ISLANDIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Islan­dia należy do jed­nych z naj­bez­piecz­niej­szych miejsc na świe­cie. Naszym zda­niem naj­więk­szym zagro­że­niem jest tam… cał­ko­wite stra­ce­nie głowy dla islandz­kich kra­jo­bra­zów;) 

 

Bez­pie­czeń­stwo na Islan­dii – bezpiecznie czy nie?

Słowo „prze­stęp­czość” na Islan­dii wła­ści­wie nie ist­nieje. Na wyspie odno­to­wuje się wyjąt­kowo niski odse­tek kra­dzieży, napa­ści i oszustw. Nie­wielka jest także wypad­ko­wość. Islandz­kie drogi są utrzy­mane w dobrym sta­nie i (nie licząc tych w oko­licy Rey­kja­viku) dosyć puste, a przez to bar­dzo bez­pieczne. Z powodu skrom­nej sieci dróg, a jed­no­cze­śnie bar­dzo dobrego ozna­ko­wa­nia, ciężko jest też się na nich zgu­bić. 

 

Za jedyne zagro­że­nie na Islandii można uznać… pogodę. Pod­czas trek­kin­gów, zwłasz­cza w inte­rio­rze, należy zacho­wać pod­sta­wowe zasady bez­pie­czeń­stwa. Choć w lecie panuje tam dzień polarny, a więc nie trzeba oba­wiać się zmroku w górach, należy pamię­tać, że islandzka pogoda bywa bar­dzo zmienna i kapry­śna. Choć rano wycho­dzimy pod­czas pięk­nego, sło­necz­nego dnia, wra­cać z trek­kingu możemy już w śniegu po kola­na…

Islan­dia – ubez­pie­cze­nie 

Pomoc medyczna jest na Islan­dii sto­sun­kowo bar­dzo droga. Z tego powodu na podróż warto wyku­pić dobrą polisę. Jeżeli na wyspę jedziesz w ramach wyprawy z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Obej­muje ono m.in. poten­cjalną opiekę lekar­ską, trans­port medyczny i zwrot za skra­dziony bagaż. 

Amba­sada Pol­ski na Islan­dii

W sytu­acji kry­zy­so­wej lub gdy np. zgu­bisz doku­ment toż­sa­mo­ści, o pomoc możesz zgło­sić się do Amba­sady Pol­skiej na Islan­dii. 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Rey­kja­viku

Þórun­nar­tún 2, Rey­kja­vík, Islan­diaTel.: +354 520 5050

Icon
CIEKAWOSTKI

Islan­dia – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Islan­dia jest naszą miło­ścią i wła­śnie dla­tego przez lata pozna­li­śmy ten kraj bar­dzo dobrze (choć wciąż nas zaska­kuje i zachwyca). Oto naszym zda­niem naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Islan­dii. 

 

Język islandzki to naj­star­szy uży­wany język w Euro­pie i przez lata pra­wie w ogóle się nie zmie­nił. Współ­cze­śni Island­czycy są w sta­nie czy­tać w ory­gi­nale 1000-let­nie sagi. 

 

Sto­lica Islan­dii Rey­kja­vik jest naj­bar­dziej wysu­niętą na pół­noc sto­licą na świe­cie. 

 

Aż 60% Lud­no­ści Islan­dii mieszka wła­śnie w sto­licy kraju. 

 

Na Islan­dii znaj­duje się około 10.000 mniej­szych lub więk­szych wodo­spa­dów. 

 

Z pię­ciu islandz­kich lodow­ców trzy są naj­więk­sze w Euro­pie. 

 

Island­czycy piją wię­cej Coca-Coli niż kto­kol­wiek na świe­cie. Może zasługa w tym czy­stej, islandz­kiej wody z któ­rej jest zro­biona. 

 

W islandz­kich skle­pach można zna­leźć pol­skie Prince-Polo, które jest tam bar­dzo popu­lar­nym bato­ni­kiem 

 

Praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej znana Islandką jest pio­sen­karka Björk. 

 

Naro­do­wym zwie­rzę­ciem Islan­dii jest mały pta­szek masko­nur (ang. puf­fin, isl. lundi). 

 

Najm­łod­szy geo­lo­gicz­nie kawa­łek lądu znaj­duje się na Islan­dii. Jest nim nie­wielka wysepka Surt­sey w archi­pe­lagu Vest­man­na­ey­jar. Pow­stała ona w wyniku gwał­tow­nego wybu­chu podwod­nego wul­kanu w 1963 roku. 

 

Islan­dia to jedyne miej­sce w Euro­pie, gdzie hoduje się banany w szklar­niach. 

 

Więk­szość ulic i chod­ni­ków na Islan­dii jest pod­grze­wa­nych cie­płą wodą. Dzięki temu ni­gdy nie zalega na nich śnieg lub lód. 

 

Przed misją Apollo ame­ry­kań­scy astro­nauci ćwi­czyli lądo­wa­nie na księ­życu na islandz­kich polach lawy, gdyż zda­niem NASA ze wszyst­kich kra­jów na świe­cie, to wła­śnie Islan­dia naj­bar­dziej przy­po­mina Księ­życ. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Ulewa i prze­ni­kliwe zimno, a za chwilę silne słońce i bez­chmurne niebo; w dodatku wszystko na koniec przy­pró­szone śnie­giem – taka jest wła­śnie Islan­dia. Pogoda na wyspie zmie­nia się z pręd­ko­ścią świa­tła. Czym zasko­czyć może kli­mat Kra­iny Ognia i Lodu oraz jakiej pogody spo­dzie­wać się na wypra­wie? 

 

Pół żar­tem, pół serio stwier­dzamy, że na Islan­dii można przejść przez wszyst­kie strefy kli­matyczne świata. Rano otwie­ramy namiot, ale nic nie widzimy, bo świat zakrywa gęsta mgła niczym w szkoc­kich High­lan­dach. Już po śnia­da­niu jed­nak wiatr je roz­wiewa i odkrywa piękne słońce. Dzień spę­dzamy na trek­kingu w upale niczym na wydmach Sahary. Spać kła­dziemy się już na Ark­tyce, bo przez śpi­wór prze­dziera się prze­ni­kliwe zimno. Na szczę­ście przed snem wygrza­li­śmy się w cie­płych źró­deł­kach. Pamię­taj o tym paku­jąc się na wyprawę, bo w cza­sie jed­nego wyjazdu (ba! w ciągu jed­nego dnia!) może przy­dać się tam może każdy ele­ment gar­de­roby – od weł­nia­nej czapki, po strój kąpie­lo­wy… 

 

Kli­mat Islan­dii

 

Islan­dia leży w pół­noc­nej czę­ści Oce­anu Atlan­tyc­kiego. Przez jej wyspę Grim­sey (naj­bar­dziej wysu­nięty na pół­noc zaką­tek islan­dii) prze­biega koło pod­bie­gu­nowe, a sama Kra­ina Ognia i Lodu znaj­duje się zale­d­wie 290 kilo­me­trów od mroź­nej Gren­lan­dii. Panu­jący na Islan­dii kli­mat to umiar­ko­wany chłodny typu mor­skiego na połu­dniu i sub­po­larny na pół­nocy. Ten pierw­szy cha­rak­te­ry­zują chłodne lata, ale sto­sun­kowo łagodne zimy. Ten drugi zaś dosyć niskimi tem­pe­ra­tu­rami przez cały rok. 

 

Pogoda na Islan­dii

 

Pogoda, jakiej spo­dzie­wać się możemy na Islan­dii, w dużej mie­rze zależy od miej­sca, które chcemy odwie­dzić. Naj­zim­niej jest na pół­nocy kraju oraz w tzw. inte­rio­rze, czyli w górzy­stym sercu wyspy. Zimą rzadko kiedy tem­pe­ra­tura ska­cze tam powy­żej 0°C, ale jesz­cze rza­dziej zda­rzają się naprawdę mroźne dni niczym na Sybe­rii czy w pół­noc­nej Kana­dzie. Latem śred­nia tem­pe­ra­tura wynosi około 10–12 °C; bywa jed­nak, że słupki rtęci się­gają nawet 25. Wspól­nym pogo­do­wym mia­now­ni­kiem dla całej wyspy jest nato­miast silny wiatr, który zdaje się tam pra­wie ni­gdy nie prze­sta­wać wiać. Pogoda na Islan­dii jest nie­zwy­kle nie­prze­wi­dy­walna i nie bez powodu popu­lar­nym powie­dze­niem wśród island­czy­ków jest „Nie podoba Ci się pogoda? Pocze­kaj 5 minut, aż się zmieni”. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać na Islan­dię? 

 

Każda pora roku na Islan­dii zachwyca czymś innym. Jed­nakże naj­więk­sze moż­li­wo­ści daje lato, kiedy to słońce świeci tam nie­mal przez całą dobę. W okre­sie od czerwca do końca sierp­nia jest tam też naj­cie­plej. We wrze­śniu tem­pe­ra­tury wciąż nie są naj­niż­sze, ale za to można natknąć się na piękne zorze polarne. Naj­bar­dziej zja­wi­skowe z nich można jed­nak podzi­wiać na wyspie w zimie, tj. od grud­nia do lutego. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Jed­nym z kie­run­ków, który w Soli­stach obie­ramy naj­czę­ściej jest nasza uko­chana Islan­dia. Dzieje się tak przede wszyst­kim z powo­dów jej wspa­nia­łych kra­jo­bra­zów; cho­ciaż ma na to wpływ także sama kul­tura Islan­dii – pełna magii, tajem­nic i nie­ma­łych zasko­czeń. 

Islan­dia – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Islan­dia poło­żona jest w Euro­pie Pół­noc­nej, w pół­noc­nej czę­ści Oce­anu Atlan­tyc­kiego. Sto­licą pań­stwa jest Rey­kja­vík, który jest też jej naj­więk­szym (i dużo więk­szym od pozo­sta­łych) mia­stem. Języ­kiem urzę­do­wym na Islan­dii jest język islandzki, który uznaje się za jeden z naj­star­szych języ­ków świata, który przez wieki pra­wie w ogóle nie ewo­lu­ował. Znaczna część miesz­kań­ców posłu­guje się rów­nież płyn­nym angiel­skim. Reli­gią domi­nu­jącą na Islan­dii jest lute­ra­nizm, którą wyznaje tam około 73% miesz­kań­ców. 

Islan­dzie sagi 

Gdy myślimy „kul­tura Islan­dii” przed oczami momen­tal­nie stają nam islandz­kie sagi – naj­więk­sze osią­gnię­cie lite­rac­kie kraju. Wspa­niałe opo­wie­ści zostały napi­sane w latach 1180-1300 i opi­sują świat, jaki ist­niał w Euro­pie ok. z 1100 roku. W dużej mie­rze oparte są na mito­lo­gii nor­dyc­kiej oraz histo­rii nor­we­skie i prze­cho­wały dzie­dzic­two zarówno Islan­dii, jak i innych kra­jów nor­dyc­kich. 

Elfy, trolle i wróżki

Island­czycy wie­rzą, że ich kraj zamiesz­kują liczne magiczne stwo­rze­nia, przede wszyst­kim: trolle, elfy i wróżki. Kiedy tam poje­dziesz, prze­ko­nasz się na wła­sne oczy, że wła­ści­wie to… nie ma co się im dzi­wić. Każdy zaka­ma­rek wyspy wygląda bowiem niczym pro­sto z baśnio­wej sagi!

 

Dla Island­czy­ków nie są to jed­nak tylko zwy­kłe bajki, a ważna część ich kul­tury. Na uni­wer­sy­te­cie w Rey­kja­viku można stu­dio­wać wie­dzę o magicz­nych stwo­rze­niach, a w islandz­kich mediach co rusz poja­wiają się infor­ma­cje doty­czące poja­wie­nia się trolli czy elfów. Znane są przy­padki koniecz­no­ści zmiany pla­nów budow­la­nych dróg czy innych inwe­sty­cji, z powodu pro­te­stów magicz­nych miesz­kań­ców wyspy. Przy­kła­dowo pod­czas budowy drogi mię­dzy Hve­ra­ge­rði i Sel­foss eki­pie budu­ją­cej zaczęły psuć się wszyst­kie maszyny. Ekspert od kon­taktu z isto­tami nad­przy­ro­dzo­nymi stwier­dził, że droga ma prze­bie­gać przez dom trolli. Osta­tecz­nie więc drogę popro­wa­dzono inną trasą, omi­ja­jąc sie­dzibę małych potwor­ków. 

