MAROKO

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Prze­jażdżka przez bez­kre­sną Saharę, spa­cer po malow­ni­czym Mar­ra­ke­szu czy zakupy na typo­wym maro­kań­skim tar­go­wi­sku… Atrak­cje Maroka spra­wiają, że kraj ten zachwyca na każ­dym kroku. 

 

MARRAKESZ Ser­cem Maroka jest tęt­niący życiem Mar­ra­kesz. Zach­wyca praw­dziwą fuzją kolo­rów i aro­ma­tów, wspa­niałą archi­tek­turą i jesz­cze wspa­nial­szymi mozai­kami. Medyna, czyli naj­star­sza część mia­sta, to miej­sce, w któ­rym zetkniemy się z histo­rią Maroka i poznamy praw­dziwe życie Maro­kań­czy­ków. Jej wąskie uliczki pełne pięk­nej archi­tek­tury spra­wiły, że dziel­nica została wpi­sana na listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa UNESCO. 

 

JEMA EL (DŻEMA EL) 

 

Być w Mara­ke­szu i nie odwie­dzić Jema El to tak, jakby nie być w nim wcale. Jest to naj­więk­sze w mie­ście i całej Afryce tar­go­wi­sko, na któ­rym można kupić dosłow­nie wszystko: od aro­ma­tycz­nych przy­praw i regio­nal­nych wyro­bów, poprzez pamiątki, aż po meble i ubra­nia. 

 

GARBARNIE

Mar­ra­kesz to rów­nież uni­ka­towe w skali świa­to­wej gar­bar­nie. W cięż­kich warun­kach i nie­zbyt przy­jem­nym zapa­chu obra­bia się tam skórę, która jest jed­nym z pod­sta­wo­wych towa­rów eks­por­to­wych w kraju. Same gar­bar­nie two­rzą bar­dzo cie­kawy i pełen kolo­rów widok. 

 

AIT BEN HADDOU 

Ait Ben Had­dou to stara obronna wio­ska, znaj­du­jąca się na dro­dze daw­nych kara­wan mię­dzy Saharą a Mar­ra­keszem. Jej nie­sa­mo­wita archi­tek­tura i kli­mat przy­cią­gają nie tylko tury­stów, ale i fil­mow­ców. W mia­steczku krę­cono m.in. „Gla­dia­tora i „grę o Tron”

 

DADES I TODRA 

Dwa malow­ni­cze wąwozy gór­skie Dades i Todra to miej­sce jak nie z tej Ziemi! Two­rzą ją nie­mal pio­nowe skały, któ­rych czer­wień styka się z soczy­stą zie­le­nią rosną­cych w doli­nach drzew. Widok nie­sa­mo­wity!

 

SAHARA

Sahara to feno­men, bo choć wła­ści­wie nie ma na niej nic, to zachwyca na niej wszystko;) Pia­skowe wydmy two­rzą tam nie­sa­mo­witą i bez­kre­sną prze­strzeń, która hip­no­ty­zuje swoim pięk­nem. Na soli­sto­wych wyjaz­dach odwie­dzamy Saharę pod­czas prze­jażdżki na wiel­błą­dzie i spę­dzamy na niej noc. Rozgwież­dżone niebo, którą możemy wów­czas nad nią podzi­wiać to jeden z naj­pięk­niej­szych wido­ków, jaki spo­ty­kamy pod­czas naszych podróży. 

 

JEBEL TOUBKAL 

W tym zesta­wie­niu nie mogło też, oczy­wi­ście, zabrak­nąć naj­wyż­szego szczytu Afryki Pół­noc­nej – Jebel Toub­kal (4167 m n. p. m) ! Choć jest to kil­ku­ty­sięcz­nik, wej­ście na niego jest łatwiej­sze niż mogłoby się wyda­wać! A widoki? To trzeba po pro­stu zoba­czyć!

 

SZAFSZAWAN

 

Sza­fsza­wan to nie­wiel­kie mia­sto w pół­noc­nym Maroku, które sły­nie z koloru swo­jej zabu­dowy. Więk­szość znaj­du­ją­cych w nim domów, ulic, murów, skle­pów i świą­tyń poma­lo­wa­nych jest w odcie­niu nie­bie­skiego. Spra­wiło to, że Sza­fsza­wan stał się mekką foto­gra­fów. 

 

RABAT 

Wiele osób myl­nie twier­dzi, że sto­licą Maroka jest Mar­ra­kesz. Tym­cza­sem jest nim Rabat – metro­po­lia, w któ­rej tra­dy­cje maro­kań­skie prze­ni­kają się z euro­pej­skimi wpły­wami. W Raba­cie zna­leźć można wiele wspa­nia­łych zabyt­ków i war­tych odwie­dze­nia muzeów. 

 

FEZ

Innym mia­stem, które warto odwie­dzić pod­czas wyprawy do Maroka jest Fez – pierw­sza sto­lica kraju. Jest on jed­nym z naj­le­piej zacho­wa­nych śre­dnio­wiecz­nych miej­sco­wo­ści na Ziemi, a współ­cze­śnie znaj­duje się w nim naj­więk­szy obszar bez ruchu koło­wego na świe­cie. Choć mia­sto jest spo­rych roz­mia­rów to w jego cen­trum zaska­ku­je… cisza i spo­kój. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Orga­ni­zu­jemy wyprawy do Maroka od kilku lat, bo cał­ko­wi­cie osza­le­li­śmy na punk­cie tam­tej­szej kul­tury. Naj­czę­ściej zada­wane przez Was pyta­nie to „Czy w Maroko jest bez­piecz­nie?”. Spie­szymy więc z odpo­wie­dzią: ) 

Na temat bez­pie­czeń­stwa w Maroku można usły­szeć wiele opi­nii: jedni podró­żują po nim samot­nie i ni­gdy nie czują się zagro­że­ni, inni (czę­sto nawet tam nie będąc) opo­wia­dają nie­stwo­rzone histo­rie na temat zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych, braku sza­cunku do kobiet czy wiel­kiej skali kra­dzieży. Jak to jest naprawdę i czy jest czym się mar­twić? 

Maroko – bez­piecz­nie czy nie? 

Przez wiele lat podróży do Maroka ni­gdy nie poczu­li­śmy się w żad­nym stop­niu zagro­żeni. Rze­czy­wi­ście jest to zupeł­nie inna od naszej kul­tura, a przez to można poczuć się zbyt­nio naga­by­wa­nym (np. przez sprze­daw­ców na tar­go­wi­skach) lub obser­wo­wa­nym (jako, że nasza sło­wiań­ska uroda wzbu­dza tam zain­te­re­so­wa­nie), ale pamię­taj, że zazwy­czaj ludzie Ci nie mają wobec Cie­bie złych inten­cji. W Maroku zda­rzają się też drobne kra­dzieże oraz napady rabun­kowe, ale żeby się od nich uchro­nić należy trzy­mać się bli­sko grupy, uni­kać podej­rza­nych miejsc i ludzi oraz w miarę moż­li­wo­ści nie nosić przy sobie kosz­tow­nych rze­czy. 

Zama­chy ter­ro­ry­styczne w Maroku

W Maroku panuje wyso­kie ryzyko zama­chu ter­ro­ry­stycznego, ale gdyby się nad tym głę­biej zasta­no­wić: gdzie nie panuje, prawda? Celem ata­ków mogą być przede wszyst­kim budynki rzą­dowe, miej­sca kultu reli­gij­nego i naj­lud­niej­sze miej­sca tury­styczne. Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych odra­dza wszel­kie podróże na pogra­ni­cze Sahary Zachod­niej z Mau­re­ta­nią, jako że ten region uwa­żany jest za najbez­piecz­niejszy. 

Kobiety w Maroku 

Ist­nieje prze­świad­cze­nie, że turystki w Maroku powinny prze­miesz­czać się w towa­rzy­stwie męż­czyzn, a samotne podróże mogą być dla nich bar­dzo nie­bez­pieczne. Takie ste­reo­typy biorą się z sil­nych róż­nic kul­tu­ro­wych. Nie będziemy kła­mać: Euro­pej­ski wzbu­dzają w Maro­kań­czy­kach bar­dzo dużo emo­cji i zain­te­re­so­wa­nia. Róż­nią się one od maro­kań­skich kobiet urodą, ubra­niami, sty­lem bycia, a nawet spo­so­bem poru­sza­nia się. Mogą więc być przez męż­czyzn zacze­piane i obser­wo­wane, co na dłuż­szą metę bywa męczące. Nie należy jed­nak wpa­dać w panikę, a przy­jąć, że jest to w jakimś stop­niu ele­ment ich kul­tury. Z sza­cunku do niej oraz aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko zacze­pek, radzimy prze­wi­dzieć na wyprawę w Maroku skromny ubiór zasła­nia­jący nogi i ramiona. Nakry­cie głowy jest konieczne tylko w mecze­tach. 

 

Ubez­pie­cze­nie na wyjazd do Maroka 

Przy wje­ździe do Maroka ubez­pie­cze­nie nie jest obo­wiąz­kowe, ale sil­nie zale­cane. Jeżeli wybie­rasz się tam z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Obej­muje ono m.in. koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. Ubez­pie­cze­nie to pokrywa także opiekę medyczną w przy­padku ewen­tu­al­nego wypadku pod­czas trek­kingu na Toub­kal. 

Amba­sada Pol­ski w Maroku 

W Maroku znaj­dują się aż trzy pla­cówki kon­su­larne Rze­czypospolitej Pol­skiej: 

 

Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej w Kró­le­stwie Maroka

Adres amba­sady: Maroko, Rabat, 23, rue Oqbah, BP 425

Numery tele­fo­nów: +212 537 77 17 94; +212 537 77 11 73; +212 672 41 99 33

Adres e-mail: rabat. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

Kon­su­lat Hono­rowy Rze­czypospolitej Pol­skiej w Aga­di­rze

Adres pla­cówki: Maroko, Aga­dir, Budy­nek Maio­uhel, aleja Has­sana II, Aga­dir

Numery tele­fo­nów: +212 528 84 17 91; +212661144669

Adres e-mail: dor­sa­id@g­mail. com

 

Kon­su­lat Hono­rowy Rze­czypospolitej Pol­skiej w Casa­blance

Adres pla­cówki: Maroko, Casa­blanca, 25, Bd Al. Mas­sira Al. Kha­dra, Imm. Carida, 2 pię­tro, 20100 Casa­blanca

Numery tele­fo­nów: +212600060066; +212661191100

Adres e-mail: was­seem. kab­ba­ra­@op­ti­mum­hol­ding. com

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Cie­ka­wostki o Maroko
Przed wyjaz­dem do danego kraju lubimy poznać najciekawsze i naj­waż­niej­sze dotyczące go fakty, co pozwala na lepsze poznanie jego kultury. Poniżej przedstawiamy cie­ka­wostki o Maroko: 

 

Kró­le­stwo Maro­kań­skie jest monar­chią kon­sty­tu­cyjną, któ­rej głową pań­stwa jest król. 

 

Sto­licą kraju jest Rabat. Dwoma naj­licz­niej odwie­dza­nymi przez tury­stów mia­stami są jed­nak bogaty w zabytki Mar­ra­kesz i była sto­lica Maroko – Fez. 

 

Bar­wami naro­do­wymi Maroko jest czer­wony i zie­lony. 

 

Maroko uzy­skało nie­pod­le­głość od Fran­cji zale­d­wie w 1956 roku. 

 

Główną reli­gią w Maroku jest Islam. Wyznaje go tam aż 98% miesz­kań­ców!

 

Języ­kiem urzę­do­wym w Maroku jest arab­ski. Wiele osób zna tam także język fran­cu­ski, a miesz­kańcy gór­skich rejo­nów posłu­gują się języ­kiem ber­be­ryj­skim. 

 

Mieszka tam około pię­ciu­set Pola­ków. 

 

Sta­łym ele­men­tem miej­skiego kra­jo­brazu są tam mniej­sze i więk­sze tar­go­wi­ska. Ele­men­tem tra­dy­cji jest zaś tar­go­wa­nie cen. Nigdy nie kupuj pro­duktu za cenę podaną na sto­isku. Ze sprze­dawcą możesz tar­go­wać się nawet, gdy Ty bądź on nie zna­cie angiel­skiego. Wystar­czy kartka papieru i dłu­go­pis lub kal­ku­la­tor. Zasada tar­go­wa­nia nie obo­wią­zuje jed­nak w skle­pach i super­mar­ke­tach, a jedy­nie na tar­gach. 

 

Maroko jest uwiel­biane przez fil­mow­ców. Nakrę­cono tam m.in., takie filmy jak: „Gla­dia­tor”, „Seks w wiel­kim mie­ście 2”, „Kapi­tan Phil­lips”, „Kró­le­stwo Nie­bie­skie”, „Heli­kop­ter w ogniu”. „Mumia” czy „Babel” oraz serial „Gra o Tron”. Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych fil­mów, któ­rego akcja toczy się w Maroko, ale w cało­ści powstał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest „Casa­blanca” (1942, reż. Michael Cur­tiz). 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem gór­skim Maroka, pasma Atlas oraz Afryki Pół­noc­nej jest Dża­bal Tub­kal, mie­rzący 4167 m n.p.m. 

 

Naj­wyż­sza tem­pe­ra­tura w Maroko wyno­siła 49,1 ° i została odno­to­wana w nadmor­skiej miej­sco­wo­ści Aga­dir. Naj­niż­sza nato­miast aż -23,9 °C (sic!) i odno­to­wana została w naj­wy­żej poło­żo­nej miej­sco­wo­ści w kraju – Ifrane. 

 

W Maroku, w miej­sco­wo­ści Warza­zat znaj­duje się druga co do wiel­ko­ści elek­trow­nia sło­neczna. 

 

Kolo­rem żałoby w Maroko jest nie czarny, a biały. Z tego powodu wdowy cho­dzą czę­sto ubrane całe na biało. 

 

Jako pamiątkę z Maroko warto przy­wieźć kolo­rowy tadżin – tra­dy­cyjne maro­kań­skie naczy­nie, sza­fran, czyli naj­droż­szą przy­prawę na świe­cie, pięk­nie ple­ciony maro­kań­ski dywan lub dowolny ele­ment gar­de­roby, zdo­biony w tra­dy­cyjne, maro­kań­skie wzory. 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Rozgrzany do czer­wo­no­ści pia­sek Sahary i oblane słoń­cem uliczki Mara­ke­szu – tak zazwy­czaj koja­rzy się Maroko. Pogoda w pół­nocno-zachod­niej czę­ści Afryki może Cię jed­nak zasko­czyć. Jaki kli­mat tam panuje i które mie­siące są naj­lep­sze na zwie­dza­nie kraju tażinu i arganu? 

 

Maroko traf­nie koja­rzy się ze sło­neczną i gorącą pogodą. Nie ozna­cza to jed­nak, że na wypra­wie do niego nie przy­da­dzą Ci się cie­płe i prze­ciw­desz­czowe ubra­nia. Gdy w niż­szych par­tiach kraju leje się żar z nieba, na kil­ku­ty­sięcz­ni­kach wciąż może hulać zima. Warto o tym pamię­tać paku­jąc walizki i do sło­mia­nego kape­lu­sza doło­żyć weł­nianą czapkę. 

Kli­mat Maroka 

Kli­mat Maroka okre­ślany jest jako pod­zwrot­ni­kowy w pół­noc­nej czę­ści kraju i zwrot­ni­kowy na połu­dniu. Na wybrzeżu kli­mat jest łagodny i wil­gotny. Nato­miast w głębi kraju prze­cho­dzi on w suchy, a nawet pustynny. W rejo­nie Atlasu Wyso­kiego wystę­puje kli­mat suchy w odmia­nie gór­skiej. Nie trudno jest się więc domy­ślić, że to jakiej pogody możemy się tam spo­dzie­wać, zależy w dużej mie­rze od miej­sca, które pla­nu­jemy odwie­dzić. 

Pogoda w Maroku

Maroko jest bez­wąt­pie­nia cie­płym kra­jem. Na wybrzeżu śred­nia tem­pe­ra­tura w lecie wynosi 22–24 °C, a zimą 10–12 °C. Latem na pustyn­nych i półpustyn­nych tere­nach kraju słupki rtęci się­gają nawet 55 °C, gdzie w tym samym cza­sie na Jebel Toub­kal spo­dzie­wać się można nawet minu­so­wych tem­pe­ra­tur. Roczne opady są w Maroko sto­sun­kowo nie­wiel­kie. Naj­wię­cej pada na wybrzeżu kraju (ok. 400–500 mm), a naj­mniej na połu­dniu kraju (ok. 100 mm). 

Kiedy naj­le­piej jechać do Maroko? 

Tury­styka w Maroko kwit­nie cały rok. Zimą staje się celem miło­śni­ków afry­kań­skiego bia­łego sza­leń­stwa (tak, tak, w Maroko zna­leźć można wiele sto­ków nar­ciar­skich), a latem pasjo­na­tów wyso­ko­gór­skich trek­kin­gów. Za naj­lep­szy okres na podróż do Maroko uważa się jed­nak wio­snę (maj-czer­wiec) i jesień (wrze­sień-paździer­nik), kiedy to panują tam wyso­kie, ale zno­śne tem­pe­ra­tury. Latem lepiej jed­nak uni­kać połu­dnio­wej czę­ści kraju, gdyż można się tam usma­żyć;) Lipiec i sier­pień to jed­nak ide­alne mie­siące na wyprawę do Maroko, dla tych któ­rzy chcą zdo­by­wać tam­tej­sze gór­skie szczyty oraz dla miło­śni­ków sło­necz­nych kąpieli nad Morzem Śró­dziem­no­mor­skim. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia maro­kań­ska to kwin­te­sen­cja arab­skich tra­dy­cji z sil­nymi wpły­wami kul­tury afry­kań­skiej i euro­pej­skiej, a od jej kolo­rów, sma­ków i aro­ma­tów nie­trudno o zawrót głowy. 

 

Wyprawa do Maroko to praw­dziwa gratka dla małych łasu­chów. Tam­tej­sza kuch­nia zachwyca nie tylko sma­kami, ale i tra­dy­cyj­nym spo­so­bem poda­nia. Wszystko co ląduje na sto­łach maro­kań­skich domów i restau­ra­cji wygląda niczym małe arcy­dzieło. Aż ślinka nam ciek­nie na samą myśl!

Kuch­nia maro­kań­ska jako kul­tu­rowy misz­masz

Choć Maroko leży w Afryce, doj­rzeć w nim można wiele ele­men­tów kul­tury azja­tyc­kiej. Bli­skość Hisz­pa­nii spra­wia nato­miast, że jest ono też sil­nie powią­zane ze świa­tem euro­pej­skim. Ta kul­tu­rowa fuzja ma nie­mały wpływ na tra­dy­cyjne maro­kań­skie dania oraz skład­niki i przy­prawy sto­so­wane w tam­tej­szej kuchni. Kraje śród­ziem­no­mor­skie wnio­sły do niej oliwę z oli­wek i cytrusy, kraje arab­skie zami­ło­wa­nie do wyra­zi­stych przy­praw i sezamu, a afry­kań­skie do świe­żych warzyw i roślin strącz­ko­wych. 

Smaki Maroka

Kuch­nia Maroka to przede wszyst­kim bar­dzo wyra­zi­ste smaki. Decy­dują o nich sto­so­wane w niej obfi­cie przy­prawy, takie jak: sza­fran, kumin, kar­da­mon, imbir, kolen­dra, papryka, ore­gano, kmi­nek, goździk i cyna­mon. Maro­kań­czycy bar­dzo czę­sto w swo­ich daniach i napo­jach wyko­rzy­stują rów­nież miętę. Tam­tej­sze potrawy obfi­tują w bar­dzo róż­no­rodne skład­niki: warzywa (głów­nie pomi­dory, bakła­żan, cuki­nię, paprykę, cebulę i czo­snek), rośliny strącz­kowe (fasolę, cie­cie­rzycę i socze­wicę) oraz mięso (przede wszyst­kim bara­ninę i jagnię­cinę, ale także drób). 

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Maroka?

Maro­kań­czycy mogą pochwa­lić się wie­loma ory­gi­nal­nymi potra­wami naro­do­wymi. My w soli­stach wręcz uwiel­biamy maro­kań­ski tadżin (arab. taj­jin). Jego pod­stawą są pomi­dory, ziem­niaki i zie­lone oliwki oraz spora dawka arab­skich przy­praw. Wystę­puje on zarówno w wer­sji mię­snej, jak i ryb­nej czy wege­ta­riań­skiej. Samo słowa „tadżin” to jed­nak nie nazwa potrawy, a cha­rak­te­ry­stycz­nego maro­kań­skiego naczy­nia w kształ­cie stożka, słu­żą­cego do przy­go­to­wa­nia dań nad roz­ża­rzo­nym węglem. Na przy­stawkę pole­camy hum­mus, fala­fle lub zupę z czer­wo­nej socze­wicy. Na deser, dla tych któ­rzy będą mieli jesz­cze miej­sce w brzu­chach – nasą­czone w mio­dzie sma­ko­łyki z baka­liami i tra­dy­cyjną her­batę z liśćmi mięty. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Maroko było jed­nym z pierw­szych kie­run­ków, który obra­li­śmy na naszych soli­sto­wych wypra­wach. Zach­wy­ciły nas jego gwarne mia­sta, maje­sta­tyczne góry i bez­kre­sna pusty­nia… Nasze serca skra­dła też kul­tura Maroka, która ni­gdy nie nudzi i zaska­kuje na każ­dym kroku. 

Maroko – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Kró­le­stwo Maro­kań­skie to kraj poło­żony w pół­nocno-zachod­niej Afryce. Sto­licą Maroka jest Rabat, choć do naj­słyn­niej­szych miast należą przede wszyst­kim Fez, Mar­ra­kesz i Casa­blanca. Reli­gią domi­nu­jącą w kraju jest islam, a wyznaje go tam aż 99% spo­łe­czeń­stwa! Maroko ma dwa języki urzę­dowe: arab­ski oraz, rza­dziej uży­wany, język ber­be­ryj­ski – tama­zi­ght. 

Maro­kań­ska archi­tek­tura

O kul­tu­rze Maroka mogli­by­śmy mówić (i pisać) w nie­skoń­czo­ność. Trudno wybrać ten jeden jej ele­ment, który zachwyca nas naj­bar­dziej. Zacz­niemy więc od tego, co po przy­je­ździe do Maroka rzuca się w oczy jako pierw­sze – wspa­nia­łej, uni­ka­to­wej archi­tek­tury!

 

Zarówno na pół­nocy, jak i na połu­dniu kraju zna­leźć można nie­zwy­kłe mediny, meczety, mina­rety, mury obronne, bramy miast i domy miesz­kalne, które zachwy­cają swoim ory­gi­nal­nym kształ­tem i deko­ra­cjami. Cało­ści dopeł­niają zel­lige (zel­lidż), czyli typowe maro­kań­skie mozaiki z małych, geo­me­trycz­nych kolo­ro­wych pły­tek. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dziesz takiej palety kolo­rów i szcze­gó­łów, które ukła­dają się w zapie­ra­jącą dech w piersi całość. 

Maroko – zwy­czaje 

Życie codzienne i oby­cza­jo­wość Maro­kań­czy­ków napę­dza przede wszyst­kim ich reli­gia, czyli islam. Choć zazwy­czaj miesz­kańcy Maroka są bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wieni do podróż­nych, a w więk­szych miej­sco­wo­ściach ludzie są przyzwy­czajeni do tury­stów, wciąż należy prze­strze­gać lokal­nych zasad i zwy­cza­jów. Doty­czy to przede wszyst­kim kobiet, które pod­czas podróży po Maroko powinny pamię­tać o skrom­nym ubio­rze, a w miej­scach kultu rów­nież o nakry­ciu głowy. 

 

Pano­wie powinni zaś pamię­tać o tym, że to co w Euro­pie uzna­jemy za uprzej­mość wobec kobiety, w kraju muzuł­mań­skim może być ode­brane jako naga­by­wa­nie. Nato­miast zwy­kły uśmiech w stronę mężatki lub próba roz­mowy z młodą kobietą, może być uznane za cał­ko­wity brak sza­cunku wobec niej, a także wobec jej męża, brata lub ojca. 

 

Pod­czas wspól­nych posił­ków z Maro­kań­czy­kami należy pamię­tać, że jeść można tylko prawą ręką. Lewa uwa­żana jest bowiem za nie­czy­stą i służy jedy­nie do podmy­wa­nia się po sko­rzy­sta­niu z toa­lety. 

 

Kul­tura targu 

W każ­dej mniej­szej czy więk­szej maro­kań­skiej miej­sco­wo­ści znaj­duje się tar­go­wi­sko, które odgrywa ważną rolą w życiu codzien­nym wszyst­kich Maro­kań­czy­ków. Służy ono nie tylko do han­dlu i zaku­pów, ale jest też waż­nym ele­mentem życia spo­łecz­nego. To na nie przy­cho­dzi się poga­dać z sąsia­dami, poznać kogoś nowego, pograć w gry czy po pro­stu postać i przy­glą­dać się tury­stom. 

 

Robiąc zakupy na maro­kań­skim targu musisz pamię­tać, aby… kłó­cić się o cenę! Tar­go­wa­nie się to nie­od­łączny ele­ment kul­tury maro­kań­skiej. Nie zdziw się, jeśli sprze­dawca się na Cie­bie obrazi, wyzwie Cię lub okrzy­czy, bo zapro­po­no­wa­łeś zbyt niską cenę. No cóż… maro­kań­ski tem­pe­ra­ment!

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Wiza do Maroka nie jest potrzebna, jeśli podró­żu­jesz tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych i nie na dłu­żej niż 90 dni. Przed wyjaz­dem dowiedz się jakie doku­menty musisz ze sobą posia­dać. 

Maroko – wiza

Oby­wa­tele pol­scy uda­jący się do Maroka tury­stycz­nie na okres do 90 dni są zwol­nieni z obo­wiązku wizo­wego. Jeśli więc jedziesz do Maroka na waka­cje nie musisz mar­twić się żadną wizą. W przy­padku, gdy podró­żu­jesz tam w celach bizne­so­wych lub nauko­wych o wizę musisz apli­ko­wać w Amba­sa­dzie Kró­le­stwa Maroka w War­sza­wie. 

Maroko – doku­menty potrzebne pod­czas podróży 

Podró­żu­jąc w oko­lice Europy jeste­śmy przy­zwy­cza­jeni, że możemy podró­żo­wać jedy­nie z dowo­dem oso­bi­stych. Ważna infor­ma­cja: do Maroka wje­dziesz tylko i wyłącz­nie z pasz­por­tem! Przed wyjaz­dem upew­nij się czy nie jest on znisz­czony oraz czy zdję­cie w nim wciąż jest aktu­alne. 

Na przej­ściu gra­nicz­nym (tj. np. na lot­ni­sku) służby mogą zapy­tać Cię także o Twój bilet powrotny do Pol­ski oraz o posia­da­nie środ­ków finan­so­wych wystar­cza­ją­cych na cały pla­no­wany pobyt (gotówka, karty kre­dy­towe, wyciąg z konta itp.). Jest to co prawda rzadko prak­ty­ko­wane, ale warto być na to przy­go­to­wa­nym. 

Amba­sada Maroka w Pol­sce

Jeżeli wybie­rasz się do Maroka w celach służ­bo­wych lub nauko­wych bądź też pla­nu­jesz pobyt dłuż­szy niż 90 dni, musisz zaapli­ko­wać o wizę oso­bi­ście w maro­kań­skiej pla­cówce kon­su­lar­nej. Jej adres to: 

Amba­sada Kró­le­stwa Maroka w Pol­sce
ul. Dąbrow­skiego 72, 02-561 War­szawa
tel. +48 22 849 63 41

 

Amba­sada Pol­ska w Maroko

W przy­padku, gdy pod­czas podróży będziesz potrze­bo­wał pomocy (tylko w sytu­acjach kry­zy­so­wych!) lub zgu­bisz swój pasz­port, zgłoś się do Amba­sady RP w Maroko. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Raba­cie
Adres: 23 Ave­nue Oqba Ibn Naafi, Rabat 10000, Maroko
Tel: +212 5377-71173

 *Tekst został napisany 27.02.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Maroka mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon WIZA I DOKUMENTY