USA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Stany Zjed­no­czone to dla nas jeden wielki plan fil­mowy, ponie­waż więk­szość z odwie­dzo­nych przez nas miejsc, zna­nych jest nam głównie z ulu­bio­nych fil­mów i seriali. To nie­zwy­kle zróż­ni­co­wany kraj i dla­tego ciężko nam było zde­cy­do­wać, które atrak­cje USA są naj­cie­kaw­sze. Po wielu roz­ter­kach, dys­ku­sjach i dyle­ma­tach udało nam się w końcu stwo­rzyć listę TOP 10 atrak­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Zapra­szamy do lek­tury : ) 

 

  1. NOWY JORK 

Na pie­de­stale sta­wiamy legen­darny Nowy Jork, zwany rów­nież jako Big Apple. Żółte tak­sówki, Time Squ­are, Cen­tral Park, Man­hat­tan, Sta­tua Wol­no­ści, Most Bro­okliń­ski… tutaj atrak­cje można wymie­niać w nie­skoń­czo­ność. To co kochamy w tym mie­ście naj­bar­dziej to jed­nak jego nie­po­wta­rzalna atmos­fera. Kto nie chciałby „wake up, in a city that doesn’t sleep” jak śpie­wał sam Frank Sina­tra?

 

  1. LOS ANGELES

A jak Nowy Jork to też, oczy­wi­ście, poło­żone po prze­ciw­nej stro­nie kraju sło­neczne Los Ange­les, któ­rego nikomu nie trzeba przed­sta­wiać. „Things to do” w kul­to­wym LA to po pierw­sze: zdję­cie przy słyn­nym „Hol­ly­wood Sign”, po dru­gie: spa­cer po Santa Monica Pier, po trze­cie: zna­le­zie­nie gwiazdy ulu­bio­nego arty­sty na Aleji Gwiazd. 

 

SAN FRANCISCO 

Trójkę topo­wych miast USA zamyka magiczne San Fran­ci­sco. To wła­śnie tam w latach 60. naro­dził się ruch hip­pi­sow­ski. Choć dzieci kwia­tów pozo­stała na świe­cie zale­d­wie garstka, luz i chill tam­tych lat zdaje się w San Fran­ci­sco pozo­stać do dziś… Będąc tam koniecz­nie policz ile kro­ków mie­rzy słynny Gol­den Gate, jak szybko jedzie Cable Car i czy Alca­traz rze­czy­wi­ście był tak pil­nie strze­żony, jak głosi legenda. 

 

PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU

Ist­nieje na świe­cie kilka takich miejsc, które każdy podróż­nik powi­nien zoba­czyć choć raz w życiu. Naszym zda­niem jed­nym z nich jest znaj­du­jący się w sta­nie Ari­zona Wielki Kanion (ang. Grand Canyon). Ogrom i magia tego miej­sca dosłow­nie rzu­cają na kolana! 

 

PARK NARODOWY YELLOWSTONE 

Innym par­kiem w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, który trzeba zoba­czyć jest Park Naro­dowy Yel­low­stone (to tam gdzie miesz­kał misio Jogi). Leżący na gra­nicy trzech sta­nów (Wyoming, Mon­tana i Idaho) park jest naj­star­szym rezer­wa­tem przy­rody na świe­cie. Na jego tere­nie podzi­wiać można m.in. nie­zwy­kłe lasy, gej­zery, wul­kany błotne i wyso­kie na kil­ka­dzie­siąt metrów wodo­spady. 

 

PARK NARODOWY YOSEMITE

Miło­śnicy trek­kingu powinni odwie­dzić też poło­żony w środ­ko­wej Kali­for­nii Park Naro­dowy Yose­mite. Park usy­tu­owany jest na na zachod­nich zbo­czach maje­sta­tycz­nych gór Sierra Nevada. Fan­ta­zyjne formy skalne, wyso­kie klify i wszech­obecne wodo­spady two­rzą nie­po­wta­rzalny kra­jo­braz. 

 

DOLINA MONUMENTÓW (ang. Monu­ment Val­ley) Pamię­tasz scenę, w któ­rej For­rest Gump stwier­dza, że już chyba nie chce biec dalej, zatrzy­muje się i pie­chotę zawraca? Histo­ria hol­ly­wo­odz­kiej kine­ma­to­gra­fii two­rzyła się w Doli­nie Monu­mentów. Można podzi­wiać tam fascy­nu­jące formy skalne w postaci iglic, pła­sko­wyży i gór sto­ło­wych oraz… być w czte­rech miej­scach na raz. W Monu­ment Val­ley znaj­duje się bowiem punkt, gdzie sty­kają się gra­nice czte­rech sta­nów: Ari­zony, Nowego Mek­syku, Utah i Colo­rado. 

 

KANION ANTYLOPY (ang. Ante­lope Canyon) 

Nie­zwy­kłe formy skalne znaj­dziesz też w Kanio­nie Anty­lopy – praw­do­po­dob­nie jed­nym z naj­czę­ściej foto­gra­fo­wa­nych miejsc tury­stycz­nych na świe­cie. Tak piękne, że wręcz nie­moż­liwe do wyobra­że­nia kształty i kolory wyrzeź­bione przez bły­ska­wiczne powo­dzie w pia­sko­wych ścia­nach kaniony, skra­dły nasze serca od pierw­szego wej­rze­nia. 

 

PARK NARODOWY SEKWOI

 

W Parku Naro­dowym Sekwoi, sły­ną­cym z wspa­nia­łych oka­zów „mamu­tow­ców olbrzy­mich” (a przy­znasz, że taka nazwa zobo­wią­zuje), rośnie aż 5 z 10 naj­wyż­szych drzew świata. Park nie­wąt­pli­wie robi wra­że­nie. Co wię­cej spraw­dzi­li­śmy i wiemy, że aby oto­czyć konar jed­nej z takich sekwoi potrzeba aż dwu­na­stu soli­stów. 

 

ROUTE 66

Route 66 to naj­słyn­niej­sza droga na świe­cie. Łączy ona Chi­cago z Santo Monicą, a więc bie­gnie przez całe Stany. Ważną rolę ode­grała także w popkul­tu­rze. Stała się bowiem boha­terką wiele pio­se­nek, fil­mów i seriali. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Wize­ru­nek Sta­nów Zjed­no­czo­nych w naszych gło­wach kreują media, filmy, seriale i tek­sty pio­se­nek. Cza­sem można więc odnieść wra­że­nie, że USA to przede wszyst­kimi poje­dynki nowo­jor­skich gan­gów i strze­la­niny poli­cjan­tów ze zbi­rami. To tak, oczy­wi­ście, pół żar­tem pół serio… Jak jest więc naprawdę i czy w Sta­nach jest bez­piecz­nie? 

 

USA – bez­pie­czeń­stwo 

Przede wszyst­kim należy pamię­tać, że USA jest ogrom­nym kra­jem. Przez to można w nim zna­leźć zarówno ultra­bez­pieczne miej­sca, jak i te nieco mniej bez­pieczne. Z jed­nej strony sły­szymy o raj­skich kali­for­nij­skich pla­żach i siel­skich par­kach kra­jo­bra­zo­wych, z dru­giej o peł­nych prze­stęp­ców mia­stach i ata­kach ter­ro­ry­stycz­ny­ch… Cza­sem ciężko się w tym wszyst­kim poła­pać. Ogól­nie rzecz bio­rąc Stany Zjed­no­czone uzna­wane są jed­nak za kraj bez­pieczny i przy­ja­zny tury­stom. 

 

Tak jak wszę­dzie indziej na świe­cie warto zacho­wać szcze­gólną ostroż­ność w miej­scach tury­stycz­nych i wyjąt­kowo zatło­czo­nych (np. na dwor­cach, w metrze czy na uli­cach więk­szych miast). Tam naj­czę­ściej zda­rzają się kra­dzieże, zwłasz­cza te kie­szon­kowe. Pod­czas podróży warto też pytać miej­sco­wych (cho­ciażby obsługę w hotelu) o niebez­pieczne miej­sca w oko­licy. Oni naj­le­piej wie­dzą, gdzie lepiej się nie zapusz­czać… Jeśli do Sta­nów jedziesz z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści pamię­taj, że jeździmy tam od lat i dobrze znamy miej­sca, które odwie­dzamy. To zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo całej grupy. 

Ataki ter­ro­ry­styczne w USA

Każdy z nas wie, że po ataku na World Trade Cen­ter życie w USA wygląda zupeł­nie ina­czej niż przed ata­kiem. Stany uzna­wane są za kraj szcze­gól­nie nara­żony na zama­chy ze strony róż­no­rod­nych zagra­nicz­nych ugru­po­wań ter­ro­ry­stycz­nych. Z tego powodu na ich tere­nie należy spo­dzie­wać się wzmo­żo­nych kon­troli oso­bi­stej np. na lot­ni­skach, w urzę­dach czy przy wej­ściu na wyda­rze­nia roz­ryw­kowe. Wzmo­żone środki bez­pie­czeń­stwa sto­so­wane są rów­nież w okre­sie świą­tecz­nym (4 lipca, Święto Dzięk­czy­nie­nia, Rama­dan, Boże Naro­dze­nie). 

Zagro­że­nia natu­ralne 

Każdy z pięć­dzie­się­ciu sta­nów cha­rak­te­ry­zuje inny kli­mat i pogoda, a co za tym idzie – inne zagro­że­nia natu­ralne. Przede wszyst­kim od czerwca do listo­pada Stany nękane są przez czę­sto bar­dzo silne hura­gany. Pla­nu­jąc wyjazd w tym okre­sie należy zapo­znać się z ostrze­że­niami mete­oro­lo­gicz­nymi na stro­nie Natio­nal Hur­ri­cane Cen­ter (http: //www. nhc. noaa. gov/) bądź na stro­nie Natio­nal Weather Cen­ter (http: //www. weather. gov/). W nie­któ­rych sta­nach zda­rzają się też spo­ra­dyczne trzę­sie­nia ziemi czy ataki dzi­kiej zwie­rzyny (np. na Ala­sce). Wiemy jak to brzmi, ale spo­koj­nie! Wcale nie jest tak strasz­nie, zapew­niamy!;) 

 

USA – ubez­pie­cze­nie

Przy wje­ździe do Sta­nów nie ma obo­wiązku posia­da­nia ubez­pie­cze­nia. Ze względu na sto­sun­kowo wyso­kie koszty lecze­nia, warto jed­nak wyku­pić takie jesz­cze przed wyjaz­dem. Jeśli wybie­rasz się do USA z Soli­stami pamię­taj, że takie ubez­pie­cze­nie masz już zapew­nione w cenie wyjazdu. 

 

Amba­sada Pol­ski w USA

 

Jeżeli w cza­sie wyjazdu przy­da­rzy Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc możesz zwró­cić się do pol­skiej Amba­sady. 

 

Amba­sada RP w Waszyng­to­nie

adres:  2640 16th Street, NW, Washing­ton, DC 20009, USA

tele­fon: +1 202 499 1700

e-mail: washing­ton. amb@msz. gov. pl

 

Icon
CIEKAWOSTKI

USA – ciekawostki i najważniejsze informacje 

Stanów Zjednoczonych nie trzeba nikomu przedstawiać. Nawet jeśli nigdy tam nie byłeś, z pewnością wiele o nich wiesz z filmów, piosenek i seriali. Poniżej przedstawiamy Ci jednak najważniejsze informacje i ciekawostki o USA, które nas zaskoczyły. 

Większość Amerykanów mówi po angielsku, a 30% z nich za swój język ojczysty uważa hiszpański. Jednak oficjalnie, z poziomu urzędowego Stany nie posiadają języka narodowego. 

Religią dominującą w USA jest protestantyzm. Wyznaje go tam około 46% społeczeństwa. 

Flaga USA składa się z trzynastu równej wysokości poziomych pasów (na przemian czerwonych i białych) i niebieskiego prostokąta wypełnionego pięćdziesięcioma pięcioramiennymi białymi gwiazdami. 50 gwiazd symbolizuje 50 współczesnych stanów amerykańskich, a 13 pasów – jej 13 pierwotnych kolonii. 

Stolicą USA jest Waszyngton. W latach 1785-1790 rolę tę pełnił Nowy Jork. 

Najwyższym szczytem Stanów Zjednoczonych jest Denali, zwana niegdyś Mount McKinley (6190 m n.p.m.), położony na terenie Parku Narodowego Denali, w górach Alaska.

Najwyższa góra na świecie znajduje się na Hawajach. Jest nią Mauna Kea, której wysokość to zaledwie 4205 m n.p.m, ale gdyby ją zmierzyć od dna morskiego jej długość wynosi ponad 10 000 metrów. 

USA jest miejscem narodzin automatów samoobsługowych. Pierwszy powstał w 1888 roku i można było kupić w nim gumę do żucia. W dzisiejszych automatach do kupienia są nawet iPody czy lecznicza marihuana. 

 

 

Chorobą, z którą boryka się Ameryka jest… otyłość. Cierpi na nią co trzeci Amerykanin. 

Podobno w ciągu jednego dnia w  Stanach Zjednoczonych podaje się około 100 akrów pizzy. Najpopularniejszą z nich jest Pepperoni. 

Amerykanie to naród, który zużywa największą ilość kostek lodu na świecie. 

Od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych legalne są małżeństwa jednopłciowe. 

Mówi się, że jeśli masz w kieszeni minimum 10 dolarów i nie masz żadnych długów, jesteś bogatszy niż 25% Amerykanów. 

Wydawałoby się, że Stany są największym producentem filmów. Tymczasem zajmują one drugie miejsce, a wyprzedzają je Indie i ich słynny Bollywood. 

 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

USA to ogrom­nych roz­mia­rów kraj, a przez to – jak pew­nie się domy­ślasz – leży w kilku stre­fach kli­ma­tycz­nych. Pogoda, jakiej możemy spo­dzie­wać się na wypra­wie, w dużej mie­rze zależy od tego jakie stany chcemy odwie­dzić. 

USA – kli­mat

Stany Zjed­no­czone leżą na obsza­rze kilku stref kli­ma­tycz­nych, a każdy stan cha­rak­te­ry­zują inne warunki atmos­fe­ryczne. Znaczną jego część obej­muje kli­mat umiar­ko­wany, na Ala­sce polarny, na zachod­nim wybrzeżu śród­ziem­no­mor­ski, a na Flo­ry­dzie i Hawa­jach tro­pi­kalny. Kli­mat USA jest też w dużej mie­rze kształ­to­wany przez prze­bieg pasm gór­skich (Kor­dy­liery na zachod­nim wybrzeżu i Appa­la­chy na wschod­nim). Blo­kują one napływ oce­anicz­nych mas powie­trza nad kon­ty­nen­talną część kraju. Zna­cze­nie mają też prądy mor­skie opły­wa­jące wybrzeże Sta­nów. 

USA – pogoda

Pogoda w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest eks­tre­mal­nie zróż­ni­co­wana. Gdy na Ala­sce pada śnieg, na Flo­ry­dzie tem­pe­ra­tury mogą osią­gać nawet 30 °C. Do naj­cie­plej­szych sta­nów zali­czyć można Kali­for­nię, Flo­rydę, Hawaje, Ari­zonę i Nevadę. Do naj­zim­niej­szych przede wszyst­kim Ala­skę, ale też Min­ne­sotę, Pół­nocną Dakotę czy Mon­tanę. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Sta­nów? 

Ciężko odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, gdyż naj­lep­szy ter­min na podróż do USA zależy w dużej mie­rze od tego jakie miej­sca chcesz odwie­dzić i co dokład­nie chcesz robić na miej­scu. Jeżeli inte­re­sują Cię trek­kingi na Ala­sce, lepiej wybrać lato, jeśli pla­żo­wa­nie na Flo­ry­dzie – wio­snę lub wcze­sną jesień. Przed wyjaz­dem sprawdź więc śred­nie tem­pe­ra­tury i opady dla kon­kret­nego miej­sca, w które się wybie­rasz. 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia ame­ry­kań­ska znana jest na całym świe­cie. Praw­do­po­dob­nie nie ma kraju, w któ­rym nie można kupić ame­ry­kań­skiego bur­gera czy hot-doga, prawda? Sprawdź z czego jesz­cze sły­nie kuch­nia Ame­ryki i czego spró­bo­wać pod­czas podróży po Sta­nach. 

 

Dla dba­ją­cych o linię mamy złą wia­do­mość: dania ame­ry­kań­skie nie należą do potraw nisko­ka­lo­rycz­nych. W więk­szo­ści przy­pad­ków wręcz ocie­kają tłusz­czem lub cukrem. Są pro­ste i smaczne, ale nie należą też do naj­zdrow­szych. No cóż… za coś je jed­nak kochamy;) 

Smaki Ame­ryki

Kuch­nia USA to tak naprawdę sym­fo­nia sma­ków z całego świata. Przez wieki two­rzyli ją przy­jeż­dża­jący do Sta­nów imi­granci, któ­rych tra­dy­cje nawza­jem się prze­pla­tały i ewo­lu­owały w różny spo­sób. Dobrym przy­kła­dem jest cho­ciażby pizza, którą do Ame­ryki przy­wieźli włosi. Pizza ame­ry­kań­ska znacz­nie różni się jed­nak od tej wło­skiej – jest na gru­bym cie­ście i ma wię­cej sera. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do USA?

Tra­dy­cyjne ame­ry­kań­skie dania róż­nią się od sie­bie w zależ­no­ści od stanu. Na Ala­sce jada się głów­nie ryby, W Maine spe­cja­łem jest homar, a w Okla­ho­mie steki wołowe. Ist­nieje jed­nak kilka takich dań, które łączą całą Ame­rykę. 

 

BUFFALO WINGS – skrzy­dełka sma­żone na głę­bo­kim tłusz­czu, oble­wane ostrym sosem cay­anne. Tra­dy­cyj­nie ser­wo­wane są z kawał­kami selera i mar­chewki oraz dres­sin­giem z sera ple­śnio­wego lub roz­ma­itymi dipami. 

 

HAMBURGER – tego „pana” nie trzeba nikomu przed­sta­wiać. W Sta­nach zjemy wiele jego warian­tów: od tego kupio­nego w przy­droż­nej budce z fast­fo­odem, po wykwintne bur­gery ser­wo­wane w ele­ganc­kich restau­ra­cjach

 

CORN DOG – parówka pokryta cia­stem kuku­ry­dzia­nym i sma­żona w gorą­cym oleju. Jest to prze­ką­ska szcze­gól­nie popu­larna na meczach fut­bo­lo­wych lub bejs­bo­lo­wych. 

 

MAC AND CHEESE – czyli maka­ron zapie­kany pod dużą ilo­ścią żół­tego sera. 

 

APPLE PIE – za swoje naro­dowe cia­sto Ame­ry­ka­nie uwa­żają Apple Pie, czyli Cia­sto Jabł­kowe (coś jak nasza szar­lotka). Naj­czę­ściej poda­wana jest ono z lodami i bitą śmie­taną. 

 

BROWNIES – pyszne cze­ko­la­dowe ciastka, z duuuża ilo­ścią cukru. Nawet jeśli pró­bo­wa­łeś ich w Pol­sce, musisz uwie­rzyć nam na słowo: te ame­ry­kań­skie są jesz­cze lep­sze!

 

PANCAKES Z SYROPEM KLONOWYM – na śnia­da­nie pole­camy zjeść pan­kejki, czyli rodzaj ame­ry­kań­skich nale­śni­ków. Są one mniej­sze, grub­sze i słod­sze niż te, które znamy w Pol­sce. Pan­kejki koniecz­nie polej grubą war­stwą syropu klo­no­wego!

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

 

Jadąc do Stanów Zjednoczonych skupiamy się raczej na wyrobieniu wizy i kupnie biletu lotniczego. Czy taka podróż wymaga również przygotowania pod względem zdrowotnym?

 

Stany Zjednoczone leżą na mniej więcej tej samej szerokości geograficznej co Europa, a to oznacza, że nie występuje w nich żadne tropikalne choroby. Pod względem zdrowotnym wyjazd do USA jest więc bardzo bezpieczny. Mimo to w podróż warto wziąć ze sobą dobrze wyposażoną apteczkę oraz wykupić dobre ubezpieczenie zdrowotne. 

USA – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Jeżeli podróżujesz do USA z Europy nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Tamtejsi strażnicy graniczni mogą poprosić cię o okazanie książeczki szczepień z potwierdzeniem przyjęcia szczepionki na żółtą febrę, jeżeli podróżujesz z kraju dotkniętego tą chorobą*. Niektórzy lekarze medycyny podróży przed wyprawą do Stanów zalecają zaszczepić się na: 

 

  • tężec – na ryzyko kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
  • bło­nicę  – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy możliwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. piercing czy tatuaże) oraz kontakt seksualny z miejscowymi. 

 

Szczepionki do USA nie są jednak tak ważne jak np. w przypadku podróży do Ameryki Łacińskiej. 

Co spakować do apteczki?

W Stanach znajdziemy dobrze zaopatrzone apteki, często posiadające w ofercie te same leki co apteki polskie (lub ich odpowiedniki). Mimo to na wyprawie może ci się przydać podróżna apteczka, zwłaszcza jeżeli w planach masz oddalanie się od większych aglomeracji miejskich. 

 Powinny się w niej zna­leźć leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe oraz leki na zatru­cia pokar­mowe (tj. środki prze­ciw­bie­gun­kowe, węgiel lecz­ni­czy etc.), a także pla­stry, opa­trunki i płyn do dezyn­fek­cji ran. Na wypra­wie przy­dać Ci się może także anty­bak­te­ryjny żel do rąk, krem prze­ciw­sło­neczny i repelenty.

 

Ubezpieczenie na wyprawę do USA

Opieka medyczna w Stanach Zjednoczonych jest wyjątkowo dobrze rozwinięta. Niestety poziom świadczonych usług idzie w parze z często ekstremalnie wysokimi cenami.  Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje zwykle ponad 100 USD, a doba w szpitalu nawet kilka tysięcy USD. Jadąc do Stanów koniecznie wykup więc ubezpieczenie od ewentualnych kosztów leczenia i transportu medycznego. Jeżeli do USA wybierasz się Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu

 

* Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Wielu z nas marzy o tym, by przejść się Aleją Gwiazd czy doświad­czyć wschodu słońca nad Wiel­kim Kanio­nem. Nie­stety przed podróżą do Sta­nów Zjed­no­czo­nych hamują nas czę­sto zbyt wyso­kie, jak na pol­ską kie­szeń, koszta. Jak to jest z cenami w USA i ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż z Soli­stami?

 

Jadąc do Sta­nów Zjed­no­czo­nych musisz pamię­tać o tym, że nie ist­nieje tam takie poję­cie jak „śred­nie ceny”. Stany są bowiem czwar­tym co do wiel­ko­ści pań­stwem na świe­cie, a w każ­dym ich zakątku spo­dzie­wać się można innych cen– zarówno noc­le­gów, jak i jedze­nia czy też atrak­cji tury­stycz­nych. Naj­wyż­sze koszta ponie­siemy w dużych mia­stach (zwłasz­cza w Nowym Jorku, Los Ange­les i San Fran­ci­sco) oraz w naj­po­pu­lar­niej­szych miej­scach, takich jak Yel­low­stone, wybrzeże Kali­for­nii czy też oko­lice Wiel­kiego Kanionu. Nie należy się jednak zrażać – dzięki odrobinie kreatywności i rozsądnemu wydawaniu pieniędzy, możesz zjechać USA wzdłuż i wszerz, a wydać stosunkowo niedużo!

 

Waluta USA

Walutą USA jest dolar ame­ry­kań­ski (w skró­cie: USD, sym­bol: $), który dzieli się na 100 cen­tów. Jest on ofi­cjalną jed­nostką mone­tarną nie tylko Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale i jede­na­stu innych pań­stwach (np. Panamy, Ekwa­doru, Timoru Wschod­niego) oraz tery­to­riów zamor­skich róż­nych kra­jów (np. Por­to­ryko, Bona­ire, Saby). Jeden dolar to około 3,86 zło­tego pol­skiego (kurs z dnia 17.05.2019 roku). Dolary amerykańskie występują w monetach po 1 i 2 USD oraz 1, 5, 10, 25 i 50 centów oraz w banknotach w nominale 1,2,5,10, 20, 50 i 100 USD.  Bank­noty i monety zdo­bią wize­runki poszcze­gól­nych pre­zy­den­tów USA oraz ważne dla kraju miej­sca lub sym­bole (np. fasada Bia­łego Domu, Inde­pen­dence Hall czy Pie­częć Pre­zy­denta Sta­nów Zjed­no­czo­nych). 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż po USA?

Podró­żu­jąc po Sta­nach można wydać praw­dziwą for­tunę. Jed­nakże ogra­ni­cza­jąc się do tanich noc­le­gów (np. w zna­nych z fil­mów przy­droż­nych mote­lach), jedze­nia w nie­dro­gich knaj­pach i korzy­sta­nia jedy­nie z naj­waż­niej­szych atrak­cji tury­stycz­nych, można koszta te mocno zmi­ni­ma­li­zo­wać. Jeżeli wybie­rasz się do USA wraz z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” zabierz ze sobą około 500–600 USD (w przy­padku, gdy pla­nu­jesz wyda­wać je jedy­nie na jedze­nie) bądź też około 800–1000 USD (jeżeli w pla­nach masz zakup pamią­tek czy alko­holu oraz chcesz sko­rzy­stać z atrak­cji nie­za­war­tych w pla­nie wyprawy). Nie zapo­mnij też o 900 USD, które prze­ka­zu­jesz na tri­pie lide­rowi. 

Przy­kła­dowe ceny w USA

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 15–20 USD (ok. 57–77 PLN);

Piwo w barze – ok. 5 USD (ok. 19 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 4 USD (ok. 15,50 PLN); 

Bur­ger w przy­droż­nej restau­ra­cji – ok. 5 USD (ok. 19 PLN); 

Litr mleka – ok. 1 USD (ok. 3,80 PLN);

Tuzin jajek ok. 3 USD (ok. 11,5 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 3 USD (ok. 11,5 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 2 USD (ok. 7,70 PLN); 

Kilo­gram bana­nów – ok. 1,50 USD (ok. 5,50 PLN); 

Para Jeansów  – ok. 40 USD (ok. 154 PLN); 

T-shirt – ok. 20 USD (ok. 77 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 1,50 USD (ok. 5,50 PLN);

Wypo­ży­cze­nie roweru w Los Ange­les – ok. 20 USD (ok. 77 PLN);

Pamiąt­kowy kubek – ok. 5 USD (ok. 19 PLN);

Bilet na Cable Car w San Fran­ci­sco – 7 USD (ok. 27 PLN);

Bilet wstępu na Empire State Buil­ding – 36 USD (ok. 139 PLN);

Bilet wstępu do muzeum Madam Tus­sauds w Las Vegas – 20–30 USD (ok. 77–115 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY