KUBA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Kraj, w któ­rym wszystko toczy się w ryt­mie salsy, a powie­trze pach­nie dymem z cygara – taka jest wła­śnie legen­darna Kuba. Atrak­cje wyspy to przede wszyst­kim mia­steczka pełne kolo­nial­nej archi­tek­tury, wspa­niałe plaże oraz nie­zwy­kle inte­re­su­jąca kul­tura. Co warto zoba­czyć na Kubie? 

 

HAWANA

Ser­cem Kuby jest Hawana, a dokład­nie San Cri­stó­bal de La Habana. Jest ona sto­licą i naj­więk­szym mia­stem na wyspie. W dzień to przede wszyst­kim ważne miej­sce histo­ryczne, w nocy ni­gdy nie zasy­pia­jące, tęt­niące życiem cen­trum roz­ryw­kowe. Kolo­rowe kolo­nialne domy, zabyt­kowe che­vro­lety i oblane słoń­cem uliczki Hawany roz­pa­lają podróż­ni­cze serca niczym kubań­ski rum spra­gnione gar­dła…

 

STARA HAWANA 

Punk­tem obo­wiąz­ko­wym na mapie Hawany jest Havana Vieja, czyli Stara Hawana – naj­star­sza dziel­nica w sto­licy, która zna­la­zła się na liście świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO. To wła­śnie w niej znaj­duje się słynne Muzeum Rewo­lu­cji Kubań­skiej oraz naj­waż­niej­sze zabytki Kuby: Plaza de la Cate­dral z baro­kową kate­drą, zamek i fort Morro, zamek de la Real Fuerza i masa przy­kła­dów fascy­nu­ją­cej archi­tek­tury kolo­nial­nej. 

 

TRi­NIDAD

Inną kolo­nialną perłą Kuby jest leżące na połu­dniu wyspy mia­steczko Tri­ni­dad de Cuba. Spa­cer po jej wąskich bru­ko­wa­nych ulicz­kach peł­nych kolo­nial­nych archi­tek­to­nicz­nych dzieł sztuki to praw­dziwa podróż w cza­sie do okresu, gdy Kuba nie była jesz­cze Kubą, a tzw. „Nowym Świa­tem”. 

 

CAMAGUEY

Wiel­bi­ciele bohe­mi­stycz­nych kli­ma­tów powinni odwie­dzić Cama­guey – kubań­skie mia­sto arty­stów. Na każ­dym roku zna­leźć tam można małe gale­rie sztuki czy stra­gany z ręko­dzie­łem lokal­nych arty­stów. Nie bra­kuje tam też muzy­ków, któ­rzy chęt­nie wypeł­niają ulice Cama­guey cha­rak­te­ry­styczną kubań­ską muzyką. Co wię­cej mia­steczko jest samo w sobie dzie­łem sztuki. 

 

VARADERO

Zmę­czeni noc­nym tań­cze­niem salsy odpo­czynku powinni szu­kać na raj­skich pla­żach w oko­licy poło­żo­nego na pół­wy­spie Hica­cos mia­sta Vara­dero. Oblany błę­kitną wodą sze­roki pas bia­łych pia­sków uzna­wany jest za naj­pięk­niej­sze plaże na całej Kubie. 

 

BARACOA

Na Kubie znaj­duje się także plaża, która zna­la­zła szcze­gólne miej­sce na kar­tach histo­rii nie tylko Kuby, ale i całego świata. Jest nią nie­biań­ska plaża Bara­coa. To wła­śnie na niej w 1492 roku Krzysz­tof Kolumb przy­cu­mo­wał swój sta­tek odkry­wa­jąc Nowy Świat. 

 

VINIALES

Choć kra­jo­braz Kuby koja­rzy się przede wszyst­kim z nie­biań­skimi pla­żami, na wyspie nie bra­kuje wyżyn­nych tere­nów. Vina­les to uro­cze mia­steczko poło­żone wśród kubań­skich gór, tuż u bram parku kra­jo­brazowego o tej samej nazwie. Wizyta w nim pozwala na pozna­nie zupeł­nie innego obli­cza Kuby niż ten dobrze znany z pocz­tó­wek czy maga­zy­nów podróż­ni­czych. 

 

EL COBRE

Na Kubie znaj­duje się także miej­sce ważne dla chrze­ści­jan. Sank­tu­riaum El Cobre to cel wielu piel­grzy­mek z całego świata. W pięk­nym klasz­to­rze podzi­wiać można posąg ciem­no­skó­rej Matki Boskiej, która według wie­rzeń została zna­le­ziona przez przy­pad­ko­wych ryba­ków w cza­sie sztormu. Figurka dry­fo­wała ponoć na wodzie owi­nięta w suchą szatę. 

 

CIENFUEGOS

W środ­ko­wej Kubie leży mia­sto niczym nie­pa­su­jący ele­ment ukła­danki. Jest nim zbu­do­wane przez fran­cu­skich kolo­ni­za­to­rów Cien­fu­egos – luk­su­sowe mia­sto pełne pięk­nych zadba­nych budyn­ków, ele­ganc­kich buti­ków i tęt­nią­cych życiem dep­ta­ków. Nie bez powodu Cien­fu­egos nazy­wane jest „kubań­skim Pary­żem”. 

 

KUBAŃSKIE IMPREZY

Kubań­czycy uwiel­biają się bawić, a Soli­ści razem z nimi! Za atrak­cję Kuby uzna­jemy więc także tam­tej­sze imprezy. Muzyka na żywo, drinki na bazie rumu i cało­nocne tań­cze­nie salsy na roz­grza­nych słoń­cem uli­cach kubań­skich mia­st… To jest to co „tygry­ski lubią naj­bar­dziej”;) 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Kuba – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Przez wiele lat Kuba była nie­do­stępna dla więk­szo­ści tury­stów z całego świata. Wła­śnie dla­tego, po tym jak otwo­rzyła dla nas swoje gra­nice, jed­nym z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych kie­run­ków podróż­ni­czych. Oto cie­ka­wostki o Kubie oraz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, które warto poznać przed wyprawą. 

 

Kuba to naj­więk­sza z wysp kara­ib­skich, a na liście naj­więk­szych wysp świata zaj­muje 17. miej­sce. 

 

W codzien­nych roz­mo­wach Kubań­czycy bar­dzo czę­sto nazy­wają swój kraj El Caiman (pol. kaj­man) lub El Coco­drilo (pol. kro­ko­dyl). 

 

Komu­ni­stycz­nym kra­jem uczy­nił Kubę jej ówcze­sny pre­zy­dent Fidel Castro, który rzą­dził kra­jem przez 49 lat. Swoją rezy­gna­cję zło­żył w 2008 roku. 

 

Po rezy­gna­cji Fidela Castro Kuba sta­wała się coraz bar­dziej „otwar­tym na świat” kra­jem. Pierw­szą zmianą w pra­wie było znie­sie­nie zakazu posia­da­nia tele­fonu komór­ko­wego przez Kubań­czy­ków. Za moment prze­ło­mowy i ist­nie histo­ryczny uważa się jed­nak kon­cert zespołu Rol­ling Sto­nes w Hawa­nie. Za cza­sów pano­wa­nia Fidela Castro ich muzyka była na Kubie zabro­niona. 

 

Pico Turqu­ino (1974 m n.p.m.) to naj­wyż­szy szczyt Kuby. Znaj­duje się on w pro­win­cji San­tiago de Cuba, w paśmie gór­skim Sierra Maestra, na połu­dniu kraju. 

 

Kuba może pochwa­lić się uni­ka­tową w skali świa­to­wej naturą. Znaj­duje się tam około 7000 róż­nych gatun­ków roślin, z czego połowa wystę­puje tylko na wyspie. 

 

Na uli­cach kubań­skich miast zoba­czyć można wiele wspa­nia­łych zabyt­ko­wych ame­ry­kań­skich aut. Dzieje się tak, ponie­waż według prawa Kubań­czycy mogą posia­dać na wła­sność jedy­nie auta spro­wa­dzone na wyspę przed rewo­lu­cją (tj. przed 1959 rokiem). 

 

Nieg­dyś muzyka słyn­nej bry­tyj­skiej grupy The Beatles była na Kubie ofi­cjal­nie zabro­niona przez rząd. Fidel Castro zachwy­cił się jed­nak kry­tyką jaka nie­rzadko pły­nęła z ust Johna Len­nona w stronę „zachod­niego świata”. Posta­no­wił więc otwo­rzyć w Hawa­nie park imie­nia muzyka i posta­wić w nim przed­sta­wia­jący go posąg. Co cie­kawe sta­tua posiada wła­snego ochro­nia­rza, jako że oku­lary zdo­biące nos rzeźby były regu­lar­nie kra­dzione. 

 

Przez embargo nało­żone na Kubę przez Stany Zjed­no­czone na wyspie nie znaj­dziemy wielu popu­lar­nych ame­ry­kań­skich marek. Czyni to Kubę jed­nym z dwóch kra­jów na świe­cie, w któ­rym nie można kupić Coca-Coli. Dru­gim jest Korea Pół­nocna. 

 

Naro­do­wym trun­kiem Kubań­czy­ków jest rum. Słynne na cały świat są rów­nież kubań­skie cygara. 

 

Na Kubie rodzi się sto­sun­kowo mało dzieci. Tam­tej­szy wskaź­nik uro­dzeń należy do naj­niż­szych na pół­kuli zachod­niej. 

 

Kuba jest miej­scem naro­dzin wielu sty­lów tańca. To wła­śnie stam­tąd pocho­dzi mię­dzy innymi cha cha, bolero i mambo. Najbar­dziej popu­lar­nym tań­cem na wyspie

 jest, oczy­wi­ście, salsa. 

 

Jako pamiątkę z Kuby warto przy­wieźć tam­tej­szy rum i cygara (w dozwo­lo­nej ilo­ści, oczy­wi­ście). Cie­ka­wym pomy­słem na kubań­ski pre­zent są pro­du­ko­wane tam drew­niane instru­menty, mini modele zabyt­ko­wych aut czy też płyty CD z muzyką kubań­ską. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Nie wiemy jak Tobie, ale nam Kuba koja­rzy się przede wszyst­kim z zalaną słoń­cem Havaną i gorą­cymi (słowo użyte tu nie­przy­pad­kowo;)) kubań­skimi ryt­mami. Takie sko­ja­rze­nia są jak naj­bar­dziej trafne, bo na wyspie rumu i cygar pogoda pra­wie ni­gdy się nie psuje. 

 Nie ma co się dzi­wić Kubań­czy­kom, że są tak pozy­tyw­nie nasta­wieni do życia. Kto, by nie był gdyby każ­dego dnia dosta­wał sporą dawkę wita­miny D, prawda? Paku­jąc się na wyprawę na Kubę pamię­taj jed­nak także o cie­plej­szych ubra­niach. Mimo sło­necz­nej pogody, tak jak wszę­dzie indziej na świe­cie, mogą się tam tra­fić chłod­niej­sze dni, a tym­bar­dziej i noce. Jeżeli wybie­rasz się tam nato­miast w trak­cie lata, koniecz­nie spa­kuj lekką kurtkę prze­ciw­desz­czową. 

Kuba – kli­mat 

Znaczna część wyspy leży w rejo­nie kli­matu podrów­ni­ko­wego wil­got­nego. Jedy­nie jej połu­dniowy skra­wek zaha­cza o kli­mat rów­ni­kowy wil­gotny. Można tam wyod­ręb­nić dwie pory roku: suchą (panu­jącą od grud­nia do maja) i desz­czową (od czerwca do listo­pada), przy czym róż­nice mię­dzy nimi nie są dra­styczne. 

 Kuba – pogoda 

W porze suchej na Kubie, czyli w trak­cie naszej zimy, tem­pe­ra­tura w dzień oscy­luje zazwy­czaj w oko­li­cach 25–28 °C. Warto jed­nak pamię­tać, że w kli­ma­cie tro­pi­kal­nym, z powodu dużej wil­goci, odczu­wa­nie tem­pe­ra­tury jest zupeł­nie inne niż u nas. W porze desz­czo­wej tem­pe­ra­tury na Kubie rosną jesz­cze bar­dziej, nawet do 30–32 °C, choć bar­dzo czę­sto słońce znika wów­czas na rzecz desz­czo­wych chmur. Dodat­kowo we wrze­śniu nie­rzadko Kubę „ata­kują” bar­dzo silne hura­gany. 

Kiedy naj­le­piej jechać na Kubę?

Naj­gor­szym cza­sem na podróż na Kubę jest moment nadej­ścia cyklonu, który naj­czę­ściej przy­pada na czer­wiec. Wów­czas tem­pe­ra­tury są bar­dzo wyso­kie, ale desz­cze potra­fią padać nie­prze­rwa­nie nawet przez tygo­dnie, co następ­nie skut­kuje pod­to­pie­niami i powo­dziami. Póź­niej, w okre­sie mię­dzy lip­cem, a grud­niem pogoda stop­niowo uspo­kaja się, a desz­cze są czę­sto, ale zazwy­czaj bar­dzo krót­ko­trwałe. W okre­sie trwa­nia pory desz­czo­wej znacz­nie wzra­sta jed­nak wil­got­ność powie­trza, co może być uciąż­li­wie w trak­cie podróży. Za naj­lep­szy okres na wyprawę na Kubę podaje się więc porę suchą, która przy­pada na czas mię­dzy grud­niem, a majem. Wów­czas jest tam cie­pło, ale nie upal­nie, a desz­cze zda­rzają się wyjąt­kowo rzadko. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Rum, cygara, salsa, Fidel Castro, Hawana, zabyt­kowe samo­cho­dy… – Kuba przy­wo­dzi na myśl wiele róż­nych sko­ja­rzeń. Ale czy wiesz czym cha­rak­te­ry­zuje się kubań­ska kuch­nia i jakich potraw warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy na Kubę?

 

Przez lata odcięta od reszty świata Kuba musiała stać się w wielu kwe­stiach samo­wy­star­czalna, także w przy­padku żyw­no­ści. Więk­szość prze­pi­sów kuli­nar­nych kuchni kubań­skiej opiera się więc na pro­duk­tach dostęp­nych na wyspie. W tra­dy­cyj­nych daniach da się jed­nak wyczuć szczyptę wpły­wów tra­dy­cji euro­pej­skich, afry­kań­skich i innych wysp kara­ib­skich. 

Smaki Kuby 

Głów­nymi ele­men­tami tra­dy­cyj­nych potraw Kubań­czy­ków są skład­niki, które można wyho­do­wać na nie­zbyt żyznej kubań­skiej ziemi i zło­wić w oko­licz­nych wodach. Na wyspie upra­wia się przede wszyst­kim ryż, maniok, bataty, awo­kado, ziem­niaki, pomi­dory, kuku­ry­dzę, cytrusy, ana­nasy i banany oraz hoduje bydło, owce i kozy. Nato­miast dobrze roz­wi­nięte rybo­łów­stwo zaopa­truje wyspę w tuń­czyka, lan­gu­sty i kre­wetki. Głów­nymi przy­pra­wami sto­so­wa­nymi w kubań­skiej kuchni są czo­snek, kmin i ore­gano oraz duża ilość kolen­dry. Kubań­skie prze­pisy czę­sto bazują rów­nież na soku z kwa­śnej odmiany poma­rań­czy oraz tzw.  sofrito – sosu z bia­łej cebuli, czosnku i papryki pod­sma­żo­nych na oli­wie z oli­wek. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy na Kubę?

Wszyst­kie tra­dy­cyjne kubań­skie potrawy zaska­kują nie­sa­mo­witą pro­stotą i ory­gi­nal­nym sma­kiem. W naszym odczu­ciu bar­dzo czę­sto sta­no­wią one „coś z niczego”, ponie­waż choć są przy­go­to­wane z małej ilo­ści skład­ni­ków – sma­kują bar­dzo dobrze. My pole­camy w szcze­gól­no­ści: 

 

 • MOROS Y CRISTIANOS (po pol­sku dosłow­nie „Mau­ro­wie i chrze­ści­ja­nie”) – 

bar­dzo aro­ma­tyczny ryż z czarną fasolą oraz czer­woną i zie­loną papryką Całość dopra­wiona jest czosn­kiem, ore­gano i kolen­drą. Swoją nazwę danie zawdzię­cza czarno-bia­łemu wyglą­dowi; 

 • CERDO CUBANO – wie­przo­wina mary­no­wana w sosie z oliwy z oli­wek, czosnku i soku z kwa­śnej poma­rań­czy, a następ­nie pie­czona pod pla­strami cytru­sów; 
 • CROQUETAS – rodzaj ryb­nych kro­kie­tów z tuń­czy­kiem;
 • ROPA VIEJA – roz­drab­niana woło­wina poda­wana z ryżem;
 • PLATANO MADURO FRITO – sma­żone pla­stry pla­ta­nów w wer­sji słod­kiej lub sło­nej;
 • COQUITO BLANCO – rodzaj słod­kich koko­so­wych cia­ste­czek. 

 

Kubań­skie drinki

 

Kuba sły­nie z zakra­pia­nych rumem imprez w ryt­mie laty­no­ame­ry­kań­skich dźwię­ków. Impreza nie ist­nieje tam nato­miast bez kolo­ro­wych drin­ków. Choć samo kubań­skie jedze­nie nie zawo­jo­wało świata, zro­biły to kubań­skie kok­tajle. To wła­śnie­stam­tąd pocho­dzą naj­słyn­niej­sze świa­towe drinki, wyko­ny­wane na bazie rumu: mojito (mie­szanka bia­łego rumu z miętą i cukrem trzci­no­wym), cuba libre (miks rumu z coca-colą i limonką) czy daiqu­iri (rum z sokiem z limonki i cukrem). 

 

Icon
SZCZEPIENIA

Kubań­czycy wie­rzą, że odpo­wied­nia ilość rumu w orga­ni­zmie chroni ich przed wszel­kimi dole­gli­wo­ściami. Ziarno prawdy jest w tym na pewno, ale wciąż jeste­śmy prze­ko­nani, że przed wyjaz­dem na wyspę warto by się zaszcze­pić. Pod­po­wia­damy na co. 

 

Na dale­kiej i roz­grza­nej do czer­wo­no­ści kara­ib­skim słoń­cem Kubie panuje wiele cho­rób, któ­rych nie spo­tkamy w Pol­sce. Przed wyprawą warto więc skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cyny tro­pi­kal­nej, który pomoże nam dobrać odpo­wied­nie szcze­pionki. Kuba to także inna flora bak­te­ryjna. Na wyje­ździe warto mieć więc dobrze wypo­sa­żoną apteczkę. Mimo, że brzmi to dosyć groź­nie – nie ma czym się mar­twić na zapas. Pod­czas wyjazdu musisz prze­strze­gać kilku pro­stych zasad i… – wedle wie­rzeń Kubań­czy­ków – wypić nieco rumu;) 

 

Kuba – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i nieobo­wiąz­kowe

 

Lecąc na Kubę nie musisz przyj­mo­wać żad­nych szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. Spe­cja­li­ści od medy­cyny tro­pi­kal­nej zale­cają jed­nak zaszcze­pić się na: 

 

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A (tzw. żółtaczka pokarmowa) – powoduje ją skażona żywność lub woda;
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B – zarażenie się chorobą możliwe jest przede wszystkim w wyniku kontaktu ze skażoną krwią (w tym także wykonywanie zabiegów medycznych lub estetycznych w niesprawdzonych miejscach);
 • tężec – na wypadek kontaktu ze skażoną ziemią;
 • błonicę (tą samą szczepionką co na tężec) – na wypadek kontaktu z chorymi;
 • dur brzuszny – który wystąpić może w wyniku spożycia skażonej wody lub żywności;
 • wściekliznę – na wypadek pogryzienia przez chore zwierzęta;

 

Przy czym jako najważniejsze szczepionki podczas wyjazdu na Kubę uznaje się te na WZWA oraz dur brzuszny. 

 

Jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia?

Oprócz cho­rób, na które ist­nieją szcze­pionki, na Kubie spo­tkać można też kilka innych, które leczyć można obja­wowo lub prze­ciw­dzia­łać im pro­fi­lak­tycz­nie. Okre­sowo wystę­puje tam mię­dzy innymi denga, cho­lera czy gorączka Chi­kun­gu­nya. Więk­szość z nich można zapo­biec prze­strze­ga­jąc trzech prostych zasad. Po pierw­sze ni­gdy nie spo­ży­waj wody z kranu lub tej nie­zna­nego pocho­dze­nia (doty­czy to rów­nież kostek lodu!). Bez­pieczna jest jedy­nie woda butel­ko­wana i prze­go­to­wana. Po dru­gie poprzez repe­lenty i moski­tiery sta­raj się jak naj­bar­dziej uni­kać uką­szeń koma­rów. To one naj­czę­ściej prze­no­szą groźne wirusy. Po trze­cie dbaj o higienę oso­bi­stą. Nie chcemy brzmieć tu jak pie­lę­gniarka ze szkoły pod­sta­wo­wej, ale to wła­śnie na ludz­kim ciele mnoży się naj­wię­cej bak­te­rii. 

 

Co spa­ko­wać do apteczki? 

Półki aptek na Kubie zazwy­czaj świecą pust­kami. Bar­dzo waż­nym jest więc, żebyś na wyprawę zabrał ze sobą dobrze wypo­sa­żoną apteczkę podróżną. Spa­kuj do niej przede wszyst­kim leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe, wapno na ewen­tu­alne aler­gie, leki przy­datne pod­czas zatru­cia, pla­stry, opa­trunki, płyn do dezyn­fek­cji ran, repe­lenty oraz anty­bak­te­ryjny żel do rąk. Przy­dać Ci się mogą także chu­s­teczki nawil­żane oraz dobry krem prze­ciw­sło­neczny. 

Ubez­pie­cze­nie na podróż na Kubę 

Bar­dzo ważne: polisa ubez­pie­cze­niowa dla podróż­nych jest na Kubie obo­wiąz­kowa. Jest ona nie tylko ochroną finansową od cho­rób i nie­szczę­śli­wych wypad­ków, ale i jej brak może być powo­dem odmowy wjazdu na wyspę. Jeżeli jedziesz na Kubę w ramach tripa z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

 

 

 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Kuba to kraj sie­lanki, tańca i słońca. Zanim tego zaznasz musisz dopeł­nić kilku for­mal­no­ści. Sprawdź jak wyro­bić wizę na Kubę i jaki doku­ment potrze­bu­jesz. 

Kuba – wiza

Jeżeli chcesz wje­chać na Kubę w celach tury­stycz­nych i nie na dłu­żej niż 30 dni, wystar­czy Ci tzw. karta tury­sty (Tar­jeta de Turi­sta). Możesz ją kupić w kon­su­la­cie kubań­skim w War­sza­wie lub w nie­któ­rych biu­rach podróży. Jeśli lecisz na Kubę z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” nie musisz się mar­twić jej zaku­pem. Twoją kartę będzie miał lider i wrę­czy Ci ją na lot­ni­sku. Należy w niej wpi­sać (ostroż­nie, żeby nie popeł­nić błę­dów) swoje pod­sta­wowe dane oso­bi­ste: 

 • nazwi­sko lub nazwi­ska,
 • imię lub imiona,
 • datę uro­dze­nia,
 • serię i numer pasz­portu,
 • naro­do­wość. 

W razie pobytu dłuż­szego niż 30 dni wizę można prze­dłu­żyć już na miej­scu. For­mal­no­ści zała­twia się we urzę­dach imi­gra­cyj­nych (Inmi­gra­ción y Extran­je­ria) 

W przy­padku gdy jest Ci potrzebna wiza służ­bowa lub naukowa, apli­ko­wać o nią musisz w naj­bliż­szej amba­sa­dzie lub kon­su­la­cie Repu­bliki Kuby. 

 

Kuba – doku­menty potrzebne pod­czas podróży 

Aby prze­kro­czyć gra­nicę Kuby potrzebny Ci jest pasz­port ważny przez mini­mum 3 mie­siące od momentu wjazdu na wyspę. Służby gra­niczne mogą popro­sić Cię także o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­li­wia­ją­cego dal­szą podróż. Zda­rza się rów­nież, że tury­ści pro­szeni są o udoku­mentowanie posia­da­nia wystar­cza­ją­cych na podróż środ­ków finan­so­wych. W takiej sytu­acji wystar­czy, że poka­żesz straż­ni­kowi 100 CUC (lub jego rów­no­war­tość w innej walu­cie) bądź też zwy­kłą kartę VISA. Mimo posia­da­nej wizy na lot­ni­sku możesz zostać popro­szony o wypeł­nie­nie tzw. Tar­jeta Inter­na­cio­nal de Emba­rque y Desem­ba­rque. For­mu­larz zawiera pyta­nia o Twój cel podróży oraz pod­sta­wowe dane oso­bi­ste. 

Wjazd na Kubę z tery­to­rium USA 

Osoby wjeż­dża­jące na Kubę z tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych są trak­to­wane tak samo jak oby­wa­tele USA. Ozna­cza to, że w ramach obo­wią­zu­ją­cego embargo nie mogą przy­jeż­dżać na Kubę w celach tury­stycz­nych. Warto o tym pamię­tać kupu­jąc bilet, aby nie sku­sić się na niską cenę lotu z prze­siadką w Sta­nach. 

Amba­sada Kuby w Pol­sce

W celu zaku­pie­nia karty tury­sty (Tar­jeta de Turi­sta) lub w przy­padku koniecz­no­ści wyro­bie­nia wizy naj­le­piej udać się do Amba­sady Kuby w War­sza­wie. Jej adres to: 

Amba­sada Repu­bliki Kuby w Pol­sce
ul. Doma­niew­ska 34 A, 02-672 War­szawa
Tel.: 22 848 17 15

 


Amba­sada Pol­ski na Kubie 

Jeżeli pod­czas podróży przy­trafi Ci się kry­zy­sowa sytu­acja (np. zgu­bisz pasp­zort) o pomoc możesz zgło­sić się do Amba­sady Pol­ski na Kubie. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Hawa­nie adres:  Ave­nida de los Pre­si­den­tes no. 452, esq. a 19, Vedado, La Habana

tele­fon: +53 7 833-2440

 

  *Tekst został napisany 27.02.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Kuby mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA
Icon WIZA I DOKUMENTY