Kul­tura Islan­dii a natura

Dla Island­czy­ków bar­dzo ważna jest przy­roda, którą uznają za naro­dowe dobro wspólne. Gdy zapy­tasz przy­pad­ko­wego Island­czyka o to, co zaj­muje szcze­gólne miej­sce w jego sercu, z pew­no­ścią odpo­wie, że natura. Island­czycy z ogromną tro­ską dbają o pokry­wa­jące wyspę łąki, plaże, góry, lodowce, wul­kany i wodo­spady, a takiego samego podej­ścia ocze­kują rów­nież od przy­jezd­nych. 

 

Natura napę­dza rów­nież życie więk­szo­ści Island­czy­ków. 9 na 10 domów na Islan­dii ogrze­wa­nych jest ener­gią geo­ter­malną, w kraju mieszka cztery razy wię­cej owiec niż ludzi, a naj­więk­szy przy­chód pań­stwu przy­nosi rybo­łów­stwo. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Pew­nie nie­raz sły­sza­łeś aneg­doty na temat wyso­kich cen na Islan­dii. Są one jak naj­bar­dziej praw­dziwe, jako że na Islan­dii jest naprawdę mega drogo (potwier­dzone info). Doty­czy to rów­nież opieki medycz­nej i cen leków, dla­tego do wyjazdu warto przy­go­to­wać się rów­nież pod wzglę­dem zdro­wot­nym. 

 

Islan­dia to nie dzika dżun­gla w Ame­ryce Połu­dnio­wej czy spa­lona słoń­cem sawanna w Afryce, a więc nie panują w niej żadne cho­roby tro­pi­kalne. Przed wyjaz­dem nie musisz więc mar­twić żad­nymi szcze­pie­niami czy lekami pro­fi­lak­tycz­nymi. Na wyprawę weź jed­nak ze sobą dobrze wypo­sa­żoną apteczkę oraz wykup ubez­pie­cze­nie zdro­wotne. 

 

Islan­dia – szcze­pie­nia nie­obo­wiąz­kowe i obo­wiąz­kowe

Jadąc do Islan­dii nie masz obo­wiązku szcze­pić się na jaką­kol­wiek cho­robę. Niek­tó­rzy spe­cja­li­ści medy­cyny podróży przed wyjaz­dem na Islan­dię zale­cają zaszcze­pić się na: 

 

  • tężec – na ryzyko kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
  • bło­nicę i krztu­siec (ta sama szcze­pionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy pla­no­wane są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. pier­cing).

 

Szcze­pie­nia te nie są jed­nak obo­wiąz­kowe i rzadko kiedy prak­ty­ko­wane. 

Co spa­ko­wać do apteczki?

Na soli­sto­wych wyjaz­dach po Islan­dii poru­szamy się naszymi samo­cho­dami, a każdy z nich wypo­sa­żony jest w pod­sta­wową, samo­cho­dową apteczkę. Mimo to na wyjazd warto wziąć też swoją wła­sną, zawie­ra­jącą pod­sta­wowe leki. Powinny się w niej zna­leźć przede wszyst­kim leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe i leki pomocne przy zatru­ciach pokar­mo­wych (np. węgiel lecz­ni­czy, śro­dek na bie­gunkę etc.) oraz opa­trunki, pla­stry i płyn do dezyn­fek­cji. Choć Islan­dia nie koja­rzy się ze słoń­cem… uwierz nam: na tri­pie może przy­dać się krem z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym. Cie­ka­wostką na temat Islan­dii jest fakt, że jest to jedyny kraj na świe­cie, w któ­rym nie ma koma­rów. Mimo to pole­camy wziąć ze sobą śro­dek odstra­sza­jący owady. W okre­sie wio­sen­nym i let­nim na Islan­dię ata­kują małe muszki, które lubią uprzy­krzać życie…

 

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Islan­dii

Oby­wa­tele Pol­scy, któ­rzy są objęci sys­te­mem ubez­pie­cze­nia NFZ mają zagwa­ran­to­wany dostęp do pomocy medycz­nej na tere­nie Islan­dii w nagłych przy­pad­kach na takich samych zasa­dach jak osoby objęte islandz­kim sys­te­mem ubez­pie­cze­nia zdro­wotnego. Pozo­stałe świad­cze­nia lekar­skie są płatne (i to duuuużo płatne!). Na wyjazd warto więc wyku­pić polisę ubez­pie­cze­niową pokry­wa­jącą ewen­tu­alne koszty lecze­nia i trans­port medyczny. Jeżeli wybie­rasz się na Islan­dię z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, bez względu na to jaką opcję wybra­łeś (Inte­rior, Extreme czy Clas­sic) dobrej jako­ści ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

 

 

Icon
WALUTA I CENY

Islan­dia sły­nie z prze­pięk­nych kra­jo­bra­zów, ale nie­stety też z bar­dzo wyso­kich cen. Nie jest tania, ale z pew­no­ścią warta wszyst­kich milio­nów świata. Jakich cen spo­dzie­wać się w Kra­inie Ognia i Lodu oraz ile gotówki zabrać ze sobą?

 

Gotowy na wyjazd do jed­nego z naszych uko­cha­nych kie­run­ków? Kurtka prze­ciw­desz­czowa i buty trek­kin­gowe spa­ko­wane? Przed wyjaz­dem warto obli­czyć też „kie­szon­kowe”, które wydasz pod­czas wyjazdu na pamiątki, pyszne islandz­kie sma­ko­łyki i ewen­tu­alne dodat­kowe atrak­cje. Serce każ­dego soli­sty wypeł­nione jest miło­ścią do Islan­dii (brzmi ckli­wie, ale to prawda;)). Orga­ni­zu­jemy tam nawet po kil­ka­dzie­siąt tri­pów rocz­nie, dla­tego plany wypraw sta­ramy się two­rzyć tak, by zwie­dzić ten piękny kraj w jak naj­bar­dziej budże­towy spo­sób. 

 

Waluta Islan­dii

Walutą Islan­dii jest korona islandzka (w skró­cie IKR lub ISK, dla­tego przez pola­ków potocz­nie nazy­wana jest „iską”). W obiegu spo­tkać można monety o war­to­ści 1, 5, 10, 50 i 100 koron oraz bank­noty po 500, 1000, 5000 i 10000 koron. Ist­nieje rów­nież bank­not o nomi­nale 2000 koron, lecz jest on rzadko spo­ty­kany. Jedna korona islandzka to zale­d­wie trzy gro­sze pol­skie, a więc 32 korony to mniej wię­cej zło­tówka (kurs z dnia 22.05.2019 roku). Cie­ka­wostką jest fakt, że islandz­kie korony są jedną z nie­wielu jed­no­stek mone­tar­nych na świe­cie, na któ­rych zoba­czyć można wize­ru­nek kobiety. Jest nią wid­nie­jąca na bank­no­cie 5000-koro­no­wym Ragn­he­idur Jóns­dót­tir – XVII wieczna kraw­cowa i nauczy­cielka, żona dwóch bisku­pów. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą na Islan­dię? 

Na Islan­dię naj­le­piej zabrać ze sobą euro, które na miej­scu wymieni się na walutę islandzką. Jeżeli wybie­rasz się do Kra­iny Ognia i Lodu w ramach jed­nego z naszych wyjaz­dów (Islan­dia Clas­sic, Islan­dia Extreme, Islan­dia Inte­rior lub Islan­dia Family) pamię­taj, że w cenie wyprawy masz zapew­nione wszel­kie noc­legi, wyna­jem aut, ubez­pie­cze­nie oraz wszyst­kie atrak­cje zawarte w pro­gra­mie. Dodat­kowe fun­du­sze potrzebne Ci są więc przede wszyst­kim na wyży­wie­nie i pamiątki. Z naszego doświad­cze­nia wiemy, że powinno Ci na to star­czyć około 150–200 euro. Nie zapo­mnij też o euro oraz koro­nach, które prze­ka­zu­jesz lide­rowi na lot­ni­sku w Rey­kja­viku. 

 

Tipy jak oszczę­dzać na Islan­dii 

Loty na Islan­dię zazwy­czaj nie są dro­gie. Najwię­cej pie­nię­dzy wydaje się więc już na sam pobyt na wyspie. Jeżeli chcesz zwie­dzić Islan­dię budże­towo naj­ła­twiej będzie Ci oszczę­dzać na jedze­niu. Na naszych wyjaz­dach gotu­jemy samo­dziel­nie (w przy­padku Islan­dii Clas­sic i Family – w kuchni w soli­sto­wym domku, a na Islan­dii Extreme i Inte­rior – na polowych kuchen­kach gazo­wych). Zakupy sta­ramy się robić w super­mar­ke­tach Bonus, które są naj­tań­szymi skle­pami na całej wyspie (cenami przy­po­mi­nają naszą Almę, a pro­duk­tami Bie­dronkę sprzed kilku lat). Niek­tóre pro­dukty możesz zabrać ze sobą z Pol­ski (np. maka­ron, ryż, bato­niki, żyw­ność lio­fi­li­zo­waną etc.). Dla chętnych nie zabraknie też możliwości spróbowania tradycyjnych islandzkich dań w restauracjach. W tym celu najlepiej wyszukać knajpę, która oferuje tzw “happy hours” z promocyjnymi cenami posiłków. Niestety łasuchy muszą liczyć się z tym, że za najtańszy posiłek w islandzkiej  restauracji zapłacą mniej więcej tyle co za jeden z droższych w restauracji polskiej. 

Przy­kła­dowe ceny na Islan­dii

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 2000 ISK (ok. 63 PLN); 

Piwo w barze – ok. 1000 ISK (ok. 31,40 PLN); 

Kawa w kawiar­nii – ok. 500 ISK (ok. 15,70 PLN); 

Boche­nek chleba – ok. 400 ISK (ok. 12,60 PLN); 

Litr mleka – ok. 160 ISK (ok. 5 PLN); 

Tuzin jajek – ok. 650 ISK (ok. 20,40 PLN); 

Kilo­gram ryżu – ok. 400 ISK (ok. 12,60 PLN); 

Kilo­gram pomi­do­rów – ok. 500 ISK (ok. 15,70 PLN); 

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 250 ISK (ok. 7,90 PLN); 

Islandzki serek homo­ge­ni­zo­wany Skyr – ok. 156 ISK (ok. 5,20 PLN); 

Islandz­kie cia­sto Kle­inur (rodzaj fawor­ków) – ok. 445 ISK (ok. 15 PLN) za 15 sztuk;

Mały sło­iczek islandz­kiego czar­nego kawioru – ok. 429 ISK (ok, 14,30 PLN); 

Kilo­gram mięsa wie­lo­ryba – ok. 3298 ISK (ok. 102, 5 PLN); 

Pół litra islandz­kiej whi­sky Floki – 9690 ISK (ok. 301,30 PLN);

Her­bata z suszo­nego poro­stu (50g) – ok. 1590 ISK (ok. 49,40 PLN);

Pamiąt­kowy magnes na lodówkę – ok. 850 ISK (ok. 26,40 PLN); 

Skar­pety z wełny islandz­kich owiec – ok. 2500 ISK (ok. 77,70 PLN);

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Islandia nie należy do Unii Europejskiej, dlatego przed wyprawą często pytacie nas o to jakie dokumenty będą Wam potrzebne w trakcie podróży. Na to i inne pytania związane z wyjazdem na Islandię odpowiadamy poniżej

 

Islandia – wiza

 

Islandia nie jest członkiem UE, ale należy do strefy Schengen oraz do  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że obywatele wszystkich krajów członkowskich (w tym oczywiście też Polski) nie są objęci obowiązkiem wizowym. Wizy nie potrzebujesz zarówno jadąc na Islandię w celach turystycznych, jak i aby podjąć tam pracę czy naukę. 

 

Islandia – dokumenty potrzebne podczas podróży

 

Aby wjechać na teren Islandii wystarczy Ci ważny dowód osobisty lub paszport. Przed wyjazdem upewnij się, że Twoje dane i zdjęcie zawarte w dokumencie są aktualne. Jeżeli natomiast planujesz zostać na wyspie dłużej niż trzy miesiące, Twoim obowiązkiem jest rejestracja w islandzkim Rejestrze Narodowym. 

 

Ambasada Polski na Islandii

 

W sytuacji kryzysowej lub gdy np. zgubisz dokument tożsamości  z prośbą o pomoc możesz zgłosić się do Ambasady Polskiej na Islandii. Jej adres to:

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

Þórunnartún 2, Reykjavík, Islandia
Tel.:  +354 520 5050

 

 *Tekst został napisany 28.02.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Islandii mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY