GRUZJA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Pyszne jedze­nie, naj­lep­sze wino, nie­zwy­kła gościn­ność i widoki, które zostaną w Twoim sercu na długo – taka jest wła­śnie Gru­zja. Atrak­cje kraju to przede wszyst­kim nie­zwy­kle kli­ma­tyczne miej­sco­wo­ści oraz gór­skie, dzi­kie kra­jo­brazy (choć nie jeden z nas dodałby do tej listy także słynne gruzińskie biesiady). Podpowiadamy co warto zoba­czyć w Gru­zji (oprócz lokalnych winnic i restauracji). 

 

 1. TBILISI

Sto­lica Gru­zji Tbi­lisi to nie­zwy­kła metro­po­lia. Choć mieszka w niej ponad milion ludzi, ma kli­mat małego mia­steczka. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje tam­tej­sze uro­kliwe Stare Mia­sto, pełne zadrze­wio­nych ale­jek, zabyt­ków i sta­rych kamien­nych domów. Cało­ści dopeł­nia nie­sa­mo­wita gościn­no­ści jej miesz­kań­ców. 

 

KUTAISI

Innym war­tym odwie­dze­nia mia­stem w gru­zji jest Kuta­isi, które w mito­lo­gii grec­kiej (pod nazwą Ai) wystą­piło jako miej­sce, do któ­rego Jazon i Argo­nauci wybrali się po złote runo. Kuta­isi oto­czono jest wyso­kimi wzgó­rzami, z któ­rych roz­po­ściera się wspa­niały widok na mia­sto i oko­licę. Na jed­nym z nich sta­nęła piękna kate­dra Bagrati. 

 

MESTIA

Wśród maje­sta­tycz­nych gór Kau­kazu leży małe mia­steczko Mestia, która – naszym zda­niem – sta­nowi kwin­te­sen­cję całego Kau­kazu. Zna­leźć tam można pozo­sta­ło­ści baszt warow­nych Swa­nów, a nad miej­sco­wo­ścią góruje groźna, wiecz­nie ośnie­żona Uszba (4710 m n. p. m). Uwaga: grozi miło­ścią od pierw­szego wra­że­nia. 

 

CMINDA SAMEBA

Sym­bo­lem całej Gru­zji jest jed­nak bez wąt­pie­nia Cminda Sameba (pol. Święta Trójca). Klasz­tor leży na wyso­ko­ści 2170 m n.p.m, a w jego tle podzi­wiać można drze­miący wul­kan Kazbek. Tam trzeba po pro­stu usiąść, odpo­cząć i wsłu­chać się w kau­ka­ską ciszę… Cminda Sameba odwiedzamy podczas każdej solistowej wyprawy do Gruzji, a wciąż zachwyca tak samo jak za pierwszym razem. 

 

GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA (gruz. Sakar­twe­los Sam­che­dro Gza) 

Gru­ziń­ska Droga Wojenna to główny szlak prze­ci­na­jący w poprzek Wielki Kau­kaz. Pod zło­wrogą nazwą kryje się malow­ni­cza trasa nie tylko pełna wspa­niałych gór­skich, ale legend i waż­nej dla Gru­zji histo­rii. 

 

KANION OKATSE

Wspa­niałe widoki kanionu Okatse podzi­wiać można z bar­dzo cie­ka­wej per­spek­tywy. Na wyso­ko­ści koron drzew wybu­do­wano tam bowiem spa­ce­rowe drew­niane pomo­sty (jedna z najmłodszych atrakcji Gruzji). Nie­zwy­kłe prze­ży­cia gwa­ran­to­wane, ale nie polecamy osobom z lękiem wysokości 😉

 

KATSKHI

Wyobra­żasz sobie samotne życie w domu usy­tu­owa­nej na szczy­cie 40 metro­wej skal­nej maczu­dze? Taki żywot wybrał mnich zamiesz­ku­jący Kat­skhi – jedno z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych miejsc w Gru­zji. Według niektórych naukowców wysoka skała nie jest tworem natury, a ludzi. Mieli ją zbudować poganie oddający hołd Bogu Płodności. 

 

DAWID GAREDŻA

Na samej gra­nicy z Azer­bej­dża­nem, pośrodku pust­ko­wia leży kli­matyczny kom­pleks mona­sty­rów Gru­ziń­skiego Kościoła Pra­wo­sław­nego. Jego histo­ria sięga VI wieku, kiedy to syryj­ski mnich o imie­niu Dawid osie­dlił się tam w pobli­skiej jaskini. 

 

USHGULI

Ush­guli to naj­wy­żej poło­żona osada w całej Euro­pie. Mie­ści się bowiem na wyso­ko­ści 2200 metrów n.p.m. Opi­sać ją można trzema kolo­rami: biały, zie­lony i brą­zowy. Biel to barwa znaj­du­ją­cego się nie­opo­dal Ush­guli lodowca Shkhara, zie­le­nią mie­nią się ota­cza­jące je wzgó­rza, a brąz to kolor kamie­nia, z któ­rego zbu­do­wane są wszyst­kie budynki w wio­seczce. 

 

UPLISCYCHE

Znaj­du­jące się ona ska­li­stym brzegu rzeki Kury Upli­scy­che to nie­zwy­kła atrak­cja Gru­zji. W sta­ro­żyt­nym skal­nym mie­ście mie­szają się wpływy kul­tu­rowe Ana­to­lii i Iranu oraz pogań­stwa i chrze­ści­jań­stwa. Jego powstanie datuje się na V wiek p.n.e.

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Poszu­ku­jąc infor­ma­cji na temat bez­pie­czeń­stwa w Gru­zji, może­cie natknąć się na sprzeczne opi­nie. Wyja­śniamy skąd się to bie­rze i dla­czego my w Gru­zji czu­jemy się wyjąt­kowo bez­piecz­nie. 

 

W Gru­zji, jak praw­do­po­dob­nie w każ­dym innym kraju, ist­nieją miej­sca bez­pieczne i mniej bez­pieczne. Wystar­czy uni­kać tych dru­gich i cie­szyć się wyjaz­dem. W naszym odczu­ciu najniebez­piecz­niejsze tam są… krowy;) Ich stada prze­cha­dzają się leni­wie po dro­gach, a kie­rowcy zmu­szeni są do raj­do­wego sla­lomu mię­dzy nimi (sic!). 

Niebez­pieczne rejony Gru­zji

Zacz­niemy od „stra­sze­nia”. W inter­ne­cie i wśród opi­nii zna­jo­mych może­cie natknąć się na infor­ma­cję, że w Gru­zji jest niebez­piecz­nie. I rze­czy­wi­ście: są w niej rejony niebez­pieczne, ale też zamknięte dla osób zewnątrz. Są to tereny sepa­ra­ty­stycz­nej Abcha­zji i Ose­tii Połu­dnio­wej. Zgod­nie z gru­ziń­skim pra­wem wjazd na ich tereny jest nie­le­galny, a ich gra­nic pil­nują zarówno woj­ska gru­ziń­skie, jak i rosyj­skie. 

Gru­zja – bez­pieczna czy nie?

Oprócz tych dwóch rejo­nów Gru­zja należy do jed­nych z najbez­piecz­niejszych kra­jów w tej czę­ści świata. Oczy­wi­ście: zda­rzają się w niej drobne napady i kra­dzieże, ale nie czę­ściej niż np. w Pol­sce. Poczu­cie bez­pie­czeń­stwa wzma­gają w nas też Gru­zini, któ­rzy – naszym zda­niem – są jed­nym z naj­mil­szych, naj­bar­dziej gościn­nych i naj­bar­dziej pomoc­nych naro­dów na świe­cie: ) Jedy­nym zagro­że­niem może tam stać się więc… prze­je­dze­nie gru­ziń­skimi sma­ko­ły­kami czy kac spo­wo­do­wany cza­czą, którą czę­stuje każdy gospo­darz noc­legu czy napo­tkana osoba na gór­skim szlaku. 

Ubez­pie­cze­nie na wyjazd do Gru­zji

Ubez­pie­cze­nie obo­wiąz­kowe przy wje­ździe do Gru­zji obo­wią­zuje jedy­nie osoby wjeż­dża­jące do kraju samo­cho­dem zare­je­stro­wa­nym poza jej gra­nicami. W innych przy­pad­kach jest ono jedy­nie zale­cane. Przed wyjaz­dem warto jed­nak wyku­pić dobre ubez­pie­cze­nie, zwłasz­cza jeśli w pla­nach ma się gór­skie wędrówki. Wów­czas należy wyku­pić takie, które pokrywa nie tylko ewen­tu­alne koszty lecze­nia, ale i koszty akcji ratun­ko­wej. Jeśli wybie­rasz się do Gru­zji z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” to wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już wli­czone w cenę. 

Amba­sada Pol­ska w Gru­zji 

W Gru­zji znaj­duje się Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, do któ­rej można zgło­sić się w przy­padku sytu­acji kry­zy­so­wej (np. gdy zgu­bimy swój pasz­port). Jej adres to: 

 

Amba­sada RP w Tbi­lisi

Onia­shvili 24, 0160 Tbi­lisi, Gru­zja
tele­fon: + 995 322 92 03 98
e-mail: tbi­lisi. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Gru­zja – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

 

Jeżeli wybierasz się w podróż  po Kaukazie, z pewnością zainteresują cię ciekawostki o Gruzji. Dowiedz się na jakiej wysokości leży najwyższa gruzińska miejscowość oraz co łączy Gruzinów i Polaków…

 

Gru­zja leży na gra­nicy Europy i Azji, w Kau­ka­zie Połu­dnio­wym. 

 

Gru­zja nie należy do Unii Euro­pej­skiej, ale jest kra­jem z nią sto­wa­rzy­szo­nym, a od 2016 jest także człon­kiem strefy wol­nego han­dlu z Unią Euro­pej­ską. 

 

Sto­licą Gru­zji jest Tbi­lisi, ale par­la­ment kraju ma sie­dzibę w mie­ście Kuta­isi. 

 

Niepodległości od Rosji Gruzja uzyskała w 1991 roku. Do dziś jednak relacje między tymi dwoma państwami pozostaje dosyć napięta. 

 

Reli­gią domi­nu­jącą w Gru­zji jest pra­wo­sła­wie. Wyznaje je tam bli­sko 88% spo­łe­czeń­stwa. 

 

Sza­cuje się, że w Gru­zji na stałe mieszka około 6000 tysięcy Pola­ków. 

 

Jed­nym z boha­te­rów naro­do­wych Gru­zji jest Lech Kaczyń­ski. W 2008 roku z ini­cja­tywy byłego pre­zy­denta Pol­ski w Tbi­lisi odbył się wiec, mający na celu sprze­ci­wie­nie się „dąże­niom Rosji do impe­ria­li­zmu”, czym Kaczyń­ski zyskał sobie ogromną sym­pa­tię Gru­zi­nów. Dziś w Tbi­lisi możemy podzi­wiać jego pomnik, a w Batumi ulicę imie­nia Marii i Lecha Kaczyń­skich. 

 

Naj­wyż­szym szczy­tem w Gru­zji i trze­cim naj­wyż­szym szczy­tem całego Kau­kazu jest Szchara (5193 m n.p.m.), a nie – jak wiele osób myl­nie zakłada – Kazbek (5033 m n.p.m). 

 

Naj­wy­żej poło­żoną miej­sco­wo­ścią w Gru­zji i jedną z naj­wy­żej poło­żo­nych w Euro­pie jest Uszguli, które usy­tu­owane jest na wyso­ko­ści 2100 metrów n.p.m, tuż u stóp góry Szchara. Z powodu spo­rych opa­dów śniegu przez 6 mie­sięcy w roku drogi do niej są zamknięte, a żyw­no­ści jest przy­wo­żona miesz­kań­com za pomocą spe­cjal­nych hel

 

Naj­po­pu­lar­niej­szym alko­ho­lem w Gru­zji jest cza-cza, czyli wódka wytwa­rzana z wino­gron. W kraju pro­du­kuje się także sporą ilość win. Ekspor­to­wane są one jed­nak w sto­sun­kowo małych ilo­ściach, a nie­któ­rych z nich można spró­bo­wać wręcz jedy­nie w danych regio­nach Gru­zji. 

 

Z Gru­zji pocho­dził Józef Sta­lin. W Gori (czyli miej­sco­wo­ści, w któ­rej się uro­dził) do dziś stoi jego pomnik oraz znaj­duje się poświę­cone jego życiu muzeum i ory­gi­nalny wagon, któ­rym jechał do Jałty. Miej­sce to jest powo­dem wielu spo­rów oraz wzbu­dza wiele emo­cji i wąt­pli­wo­ści nie tylko wśród tury­stów, ale i wśród Gru­zi­nów. Choć więk­szość miesz­kań­ców Gru­zji uważa Sta­lina za zbrod­nia­rza wojen­nego, są tam też i tacy, dla któ­rych jest boha­te­rem naro­do­wym. 

 

W Gruzji znajduje się droga uznawana za najniebezpieczniejszą trasę samochodową na świecie. Jest nią droga prowadząca do górskiej miejscowości Omalo.

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Pogoda w Gru­zji w znacz­nej mie­rze zależy od regionu, który aku­rat odwie­dzasz. Warto o tym pamię­tać paku­jąc się na wyprawę do niej i razem ze stro­jem kąpie­lo­wym, spa­ko­wać cie­płą bluzę i kurtkę. 

 

Gru­zja to bar­dzo zróż­ni­co­wany kraj – zarówno pod wzglę­dem ukształ­to­wa­nia terenu, jak i panu­ją­cej tam pogody. Zda­rza się, że gdy na tere­nach górzy­stych pada śnieg, na wybrzeżu Morza Czar­nego można się opa­lać i pły­wać w cał­kiem cie­płej wodzie. Gru­ziń­ski kli­mat zaska­kuje bowiem licz­nymi kon­tra­stami i bar­dzo silną pię­tro­wo­ścią. 

 

Gru­zja – kli­mat 

Kli­mat Gru­zji okre­ślany jest jako pod­zwrot­ni­kowy wil­gotny w zachod­nich regio­nach i pod­zwrot­ni­kowy kon­ty­nen­talny we wschod­niej jej czę­ści. Natu­ralną i bar­dzo wyraźną gra­nicą kli­matyczną w Gru­zji są Góry Suram­skie. Co wię­cej ze względu na to, że Gru­zja to kraj bar­dzo górzy­sty, odz­na­cza się on też ogromną pię­tro­wo­ścią. 

 

Gru­zja – pogoda

Pod­czas jed­nego wyjazdu do Gru­zji można spo­dzie­wać się bar­dzo zróż­ni­co­wa­nej pogody, zwłasz­cza jeżeli w pla­nach ma się zwie­dze­nie jej róż­nych regio­nów. Naj­cie­plej jest tam od maja do sierp­nia, kiedy śred­nie tem­pe­ra­tury w Tbi­lisi się­gają około 25–27 °C, na wybrzeżu do 32°C, a przy gra­nicy z Azer­bej­dża­nem nawet 35°C. W tym samym cza­sie w naj­wyż­szych par­tiach gór­skich jest dużo chłod­niej, a śred­nia tem­pe­ra­tura wynosi tam około 20°C. Opady roczne są dużo więk­sze niż w Pol­sce, gdyż w ciągu roku spada tam około 2800-3000 mm. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Gru­zji? 

Do Gru­zji można jechać przez cały rok. Jeżeli jed­nak w pla­nach ma się trek­kingi – lepiej wybie­rać mie­siące let­nie i wcze­sno-jesienne, kiedy tem­pe­ra­tury pozwa­lają na swo­bodne prze­miesz­cza­nie się po szla­kach. W dodatku zimą wiele zakąt­ków Gru­zji jest naj­zwy­czaj­niej nie­do­stępna, gdyż pro­wa­dzące do nich drogi nie są odśnie­żane (taka sytu­acja panuje np. w malow­ni­czym Ush­guli). Jeżeli Twoim celem jest słynne Batumi, rów­nież postaw na mie­siące let­nie, kiedy to panują tam naj­wyż­sze temperatury, a deszcz pada sto­sun­kowo rzadko. 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia gru­ziń­ska to nasza praw­dziwa miłość. Tra­dy­cyjne dania Gru­zji to zaś praw­dziwa uczta dla podnie­bie­nia, a naj­le­piej sma­kują – oczy­wi­ście – w pięk­nych gór­skich kra­jo­bra­zach, zakra­piane winem lub tra­dy­cyjną cza­czą…

 

Kuch­nię Gru­zji poko­chają zarówno miło­śnicy dań mię­snych, jak i wege­ta­ria­nie. Jest róż­no­rodna, pożywna i smaczna. Co wię­cej jed­nym z ele­men­tów gru­ziń­skiej kul­tury jest tzw. supra, czyli tra­dy­cyjna gru­ziń­ska bie­siada. Całe rodziny wraz z przy­ja­ciółmi, a cza­sem nawet i cała wio­ska zasia­dają wspól­nie do stołu zasta­wio­nego bogato w wiele roz­ma­itych dań. Cało­ści towa­rzy­szy zaś domo­wej roboty gru­ziń­skie wino i cza­cza (wyso­ko­pro­cen­towy alko­hol pro­du­ko­wany z wino­gron). 

Smaki Gru­zji

To co wyróż­nia gru­ziń­ską kuch­nię, to sto­so­wane w niej przy­prawy, które nadają tra­dy­cj­nym daniom uni­ka­to­wego smaku. Do naj­po­pu­lar­niej­szych z nich zali­cza się m.in.: 

 

Chmeli Suneli – mie­szanka drobno zmie­lo­nych ziół (mię­dzy innymi: bazy­lii, pie­truszki, czą­bru, mięty i sza­franu) 

 

 • Adżikę – ostra pasta z czer­wo­nej papryki;
 • sól z Swa­ne­tii – rodzaj soli pro­du­ko­wa­nej przez miesz­kań­ców Swa­ne­tii, czyli gru­ziń­skich górali;
 • Saciwi – pastę z orze­chów, czosnku i pie­przu cay­anne;
 • Tke­mali – sos ze śli­wek;
 • duża ilość kolen­n­dry – ojjj tak, Gru­zini kochają kolen­drę!

 

W daniach prze­wa­żają zaś mięsa (głów­nie jagnię­cina i bara­nina), bakła­żany, pomi­dory, orze­chy i róż­nego rodzaju sery. 

 

Czego spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Gru­zji?

 

Na solistowej wyprawie do Gruzji stołujemy się przede wszystkim u naszych gospodarzy i w lokalnych restauracjach (często poleconych przez naszych przyjaciół-Gruzinów). Podczas podróży znajdzie się więc wiele okazji do spróbowania tradycyjnych gruzińskich dań. My polecamy przede wszystkim:

 

CHACZAPURI – rodzaj placka zapie­ka­nego z serem i jaj­kiem sadzo­nym;

CHINKALI – pie­rożki o cha­rak­te­ry­stycz­nym kształ­cie sakie­wek, nadziane roso­łem i mię­sem lub serem;

LOBIANI – pla­cek z nadzie­niem z czer­wo­nej fasoli;

PCHALI – pasta warzywna z zia­ren­kami gra­natu, naj­czę­ściej zro­biona z bakła­żana, bura­ków lub kapu­sty;

CHASZLAMA – zupa z kawał­kami bara­niny, ziem­nia­kami i pomi­do­rami;

CHARCZO – gęsta zupa gula­szowa z ryżem;

CZAKAPULI – aro­ma­tyczny gulasz z jagnię­ciny;

MCWADI – szasz­łyki z mięsa mary­no­wa­nego w mie­szance gru­ziń­skich przy­praw, naj­czę­ściej przy­rzą­dzane z bara­niny. 

CZURCZCHELE, zwane „gru­ziń­skim Sni­ker­sem” – słodka prze­ką­ska z nawle­czo­nych an nitkę orze­chów zato­pio­nych w gęstej gla­zu­rze z soku wino­gron;

POMIDORY I OGÓRKI – tak, dobrze widzisz. W Gru­zji pole­camy Ci spró­bo­wać tam­tej­szych sała­tek z pomi­do­rów i ogó­rek, jako że warzywa doj­rze­wa­jące w gru­ziń­skim słońcu mają jakby inny, bogat­szy smak: ) 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

W Gru­zji nie czy­hają na nas żadne tro­pi­kalne cho­roby. Możesz więc zdo­by­wać gru­ziń­skie szczyty i zwie­dzać tam­tej­sze mona­styry ze spo­kojną głową. Co na temat zdro­wia warto jed­nak wie­dzieć przed wyjaz­dem do Perły Kau­kazu? 

 

Jak infor­muje Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych w Gru­zji od lat nie panują żadne zagro­że­nia sani­tarno – epi­de­mio­lo­giczne. Jed­nakże tam­tej­sza publiczna opieka medyczna pozo­sta­wia wiele do życze­nia. W podróż naj­le­piej wybrać się więc z wysokiej klasy ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym oraz dobrze wypo­sa­żoną apteczką. Praw­do­po­dob­nie naj­więk­szym „zagro­że­niem zdro­wot­nym” w Gru­zji są nie­przy­jemne dole­gli­wo­ści po… cało­noc­nej degu­sta­cji tam­tej­szego wina i „cza­czy”;) 

Gru­zja – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i nieobo­wiąz­kowe

Gru­zja nie wymaga żad­nych szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. I choć szcze­pionki przed wyjaz­dem do niej nie są popu­larną prak­tyką, nie­któ­rzy leka­rze medy­cyny podróży zale­cają zaszcze­pić się na: 

 

 • bło­nicę i krztu­siec – na wypa­dek kon­taktu z cho­rymi (cho­roby prze­no­szone drogą kro­pel­kową);
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – w przy­padku ryzyka spo­ży­cia ska­żo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku gdy moż­liwa jest inter­wen­cja chi­rur­giczna lub kosme­tyczna;
 • wście­kli­znę – w przy­padku ryzyka pogry­zie­nia przez chore psy lub koty. 

 

Szcze­pie­nia w Gru­zji nie są tak ważne jak w przy­padku podróży do Azji Wschod­niej i Połu­dnio­wej. Decy­zję o ich przy­ję­ciu skon­sul­tuj więc naj­le­piej z leka­rzem medy­cyny tro­pi­kalnej lub nawet leka­rzem pierw­szego kon­taktu. Na miej­scu uwa­żaj zaś na żyw­ność, którą spo­ży­wasz, zwłasz­cza tę zaku­pioną na baza­rach. W więk­szych miej­sco­wo­ściach woda w kra­nach jest zdatna do picia. W miarę moż­li­wo­ści sta­raj się jed­nak jej uni­kać. Bez­piecz­niej­sza jest woda w butel­kach lub ta prze­go­to­wana. 

Co spa­ko­wać do apteczki? 

Nie­wąt­pli­wie naj­więk­szym skar­bem Gru­zji są jej gór­skie tereny. Wła­śnie dla­tego na soli­sto­wych wyjaz­dach dużo czasu poświę­camy na trek­kingi i odkry­wa­nie dzi­kiej gru­ziń­skiej natury. Pod­czas wędró­wek w odle­głe gór­skie zakątki jeste­śmy ciut bar­dziej nara­żeni na róż­nego rodzaju kon­tu­zje i dole­gli­wo­ści. W podróż warto więc zabrać ze sobą dobrze wypo­sa­żoną apteczkę. Powinny się w niej zna­leźć przede wszyst­kim przedmioty nie­zbędne do udzie­le­nia pierw­szej pomocy tj. m.in. pla­stry, opa­trunki, płyn do dezyn­fek­cji ran czy folia NRC. Do apteczki spa­kuj też leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe oraz leki przy­datne pod­czas zatruć pokar­mo­wych. W cza­sie podróży do Gru­zji przyda Ci się także krem prze­ciw­sło­neczny oraz spraye lub maści odstra­sza­jące owady. 

 

Ważna infor­ma­cja dla aler­gi­ków: pod­czas wędró­wek będziemy prze­cho­dzić przez liczne łąki poro­śnięte róż­no­rod­nymi tra­wami i kwia­tami. Warto więc mieć ze sobą leki na aler­gię. Co wię­cej na gru­ziń­skich pola­nach bar­dzo roz­po­wszech­nioną rośliną jest sil­nie uczu­la­jący (a wręcz śmier­tel­nie nie­bez­pieczny) Barszcz Sosnow­skiego. Jeśli wystą­pią objawy w postaci opa­rzeń należy skon­tak­to­wać się z leka­rzem. 

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Gru­zji

Nie­stety publiczna służba zdro­wia w Gru­zji jest na bar­dzo niskim pozio­mie. W razie potrzeby lepiej więc korzy­stać z pry­wat­nej opieki medycz­nej dostęp­nej w więk­szych miej­sco­wo­ściach. Na wyje­ździe warto więc posia­dać dobre ubez­pie­cze­nie zdro­wotne obej­mu­jące koszty lecze­nia, a w przy­padku osób pla­nu­ją­cych gór­skie wędrówki – także koszty trans­portu medycz­nego i akcji ratun­ko­wych. Jeżeli wybie­rasz się do Gru­zji razem z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w cenie wyjazdu posia­dasz już wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Jedziesz zdo­by­wać gru­ziń­skie szczyty i podzi­wiać jedne z pięk­niej­szych kra­jo­bra­zów świata? Mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość: w Gru­zji możesz spo­dzie­wać się bar­dzo niskich cen. Nie bez powodu nazy­wana jest ona „rajem budże­to­wych back­pac­ke­rów”. 

 

W Soli­stach kochamy Gru­zję. Nie tylko za jej uni­ka­to­wość i wyjąt­kowo przy­ja­znych ludzi, ale i za to, że jest (finan­sowo) dostępna dla każ­dego. W porów­na­niu do pol­skich cen, tanie jest tam przede wszyst­kim jedze­nie. Bez względu na zawar­tość swo­jego port­fela możesz więc tam do oporu zaja­dać się pysz­nymi chin­kali i popi­jać je moc­nym gru­ziń­skim winem. Czy to nie brzmi jak raj? Przed wyjaz­dem dowiedz się co jest walutą Gru­zji i ile gotówki powi­nie­neś wziąć ze sobą. 

 

Waluta Gru­zji

Walutą Gru­zji jest lari (w skró­cie GEL), który dzieli się nato­miast na sto tetri. Jed­nostka mone­tarna wystę­puje w bank­no­tach o nomi­nale po 5, 10, 20, 50 i 100 lari, a także w mone­tach po 1, 2, 5, 10, 20 i 50 tetri oraz 1 i 2 lari. Jeden lari to około 1,41 zło­tych (kurs z dnia 15.05.2019). Zdo­bią je przede wszyst­kim wize­runki waż­nych gru­ziń­skich oso­bi­sto­ści (np. kom­po­zy­tora Zacha­ria Palia­shvili czy poety Akaki Tse­re­teli oraz sym­bole zwią­zane z gru­ziń­ską kul­turą (np. pomnik zało­ży­ciela Tbi­lisi czy fasada Opery Naro­do­wej). Cie­ka­wostką jest, że nazwa waluty Gru­zji pocho­dzi od starogru­ziń­skiego słowa ozna­cza­ją­cego „skarb”. 

 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Gru­zji?

To ile gotówki powi­nie­neś zabrać ze sobą do Gru­zji zależy, oczy­wi­ście, od tego w jaki spo­sób chcesz ją zwie­dzić. Inną kwotę wydasz bowiem w hote­lach, a inną w małych hoste­lach. W podróż naj­le­piej weź ze sobą euro lub dolary ame­ry­kań­skie, które bez pro­blemu wymie­nisz w kan­to­rze na miej­scu. Jeżeli wybie­rasz się do gru­zji z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści pamię­taj, że będziemy sto­ło­wać się głów­nie w restau­ra­cjach i lokal­nych knaj­pach (gdzie za posi­łek będziemy wyda­wać ok. 15–20 GEL). Na cały wyjazd weź ze sobą mini­mal­nie 170 dola­rów (ok. 150 euro). Kwotą „wygodną” będzie około 280–335 dola­rów (ok. 250–300 euro). Pamię­taj jed­nak, że kwotę, która Ci się przyda powi­nie­neś osza­co­wać indy­wi­du­al­nie. Nie zapo­mnij rów­nież o 350 dola­rach, które prze­ka­zu­jesz lide­rowi na lot­ni­sku. 

 

Przy­kła­dowe ceny w Gru­zji

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 17 GEL (ok. 24 PLN); 

Por­cja Chin­kali – ok. 4 GEL (ok. 5,50 PLN);

Piwo w barze – ok. 4 GEL (ok. 5,50 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 5 GEL (ok. 7 PLN);

Domowe wino na stra­ga­nie ulicz­nym – ok. 3 GEL (ok. 4,20 PLN);

Sło­iczek domo­wej adżiki – ok. 2 GEL (ok. 2,70 PLN);

Litr mleka – ok. 4 GEL (ok. 5,50 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 1 GEL (ok. 1,40 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 1 GEL (ok. 1,40 PLN); 

Kilo­gram jabłek – ok. 3 GEL (ok. 4,20 PLN);

Bilet w trans­por­cie miej­skim – ok. 0,50 GEL (ok. 0,70 PLN);

Bilet w tury­stycz­nej mar­szrutce z Tbi­lisi do Kazbegi – ok. 15 GEL (ok. 21 PLN);

Pamiąt­kowy róg na wino – 20-200 GEL (ok. 28-280 PLN); 

Pamiąt­kowa czapka hodowcy owiec – ok. 10 GEL (ok. 14 PLN); 

Kolejka linowa w Tbi­lisi – 2 GEL (ok. 2,70 PLN); 

Bilet wstępu do Muzeum Sta­lina w Gori – 10 GEL (ok. 14 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Podróż do Gru­zji nie wiąże się z żadną żmudną i stre­su­jącą apli­ka­cją o wizę. Przed wyjaz­dem dowiedz się, czy w ogóle wiza do Gru­zji jest Ci potrzebna i z jakim doku­men­tem możesz podró­żo­wać.  

Gru­zja – wiza

Pod wzglę­dem for­mal­nym podróż do Gru­zji jest dla oby­wa­teli pol­skich bar­dzo łatwa. Na okres 365 dni możemy do niej wje­chać bez wizy. Nato­miast gdy chcemy prze­dłu­żyć taki bez­wi­zowy pobyt, wystar­czy wyje­chać i ponow­nie wje­chać na teren Gru­zji. Polacy nie pod­le­gają rów­nież w Gru­zji obo­wiąz­kowi mel­dun­ko­wemu. 

Gru­zja – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Na tery­to­rium Gru­zji możesz wje­chać zarówno na pasz­por­cie, jak i dowo­dzie oso­bi­stym. Jed­nakże my pole­camy podróż na pasz­por­cie, jako że jest to jedyny doku­ment, który uznają gru­ziń­skie urzędy. Z dowo­dem podró­żuj tylko wtedy, gdy nie posia­dasz pasz­portu. 

Przed wyjaz­dem upew­nij się, że zawarte w doku­men­cie dane oso­bi­ste są aktu­alne, a ze zdję­cia da się roz­po­znać, że należy on do Cie­bie. 

Amba­sada Gru­zji w Pol­sce

Jeżeli chcesz wyje­chać do Gru­zji „na stałe” lub masz pyta­nia zwią­zane z wjaz­dem na jej tery­to­rium, skon­tak­tuj się z naj­bliż­szą gru­ziń­ską pla­cówką kon­su­larnę. W Pol­sce Amba­sada Gru­zji znaj­duje się w War­sza­wie pod adre­sem: 

Amba­sada Gru­zji w Pol­sce

 1. Kry­niczna 2, 03-934 War­szawa

Tel.: 22 616 62 21

 

Amba­sada Pol­ski w Gru­zji

Nato­miast jeśli pod­czas podróży przy­da­rzy Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc poproś w pol­skiej amba­sa­dzie w Gru­zji. Jej adres to: 

Amba­sada RP w Tbi­lisi

Onia­shvili 24, 0160 Tbi­lisi, Gru­zja

tele­fon: + 995 322 92 03 98

e-mail: tbi­lisi. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

 

 *Tekst został napisany 10.03.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Gruzji mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - GRUZJA

GRUZJA