MONGOLIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Brak wypraw...

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Jeśli jesteś spra­gniony ciszy i spo­koju, to wytchnie­nie znaj­dziesz, zatra­ca­jąc się w prze­pięk­nych mon­gol­skich ste­pach. Oto, naszym zda­niem, TOP 10 mon­gol­skich miejsc i atrak­cji. 

 

UŁAN BATOR

Podróż przez Mon­go­lię warto roz­po­cząć od jej sto­licy Ułan Bator – naj­no­wo­cze­śniej­szego miej­sca w całym kraju. Choć powstają tam wiel­kie osie­dla i stają wyso­kie wie­żowce, to wciąż w mie­ście wciąż można poczuć ducha nie­skalanego współ­cze­sno­ścią świata. Nie można spo­dzie­wać się tam wspa­nia­łych zabyt­ków i oka­za­łej archi­tek­tury, ale na każ­dym kroku zna­leźć można miej­sce ważne dla histo­rii lub kul­tury kraju. 

 

KLASZTOR GANDAN 

Jedną z naj­waż­niej­szych atrak­cji w Ułan Bator jest bud­dyj­ski klasz­tor Gan­dan, pocho­dzący z początku XIX wieku. W jego skład wcho­dzi kil­ka­na­ście pięk­nych świą­tyń oraz Biblio­teka z pokaź­nymi zbio­rami. 

 

ERDENEDZUU CHIJD

Innym waż­nym miej­scem dla wyznaw­ców bud­dy­zmu w Mon­go­lii jest klasz­tor Erde­ne­dzuu chijd. Pow­stał w 1585 r. na gru­zach daw­nej mon­gol­skiej sto­licy Kara­ko­rum, w malow­ni­czej doli­nie rzeki Orchon. Zach­wyca przede wszyst­kim bar­dzo ory­gi­nalną archi­tek­turą, która choć została mocno znisz­czona przez komu­ni­stów, obec­nie zostaje odbu­do­wy­wana. 

 

PARK NARODOWY CHUSTAJN NURRUU

Miło­śnicy pie­szych i kon­nych wędró­wek po ste­pach powinni odwie­dzić Park Naro­dowy Chu­s­tajn Nuruu. Roz­ciąga się wśród gór Chen­tej, na tere­nie Ajmaku Cen­tral­nego i jest przy­kła­dem typo­wych mon­gol­skich kra­jo­bra­zów – nie­koń­czą­cych się ste­pów, fali­stych wznie­sień, stad koni i osad zbu­do­wa­nych z mon­gol­skich jurt. 

 

PARK NARODOWY GORCHI-TERELDŻ

Innym war­tym odwie­dze­nia mon­gol­skim par­kiem naro­do­wym jest Gor­chi-Tereldż, który kra­jo­bra­zem nieco różni się od Chustajn Nuruu. Podzi­wiać tam można dosyć wyso­kie góry, któ­rych połu­dniowe stoki pora­sta roślin­ność ste­powa, a na pół­noc­nych domi­nuje tajga modrze­wiowa. 

 

CHONOGORYN ELS

Cho­no­go­ryn Els to potęż­nych roz­mia­rów wydmy znaj­du­jące się na połu­dniu kraju, w rejo­nie Ałtaju Gobij­skiego. Piasz­czy­ste góry, wno­szące się na wyso­kość ok. 150-200 m n.p.m. two­rzą uni­ka­towy kra­jo­braz. Z ich szczytu podzi­wiać można widok na pła­skie tereny pustyni Gobi i grzbiety oko­licz­nych gór. 

 

BAJANDZAG 

W Mon­go­lii znaj­dziemy też raj dla miło­śni­ków prehisto­rii. Wśród poło­żo­nych na pustyni Gobi malow­ni­czych for­ma­cji skal­nych Bajan­dzag zna­le­ziono nie­gdyś 100 kom­plet­nych szkie­le­tów dino­zau­rów. Dziś skały to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych w Mon­go­lii atrak­cji tury­stycz­nych. Nazy­wane są one „Pło­ną­cymi kli­fami”, ponie­waż pod­czas zachodu słońca przyj­mują krwi­ście czer­woną barwę. 

 

WULKAN HORGO
A może tak trek­king na wyga­sły wul­kan? W Mon­go­lii warto wybrać się na wędrówkę na szczyt wul­kanu Horgo (2240 m n.p.m.), z któ­rego roz­po­ściera się zapie­ra­jący dech w peirsi widok na oko­liczne góry. 

 

JEZIORO KHUVSGUL

Nie­opo­dal gra­nicy z Rosją roz­le­wają się wody jeziora Khu­vs­gul, które two­rzą nie­zwy­kle malow­ni­czy kra­jo­braz. Brzegi jeziora zamiesz­kuje zaś ple­mię Duk­kha, miesz­ka­jące w cha­rak­te­ry­stycz­nych tipi i tru­dzące się hodowlą reni­fe­rów. 

 

TAWAN BOGD UUL

Tawan Bogd uul to masyw gór­ski znaj­du­jący się na gra­nicy Mon­go­lii, Chin i Rosji, gdzie wieczny śnieg szczy­tów kon­tra­stuje z zie­le­nią ste­pów. To wła­śnie tam znaj­duje się naj­wyż­szy szczyt Mon­go­lii Chüj­ten (4374 m n.p.m.). 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Mongolia – ciekawostki i najważniejsze informacje 


Gdyby zapytać przypadkowego przechodnia na ulicy w Polsce, bardzo prawdopodobne, że nie będzie on wiedział, gdzie Mongolia w ogóle się znajduje (sic! Wiemy to z Youtuba ;)). Żeby lepiej przybliżyć Wam ten wspaniały kraj, przedstawiamy naszym zdaniem najważniejsze ciekawostki o Mongolii.

Przez stulecia Mongolia była zamieszkiwana przez plemiona koczownicze. Ghenghis Khan podbił Mongolię w XIII wieku, jednocząc plemiona i budując imperium.

Mongolia była krajem komunistycznym od 1924 do 1990 roku. Dzisiaj panuje w niej ustrój demokratyczny.

Flaga Mongolii składa się z trzech wertykalnie ułożonych pasów: czerwonego, niebieskiego i czerwonego. Kolor czerwony to symbol rozkwitu, a niebieski trwałości ojczyzny. Na fladze znajduje się złoty znak “Sojombo” – historyczny symbol niepodległości i wolności.  

Mongolia jest stosunkowo biednym krajem, ale jednocześnie jest bogata w różnorodne minerały, dzięki którym jej gospodarka rozwija się w ekspresowym tempie.

Mongolia nie graniczy z Kazachstanem, ale jej najbardziej na zachód wysunięty punkt znajduje się zaledwie 38 km od Kazachstanu.

Rolnictwo w Mongolii opiera się głównie na hodowli bydła i owiec. Bardzo często zdarza się jednak, że srogie zimy zbierają żniwa w postaci zwierząt, pozostawiając rodziny bez środków do życia.

Mongolia nazywana jest „Krajem Błękitnego Nieba” lub “Błękitną Mongolią”, ponieważ cieszy się ponad 250 słonecznymi dniami w roku.

Tradycyjny strój północnej Mongolii składa się z ciepłego kożucha i butów uszytych ze skóry renifera.

Z Mongolii pochodzą wielbłądy dwugarbne.

Mongolia jest domem dla lamparta śnieżnego, który jest gatunkiem zagrożonym.

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Cha­rak­te­ry­stycz­nymi ele­men­tami tra­dy­cyj­nego mon­gol­skiego stroju jest futrzana czapka i cie­płe buty uszyte ze skóry reni­fera. Kli­mat Mon­go­lii koja­rzony jest więc raczej z tymi chłod­niej­szymi. Tym­cza­sem panu­jąca tam pogoda potrafi być naprawdę zróż­ni­co­wana…

 

Paku­jąc się na podróż do Mon­go­lii weź pod uwagę ter­min, w któ­rym się tam wybie­rasz. Cha­rak­te­ry­styczną cechą kli­matu kraju są bowiem skrajne war­to­ści ter­miczne. Zimy w Mon­go­lii są zazwy­czaj bar­dzo mroźne, a lata bywają zazwy­czaj dosyć upalne. Ważne jest też gdzie dokład­nie jedziesz. Pół­noc Mon­go­lii jest bar­dzo zimna, pod­czas gdy połu­dnie bywa bar­dzo gorące. 

Mon­go­lia – kli­mat 

Kli­mat Mon­go­lii okre­śla się jako kli­mat umiar­ko­wany wybit­nie kon­ty­nen­talny. Cechują go spore roczne ampli­tudy tem­pe­ra­tury powie­trza oraz bar­dzo niska wil­got­ność powie­trza. Dodat­kowo kli­mat Mon­go­lii można podzie­lić na odmianę cie­płą w połu­dnio­wej i wschod­niej czę­ści kraju oraz chłodną na pół­nocy i zacho­dzie. 

Mon­go­lia – pogoda

W Mon­go­lii naj­zim­niej jest na pół­nocy kraju, gdzie napły­wają ark­tyczne masy powie­trza znad Sybe­rii. Latem śred­nia tem­pe­ra­tura wynosi tam zale­d­wie 16–17 °C; zimą spada zazwy­czaj do -30 °C, a cza­sem nawet do – 50°C. Na połu­dniu nato­miast lata są dużo cie­plej­sze, ponie­waż śred­nie tem­pe­ra­tury wyno­szą tam około 28 °C na nizi­nach oraz 25 °C w wyż­szych par­tiach. Choć zimy są tam cie­plej­sze niż na pół­noc­nych krań­cach, to wciąż zim­niej­sze niż na przy­kład te w Pol­sce. Od początku grud­nia do końca lutego słupki rtęci w ter­mo­me­trach rzadko kiedy poka­zują war­to­ści dodat­nie. Cechą cha­rak­te­ry­styczną pogody w Mon­go­lii są spore dobowe róż­nice ter­miczne, który potra­fią wyno­sić nawet 30 °C, co w prak­tyce ozna­cza, że noce są dużo zim­niej­sze niż dni. Opady w tej czę­ści Azji są bar­dzo niskie. Śred­nia roczna wynosi zale­d­wie 250 mm. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Mon­go­lii?

Każda pora roku w Mon­go­lii zachwyca czymś innym. Jeżeli jed­nak pla­nu­jesz odwie­dzić jej pół­nocne rejony, na podróż lepiej wybrać mie­siące let­nie. Tam­tej­sze tem­pe­ra­tury zimą mogą być bowiem dla nas (Pola­ków) bar­dzo cięż­kie do znie­sie­nia. “Plusem pogodowym” wyprawy do Mongolii jest fakt, że nie musisz obawiać się tam sporych opadów czy też pory deszczowej, jak w większości krajów Azji.

 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Dla sma­ko­szy, wybie­ra­ją­cych się do Mon­go­lii mamy złą wia­do­mość: nie ma co spo­dzie­wać się tam wybor­nych dań i boga­tej w skład­niki diety. Tra­dy­cyjne potrawy mon­gol­skie są bar­dzo pro­ste i mają za zada­nie nasy­cić, a nie sma­ko­wać. 

 

Nie należy się jed­nak zra­żać;) Kuch­nia mon­gol­ska to jeden z waż­nych ele­men­tów wyprawy do Mon­go­lii, gdyż mówi nam wiele o tam­tej­szej kul­tu­rze. Surowy kli­mat kraju oraz jego roz­le­głe, suche i nie­na­da­jące się do uprawy tereny spra­wiły, że tra­dy­cje kuli­narne Mon­go­lii bazują na mię­sie, któ­rego Mon­go­ło­wie mają pod dostat­kiem. 

Smaki Mon­go­lii

Cie­ka­wostką jest, że w Mon­go­lii jest tak zimno, że nie jest w sta­nie doj­rzeć tam żaden owoc, nawet jabłko! Z warzy­wami i zbo­żem też nie jest łatwo, dla­tego uprawy ogra­ni­czają się do nie­wiel­kich pole­tek ziem­nia­ków, mar­chwi, kapu­sty i ogór­ków. Głów­nym skład­nikiem mon­gol­skich spe­cja­łów jest jed­nak mięso – głów­nie: woło­wina, bara­nina oraz mięso z wiel­błąda lub jaka. Wśród Mon­go­łów obo­wią­zuje nato­miast zasada, że im wię­cej tłusz­czu – tym lep­sze mięso. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Mon­go­lii?

Dania, które spo­tkamy w Mon­go­lii w dużej mie­rze zależą od regionu, który będziemy odwie­dzać. W dużych mia­stach nie będzie też pro­ble­mem zna­le­zie­nia restau­ra­cji z kuch­nią euro­pej­ską czy wschod­nio-azja­tycką. Na pro­win­cji kró­lują jed­nak tra­dy­cyjne dania. Które z nich są naj­po­pu­lar­niej­sze i które warto spró­bo­wać?

 

BUDZE / BUZE – pie­rożki nadzie­wane far­szem z mięsa i roso­łem, sta­no­wią coś pomię­dzy gru­ziń­skim chin­kali, a ukra­in­skim piel­mieni. 

 

CUJWAN – pocięty w cien­kie paski pla­cek, przy­po­mi­na­jący maka­ron. Jest goto­wany w mię­snym wywa­rze, a następ­nie poda­wany z kawał­kami mięsa, mar­chewką i cebulą. 

 

CHUUSZURY – sma­żone na głę­bo­kim tłusz­czu duże pie­rogi z mię­sem (naj­czę­ściej jaka) i cebulą. 

 

AARUUL – suszone na słońcu placki z zsia­dłego mleka. 

 

CHAR SZOL – czarna zupa z bara­niny i ze zwie­rzę­cego łoju. 

 

KUMYS – mleczny napój alko­ho­lowy powsta­jący w wyniku fer­men­ta­cji alko­ho­lo­wej cukru mlecz­nego. 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI