­kwen­cja wynio­sła aż 84,59%, gdzie: 55,30% gło­su­ją­cych opo­wie­działo się za pozo­sta­niem, a 44,70% za odłą­cze­niem. Sto­licą Szko­cji jest Edyn­burg, choć jej naj­więk­szym mia­stem jest poło­żone nie­opo­dal sto­licy Glas­gow. Zaska­ku­jący może być fakt, że za zwie­rzę naro­dowe Szko­cji uważa się… magicz­nego jed­no­rożca: ) 

 

Naj­słynniejsze ele­menty szkoc­kiej kul­tury 

Na pierw­szy rzut oka życie codzienne i kul­tura Szko­tów nie­wiele róż­nią się od tego co znamy z Pol­ski. Róż­nicę da się jed­nak zauwa­żyć pod­czas waż­nych uro­czy­sto­ści, takich jak ślub czy święto pań­stwowe. Wów­czas kobiety ubie­rają strojne kape­lu­sze lub ozdoby do wło­sów, nawią­zu­jące do mody panu­ją­cej w rodzi­nie kró­lew­skiej, a męż­czyźni kilty – męskie spód­nice w kratę, gdzie zwy­cza­jowo każdy kra­cia­sty wzór nawią­zuje do kon­kret­nego szkoc­kiego rodu. Podobno Szkoci nie zakła­dają do kil­tów bie­li­zny, ale…hm… nie potwier­dzimy, bo nie spraw­dza­li­śmy;) 

 

Ikoną Szko­cji są też dudy (tzw. bag­pipe) – cha­rak­te­ry­styczny instru­ment dęty. Nieg­dyś pro­fe­sjo­nalni dudzia­rze cie­szyli się ogrom­nym sza­cun­kiem i spra­wo­wali swą funk­cję doży­wot­nio i dzie­dzicz­nie. Melo­die grane dudami były ele­men­tem roz­ryw­ko­wym, ale sto­so­wane były także jako sygnał do walki z wro­gimi woj­skami. 

 

Kul­tura…picia

Szkoci odz­na­czają się cha­rak­te­ry­styczną kul­turą picia alko­holu. Nie, nie cho­dzi o to, że to alko­ho­licki naród! Bar­dziej o spo­sób spę­dza­nia wol­nego czasu. Szkoci (zarówno Ci mło­dzi, jak i starsi) w celach towa­rzy­skich uwiel­biają spo­ty­kać się w pubach i barach. Najczę­ściej wybie­ra­nym trun­kiem jest piwo, choć kul­tura Szko­cji ma nie­małe powią­za­nie z whi­sky i ginem. Na tere­nie kraju znaj­duje się kil­ka­set desty­larni pro­du­ku­ją­cych te dwa alko­hole. 

 

Jaki zwią­zek ze Szko­cją ma Harry Pot­ter?

Szko­cja bar­dzo czę­sto poja­wia się w świa­to­wej popkul­tu­rze, a z samego kraju pocho­dzi wiele zna­nych oso­bi­sto­ści i cele­bry­tów. Kraj zam­ków i potwora z Loch Ness jest też miej­scem naro­dzin histo­rii naj­słyn­niej­szego cza­ro­dzieja XXI wieku. J. K. Row­ling napi­sała pierw­szą część o Har­rym Pot­terze pod­czas swo­jego pobytu w Edyn­burgu i to wła­śnie na Szko­cji wzo­ro­wała przed­sta­wiony w niej magiczny świat. Piękne szkoc­kie tereny poja­wiają się też w fil­mach o Szkole Magii i Cza­ro­dziej­stwa. Możemy tam zoba­czyć m.in.: Wia­dukt Glen­fin­nan czy oko­lice miej­sco­wo­ści Glen­coe.

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

 

Przy wje­ździe do Wiel­kiej Bry­ta­nii oby­wa­tele pol­scy nie mają obo­wiązku posia­da­nia wizy. Co jed­nak warto wie­dzieć przed wyjaz­dem?

Szko­cja – doku­menty, jakie potrze­bu­jesz 

Aby wje­chać do Szko­cji wystar­czy Ci ważny dowód oso­bi­sty lub pasz­port. Przed wyjaz­dem należy się upew­nić, czy doku­ment jest w wystar­cza­jąco dobrym sta­nie tech­nicz­nym i czy znaj­du­jące się w nim zdję­cie jest aktu­alne. Niech nie zdzi­wią Cię rela­tyw­nie dłu­gie kon­trole na bry­tyj­skich lot­ni­skach – jest to pro­ce­dura cał­ko­wi­cie nor­malna. Kie­rowcy, któ­rzy wjeż­dżają do Wiel­kiej Bry­ta­nii samo­cho­dem mają obo­wią­zek posia­da­nia ubez­pie­cze­nia OC. 

Amba­sada Wiel­kiej Bry­ta­nii w Pol­sce

Amba­sada Wiel­kiej Bry­ta­nii w Pol­sce znaj­duje się w War­sza­wie. 

 

Adres pla­cówki: 

 

Amba­sada Zjed­no­czo­nego  Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii Pół­noc­nej 

 

  1. Kawa­le­rii 12, 00-468 War­szawa

tel. +48 22 311 00 00

e-mail: info­@bri­ti­shem­bassy. pl

Amba­sada Pol­ska w Szko­cji

 

W Wiel­kiej Bry­ta­nii Amba­sada RP znaj­duje się w Lon­dy­nie. W Szko­cji, w Edyn­burgu znaj­duje się nato­miast Kon­su­lat Gene­ralny. 

 

Adres pla­cówki: 

 

Kon­su­lat Gene­ralny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Edyn­burgu

Wielka Bry­ta­nia, Edyn­burg, 2 Kin­near Road, EH3 5PE
Tel: +44 131 552 0301
e-mail: edin­bur­gh@msz. gov. pl

 

* W związku z Bre­xi­tem sytu­acja w Wiel­kiej Bry­ta­nii dyna­micz­nie się zmie­nia. Tekst był pisany 15.02.2020 roku. Zasady wjazdu i pobytu do Szko­cji mogły ulec zmia­nie. Aktu­alne infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - SZKOCJA

SZKOCJA