NORWEGIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Za górami, za lasami i za morzem leży kra­ina w któ­rej wciąż sły­chać dźwięki walk Wikin­gów; zwą ją Nor­we­gia. Atrak­cje kraju nad fior­dami to przede wszyst­kim dzieła Matki Natura, która była dla tego rejonu świata wyjąt­kowo hojna. 

 

Nor­we­gia zachwyca – to wszystko co można o niej powie­dzieć. Żadne słowa nie opi­szą bowiem jej piękna i zaufaj nam – poje­dziesz tam raz, a Twoje serce zosta­nie tam na zawsze (nie, nie prze­sa­dzamy). Ciężko wybrać TOP 10 atrakcji Norwegii, ale my spróbowaliśmy i przedstawiamy je poniżej:

 

 1. Lofoty

 

Lofoty uzna­wane są za jedno z naj­pięk­niej­szym miejsc w Nor­we­gii i na świe­cie. Szpi­cza­ste góry nie­mal pio­nowo wpa­da­jące do mie­nią­cej się w tysią­cach kolo­rach wody i poroz­rzu­cane po nie­ziem­skim kra­jo­bra­zie małe czer­wone domki robią ogromne wra­że­nie. Na Lofo­tach znaj­dziesz dzi­kie szlaki trek­kin­gowe z wido­kiem wybrzeże, które kradną serca nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym podróż­ni­kom. 

 

 1. Geiran­ger­fjord

 

W Nor­we­gii znaj­duje się wiele wspa­nia­łych fior­dów i poło­żo­nych w nich miej­sco­wo­ści. Za jedne z naj­pięk­niej­szych uznaje się Geiran­ger­fjord i znaj­du­jące się w jego zakolu uro­cze mia­steczko Geiran­ger. Z jego gór­nej czę­ści roz­po­ściera się zaś nie­ziem­ski widok na długi jęzor fiordu i ota­cza­jące go wzgó­rza. 

 

 1. Trol­l­tunga

 

Trol­l­tunga, czyli „język trolla” to praw­do­po­dob­nie naj­słyn­niej­sza skała świata. Jej cha­rak­te­ry­styczny wygląd i poło­że­nie spra­wiły, że jest ona praw­do­po­dob­nie najczę­ściej foto­gra­fo­wa­nym miej­scem w całej Nor­we­gii. Spi­cza­sty i podłużny blok skalny zawisł bowiem 1100 m n.p.m tuż nad wijącą się kilo­me­trami wstęgą jeziora Rin­ge­dal­svat­net. 

 

 1. Pre­ike­sto­len

 

Inną słynną nor­we­ską skałą jest Pre­ike­sto­len. Z wyso­kiego na 600 metrów klifu o pła­skim, kwa­dra­to­wym szczy­cie roz­po­ściera się bowiem zapie­ra­jący dech w piersi widok na fjord Lyse­fjor­den. Pre­ike­sto­len jest jedną z najczę­ściej odwie­dza­nych atrak­cji Nor­we­gii. 

 

 1. Kje­rag­bol­ten

 

Mówiąc o słyn­nych nor­we­skich ska­łach nie można zapo­mnieć o Kje­rag­bol­ten – górze, na szczy­cie któ­rej zna­leźć można cha­rak­te­ry­styczny zakli­no­wany mię­dzy dwoma ska­łami wielki głaz. 

 

 1. Ale­sund 

 

Choć nor­we­ska natura ni­gdy się nie nudzi i ni­gdy nie prze­staje zachwy­cać, w Nor­we­gii zna­leźć można także warte odwie­dze­nia mia­sta. Jed­nym z nich jest poło­żone na zachod­nim wybrzeżu Ale­sund. Zach­wyca ono nie tylko archi­tek­turą, ale i poło­że­nie. Usy­tu­owane jest bowiem na pół­wy­spie, który z każ­dej strony oble­wają wody Morza Nor­we­skiego. 

 

 1. Tron­dheim

 

Innym mia­stem, które trzeba odwie­dzić pod­czas podróży po Nor­we­gii jest znaj­du­jące się w jej środ­ko­wej czę­ści Tron­dheim. Miej­sco­wość ta sta­nowi nie­zwy­kłe połą­cze­nie mię­dzy dwoma róż­nymi Nor­we­giami – tą tra­dy­cyjną, która pamięta jesz­cze swo­ich pierw­szych miesz­kań­ców, a tą nowo­cze­sną, dyk­tu­jacą świa­towe trendy w archi­tek­tu­rze miast. 

 

 1. Zorze na pół­nocy

 

Nie­wąt­pli­wie atrak­cją Nor­we­gii są także wystę­pu­jące w tam­tym rejo­nie zorze polarne. Mie­niące się na roz­gwież­dżo­nym nie­bie róż­no­barwne wstęgi to prze­ży­cie nie do opi­sa­nia. Zorze wystę­pują jed­nak jedy­nie w okre­sie od paździer­nika do marca i głów­nie na pół­nocy kraju. 

 

 1. Park Naro­dowy Jotun­he­imen 

 

Nor­we­gia pełna jest nie­zwy­kle malow­ni­czych miejsc, czę­sto tak pięk­nych, że aż trudno uwie­rzyć w ich ist­nie­nie. Praw­dzi­wym sku­pi­skiem takich pere­łek jest wyrzeź­biony przez lodowce Jotun­he­imen Park. Kryje on w sobie m.in. dłu­gie, polo­dow­cowe jeziora, wyso­kie na kilka tysięcy gór­skie szczyty czy prze­ci­na­jące je maje­sta­tyczne kaskady. 

 

 1. Nor­dKapp

 

Nor­dKapp, czyli Przy­lą­dek Pół­nocny to miej­sce przede wszyst­kim sym­bo­liczne. Uznaje się go za naj­bar­dziej wysu­nięty na pół­noc punkt Europy, choć są to już błędne i prze­sta­rzałe pomiary. Jesz­cze bar­dziej wysu­nięty na pół­noc zaką­tek znaj­duje się zale­d­wie 4 kilo­me­try dalej, ale wciąż to wła­śnie Nor­dKapp przy­ciąga podróż­nych z całego świata, chcą­cych poczuć na twa­rzy wiatr wie­jący znad Ark­tyki. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Nor­we­gia to bar­dzo bez­pieczny kraj, praw­do­po­dob­nie jeden z naj­bez­piecz­niej­szych na świe­cie. Prze­stęp­czość jest tam bar­dzo niska, a ilość wypad­ków samo­cho­do­wych sto­sun­kowo bar­dzo mała. 

 

Nor­we­gia sły­nie ze swo­jego bez­pie­czeń­stwa oraz bar­dzo małego odsetku prze­stęp­czo­ści pospo­li­tej Dobrym przy­kła­dem na brak kra­dzieży są cho­ciażby roz­sta­wiane przy dro­dze sto­iska z mle­kiem, owo­cami i prze­two­rami. Stra­ga­nów nikt nie pil­nuje, a na nich stoi jedy­nie puszka z ceną za dany pro­dukt. Nikt nic nie krad­nie – ani prze­two­rów, ani pie­nię­dzy. Wyobra­ża­cie sobie taką sytu­ację w Pol­sce? 

 

Ataki terrorystyczne w Norwegii

Po ataku terrorystycznym Andersa Breivika, który miał miejsce w lipcu 2011, Norwegowie są bardzo wyczuleni na kolejne ataki.  Miejscowe Służby Bezpieczeństwa Policji, określają stopień zagrożenia terrorystycznego jako „możliwy”. Z tego powodu na granicy norweskiej można spodziewać się wzmożonej kontroli, a także większej ilości policji i wojska na ulicach dużych miast.

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Nor­we­gii

Ogólne bez­pie­czeń­stwo w kraju nie ozna­cza jed­nak, że na podróż do Nor­we­gii nie potrze­bu­jesz ubez­pie­cze­nia. Wręcz prze­ciw­nie. Koszty lecze­nia oraz opieka i trans­port medyczny są w Nor­we­gii nie­wy­obra­żal­nie dro­gie, czę­sto dla Pola­ków nie­moż­liwe do pokry­cia. Wła­śnie dla­tego na wyprawę warto wyku­pić dobre ubez­pie­cze­nie, choć nie jest ono obo­wiąz­kowe przy wje­ździe. Jeżeli wybie­rasz się do Nor­we­gii z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz w cenie wyjazdu. Pokrywa ono m.in. ewen­tu­alne koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. 

 

Amba­sada Pol­ski w Nor­we­gii

Amba­sada Rzeczypospo­li­tej Pol­skiej w Kró­le­stwie Nor­we­gii znaj­duje się w Oslo. Jej adres to: 

Amba­sada RP w Nor­we­gii
Nor­we­gia, Oslo, Olav Kyr­res plass 1, 0244

Numery tele­fo­nów: +47 913 377 57, +47 24 110 850
Adres e-mail: oslo. info­@msz. gov. pl

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Ciekawostki o Norwegii

 

Norwegia zachwyca wieloma rzeczami. Oto, naszym zdaniem, najciekawsze fakty na jej temat, które pomogą Wam w nieco lepszym jej poznaniu:

 

Nazwa „Nor­we­gia: pocho­dzi od sta­ro­nor­dyc­kich słów: „nord vegen”, które ozna­czały „droga na pół­noc”. 

 

Gęstość zalud­nie­nia w Nor­we­gii wynosi zale­d­wie 13 osób na kilo­metr kwa­dra­towy. Dla porów­na­nia: w Pol­sce jest to 123 osoby na kilo­metr kwa­dra­towy. 

 

 Główną reli­gią jest tam Lute­ra­nizm, które wyznaje tam aż 83% miesz­kań­ców. 

 

Nor­we­gia jest jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie eks­por­te­rów ropy naf­to­wej i natu­ral­nego gazu na świe­cie. 

 

Man­daty są tam czę­sto nawet 10-krot­nie wyż­sze niż w Pol­sce. Przy­kła­dowo za prze­je­cha­nie na czer­wo­nym świe­tle grozi aż 14 000 koron, czyli około 6000 zło­tych. 

 

Nig­dzie na świe­cie nie sprze­daje się tyle mro­żo­nej pizzy co wła­śnie w Nor­we­gii. Nor­we­go­wie żar­tują nawet, że ich tra­dy­cyj­nym naro­do­wym posił­kiem jest Pizza Gran­diosa. 

 

Cały świat uważa, że Ame­rykę odkrył Krzysz­tof Kolumb. Nor­we­go­wie nato­miast, że nor­we­ski wiking Leif Erik­son. Co cie­kawe: Island­czycy twier­dzą, że pocho­dził on z Islan­dii. 

 

Jed­nym z naj­więk­szych nor­we­skich przy­sma­ków jest brą­zowy ser Bru­nost. Ma on słod­kawy, wręcz kar­me­lowy smak. 

 

Po zama­chu ter­ro­ry­stycz­nym prze­pro­wa­dzo­nym przez Nor­wega Andersa Bre­ivika w 2011 roku w Oslo, nor­we­skie sklepy zmniej­szyły, a cza­sem nawet cał­ko­wi­cie wyco­fały sprze­daż gier i zaba­wek zwią­za­nych z wojną (tj. np. pla­sti­kowe kara­biny). 

 

Bli­sko 95 % ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza­nej w Nor­we­gii pocho­dzi z eko­lo­gicz­nych źró­deł. 

 

Nor­we­gia uwa­żana jest za kraj, gdzie miesz­kań­com zapew­nia się naj­wyż­szy poziom życia na świe­cie. 

 

Znaj­du­jący się w Nor­we­gii klif Hor­ne­len jest naj­wyż­szym kli­fem w Euro­pie. Mie­rzy on 860 metrów n.p.m..

 

Nor­we­ski Sogne­fjor­den jest naj­więk­szym fior­dem w Euro­pie i dru­gim naj­więk­szym na świe­cie. Jego dłu­gość wynosi 203 kilo­metry, a głę­bo­kość mak­sy­malna to 1308 metrów. 

 

Naj­wy­żej poło­żo­nym mia­stem w kraju jest Finse. 

Od 2008 roku w Nor­we­gii mał­żeń­stwa homo­sek­su­alne są moż­liwe i legalne. Był to jeden z pierw­szych kra­jów wpro­wa­dza­ją­cych takie prawo. 

 

Naj­niż­sza tem­pe­ra­tura, jaką odno­to­wano w Nor­we­gii było -51,4 °C w miej­sco­wo­ści Kara­sjok. Naj­wyż­szą zaś 35,6 °C w Buske­rud. 

 

W okre­sie zimo­wym na pół­nocy Nor­we­gii panuje noc polarna, a w lecie dzień polarny. 

 

Przez brak słońca Nor­we­go­wie bar­dzo czę­sto cier­pią na depre­sję i róż­no­rodne cho­roby zwią­zane np. z nie­do­bo­rem wita­miny D. Z tego powodu w nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach na pół­nocy kraju mon­to­wane są spe­cjalne lampy „doświe­tla­jące” 

 

Nor­we­go­wie zaj­mują wyso­kie miej­sce na liście naj­bar­dziej oczy­ta­nych spo­łe­czeństw na świe­cie. 

 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

”Nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubra­nia” – to popu­larne porze­ka­dło Nor­we­gów mówi wiele o kli­ma­cie ich kraju. Jakiej pogody spo­dzie­wać się pod­czas wyprawy do Nor­we­gii i kiedy naj­le­piej tam poje­chać?

 

Ubrany w weł­niany swe­ter, przy­po­mi­na­jący Wikinga męż­czy­zna odgar­nia śnieg sprzed swo­jej zaśnie­żo­nej drew­nia­nej chaty, kiedy to za jego ple­cami prze­biega stado reni­fe­rów gonio­nych przez niedź­wie­dzia polar­ne­go… – taki mniej wię­cej obraz staje Ci przed oczami, gdy myślisz o Nor­we­gii, prawda? A co jeśli powiemy Ci, że zda­rzają się tam bar­dzo wyso­kie tem­pe­ra­tury, a zwie­dza­nie kraju wikin­gów moż­liwe jest w krót­kim rękawku? 

Nor­we­gia – kli­mat 

Nor­we­gia leży na tej samej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej co mroźna Ala­ska czy śnieżna Sybe­ria, dla­tego czę­sto spo­dzie­wamy się w niej naprawdę niskich tem­pe­ra­tur. Tym­cza­sem jej kli­mat jest dużo bar­dziej umiar­ko­wany niż w innych miej­scach na tych samych rów­no­leż­ni­kach. Nor­we­gia jest jed­nak sto­sun­kowo dużym, a na pewno „dłu­gim” kra­jem. Jej kli­mat jest więc różny w róż­nych czę­ściach kraju, a pomię­dzy poszcze­gól­nymi rejo­nami mogą wystą­pić spore waha­nia pogody. Jedno jest jed­nak pewne: na nizi­nach śnieg pada tam tylko w zimie, a nie – jak wiele osób myl­nie myśli – przez cały rok. 

Nor­we­gia – pogoda 

Zazwy­czaj im dalej na pół­noc Nor­we­gii, tym zim­niej – zarówno w lecie, jak i w zimie. Nie ozna­cza to jed­nak, że latem na pół­nocy nie można napo­tkać tak wyso­kich tem­pe­ra­tur, że moż­liwa jest kąpiel w tam­tej­szych fior­dach. Latem prze­ciętna tem­pe­ra­tura w Nor­we­gii to 15°C w oko­li­cach Oslo (czyli nie­wiele mniej niż np. w War­sza­wie) i 10 °C na pół­nocy kraju. Zimą nato­miast na połu­dniu tem­pe­ra­tura waha się mię­dzy 0°C, a 10 °C. Pod­czas gdy na pół­nocy słupki rtęci spa­dają dużo poni­żej zera (przy czym w głębi lądu jest zim­niej niż na wybrzeżu). Jeżeli cho­dzi o opady to są one w Nor­we­gii dosyć czę­ste i inten­sywne. W oko­li­cach Ber­gen (połu­dniowa Nor­we­gia) spada tam nawet do 2250 mm desz­czu (dla porów­na­nia: w War­sza­wie zale­d­wie 500 mm). Jeżeli wybie­rasz się nad fiordy lub na Lofoty, pamię­taj, że takie ukształ­to­wa­nie terenu (tj. góry tuż nad morzem) sprzy­jają czę­stym desz­czom i mgle. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Nor­we­gii?

Jadąc do Nor­we­gii, pamię­taj, że w jej pół­nocnej czę­ści latem trwa dzień polarny, a zimą noc polarna. W oko­li­cach Oslo let­nie dni rów­nież są dłu­gie, a słońce zacho­dzi jedy­nie na kilka godzin. Zimą zaś jasno jest tylko przez pół dnia. Jeśli więc wybie­rasz się do Nor­we­gii na trek­king i zwie­dza­nie kli­matycznych nor­we­skich miast, naj­lep­szą porą w ciągu roku będzie okres mię­dzy czerw­cem, a wrze­śniem. Dni są wów­czas dłu­gie, a tem­pe­ra­tury sto­sun­kowo wyso­kie. Jeżeli zależy Ci jed­nak na zoba­cze­niu zorzy polar­nej i zaśnie­żo­nych rybac­kich osad, postaw na mie­siące zimowe. Pamię­taj jed­nak, że w stycz­niu i w lutym na pół­nocy Nor­we­gii potrafi być naprr­rawdę lodo­wato!

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kraj Wikin­gów nie koja­rzy się raczej z żadną kon­kretną kuch­nią. Tym­cza­sem naro­dowe potrawy nor­we­skie potra­fią naprawdę zasko­czyć… Naj­le­piej zaś sma­kują w oto­cze­niu dzie­wi­czych lasów, malow­ni­czych fior­dów i zim­nych, piasz­czy­stych plaż. 

 

Jedyne w swoim rodzaju pro­dukty i wpływ wie­lo­let­nich tra­dy­cji spra­wiły, że naro­dowe potrawy nor­we­skie są połą­cze­niem wspa­nia­łych sma­ków. „Pierw­sze skrzypce” grają tam oczy­wi­ście ryby (zwłasz­cza dorsz i łosoś), któ­rymi zaja­dają się sma­ko­sze z całego świata. Dla prze­cięt­nego podróż­nika z Pol­ski prze­szkodą w spró­bo­wa­niu tra­dy­cyj­nych potraw Nor­we­gów mogą być bar­dzo wyso­kie ceny w restau­ra­cjach. Wów­czas warto poszu­kać tań­szych opcji lub tzw. „happy hours”. 

Smaki Nor­we­gii

Nor­we­gia, a zwłasz­cza jej pół­nocna część, cha­rak­te­ry­zuje się cięż­kim do uprawy roli kli­ma­tem i poło­że­niem. Co wię­cej jej sro­gie i dłu­gie zimy unie­moż­li­wiały trans­port pro­duk­tów z innych czę­ści świata. Tra­dy­cyjna kuch­nia nor­we­ska bazuje więc na natu­ral­nie dostęp­nych tam pro­duk­tach, takich jak: ziem­niaki, owoce leśne czy mięso. Dużą rolę odgrywa też dobrze roz­wi­nięte rybo­łów­stwo, które od wie­ków „wyży­wia” nor­we­ską lud­ność. Dodat­kowo mroźne zimy zmu­siły Nor­we­gów do wyspe­cja­li­zo­wa­nia się w kon­ser­wa­cji żyw­no­ści, co pozwa­lało na zro­bie­nie zapa­sów na zimowe mie­siące. Z tego powodu w kuchni Nor­wega bar­dzo czę­sto spo­tkamy suszone owoce i wędzone ryby oraz całą masę róż­no­rod­nych kon­fi­tur. 

 

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nor­we­gii?

Tra­dy­cyjne dania nor­we­skie są pro­ste w przy­go­to­wa­niu, ale pożywne i bogate w białko (co oczy­wi­ście poma­gało w prze­trwa­niu sro­giej zimy). Pod­czas wyprawy do Nor­we­gii pole­camy spró­bo­wać wszel­kich rodza­jów ryb. Są one łowione w wodach oble­wa­ją­cych Nor­we­gię i hodo­wane w tam­tej­szych fior­dach, a przez to świeże i bar­dzo smaczne. Nie­wąt­pli­wie war­tym uwagi daniem jest rów­nież Fiske­suppe, czyli zupa rybna po nor­we­sku. Gotuje się ją z dor­sza lub innej bia­łej ryby i zabiela śmie­taną oraz bia­łym winem. Przy­sma­kiem, który nas zasko­czył pod­czas podróży na Lofoty był Bru­nost – brą­zowy ser kar­me­lowy. Jest on słodko-słony, a Nor­we­dzy czę­sto jedzą go na chle­bie w połą­cze­niu ze słodką kon­fi­turą. Na deser pro­po­nu­jemy Kvæfjord­kake – tra­dy­cyjne nor­we­skie cia­sto. Składa się ono z trzech warstw: kru­chego cia­sta, masy budy­nio­wej i bezy z mig­da­łami. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Na pozór kul­tura Nor­we­gii nie­wiele różni się od kul­tur innych euro­pej­skich państw. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak Nor­we­gów cha­rak­te­ry­zuje bar­dzo oso­bliwe podej­ście do ota­cza­ją­cego świata i przez lata kul­ty­wo­wane nor­we­skie tra­dy­cje. 

Podział Nor­we­gii

Żar­to­bli­wie można stwier­dzić, że Nor­we­gia dzieli się na dwa skraj­nie różne rejony: Oslo i oko­lice oraz resztę kraju. Życie w sku­pi­sku więk­szych miast na połu­dniu znacz­nie różni się bowiem od życia na pół­noc­nym pust­ko­wiu. To pierw­sze nie różni się niczym od życia w każ­dej innej euro­pej­skiej aglo­me­ra­cji. Pod­czas podróży przez Nor­we­gię nie­trudno jed­nak zauwa­żyć, że z każ­dym kolej­nym kilo­me­trem na pół­noc, znaj­du­jemy się na coraz to więk­szym odlu­dziu. Tam życie toczy się w ciszy, spo­koju i w zgo­dzie z naturą. 

Ludzie w Nor­we­gii 

Nor­we­gia jest dru­gim (po Islan­dii) naj­sła­biej zalud­nio­nym kra­jem w Euro­pie. Mieszka tam zale­d­wie 14 osób na 1 km², a śred­nią tę zde­cy­do­wa­nie zawyża Oslo i jego oko­lice. Surowy kli­matu, noc polarna i wła­śnie fakt czę­stego życia na odlu­dziu, miały wpływ na kształ­to­wa­nie oso­bo­wo­ści Nor­we­gów. Mamy tu zazwy­czaj dwa skraj­nie różne sce­na­riu­sze: część miesz­kań­ców Nor­we­gii, stę­sk­niona za kon­tak­tami mię­dzy­ludz­kimi, jest nie­zwy­kle otwarta i cie­pło nasta­wiona do podróż­nych, a część nie ukrywa swo­jej nie­chęci do obco­kra­jow­ców zabu­rza­ją­cych ich spo­kój. Pod­czas podróży przez Nor­we­gię nie­trudno to zauwa­żyć. Jed­no­cze­śnie Nor­we­gów można podzi­wiać za ich dużą odpo­wie­dzial­ność spo­łeczną, wza­jemne wspie­ra­nie się oraz nie­sa­mo­witą współ­pracę – zarówno lokal­nie, jak i jako cały naród. 

Nor­we­skie podej­ście do natury 

Już w cza­sach Wikin­gów natura odgry­wała ogromną rolę w życiu Nor­we­gów. Nie zmie­niło się to także współ­cze­śnie. Miesz­kańcy Nor­we­gii uwa­żają, że znaj­du­jące się w ich kraju lasy, fiordy, góry, rzeki i jeziorą są czę­ścią wspólną, czymś co należy do każ­dego czło­wieka z osobna. Takie prze­świad­cze­nie skut­kuje ogrom­nym sza­cun­kiem do natury oraz bar­dziej przy­ziem­nymi spra­wami, takimi jak legalna moż­li­wość spa­nia „na dziko” (co w więk­szo­ści kra­jów na świe­cie jest praw­nie zaka­zane). Bez pro­ble­mów możesz więc roz­bić namiot np. w środku lasu pań­stwo­wego, jako że należy on do Cie­bie tak samo jak do rządu. 

Festi­wale nad fiordem 

Noc i dzień polarne spra­wiają, że Nor­we­go­wie zmu­szeni są do wynaj­do­wa­nia roz­ry­wek, które w zimie pozwa­lają na wspólne spę­dze­nie czasu „pod dachem”, a w lecie są pro­wo­dy­rem cało­noc­nych sza­leństw „pod chmurką”. Praw­do­po­dob­nie stąd wzięła się u Nor­we­gów miłość do festi­wali muzycz­nych i fil­mo­wych. W ciągu roku odbywa się ich w Nor­we­gii kil­ka­dzie­siąt, jak nie kil­ka­set! Są to m.in. naj­star­szy w Euro­pie festi­wal jaz­zowy Molde Jazz Festi­val, festi­wal blu­esowy Notod­den Blues Festi­val, Inter­na­tio­nal Film Festi­val w Tromso czy jeden z najwięk­szych w kraju Festi­wal Øya w Oslo. 

 

 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Pod wzglę­dem zdro­wot­nym Nor­we­gia jest kra­jem bez­piecz­nym. Opieka medyczna, choć bar­dzo droga, jest tam na wyjąt­kowo wyso­kim pozio­mie. Co warto jed­nak wie­dzieć przed wyjaz­dem?

 

Flora bak­te­ryjna i kli­mat Nor­we­gii są bar­dzo zbli­żone do tych, które mamy w Pol­sce. Dzięki temu w kraju naj­pięk­niej­szych fior­dów świata nie czy­hają na nas żadne cho­roby, któ­rych nie mamy w naszym kraju. Jadąc do Nor­we­gii nie musimy mar­twić się żad­nymi bada­niami, szcze­pie­niami czy dro­gimi lekami. Pamię­taj jed­nak, że jak więk­szość rze­czy w Skan­dy­na­wii – wizyty u leka­rzy, pobyt w szpi­talu czy nawet naj­bar­dziej pod­sta­wowe leki mogą być w Nor­we­gii nie­bo­tycz­nie dro­gie. Podró­żu­jąc na pół­noc weź więc ze sobą dobrze wypo­sa­żoną apteczkę i zapas leków. 

Co spa­ko­wać do podróż­nej apteczki?

Dobrze wypo­sa­żoną apteczkę powi­nie­neś wziąć ze sobą zwłasz­cza, gdy chcesz odkry­wać to co w Nor­we­gii naj­cen­niej­sze, czyli naturę. Opieka medyczna oraz apteki dostępne są tylko w więk­szych miej­sco­wo­ściach. Cza­sem ciężko do nich dotrzeć np. wtedy gdy zdo­bywa się nor­we­skie gór­skie szczyty czy prze­mie­rza bez­kre­sne lasy. 

 

Do podróż­nej apteczki zapa­kuj przede wszyst­kim: 

 • leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie;
 • środki prze­ciw­bó­lowe;
 • węgiel lecz­ni­czy; 
 • pla­stry zwy­kłe i te na odci­ski;
 • śro­dek dezyn­fe­ku­jący;
 • opa­trunki i ban­daże;
 • dobry śro­dek na komary i klesz­cze;
 • krem prze­ciw­sło­neczny. 

 

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Nor­we­gii

Oby­wa­tele pol­scy objęci sys­te­mem ubez­pie­cze­nia NFZ mają w Nor­we­gii zagwa­ran­to­wany dostęp do pomocy medycz­nej (np. w przy­padku nagłej cho­roby czy wypadku). Podró­żu­jąc do Nor­we­gii warto więc posia­dać Euro­pej­ską Kartę Ubez­pie­czeń Zdro­wot­nych EKUZ, która jest potwier­dze­niem posia­da­nia ubez­pie­cze­nia. Przed wyjaz­dem wykup jed­nak dobrą polisę ubez­pie­cze­niową obej­mu­jącą zarówno koszty lecze­nia, jak i ochronę w przy­padku następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków i koszty trans­portu medycz­nego. Pamię­taj, że jeżeli podró­żu­jesz do Nor­we­gii w ramach jed­nego ze skan­dy­naw­skich tri­pów z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz zapew­nione już w cenie wyjazdu. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Ze względu na swój dziki, surowy cha­rak­ter oraz jedyne w swoim rodzaju kra­jo­brazy, Nor­we­gia uwa­żana jest za jeden z naj­pięk­niej­szych kra­jów świata. Nie­stety przez panu­jące w niej eks­tre­mal­nie wyso­kie ceny, czę­sto bywa nie­osią­galna dla podróż­ni­ków z Pol­ski. Co jest walutą Nor­we­gii oraz ile gotówki zabrać ze sobą w podróż po kraju Wikingów?

 

Maje­sta­tyczne fiordy, piękne góry i kilo­me­try nie­tknię­tych ludzką ręką prze­strzeni, a wszystko to przeplatane ory­gi­nalną archi­tek­turą i waż­nymi histo­rycz­nie miej­scami – tym wła­śnie zachwyca Nor­we­gia. Ceny jedze­nia, noc­le­gów i trans­portu w niej panu­jące nie są już nie­stety tak atrak­cyjne. Nor­we­gia uwa­żana jest bowiem za naj­droż­szy kraj świata. Przed wyjaz­dem warto więc poznać kilka „sztu­czek”, które pozwolą nam na zmniej­sze­nie kosz­tów całej wyprawy. Nor­we­gia jest bowiem warta każ­dej zło­tówki!

Co jest walutą Nor­we­gii?

Walutą w Nor­we­gii jest korona nor­we­ska (w skró­cie NOK), w języku nor­we­skim nazy­wana krone. Jesz­cze do 2012 roku jedna korona dzie­liła się na 100 øre. Nomi­nał ten uznano jed­nak za bez­u­ży­teczny i wyco­fano go z użytku. Korony Nor­we­skie wystę­pują w mone­tach o war­to­ści 1, 5, 10 i 20 NOK oraz w bank­no­tach o war­to­ści 50, 100, 200, 500 i 1000 NOK. 10 koron norweskich to około 4,44 złotych polskich (kurs z  08.04.2019 roku). Nor­we­gia jest jed­nak pierw­szym kra­jem, który posta­no­wił zre­zy­gno­wać z płat­no­ści gotówką. W przy­szło­ści ma tam być moż­liwe jedy­nie pła­ce­nie kartą płat­ni­czą. 

Co zro­bić aby wyprawa do Nor­we­gii była tań­sza?

Ceny lotów do Nor­we­gii zazwy­czaj nie są wyso­kie. Bar­dzo drogi jest nato­miast już sam pobyt na miej­scu. Można zasto­so­wać jed­nak kilka tri­ków, które zmniej­szą koszty całej wyprawy. Po pierw­sze: w miarę moż­li­wo­ści zre­zy­gno­wać z noc­le­gów w hote­lach. Dużą tań­szą opcją będzie spę­dze­nie nocy pod namio­tami. W tym celu sko­rzy­stać można  z cam­pin­gów lub spać „na dziko”, co w Nor­we­gii jest cał­ko­wi­cie legal­nie. Kolejną rze­czą, na któ­rej można nieco zaosz­czę­dzić jest jedze­nie. Jego ceny w Nor­we­gii są wręcz nie­re­al­nie wyso­kie. Zakupy naj­le­piej robić w super­mar­ke­tach Kiwi i Rema 1000, w któ­rych zna­leźć można linie tań­szych pro­duk­tów. Jeżeli zaś wybie­ramy się w podróż po Nor­we­gii samo­cho­dem, warto pamię­tać, że tan­ko­wa­nie opłaca się naj­bar­dziej w środku tygo­dnia (wto­rek, środa, czwar­tek). Wówczas paliwo jest nieco tań­sze niż w inne dni tygo­dnia. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż po Lofo­tach?

To ile pie­nię­dzy weź­miesz ze sobą zależy od Two­jego spo­sobu podró­żo­wa­nia. Przy wyje­ździe back­pac­ker­skim i nisko­bu­dże­to­wym warto zało­żyć, że dzien­nie na wypra­wie wyda się około 100-150 NOK. Aby zmniej­szyć koszty wyjazdu warto oprócz pie­nię­dzy, z Pol­ski warto wziąć rów­nież zapasy jedze­nia. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Nor­we­gii

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 200 NOK (ok. 89,30 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 45 NOK (ok. 20 PLN);

Piwo lane w barze – ok. 90 NOK (ok. 40,19 PLN);

1,5 litrowa butelka wody mine­ral­nej – ok. 25 NOK (ok. 11,16 PLN);

1 litr mleka – ok. 18 NOK (ok. 8 PLN);

1 kilo­gram jabłek – ok. 30 NOK (ok. 13,40 PLN);

Tuzin jajek – ok. 40 NOK (ok. 17,36 PLN);

1 kilo­gram piersi z kur­czaka – ok. 130 NOK (ok. 58 PLN);

Para jean­sów – ok. 900 NOK (ok. 401,85 PLN);

Pamiąt­kowy magnes na lodówkę – ok. 50 NOK (ok. 22,33 PLN);

1 litr ben­zyny – ok. 17 NOK (ok. 7,59 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 40 NOK (ok. 17,36 PLN);

Bilet wstępu do Muzeum Łodzi Wikin­gów w Oslo – 100 NOK (ok. ex 44,65 PLN);

Wypo­ży­cze­nie kajaku na Lofo­tach – ok. 900 NOK (ok. 401,85 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Wjeż­dża­jąc do Nor­we­gii, oby­wa­tele pol­scy nie mają obo­wiązku wyra­bia­nia wizy. Jakie doku­menty są jed­nak potrzebne i co warto wie­dzieć przed wyjaz­dem? 

Nor­we­gia – doku­menty, jakie potrze­bu­jesz

 

Jako polacy, wjeż­dża­jąc do Nor­we­gii, korzy­stamy z prawa do swo­bod­nych prze­jaz­dów na tere­nie Unii Euro­pej­skiej i strefy Schen­gen. Do wjazdu jest nam potrzebny jedy­nie dowód oso­bi­sty lub pasz­port. Przed wyjaz­dem upew­nij się czy doku­ment jest w wystar­cza­jąco dobrym sta­nie tech­nicz­nym i czy zdję­cie w nim jest aktu­alne. Jeżeli wybie­rasz się do Nor­we­gii na dłu­żej niż 3 mie­siące w celach tury­stycz­nych bądź 6 mie­sięcy w celach zawo­do­wych lub nauko­wych, nie­zbędne Ci będzie ofi­cjalne pozwo­le­nie na pobyt. 

Amba­sada Nor­we­gii w Pol­sce 

 

Amba­sada Nor­we­gii znaj­duje się w Pol­sce w War­sza­wie. 

 

Adres pla­cówki: 

 

Amba­sada Nor­we­gii w War­sza­wie
ul. Cho­pina 2 A, 00-559 War­szawa, Poland
Tel: +48 22 696 40 30
e-mail: emb. war­sa­w@mfa. no

 

Amba­sada Pol­ski w Nor­we­gii 

 

Amba­sada Pol­ski znaj­duje się w Nor­we­gii w Oslo 

 

Adres pla­cówki: 

 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Oslo

Olav Kyr­res plass 1, 0244 Oslo
Po Box 40 30 AMB
Nor­way
Tel: +47 24110850

 

 

 *Tekst został napisany 27.02.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Norwegii  mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY