NAMIBIA

bottom bottom

Dostępne oferty

PODCAST POZA UTARTYM SZLAKIEM - NAMIBIA

NAMIBIA

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Naj­więk­szą atrak­cją Nami­bii jest jej wspa­niała, dzika natura oraz kra­jo­brazy, któ­rych nie zoba­czy się ni­gdzie indziej na świe­cie. Nas zachwyca tam dosłow­nie WSZYSTKO i wybór TOP 10 Nami­bii zde­cy­do­wa­nie nie był pro­sty…

 

PARK NARODOWY ETOSHA

 

Eto­sha to nie­wąt­pli­wie naj­cen­niej­szy skarb całej Nami­bii. Naj­więk­szy park naro­dowy w kraju i jeden z naj­więk­szych na świe­cie to sku­pi­sko aż 144 gatun­ków ssa­ków. Pod­czas podróży przez jego dzi­kie kra­jo­brazy zoba­czyć można m.in. stada słoni, żyrafy, noso­rożce, anty­lopy oraz gepardy. 

 

SPITZKOPPE

Praw­dzi­wym dia­men­tem Nami­bii jest Spitz­koppe nazy­wane tam­tej­szym Mat­ter­hor­nem. Jest to grupa gra­ni­to­wych gór wyra­sta­ją­cych pra­wie, że pio­nowo z cią­gną­cych się w nie­skoń­czo­ność połaci sawanny. Naj­pięk­niej pre­zen­tują się pod­czas wscho­dów i zacho­dów słońca…

 

DEADVLEIDeadvlei to jedno z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc w całej Nami­bii. Pokaź­nych roz­mia­rów wyschnięte jezioro leży wśród naj­wyż­szych wydm świata, a jego nieckę pora­stają 800-let­nie suche aka­cje. Kra­jo­braz, który można tam podzi­wiać wygląda niczym z innej pla­nety! 

SOSSUSVLEI

 

Innym war­tym zoba­cze­nia wyschnię­tym jezio­rem w Nami­bii jest Sos­su­svlei poło­żone w połu­dnio­wej czę­ści pustyni Namib. Uzna­wane jest ono za naj­such­sze miej­sce świata, jako że opady zda­rzają się tam zale­d­wie raz na kilka lat. 

 

WODOSPADY EPUPA

 

Prze­ci­wień­stwem do wyschnię­tych jezior są wspa­niałe wodo­spady Epupa poło­żone na rzece Kunene pły­ną­cej wzdłuż gra­nicy Nami­bii z Angolą. Cią­gnące się przez ponad kilo­metr kaskady spa­da­jące z kil­ku­dzie­się­ciu metrów robią naprawdę ogromne wra­że­nie. 

 

WIOSKA PLEMIENIA HIMBA

 

Nig­dzie nie poznasz kul­tury Nami­bii tak dobrze jak w auten­tycz­nej wio­sce ple­mie­nia Himba – grupy etnicz­nej zamiesz­ku­ją­cej pół­nocno-zachod­nią część kraju. Przed­sta­wi­ciele ple­mie­nia Himba słyną przede wszyst­kim z cha­rak­te­ry­stycz­nego wyglądu. Swoje ciało malują bowiem czer­woną ochrą, a włosy for­mują w pokryte gliną dredy. 

 

WATERBERG PLATEAU 

 

Zie­loną oazą Nami­bii jest Park Naro­dowy Water­berg, który znacz­nie kon­tra­stuje z ota­cza­ją­cymi ją sawan­nami i pusty­niami. Pła­sko­wyż, na któ­rym park się znaj­duje, jest trudno dostępny. Z tego powodu orga­ni­za­cje zaj­mu­jące się ochroną zwie­rząt stwo­rzyły tam „kry­jówkę” dla zagro­żo­nych gatun­ków. Do dziś zoba­czyć tam można stada noso­roż­ców, kara­kale czy elandy. 

 

WALVIS BAY

 

W Nami­bii nie znaj­dziemy raczej miast o zachwy­ca­ją­cej archi­tek­tu­rze. Walvis Bay, miej­sco­wość por­tową w zachod­niej czę­ści kraju, warto jed­nak odwie­dzić ze względu na jej cie­kawą histo­rię i główną atrak­cję, jaką jest oglą­da­nie wie­lo­ry­bów. 

 

CAPE CROSS 

 

Uni­ka­to­wym w skali świa­to­wej miej­scem jest Cape Cross – nie­wielki cype­lek w zachod­niej Nami­bii, który zasły­nął przede wszyst­kim jako dom tysięcy fok. Tam­tej­sze wybrzeże jest wręcz usiane sta­dami fok, które chęt­nie wyle­gują się leni­wie na plaży. Jest ich tam tak dużo, że wydają się aż nie­praw­dziwe bądź wkle­jone metodą „kopiuj-wklej”. 

 

TWYFELFONTEIN

 

Pod­czas wyprawy do Nami­bii warto odwie­dzić rów­nież Twy­fel­fon­tein – sta­no­wi­sko arche­olo­giczne, w któ­rym podzi­wiać można ok. 2 tysiące petro­gli­fów, pocho­dzą­cych z pierw­szego tysiąc­le­cia przed i pierw­szego tysiąc­le­cia naszej ery. Są to przede wszyst­kim rysunki przed­sta­wia­jące dzi­kie zwie­rzęta i ludzi. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

 

Nami­bia to jeden z pięk­niej­szych kra­jów afry­kań­skich, który sły­nie ze swo­jego przy­ja­znego nasta­wie­nia do tury­stów. Czy jest w nim bez­piecz­nie i o czym warto wie­dzieć przed wyprawą?

Nami­bia – bez­piecz­nie czy nie? 

Nami­bia uzna­wana jest za sto­sun­kowo bez­pieczny kraj. Jed­nakże tury­ści z Ame­ryki czy Europy zwra­cają tam na sie­bie uwagę, a przez to czę­sto padają „ofia­rami” kra­dzieży – zarówno tej kie­szon­ko­wej, jak w mniej­szej mie­rze – napa­do­wej. Ale spo­koj­nie! Wystar­czy trzy­mać naj­cen­niej­sze rze­czy bli­sko sie­bie, ni­gdy nie zosta­wiać bagażu bez opieki i uni­kać podej­rza­nych miejsc. W mia­stach, zwłasz­cza w zatło­czo­nych miej­scach, należy też ze wzmo­żoną ostroż­no­ścią uwa­żać na kie­szon­kow­ców. Pod­czas soli­sto­wej wyprawy dużo się prze­miesz­czamy i odwie­dzamy tylko spraw­dzone miej­sca, w któ­rych nie­wąt­pli­wie można czuć się bez­piecz­nie. 

Nami­bia – bez­pie­czeń­stwo na dro­gach

Na nami­bij­skich dro­gach zda­rza się sto­sun­kowo bar­dzo dużo wypad­ków. Ich naj­częst­szym powo­dem są dzi­kie i hodow­lane zwie­rzęta, które prze­cho­dzą przez jezd­nię. Do takiego „spo­tka­nia” może dojść zarówno na bocz­nych, szu­tro­wych dro­gach, jak i na tych głów­nych, mię­dzy­mia­sto­wych. Z tego powodu pro­wa­dząc, zwłasz­cza nad ranem lub po zmierz­chu, należy zacho­wać ostroż­ność i uwa­żać na zbli­ża­jącą się do drogi zwie­rzynę. 

Nami­bia – ubez­pie­cze­nie

Wyku­pie­nie ubez­pie­cze­nia podróż­nego jest w przy­padku wyprawy do Nami­bii obo­wiąz­kowe. Jest ono bowiem nie­zbędne do wyro­bie­nia wizy. Jeśli jedziesz do Nami­bii w ramach tripa z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Pokrywa ono m.in.: poten­cjalne koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. 

Amba­sada Pol­ski w Nami­bii 

W Nami­bii nie ma nie­stety żad­nej pol­skiej pla­cówki kon­su­lar­nej. Jeżeli pod­czas podróży przy­trafi Ci się kry­zy­sowa sytu­acja i będziesz potrze­bo­wał pomocy, możesz zgło­sić się do amba­sady jakie­go­kol­wiek pań­stwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej, np. Nie­miec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Namibia – ciekawostki i najważniejsze informacje

 

Nami­bia to kraj, który zaska­kuje i fascy­nuje za każ­dym kroku. Poni­żej, przed­sta­wiamy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje oraz cie­ka­wostki o niej, dzięki któ­rym lepiej poznasz ten kraj. 

 

Repu­blika Nami­bii uzy­skała nie­pod­le­głość od RPA 21 marca 1990 roku. 

 

Języ­kiem urzę­do­wym Nami­bii jest język angiel­ski, ale jej miesz­kańcy posłu­gują się kil­ku­na­stoma róż­nymi języ­kami ple­mien­nymi, np. kwa­ny­ama, ndonga, nama czy herero. 

 

W kraju tym mieszka zale­d­wie kilku Pola­ków. 

 

Co cie­kawe Nami­bia cha­rak­te­ry­zuje się spo­rym jak na afry­kań­skie pań­stwo odset­kiem lud­no­ści bia­łej. Sta­nowi ona aż 6% wszyst­kich miesz­kań­ców kraju. 

 

Główną reli­gią w Nami­bii jest chrze­ści­jań­stwo i wyznaje ją tam około 90% miesz­kań­ców (z czego znaczna część to wyznawcy pro­te­stan­ty­zmu). Nato­miast około 4% ludzi wyznaje tra­dy­cyjne reli­gie ple­mienne. 

 

Zalud­nie­nie Nami­bii to zale­d­wie trzy osoby na kilo­metr kwa­dra­towy. Czyni to ją jed­nym z naj­rza­dziej zalud­nio­nym kra­jem na świe­cie. 

 

Nami­bia leży nad Oce­anem Atlan­tyc­kim, a jej wybrzeże mie­rzy aż 1572 kilo­metry. 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem w Nami­bii jest Konig­stein (2573 m n.p.m.).

 

Znaczną część obszaru Nami­bii zaj­muje pusty­nia Namib. Jej nazwa tłu­ma­czona z języka nama ozna­cza mniej wię­cej „olbrzy­mie miej­sce, gdzie nic nie ma”. 

 

Nami­bię zamiesz­kuje grupa etniczna Himba, Jest to jedno z nie­licz­nych ple­mion na świe­cie, które – kon­ty­nu­ując dawne tra­dy­cje – pro­wa­dzą koczow­ni­czy tryb życia. 

 

W Nami­bii znaj­duje się naj­więk­szy na świe­cie pozo­sta­jący w cało­ści mete­oryt. Waży on ponad 60 ton i mie­rzy 270 na 90 cen­ty­me­trów. Został zna­le­ziony w 1920 roku w miej­sco­wo­ści Gro­ot­fon­tein. 

 

Za naro­dowe zwie­rzę Nami­bii uznaje się anty­lopę oryks. 

 

W miej­sco­wo­ści Twy­fel­fon­tein znaj­dują się jedne z naj­star­szych petro­gli­fów na świe­cie. Niek­tó­rzy naukowcy sza­cują ich wiek na 6000 lat! Przed­sta­wiają one głów­nie dzi­kie zwie­rzęta oraz odbi­cia ludz­kich rąk. 

 

W Nami­bii podzi­wiać można naj­więk­sze pod­ziemne jezioro na świe­cie. Znaj­duje się ono w jaskini Dra­go­n’s Bre­ath, nie­opo­dal mia­sta Gro­ot­fon­tein, a jego powierzch­nia zaj­muje około 2 hek­tary. 

 

W Nami­bii peł­no­let­ność uzy­skuje się w wieku 21 lat, przy czym samo­chód pro­wa­dzić może każdy, kto posiada prawo jazdy (nawet osoba poni­żej 21 roku życia). 

 

Jed­nym z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc w Nami­bii jest Ske­le­ton Coast, czyli Wybrzeże Szkie­le­towe. Panu­jące w tym miej­scu czę­ste mgły i silne sztormy zato­piły setki stat­ków, któ­rych wraki morze wyrzu­ciło na nami­bij­skie plaże. Cią­gnący się na bli­sko 500 kilo­metrów przy­brzeżny pas usiany jest więc pozo­sta­ło­ściami po stat­kach i łodziach oraz naj­roz­ma­it­szych przedmio­tami z ich pokła­dów, co nato­miast two­rzy uni­ka­towy kra­jo­braz naj­więk­szego na świe­cie cmen­ta­rzy­ska łodzi. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Czy wiesz, że w Nami­bii znaj­duje się jedno z naj­such­szych miejsc na świe­cie? Nie ozna­cza to jed­nak, że ni­gdy nie pada tam deszcz. Pod­po­wia­damy czym cha­rak­te­ry­zuje się kli­mat Nami­bii i jakiej pogody spo­dzie­wać się pod­czas wyprawy. 

Afryka czę­sto koja­rzy się nam, Euro­pej­czy­kom, z wiecz­nie wysoką tem­pe­ra­turą i oblaną słoń­cem sawanną lub pusty­nią. Nie ina­czej jest w przy­padku Nami­bii, któ­rej naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nymi miej­scami są tam­tej­sze wyschnięte jeziora. Tym­cza­sem bywa tam dużo zim­niej niż może się nam wyda­wać, dla­tego na wyprawę warto zabrać zarówno cien­kie, osła­nia­jące od słońca ubra­nia, jak i te na zim­niejsze wie­czory. 

 

Nami­bia – kli­mat 

Nami­bia leży w stre­fie kli­matu zwrot­ni­ko­wego suchego. Cha­rak­te­ry­stycz­nymi jego cechami są niskie opady i sto­sun­kowo wysoka tem­pe­ra­tura. Bie­gnący przy wybrzeżu mor­ski Prąd Ben­gu­el­ski znacz­nie ochła­dza nadmor­skie rejony. Pogoda w Nami­bii jest więc różna w poszcze­gól­nych czę­ściach kraju. 

 

Nami­bia – pogoda 

Latem, które w Nami­bii trwa od paździer­nika do kwiet­nia, tem­pe­ra­tury oscy­lują w gra­ni­cach od 20 do około 35ºC w ciągu dnia. Naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury, się­ga­jące 40ºC, spo­ty­kane są na samej pół­nocy i na samym połu­dniu kraju. Najzim­niej jest jed­nak w nadmor­skich tere­nach Nami­bii. Latem tem­pe­ra­tury rzadko kiedy są wyż­sze niż 25ºC. Cechą cha­rak­te­ry­styczną dla nami­bij­skiego wybrzeża są bar­dzo czę­ste mgły. Zimą, która w Nami­bii przy­pada na okres mię­dzy majem, a wrze­śniem, śred­nia tem­pe­ra­tura w Nami­bii to około 10–13ºC. W nocy zda­rzają się nawet przy­mrozki! Na wybrzeżu opady nie prze­kra­czają 50 mm. Pod­czas gdy w głębi lądu stop­niowo wzra­stają i docho­dzą do 500 mm we wschod­niej czę­ści kraju. Desz­cze są zazwy­czaj bar­dzo gwał­towne i nie­prze­wi­dy­walne. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Nami­bii?

Sezon tury­styczny w Nami­bii trwa prak­tycz­nie przez cały rok, dla­tego ciężko jednoznacz­nie stwier­dzić, które mie­siące będą naj­lep­sze na wyprawę. Przed wyjaz­dem musisz jed­nak pamię­tać, że gdy u nas, w Pol­sce, trwa zima – w Nami­bii jest lato, a kiedy u nas lato – tam jest zima. Nato­miast pora desz­czowa przy­pada w Nami­bii na okres mię­dzy paździer­ni­kiem, a kwiet­niem; przy czym nie pada wię­cej niż na przy­kład w Pol­sce. 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia Nami­bii, podob­nie jak wielu innych afry­kań­skich kra­jów, jest bogata w smaki, aro­maty i kolory. Jest ona rajem przede wszyst­kim dla miło­śni­ków mięsa. Poni­żej pod­po­wia­damy czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nami­bii. 

Nazwa Nami­bii pocho­dzi od słowa „Namib”, które w wol­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza „kraj bez ludzi”. Nawią­zuje to do ogromu nie­za­miesz­ka­łych tere­nów pustyn­nych, z jakich w znacz­nym stop­niu składa się kra­jo­braz kraju. Nie­trudno jest się więc domy­ślić, że Nami­bia nie jest naj­lep­szym kra­jem do uprawy zboża, warzyw i owo­ców. Z tego powodu tra­dy­cyjne nami­bij­skie dania bazują przede wszyst­kim na mię­sie i rybach. 

Nami­bia – kuch­nia dla mię­so­żer­ców

W Nami­bii je się wiele rodza­jów mięsa, które mogą zasko­czyć Euro­pej­czyka. Jest to cho­ciażby mięso ze stru­sia, kro­ko­dyla czy róż­nych gatun­ków anty­lopy. Mięso dopra­wia się zazwy­czaj nie­zwy­kle popu­larną tam przy­prawą cha­ka­laka – mie­szanką słod­kiej czer­wo­nej papryki, chilli i kminku. Bar­dzo popu­lar­nym daniem (a raczej spo­so­bem poda­nia) jest „potjie­kos”, co w języku afri­ka­ans ozna­cza „mały gar­nek”. Do żeliw­nego gar­nuszka wrzuca się to co aku­rat ma się pod ręką – roz­ma­ite mięsa, warzywa i rośliny strącz­kowe, a całość dusi przez kilka godzin na ogniu. W restau­ra­cjach bar­dzo popu­larne jest także tzw. „braii”, czyli róż­no­rodne mięsa przy­rzą­dzane na grillu. Wege­ta­rian pocie­szamy: zna­le­zie­nie jedze­nia wege w Nami­bii jest trudne, ale moż­liwe (spraw­dzi­li­śmy;)). 

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nami­bii?

Co cie­kawe w więk­szość barów i restau­ra­cji w Nami­bii nie znaj­dziemy wyszu­ka­nych dań i tra­dy­cyj­nych potraw. Nami­bij­czycy wolą bowiem… fast foody (głów­nie frytki, bur­gery i gril­lo­wane kieł­ba­ski). Pod­czas wyprawy do kraju pustyni warto jed­nak spró­bo­wać mię­dzy innymi: 

 • bil­tong – suszone kawałki mięsa, które sta­no­wią naj­po­pu­lar­niej­szy przy­smak Nami­bij­czy­ków;
 • kapana – wołowe steki w mary­na­cie z regio­nal­nych przy­praw, przy­go­to­wy­wana na grillu;
 • szasz­łyki z kur­czaka z orze­cho­wym sosem satay;
 • mopane – to pro­po­zy­cja dla odważ­nych. Mopane to bowiem danie z dużych roz­mia­rów… larw roba­ków. 
 • boere­owrs – rodzaj nami­bij­skiej kieł­basy;
 • mie­lie map – rodzaj owsianki na słono, poda­wa­nej zazwy­czaj w akom­pa­nia­men­cie mięs; 
 • regio­nalne piwa – w Nami­bii pro­du­kuje się bowiem kilka cie­ka­wych w smaku rodza­jów piwa. Naj­po­pu­lar­niej­szym z nich jest piwo Win­dhoek. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Nami­bia uwa­żana jest za jeden z naj­lep­szych kra­jów na pierw­szą podróż do Afryki. Dla­czego? Przede wszyst­kim z powodu bar­dzo pozy­tyw­nie nasta­wio­nych do tury­stów miesz­kań­ców, ale i nie­zwy­kle cie­ka­wej nami­bij­skiej kul­tury. 

 

Nami­bia jest sto­sun­kowo bar­dzo mło­dym kra­jem, ponie­waż nie­pod­le­głość od RPA uzy­skała dopiero w 1990 roku. Mimo swo­jego bar­dzo mło­dego wieku, już zdo­łała poka­zać, że na dużo ją stać. Pod wzglę­dem docho­dów na jed­nego miesz­kańca, sta­nowi drugi naj­bo­gat­szy kraj na całym kon­ty­nen­cie. Wszystko za sprawą znaj­du­ją­cych się na tere­nie Nami­bii rud uranu i dia­men­tów. My za jej naj­więk­szy skarb uwa­żamy bar­dzo zróż­ni­co­waną i bogatą naturę, która z roku na rok przy­ciąga coraz wię­cej podróż­ni­ków z całego świata. 

 

Ple­mię Himba 

Rdzen­nymi miesz­kańcami Nami­bii są Busz­meni, któ­rzy są jed­no­cze­śnie naj­star­szym ple­mie­niem w Afryce Połu­dnio­wej. Grupą etniczną, która naj­czę­ściej koja­rzona jest z Nami­bią jest jed­nak fascy­nu­jące ple­mię Himba, zamiesz­ku­jące pół­nocno-zachod­nią część kraju i oko­lice gra­nicy z Angolą. Himba są ple­mie­niem paster­skim, pół­ko­czow­ni­czym, a od setek lat ich styl życia pra­wie w ogóle nie uległ zmia­nie. Odwie­dza­jąc ich wio­skę można więc odnieść wra­że­nie, że zdo­by­cze cywi­li­za­cji i inno­wa­cje tech­no­lo­giczne cał­ko­wi­cie do nich nie dotarły. Słyną oni przede wszyst­kim ze swo­jego bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nego wyglądu. Kobiety Himba malują swoje ciała czer­woną ochrą, a z wło­sów robią oble­pione gliną dredy. Ich stroje są bar­dzo skąpe i skła­dają się z dużej ilo­ści biżu­te­rii. 

 

Plemię Herero

Inną grupą etniczną, którą można spo­tkać w Nami­bii jest Herero. Choć mają oni wspólną histo­rię z ple­mie­niem Himba i posłu­gują się tym samym języ­kiem, znacz­nie się od niego róż­nią. Codzien­nym stro­jem kobiet Herero są wie­lo­barwne wik­to­riań­skie suk­nie i ogrom­nych roz­mia­rów kape­lu­sze w kształ­cie bawo­lego rogu. Modę tę zaszcze­piły tu żony nie­miec­kich kolo­ni­za­to­rów prze­by­wa­ją­cych w Nami­bii w XIX wieku.  Ple­mię Herero jest naro­dem rol­ni­czym, ale tru­dzi się także hodowlą bydła, a miarą ich zamoż­no­ści jest liczba posia­da­nych krów,

 

Jak zacho­wy­wać się w Nami­bii?

W Nami­bii spo­tkamy wiele grup etnicz­nych o zwy­cza­jach, kul­tu­rze i stro­jach zupeł­nie innych niż te, które znamy z Europy czy z każ­dego innego zakątku świata. Miesz­kańcy Nami­bii są z reguły pozy­tyw­nie nasta­wieni do tury­stów, chęt­nie pozują do zdjęć i nawią­zują kon­takt. Pamię­tajmy jed­nak o wza­jem­nym sza­cunku i respek­to­wa­niu czy­jejś pry­wat­no­ści. 

 

 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

W Namibii, podobnie jak w innych krajach afrykańskich, występuje wiele  groźnych dla naszych organizmów chorób tropikalnych. Dowiedz się jak im zapobiegać, aby ze spokojną głową odkrywać najdziksze zakątki Czarnego Lądu. 

 

Surowe i dzikie namibijskie krajobrazy przyciągają coraz więcej podróżników z całego świata. Wyprawa to niewątpliwie wspaniałe przeżycie (bo kto nie chciałby zobaczyć miejsc niczym z okładki National Geographic?), ale też potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Przed wyjazdem skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży, który pomoże Ci w doborze najpotrzebniejszych szczepionek i leków. Pamiętaj jednak, że nie należy wyolbrzymiać skali niebezpieczeństw zdrowotnych czyhających na nas w Afryce. Zachorowania wśród turystów są niezwykle rzadkie, a aby zmniejszyć ich ryzyko wystarczy stosować się do kilku prostych zasad. 

 

Namibia – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Jeżeli podróżujesz do Namibii z Polski nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Szczepionka na żółtą febrę wymagana jest tylko od podróżnych przybywających z krajów szczególnie zagrożonych tą chorobą*. Lista szczepień zalecanych dla osób jadących do Namibii jest jednak długa, a większość z nich przyjmuje się około miesiąca przed wyprawą. Lekarze medycyny podróży polecają zaszczepić się m.in. na: 

 

 • tężec  i błonicę – w przy­padku kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią lub gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
 • dur brzuszny – którym zarazić się można poprzez spożycie skażonej wody lub brudnej żywności;
 • polio (tzw. choroba Heinego-Medina) – w przypadku kontaktu z chorymi (przy czym w afryce odnotowuje się stosunkowo częste zachorowania na tę chorobę).

 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? 

W okresie od listopada do czerwca w północnej części Namibii istnieje spore zagrożenie malarią. Z tego powodu unikaj ukąszeń komarów (tak wiemy, że nie jest to łatwe ;)) poprzez używanie  repelentów i moskitier. Unikaj też kąpieli i brodzenia w stojących zbiornikach wodnych. Choć brzmi to jak scenariusz horroru, bardzo często w namibijskich wodach kryje się rodzaj ślimaków przenoszących groźne choroby tropikalne  (np. bilharcjozę). Oprócz tego pamiętaj, by często myć dłonie i dezynfekować je żelem antybakteryjnym. Nie spożywaj też wody nieznanego pochodzenia (dotyczy to również kostek lodu!). 

 

Co spakować do apteczki?

Na wyprawie do Namibii z Klubem Podróżników Soliści poruszamy się wynajętymi samochodami, które wyposażone są w apteczki z podstawowym ekwipunkiem. Warto jednak, byś zabrał ze sobą także swoją własną podróżną apteczkę. Co powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim leki, które przyjmujesz regularnie, środki przeciwbólowe i leki pomocne przy zatruciach pokarmowych oraz opatrunki, plastry, płyn do dezynfekcji, żele antybakteryjne do rąk. Dodatkowo możesz spakować profilaktyczne leki przeciwmalaryczne (co najlepiej skonsultować z lekarzem medycyny tropikalnej). 

 

Ubezpieczenie w czasie podróży do Namibii

Opieka medyczna w Namibii jest stosunkowo dobrze rozwinięta. W kraju działa również sprawna sieć pogotowia lotniczego. Przed wyjazdem pamiętaj o wykupieniu dobrej polisy ubezpieczeniowej obejmującej zarówno koszty leczenia, jak i transport medyczny. Jeżeli wybierasz się do Namibii z Solistami, wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. W naszym biurze możesz też rozszerzyć je do ubezpieczenia obejmującego zabezpieczenie przed następstwami chorób tropikalnych. 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie.

 

 

Icon
WALUTA I CENY

Nami­bia jest jed­nym z naj­bar­dziej tury­stycz­nych kra­jów w całej Afryce. Z tego powodu można spo­dzie­wać się tam wyż­szych cen niż u pra­wie wszyst­kich jej sąsia­dów. Co jest walutą Nami­bii i ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż? 

 

Nami­bia jest jed­nym z droż­szych kra­jów Afryki, ale wciąż tań­szym od więk­szo­ści kra­jów Europy. Jedze­nie, napoje i alko­hol są tam sto­sun­kowo tanie, choć ceny posił­ków w ele­ganc­kich restau­ra­cjach są zatrwa­ża­jąco wyso­kie. Dro­gie bywają także wej­ściówki do atrak­cji tury­stycz­nych oraz bilety wstępu do par­ków naro­do­wych. Przed wyjaz­dem warto więc zasta­no­wić się na co dokład­nie będziemy wyda­wać w cza­sie podróży oraz czy będzie to wypad typowo back­pac­ker­ski czy luk­su­sowe waka­cje. 

 

Co jest walutą Nami­bii?

 

Jed­nostką walu­tową w Nami­bii jest dolar nami­bij­ski (w skró­cie: NAD). Na jed­nego dolara składa się zaś sto cen­tów. Wystę­puje on w bank­no­tach po 10, 20, 50, 100 i 200 dola­rów oraz w mone­tach po 5,10 i 50 cen­tów oraz 1 i 10 dola­rów. Jeden dolar nami­bij­ski to około 0,26 zło­tych (kurs z dnia 23.03. 2019 r.). Na jego bank­no­tach wid­nieje wize­ru­nek pierw­szego pre­zy­denta Repu­bliki Nami­bii – Sama Nujoma. Jesz­cze w latach 90. XX wieku w Nami­bii uży­wano jed­nak ran­dów, czyli waluty Repu­bliki Połu­dnio­wej Afryki, pod któ­rej pano­wa­niem się znaj­do­wała. Współ­cze­śnie także może się zda­rzyć, że pła­cąc w dola­rach nami­bij­skich, otrzy­mamy resztę w ran­dach. Obie waluty są bowiem w Nami­bii uży­wane naprze­mien­nie (choć to dolar jest nominałem dominującym).

 

Ile pie­nię­dzy zabrać w podróż do Nami­bii?

 

To jaka kwota przyda Ci się pod­czas nami­bij­skiej przy­gody, zależy tylko od Cie­bie i Two­jego spo­sobu podró­żo­wa­nia. Inną kwotę wydasz bowiem śpiąc w hote­lach i jedząc w restau­ra­cjach, a inną korzy­sta­jąc z cam­pin­gów i samo­dziel­nie gotu­jąc. Jeżeli wybie­rasz się na wyprawę z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, na wła­sne wydatki zabierz około 180-240 euro (tj. około 800-1000 zło­tych). Euro z łatwo­ścią wymie­nisz w tam­tej­szych kan­to­rach na dolary nami­bij­skie. Obli­cza­jąc swoje „kie­szon­kowe” na wyjazd warto pamię­tać, że w więk­szych nami­bij­skich miej­sco­wo­ściach w więk­szo­ści miejsc można pła­cić kartą. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Nami­bii

 

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 120 NAD (ok. 31 PLN);

Piwo w barze – ok. 22 NAD (ok. 5,74 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 24 NAD (ok. 6,27 PLN);

1,5 litrowa butelka wody – ok. 15 NAD (ok. 4 PLN);

1 litrowa butelka wina – ok. 80 NAD (ok. 20,89 PLN);

tuzin jajek – ok. 30 NAD (ok. 7,83 PLN);

1 litr mleka – ok. 18 NAD (ok. 4,70 PLN);

1 kilo­gram bana­nów – ok. 25 NAD (ok. 6,53 PLN);

1 kilo­gram ziem­nia­ków – ok. 27 NAD (ok. 7 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 8 NAD (ok. 2 PLN);

T-shirt  – ok. 250 NAD (ok. 65.27 PLN);

Kapelusz  – ok. 300 NAD (ok. 78.33 PLN);

Pamiątka – ręcz­nie rzeź­biona maska – ok. 600 NAD (ok. 156,65 PLN);

Bilet wstępu do Parku Naro­do­wego Eto­sha – 80 NAD (ok. 20,89 PLN);

Bilet wstępu do Spitz­koppe – 60 NAD (ok. 15,67 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY