KENIA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Afryka to marze­nie nie­jed­nego podróż­nika. Wszystko za sprawą wspa­nia­łych kra­jo­bra­zów i naj­więk­szych sku­pisk dzi­kich zwie­rząt na świe­cie. Co warto zoba­czyć pod­czas wyprawy do Kenii?

NAIROBI
Podróż po Kenii warto roz­po­cząć po jej sto­licy – Nairobi. Nie dla­tego, że zachwyca ona wspa­niałą archi­tek­turą, a dla­tego, że daje moż­li­wość pozna­nia afry­kań­skiego życia w dużym mie­ście. Tylko tutaj zale­d­wie kil­ka­set metrów od wyso­kich wie­żow­ców prze­cha­dzają się stada zebr, anty­lop i sło­ni…

PARK NARODOWY JEZIORA NAKURU
Jed­nym z naj­bar­dziej zja­wi­sko­wych zwie­rząt, jakie udało nam się zoba­czyć w trak­cie lat podróży, są różowe fla­mingi! Całe ich stada sku­piają się masowo wokół kenij­skiego jeziora Nakuru, co two­rzy jedno z naj­więk­szych sku­pisk fla­min­gów na świe­cie. Cza­sem jest ich tak dużo, że od ich cieni, woda w jezio­rze wydaje się być różowa;) Widok jak nie z tej ziemi!

REZERWAT MASAI MARA
Marzysz, żeby na wła­sne oczy zoba­czyć króla zwie­rząt? W rezer­wa­cie Masai Mara mieszka naj­więk­sza w Kenii popu­la­cja lwów i dla­tego sta­nowi on jedno z naj­lep­szych miejsc w kraju na wycieczki safari. Poza lwami można tam zoba­czyć m.in.: żyrafy, gepardy czy zebry.

PARK NARODOWY AMBOSELI
Park Ambo­seli to park w połu­dnio­wej czę­ści kraju, roz­cią­ga­jący się wzdłuż gra­nicy z Tan­za­nią. To co w nim zachwyca naj­bar­dziej to kra­jo­braz two­rzony przez dywany sawan zwi­ja­ją­cych się tuż u podnóżą Dachu Afryki – Kili­man­dżaro, które wznosi się zaraz za gra­nicą kraju.

MOMBASA
Mom­basę nazy­wamy „kenij­skim rajem”. Leżące nad Oce­anem Indyj­skim mia­sto sły­nie bowiem z naj­pięk­niej­szych w kraju piasz­czy­stych plaż! W miej­sco­wo­ści można też zwie­dzić Fort Jesus – naj­więk­szą archi­tek­to­niczną spu­ści­znę po por­tu­gal­skich kolo­ni­za­to­rach.

DIANI BEACH
Zale­d­wie 30 kilo­me­trów od Mom­basy znaj­duje się plaża, którą poko­cha­li­śmy szcze­gól­nie mocno. Białe pia­ski Diani Beach pora­stają wyso­kie, zie­lone palmy i oblewa tur­ku­sowa woda oraz­złote afry­kań­skie słońce. Nic, tylko leżeć, sączyć koko­so­wego drinka i leniu­cho­wać…

WIOSKA MASAJÓW
Aby naj­le­piej poznać kenij­ską kul­turę, pod­czas podróży warto wybrać się do jed­nej z wio­sek Masa­jów – pół­ko­czow­ni­czego afry­kań­skiego ple­mie­nia. Można w nich podzi­wiać piękne masaj­skie stroje, pozna­wać zwy­czaje ple­mie­nia i spró­bo­wać ich kuchni.

GÓRA KENIA (KENYA MOUNTAIN)
Każdy wie, że naj­wyż­szym szczy­tem Afryki jest Kili­man­dżaro (5895 m n.p.m). Czy wiesz jaka góra znaj­duje się na dru­gim miej­scu? jest nią naj­wyż­szy szczyt Kenii – Góra Kenia (5199 m n.p.m.). Two­rzy ona wspa­niały kra­jo­braz, a w ota­cza­ją­cych ją lasach rów­ni­ko­wych popro­wa­dzono liczne trasy trek­kin­gowe.

WYSPA LAMU
Wyspa Lamu to miej­sce nie­zwy­kłe, jako że sta­nowi jedno z nie­licz­nych miast w Afryce, gdzie zacho­wała się dawna przed­ko­lo­nialna archi­tek­tura i zabyt­kowe meczety. Mia­steczko Lamu pełne jest wąskich i krę­tych uli­czek, ide­al­nych na spa­cer bez celu… Życie toczy się tam jakoś wol­niej, spo­koj­niej i rado­śniej 🙂

MORSKI PARK NARODOWY WATAMU
Ta atrak­cja dedy­ko­wana jest miło­śni­kom nur­ko­wa­nia. Znaj­du­jący się nie­opo­dal nadmor­skiego kurortu Malindi Park Watamu to jeden z naj­pięk­niej­szych, kenij­skich podwod­nych skar­bów. Pozwala na zoba­cze­nie wspa­nia­łej rafy, licz­nych gatun­ków egzo­tycz­nych ryb i całych kolo­nii żółwi mor­skich. 

Icon
CIEKAWOSTKI

Kenia – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Gdzie można spo­tkać naj­więk­szą ilość fla­min­gów i po któ­rej stro­nie ulicy jeździ się na kenij­skich dro­gach? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dziesz poni­żej. Oto naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Kenii. 

 

 1. Języ­kami urzę­do­wymi w Kenii są suahili i angiel­ski (ten drugi uży­wany jest jed­nak głów­nie w dużych mia­stach). W kraju wyróż­nia się dodat­kowo aż 44 róż­nych języ­ków ple­mien­nych. 

 

 1. Sto­licą Kenii jest Nairobi, które jest także naj­więk­szym mia­stem w kraju. Mieszka w nim około 3,5 miliona ludzi, co czyni go naj­licz­niej zamiesz­kaną miej­sco­wo­ścią w całej Afryce Wschod­niej. 

 

 1. Kenia uzy­skała nie­pod­le­głość od Wiel­kiej Bry­ta­nii w 1963 roku. 

 

 1. Reli­gią domi­nu­jącą w Kenii jest pro­te­stan­tyzm. Wyznaje go tam około 60% spo­łe­czeń­stwa. Kraj nie posiada jed­nak ofi­cjal­nej reli­gii naro­do­wej. 

 

 1. Flaga Kenii składa się z trzech pozio­mych pasów, oddzie­lo­nych od sie­bie bia­łymi liniami. Każdy kolor ma tu zna­cze­nie: czarny sym­bo­li­zuje wszyst­kich Kenij­czy­ków, czer­wony prze­laną krew za nie­pod­le­głość kraju, zie­lony kenij­ską naturę, a biały pokój. Na środku flagi wid­nieje nato­miast emble­mat tra­dy­cyj­nej masaj­skiej tar­czy obron­nej. 

 

 1. Kenia jest jed­nym z naj­licz­niej odwie­dza­nym przez tury­stów z całego świata kra­jem w Afryce. Co roku odwie­dza ją około 1,5 mln podróż­nych, głów­nie z Wiel­kiej Bry­ta­nii, USA oraz Chin. 

 

 1. Naj­więk­sze dochody przy­nosi Kenii eks­port kawy. Innymi eks­portowanymi z Kenii przedmio­tami są przede wszyst­kim róż­no­rodne maszyny, pojazdy i two­rzywa sztuczne. 

 

 1. W Kenii odno­to­wano aż 110 róż­nych gatun­ków nie­to­pe­rzy. 

 

 1. Naj­wyż­szym szczy­tem Kenii jest góra o tej samej nazwie – Kenia (5199 m n.p.m. ), w języku suahili zwana Kiri­ny­aga – „Góra Jasno­ści”. Jest ona naj­wyż­szą, po Kili­man­dżaro, górą w Afryce. 

 

 1. W Kenii obo­wią­zuje ruch lewo­stronny. Jest to spu­ści­zna po bry­tyj­skim kolo­ni­za­to­rze. 

 

 1. Z Kenii pocho­dzi aktorka fil­mowa Lupita Nyon­g’o, zdo­byw­czyni Oscara za naj­lep­szą kobiecą rolę dru­go­pla­nową w fil­mie „Znie­wo­lony”. Zagrała w takich fil­mach jak „Gwiezdne wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy”, „Czarna Pan­tera” czy „Non-Stop”. 

 

 1. W Kenii wciąż ist­nieją ple­miona i grupy etniczne, które pro­wa­dzą koczow­ni­czy lub półkoczow­ni­czy tryb życia. Jedną z nich są Masa­jo­wie. W Kenii mieszka ich około 400 tysięcy. 

 

 1. Kenij­ski Park Naro­dowy Jeziora Nakuru jest jed­nym z naj­więk­szych sku­pisk różo­wych fla­min­gów na świe­cie. 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Myśląc „Kenia”, widzisz oblaną słoń­cem sawannę i dzi­kie zwie­rzęta przy wyschnię­tym wodo­poju? Może Cię więc zdzi­wić, że rocz­nie spada tam wię­cej desz­czu niż w Pol­sce…

 

Sko­ja­rze­nie Kenii w wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami powie­trza jest jak naj­bar­dziej trafne. To, na jaką pogodę możesz tam natra­fić, zależy jed­nak w dużej mie­rze od miejsc, które chcesz odwie­dzić oraz ter­minu, w któ­rym jedziesz. Kenia charakteryzuje się bowiem dużym zróżnicowaniem klimatycznym w poszczególnych rejonach oraz piętrowością pogodową. 

 

Kenia – kli­mat

Kli­mat Kenii okre­śla się jako kli­mat podrów­ni­kowy. Znaczna część jej tery­to­rium leży w stre­fie jego suchej odmiany, a tylko  połu­dniowo-zachod­nie obszary (tj. oko­lica Jeziora Wik­to­rii) w wil­got­nej. Skra­wek ten cha­rak­te­ry­zuje się dosyć spo­rymi opa­dami desz­czu i pół­roczną porą desz­czową. Nato­miast reszta kraju – dwiema krót­kimi porami desz­czo­wymi i dosyć suchym kli­matem. 

 

Kenia – pogoda

W oko­licach Jeziora Wik­to­ria pora desz­czowa trwa mniej wię­cej od początku kwiet­nia do końca wrze­śnia. Śred­nia roczna opa­dów desz­czu wynosi tam około 2000 mm (czyli czte­ro­krot­nie wię­cej niż np. w War­sza­wie). Dwie pory desz­czowe, panu­jące na tere­nach obję­tych kli­matem podrów­ni­kowym w odmia­nie suchej, przy­pa­dają na prze­łom marca i kwiet­nia oraz wrze­śnia i paździer­nika. Najwię­cej pada na wybrzeżu Oce­anu Indyj­skiego (około 1000 mm rocz­nie), a naj­mniej na pół­noc­nym wscho­dzie (około 300 mm rocz­nie). Tem­pe­ra­tury w Kenii są sto­sun­kowo bar­dzo wyso­kie. Naj­cie­plej jest tam w cza­sie naszej póź­nej jesieni i zimy. Wów­czas a nizi­nach słupki rtęci się­gają nawet 30–35 °C. W górach i na pła­sko­wy­żach wystę­pują pię­tra kli­matyczne, a tem­pe­ra­tury obni­żają się tam nawet do 14–18 °C. W naj­wyż­szych par­tiach gór Kenii jest zimno, a tem­pe­ra­tury pra­wie ni­gdy nie osią­gają war­to­ści wyż­szej niż 10 °C. 

 

Pogoda na Kili­man­dżaro

 

Jeżeli wybie­rasz się do Kenii w ramach wyprawy „Kenia + Tan­za­nia + Kili­man­dżaro”, pamię­taj, że na szczy­cie Dachu Afryki będzie duuużo zim­niej niż u jego stóp. Z 30 °C na dole możemy przejść do prze­szy­wa­ją­cego zimna (tj. nawet minu­so­wych tem­pe­ra­tur) na górze. Koniecz­nie weź to pod uwagę, paku­jąc się na wyjazd, a obok japo­nek i krót­kich spode­nek spa­kuj czapkę, ręka­wiczki i cie­płą zimową kurtkę. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Kenii? 

Naj­lep­szy ter­min na wyjazd do Kenii w dużej mie­rze zależy od tego, co pla­nu­jesz tam robić. Naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury panują tam od grud­nia do marca, co może sprzy­jać pla­żo­wa­niu i wyciecz­kom typu safari. Na trek­king naj­le­piej wybrać się w listo­pa­dzie lub w kwiet­niu. 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia kenij­ska to nie­od­łączny ele­ment kul­tury Kenii. „Coś dla sie­bie” znajdą w niej zarówno miło­śnicy mięsa, jak i fani ryb czy wege­ta­ria­nie. Pod­po­wia­damy czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Kenii. 

 

Kenij­czycy uwa­żają, że jedze­nie ma przede wszyst­kim sycić, a więc smak czy spo­sób poda­nia potrawy scho­dzą na drugi plan. Tra­dy­cyjne kenij­skie dania są więc bar­dzo pro­ste, ale pożywne; czę­sto też zaska­ku­jące w smaku czy struk­tu­rze, ale gene­ral­nie – w naszym odczu­ciu – dosyć smaczne. 

Smaki Kenii 

Choć żyzne gleby zaj­mują zale­d­wie 15% tery­to­rium Kenii upra­wia się w niej wiele jadal­nych roślin, m.in.: kuku­ry­dzę, psze­nicę, kokosy, ana­nasy, ner­kowce i trzcinę cukrową. Hoduje się też wiele kóz, owiec i bydła. Tra­dy­cyjna kuch­nia kenij­ska bazuje na pro­duk­tach dostęp­nych w kraju oraz na tych, które do Kenii przy­wieźli kolo­ni­za­to­rzy, tj. np. ziem­nia­kach, pomi­do­rach czy mar­chwi. W Kenii można zjeść też dania z dosyć nie­ty­po­wych dla Euro­pej­czyka rodza­jów mięsa: stru­sia, zebry, anty­lopy czy kro­ko­dyla. 

 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Kenii? 

 

Kenij­ska kuch­nia to połą­cze­nie ple­mien­nych tra­dy­cji, ale też sil­nych wpły­wów bry­tyj­skich i indyj­skich. Kolo­ni­za­to­rzy z Wiel­kiej Bry­ta­nii prze­ka­zali Kenij­czy­kom zami­ło­wa­nie do panierki oraz róż­no­rodne spo­soby przy­go­to­wa­nia ziem­nia­ków. Nato­miast robot­nicy z Indii, któ­rzy prze­by­wali w Kenii w XIX wieku miłość do takich dań jak samosy czy typowo indyj­skich przy­praw. W kenij­skich restau­ra­cjach możemy zna­leźć także wiele tra­dy­cyj­nych, typowo kenij­skich dań, takich jak: 

 

UGALI – rodzaj gęstej papki z mąki kuku­ry­dzia­nej, którą Kenij­czycy podają jako doda­tek do róż­no­rod­nych dań, głów­nie do gula­szu lub mię­snego sosu. 

 

NYAMA CHOMA – to nie tyle danie, co wyra­że­nie opi­su­jące wszel­kie gril­lo­wane mięso. Gril­lo­wa­nie to w Kenii bar­dzo popu­larny spo­sób na przy­rzą­dze­nie dań, a gril­luje się różne rodzaje mięsa, głów­nie: kur­czaka, kozinę, bara­ninę, woło­winę czy ryby. 

 

GITHERI – bar­dzo pożywne danie z warzyw, skła­da­jące się z kuku­ry­dzy, czer­wo­nej fasoli, ziem­nia­ków, mar­chewki, pomi­do­rów i cebuli. Wystę­puje też w wer­sji z mię­sem. 

 

MATOKE – potrawka z zie­lo­nych bana­nów z dodat­kiem róż­nych warzyw (naj­czę­ściej: pomi­do­rów, groszku i fasoli), a cza­sem rów­nież z mię­sem. 

 

MUTURA – gril­lo­wana kieł­basa z mie­lo­nej koziny. 

 

SUKUMA WIKI – to praw­do­po­dob­nie naj­zdrow­sze danie, jakie znaj­dziemy w Kenii. Jest to jar­muż goto­wany z pomi­do­rami i cebulą oraz przy­prawiany spe­cjalną mie­szanką kenij­skich przy­praw. 

 

MASALA CHIPS – rodzaj fry­tek z ziem­nia­ków, poda­wany w bar­dzo aro­ma­tycz­nym sosie z pomi­do­rów i chilli

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Niektórzy mówią, że zwiedzić Kenię, to tak jakby zwiedzić już całą Afrykę 😉 Mamy w niej bowiem wszystko czym zachwyca cały kontynent: sawanny pełne dzikich zwierząt, wysokie góry i piaszczyste plaże. Ale Kenia to także zachwycająca i fascynująca kultura. 

 

Kenia – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

Kenia poło­żona jest we wschod­niej Afryce nad Oce­anem Indyj­skim, na samym rów­niku. Gra­ni­czy od pół­nocy z Soma­lią, Etio­pią i Suda­nem Połu­dnio­wym, od zachodu z Ugandą, a od połu­dnia z Tan­za­nią. Sto­licą Kenii jest Nairobi, które jest też jej naj­więk­szym mia­stem. Języ­kiem urzę­do­wym jest suahili, choć wiele Kenij­czy­ków posłu­guje się na co dzień języ­kiem angiel­skim. Domi­nu­jącą reli­gią w Kenii jest zaś chrze­ści­jań­stwo, które wyznaje tam około 85,5% miesz­kań­ców. 

Ple­miona Kenii

Podró­żu­jąc po Kenii można natknąć się na ogromną róż­no­rod­ność etniczną i zwy­cza­jową. Z jed­nej strony mamy np. Nairobi, które jak na warunki afry­kań­skie jest bar­dzo nowo­cze­snym mia­stem, gdzie życie nie różni się wiele od życia w bied­niej­szym euro­pej­skim mie­ście. Z dru­giej zaś dzi­kie kenij­skie regiony wciąż zamiesz­ki­wane są przez żyjące skrom­nie ple­miona, gdzie każde cha­rak­te­ry­zuje się nieco inną kul­turą i oby­cza­jami. 

 

Naj­licz­niej­szą grupę etniczną w Kenii sta­nowi lud Bantu, do któ­rej zali­cza się aż 70% całej popu­la­cji kraju. Naj­więk­szym ple­mie­niem Bantu jest zamiesz­ku­jące cen­tralną część kraju ple­mię Kikuju. Kolej­nymi nato­miast: żyjące na pogra­ni­czu z Uganda ple­mię Luhja, zamiesz­ku­jące połu­dniowo wschodni obszar kraju Kamba, miesz­ka­jące na gra­nicy z Tan­za­nią Kissi oraz osie­dlone na sto­kach góry Kenii ple­mię Maro. 

 

Drugą grupą etniczną jest grupa ludów niloc­kich. Należy do nich ple­mię Luo, Kalen­jin i Masa­jo­wie. To ostat­nie sta­nowi swo­isty sym­bol całej Kenii. Cha­rak­te­ry­styczne pół­ko­czow­ni­cze ple­mię paster­skieod wie­ków pra­wie w ogóle nie zmie­niło swo­ich przy­zwy­cza­jeń, stylu życia i kul­tury. Masa­jo­wie uwa­żają bowiem, że jako ple­mię zostali wybrani przez Boga do “ opieki nad sta­dami świata”. Zgod­nie z tym hodują bydło prze­miesz­cza­jąc się z nim po pustyni i afry­kań­skim buszu. 

Oby­czaje Kenij­czy­ków

Ciężko mówić o zwy­cza­jach, które łączą wszyst­kich Kenij­czy­ków, jako że każde ple­mię ma swoje wła­sne. Gdyby chcieć zna­leźć wspólny mia­now­nik z pew­no­ścią byłaby to miłość do tańca, muzyki, kolo­ro­wych stro­jów i ozdób. 

 

W więk­szo­ści ple­mion panuje też patriar­cha­lizm i to wła­śnie męż­czyźni decy­dują o życiu kobiet i dzieci. Popu­larna jest także poli­ga­mia, czyli posia­da­nie kilku żon. 

 

Hakuna matata! Jak cudownie to brzmi!

 

Ten rado­sny okrzyk, który więk­szość z nas zna z Króla Lwa Disneya, jest praw­dzi­wym kenij­skim powie­dze­niem. W języku suahili ozna­cza po pro­stu „nie martw się” bądź bar­dziej „wylu­zuj”. „Hakuna matata” nie­jed­no­krot­nie można usły­szeć w codzien­nych roz­mo­wach Kenij­czy­ków, ale też w pio­sen­kach, pie­śniach ludo­wych czy slo­ga­nach rekla­mo­wych. Przed wyjaz­dem do Kenii „naucz się tych dwóch, rado­snych słów…”;) 

 

 

Icon
STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA

Kenia – strefa cza­sowa + naj­waż­niej­sze święta

 

Czym jest czas dla Kenij­czy­ków? Na pewno nie tym, czym jest dla nas. Żyją oni bowiem od zmierz­chu do świtu, dosto­so­wu­jąc się zazwy­czaj do rytmu dobo­wego flory i fauny, w tym bydła, które wypa­sają. Kenij­czycy nie spie­szą się i choć i poję­cie godziny jest dla nich bar­dziej abs­trak­cyjne niż dla Euro­pej­czyka;) 

Strefy cza­sowe w Kenii

Kenia należy do strefy cza­sowej wschod­nio­afry­kań­skiej, co ozna­cza, że do uni­wer­sal­nego, sko­or­dy­no­wa­nego czasu UTC należy dodać 3 godziny. Ozna­cza to, że jeśli w stre­fie uni­wer­sal­nego czasu, czyli w Gren­lan­dii Wschod­niej i Azo­rach jest godzina 12 w połu­dnie, to w Mom­ba­sie (sto­licy Kenii), jest 15. Nie jest to zatem duża róż­nica wzglę­dem kra­jów euro­pej­skich, a w całej Kenii obo­wią­zuje jedna strefa, ponie­waż tery­to­rium tego kraju nie jest na tyle roz­cią­gnięte. Kenia nie ma także czasu let­niego i zimo­wego. 

Jak obli­czyć aktu­alny czas w Kenii

Skoro Kenia to obszar obej­mu­jący strefę GMT+3, a nasz kraj w stre­fie GMT+2 to ozna­cza jedno – do naszego czasu należy dodać jedną godzinę, by wie­dzieć, jakie jest obec­nie czas w tym wschod­nio­afry­kań­skim pań­stwie. Gdy u nas jest godzina 12 w połu­dnie, w Kenii jest zatem godzina 13. 

Naj­waż­niej­sze święta w Kenii

Kenia w więk­szo­ści jest kra­jem chrze­ści­jań­skim za sprawą misji, zatem kilka świąt pokrywa się w Kenii z naszymi. 

1 stycz­nia obcho­dzony jest Nowy Rok jak w wielu miej­scach na całym glo­bie, oczy­wi­ście hucz­nie i z fajer­wer­kami. 

 

Wiel­ka­noc – choć w tra­dy­cjach różni się dia­me­tral­nie, to Kenij­czycy obcho­dzą święto Wiel­kiej Nocy w tym samym cza­sie, co chrze­ści­ja­nie w Euro­pie. 

 

Święto pracy rów­nież pokrywa się z naszym, ponie­waż w Kenii przy­pada ono na 1 maja. W tym dniu Kenij­czycy mają wolne. 

 

Dzień Mada­raka, czyli dzień Nie­po­dle­gło­ści świę­to­wane jest 1 czerwca. Otóż w 1963 tego dnia, Kenia stała się kra­jem samo­rzą­do­wym, kiedy Jomo Keny­atta został pierw­szym pre­mie­rem. 

 

Dzień Moi – 10 paździer­nika obcho­dzi się święto na cześć byłego pre­zy­denta Kenii o tym nazwi­sku. 

 

Dzień Mashu­jaa (Keny­atty) to dzień boha­te­rów czczo­nych 20 paździer­nika. 

 

Dzień Nie­po­dle­gło­ści w Kenii przy­pada na 12 grud­nia i nazy­wane jest ina­czej Jam­huri. 

 

25–26 grud­nia to w Kenii, jak i u nas Święta Bożego Naro­dze­nia. Jed­nak to, co różni ich święta od naszych to to, że w tym cza­sie obrze­zają oni młodych mężczyzn, a dziew­częta są przy­go­to­wy­wane do roli żon przez swoje matki. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Kiedy myślisz “Kenia” z pewnością w wyobraźni widzisz  sawannę i zamieszkujące ją dzikie zwierzęta. “Z tyłu głowy” masz też pewnie myśl o malarii, AIDS i innych chorobach, które spotykane są w Afryce i zastanawiasz się jak się przed nimi uchronić w trakcie podróży. Śpieszymy z podpowiedzią!

 

Przed wyjazdem do Afryki bardzo ważnym jest odpowiednie przygotowanie pod względem zdrowotnym. Nie inaczej jest w przypadku Kenii. Szczepionki i leki profilaktyczne są w przypadku takiej podróży na równi ważne z kupnem biletów czy rezerwacją noclegów. Przed wyjazdem (najlepiej około dwa miesiące przed wylotem) skonsultuj się więc z lekarzem medycyny tropikalnej. Pomoże ci on w doborze odpowiednich szczepień. 

Kenia – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Wbrew ogólnej opinii Kenia nie wymaga od podróżnych z Europy żadnych szczepień obowiązkowych. Szczepionka na żółtą febrę (inaczej żółtą gorączkę) jest potrzebna tylko w przypadku gdy podróżujesz z kraju dotkniętego tą chorobą* lub z Kenii wybierasz się do kraju, który takie szczepienie wymaga (np. Ruandy czy Ghany).  Przed wyprawą do Kenii zaleca się jednak zaszczepić na: 

 

 • tężec – na ryzyko kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
 • bło­nicę i krztusiec (ta sama szczepionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy planowane są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. piercing);
 • dur brzuszny – na wypadek spożycia skażonej wody lub żywności;
 • cholerę – również na wypadek spożycia skażonej wody lub żywności;
 • zakażenia meningokokowe –  na ryzyko kontaktu z osobą zakażoną (choroba przenoszona drogą kropelkową);
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 

 

Pamiętaj, że większość z tych szczepień zaleca się przyjmować jeszcze miesiąc przed wyprawą, a najczęściej najpóźniej 10 dni przed wyjazdem.  

 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? 

W Kenii istnieje spore zagrożenie malarią, która przenoszona jest przez zakażone komary. Z tego powodu – w miarę możliwości – unikaj ukąszeń tych małych wampirów (choć wiemy, że nie jest to łatwe ;)). Stosuj dobre środki odstraszające owady, używaj moskitiery oraz odpowiednią odzież, a także unikaj nizinnych, podmokłych terenów. Oprócz tego w trakcie podróży po Kenii pamiętaj o tym, aby często myć dłonie i dezynfekować je żelem antybakteryjnym. Nie spożywaj też wody nieznanego pochodzenia (dotyczy to również kostek lodu!). 

Co spakować do apteczki?

Oprócz Nairobi, w Kenii raczej ciężko o dobrze wyposażoną aptekę. Z tego powodu na tripa zabierz ze sobą podręczną apteczkę. Powinny się w niej znaleźć przede wszystkim leki, które przyjmujesz regularnie, środki przeciwbólowe i leki pomocne przy zatruciach pokarmowych (np. węgiel leczniczy, środek na biegunkę etc.) oraz opatrunki, plastry, płyn do dezynfekcji i żele antybakteryjne do rąk. Na terenach nizinnych przydać ci się mogą również profilaktyczne leki przeciwmalaryczne, które przepisać ci może lekarz medycyny podróży. 

Ubezpieczenie w czasie podróży do Kenii 

Opieka medyczna w Kenii jest ogólnodostępna, ale stosunkowo bardzo droga. Przed wyjazdem pamiętaj więc o wykupieniu dobrej polisy ubezpieczeniowej obejmującej zarówno koszty leczenia, jak i transport medyczny. Jeżeli wybierasz się do Kenii z Solistami, wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. W przypadku tripa, podczas którego zdobywamy Kilimandżaro zapewniamy wariant rozszerzony, odpowiedni przy trekkingu na kilkutysięcznik. W naszym biurze możesz też rozszerzyć je do ubezpieczenia obejmującego zabezpieczenie przed następstwami chorób tropikalnych. 

 

* Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

Icon
WALUTA I CENY

Kenia to świat, który więk­szość z nas dosko­nale zna z fascy­nu­ją­cych fil­mów Natio­nal Geogra­phic. Mało kto jed­nak wie jakich dokład­nie cen się tam spo­dzie­wać… Zasta­na­wiasz się ile pie­nię­dzy prze­zna­czyć na tripa po kra­inie słoni i hipo­po­ta­mów? Czy­taj dalej. 

 

Gene­ral­nie Kenia należy do sto­sun­kowo tanich kra­jów afry­kań­skich, a panu­jące w niej ceny są mocno zbli­żone do tych, które znamy z Pol­ski. Jed­nakże zna­leźć tam można zarówno eks­tre­mal­nie dro­gie, luk­su­sowe hotele, jak i tanie bam­bu­sowe chatki z łóż­kami polo­wymi. Różne ceny spo­tkać można też w super­mar­ke­tach. Te same pro­dukty mogą być dużo droż­sze w dużych mia­stach niż w mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Mimo niskich cen w Kenii jest na co wyda­wać pie­nią­dze; zachwyca tam bowiem wszystko, wszyst­kiego chce się spró­bo­wać i wszystko kupić. Zakupy – zarówno te „pamiąt­kowe”, jak i „jedze­niowe” – naj­le­piej robić na lokal­nych baza­rach, gdzie panuje zwy­czaj tar­go­wa­nia się. 

 

Waluta Kenii

Walutą Kenii jest szy­ling kenij­ski (w skró­cie KSh lub KES), który dzieli się nato­miast na 100 cen­tów. Jeden szy­ling to zale­d­wie 4 gro­sze pol­skie, czyli sto szy­lingów to około 3 złote 82 gro­sze (kurs z dnia 22.05). W obiegu spo­tkać można monety o war­to­ści 5,10 i 50 cen­tów oraz po 1, 5, 10, 20 i 40 szy­lingów, a także bank­noty o war­to­ści 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 szy­lingów. Szy­ling jest jed­nostką mone­tarną Kenii, od 1963 roku, czyli od uzy­ska­nia przez nią nie­pod­le­gło­ści. Współ­cze­sne bank­noty kenij­skie zdobi wize­ru­nek byłego pre­zy­denta Kenii Jomo Keny­atta oraz herb kraju. 

 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Kenii?

W podróż do Kenii naj­le­piej zabierz ze sobą dolary ame­ry­kań­skie, które wymie­nisz na miej­scu na szy­lingi. W więk­szych mia­stach i miej­sco­wo­ściach tury­stycz­nych można też bez pro­blemu pła­cić kartą. Jeżeli wybie­rasz się do Kenii w ramach tripa z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści pamię­taj, że w cenie masz wszyst­kie noc­legi i prze­jazdy w trak­cie trwania wyjazdu. Bez względu na to czy wybie­rasz się na wyprawę obej­mu­jącą jedy­nie Kenię, Kenię połą­czoną z Tan­za­nią czy też na opcję ze zdo­by­wa­niem Dachu Afryki Kili­man­dżaro na wła­sne wydatki zabierz ze sobą około 300–400 dola­rów ame­ry­kań­skich. Pamię­taj jed­nak, że kwotę tę obli­czy­li­śmy na pod­sta­wie wła­snych doświad­cze­ń. Obli­cza­jąc swoje „kie­szon­kowe” zasta­nów się na co zazwy­czaj wyda­jesz naj­wię­cej pie­nię­dzy, ile mniej wię­cej wydasz na jedze­nie oraz czy będziesz chcia­ł/a korzy­stać z atrak­cji dodat­ko­wych nie zawar­tych w pro­gra­mie. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Kenii

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 700 KES (ok. 26,60 PLN);

Piwo w barze – ok. 300 KES (ok. 11,40 PLN);

Kawa w kawiar­nii – ok. 250 KES (ok. 9,50 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 70 KES (ok. 2,60 PLN);

Litr mleka – ok. 110 KES (ok. 4,20 PLN);

Tuzin jajek – ok. 200 KES (ok. 7,60 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 200 KES (ok. 7,60 PLN);

Kilo­gram pomi­do­rów – ok. 160 KES (ok. 6 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 100 KES (ok. 3,80 PLN);

Kilo­gram poma­rań­czy – ok. 200 KES (ok. 7,60 PLN);

Kenij­ska kawa (500 g) – ok. 1000 KES (ok. 38 PLN);

Ręcz­nie robiona biżu­te­ria – ok. 1000–5000 KES (ok. 38–190 PLN);

Bilet w trans­por­cie miej­skim – ok. 80 KES (ok. 3 PLN);

Pamiąt­kowa koszulka – ok. 1300 KES (ok. 49,40 PLN);

Bilet wstępu do Parku Naro­do­wego Hells Gate – 350 KES (ok. 13,20 PLN);

Bilet wstępu do Parku Naro­do­wego Nakuru Lake – 1000 KES (ok. 38 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY