Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Regulaminem Imprez Turystycznych Extreme Poland
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej wymaga pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu Imprez Turystycznych.

I. ORGANIZATOR

 1. Extreme Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4, 54-019 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711039,
  NIP: 8992837856, REGON: 369081202 (dalej „Extreme Poland” lub „Organizator”) jest organizatorem imprez turystycznych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 548, tekst jednolity).
 2. Extreme Poland jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 20943.
 3. Niniejszy Regulamin Imprez Turystycznych (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki podróżnych korzystających z usług Extreme Poland na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej (dalej „Podróżny”).
 4. Siedziba Organizatora mieści się pod adresem: ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4 54-019 Wrocław.
 5. Niniejszy Regulamin Imprez Turystycznych stanowi integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Extreme Poland. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Wszelkie informacje Organizatora zamieszczone w administrowanym przez niego serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.solisci.pl (dalej „Serwis”) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Extreme Poland następuje poprzez dokonanie przez Podróżnego zapisu do udziału w imprezie turystycznej on-line za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (solisci.pl) oraz zapłatę przez Podróżnego określonej w pkt. III.1. poniżej całości albo części ceny imprezy turystycznej, jeżeli oferta przewiduje płatność w ratach, oraz kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Za zgodą Organizatora oraz Podróżnego umowa o udział w imprezie turystycznej może zostać zawarta w wyniku indywidualnych uzgodnień w wybranej przez strony formie. W przypadku zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej określonej w ust. 1 powyżej, Podróżny może zażądać od Organizatora dostarczenia mu podpisanego przez Organizatora albo w jego imieniu egzemplarza umowy.
 4. Na pełną treść umowy o udział w imprezie turystycznej składają się:
 • wypełniony internetowy formularz umowy o udział w imprezie turystycznej,
 • niniejszy Regulamin Imprez Turystycznych,
 • Standardowy Formularz Informacyjny,
 • Plan wyprawy,
 • Informacja dodatkowa o imprezie turystycznej, które to dokumenty stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej
 1. Przez Podróżnego rozumie się także osobę, na rzecz której umowa o udział w imprezie turystycznej została zawarta przez osobę zgłaszającą jej uczestnictwo w imprezie turystycznej, jak również osobę, która nabyła ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej.
 2. Osoba dokonująca zapisu do udziału w imprezie turystycznej czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w ww. zapisie i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca zapisu do udziału w imprezie turystycznej musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej (rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej) może być złożone przez Podróżnego z zachowaniem formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora lub Agenta, za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora lub Agenta, za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę, wskazany w umowie.
 4. Umowa o udział w imprezie turystycznej może zawierać informacje o znajdujących się w miejscu imprezy turystycznej atrakcjach dodatkowych. Atrakcje dodatkowe nie stanowią części imprezy turystycznej. Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z atrakcji dodatkowych, w szczególności Organizator zastrzega, że możliwość skorzystania z atrakcji dodatkowych uzależniona będzie od istnienia rezerwy czasu umożliwiającego na skorzystanie z nich bez uszczerbku dla realizacji harmonogramu imprezy turystycznej.

II.A. UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Z uwagi na charakter imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora ich uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły co najmniej 15 lat. Organizator może odmówić zawarcia umowy, gdy uczestnikiem ma być osoba niepełnoletnia.
 2. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba poniżej 18-stego roku życia, osoba dokonująca zapisu do udziału w imprezie turystycznej zobowiązana jest podać dokładną datę urodzenia tej osoby ora przedstawić potwierdzający ją dokument.
 3. Organizator w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź pełnoletniego opiekuna wyznaczonego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w imprezie turystycznej nie bierze udziału żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych wyrażonej w formie pisemnej w języku polskim oraz angielskim z podpisami notarialnie poświadczonymi doręczonej Organizatorowi najpóźniej w chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej Organizatora.
 5. Za szkody wyrządzone podczas imprezy turystycznej przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej rodzice lub opiekunowie prawni oraz pełnoletni opiekun wyznaczony przez rodziców lub opiekunów prawnych.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Równocześnie z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora pełnej ceny podanej w umowie lub pełnej kwoty pierwszej raty, jeżeli umowa przewiduje płatność w ratach oraz do uiszczenia kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje zapłatę zaliczki lub zapłata ceny jest podzielona na raty osoba dokonująca zapisu do udziału w imprezie turystycznej zobowiązana jest do zapłaty zaliczki lub pierwszej raty w wysokości podanej w umowie w chwili jej zawarcia. Powyższe nie wyłącza obowiązku uiszczenia pełnej kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Do zapłaty pozostałej wysokości ceny Podróżny zobowiązany jest w terminach określonych umowie o udział w imprezie turystycznej (przy czym terminy mogą być określone także w Informacji dodatkowej o imprezie turystycznej).
 3. W przypadku opóźnienia z zapłatą ceny za udział w imprezie turystycznej lub pełnej wysokości raty Organizator nie jest zobowiązany do zawarcia z umowy o udział w imprezie turystycznej. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu płatności informuje osobę dokonującą zapisu do udziału w imprezie turystycznej, że umowa o udział w imprezie turystycznej nie została zawarta z powodu opóźnienia z zapłatą ceny oraz dokonuje jej zwrotu na numer rachunku bankowego, z którego została otrzymana lub, w przypadku posiadania wolnych miejsc, potwierdza zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej.
 4. Cena imprezy turystycznej wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w umowie o udział w imprezie turystycznej oraz w załącznikach do umowy. Obok ceny wyrażonej w złotych polskich umowa o udział w imprezie turystycznej (lub Informacja dodatkowa o imprezie turystycznej) może zawierać postanowienia o konieczności zapłaty dodatkowej ceny w walucie państwa trzeciego. Umowa (lub Informacja dodatkowa o imprezie turystycznej) zawiera wówczas informację na temat waluty w jakiej dodatkowa cena ma być zapłacona oraz sposobie jej płatności, w szczególności, jeżeli ma być ona przekazywana bezpośrednio Liderowi danego wyjazdu.
 5. Momentem zapłaty ceny, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora lub jego Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, jeżeli takie zostały przewidziane w umowie z Podróżnym moment otrzymania przez Organizatora lub jego Agenta środków pieniężnych.
 6. W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części ceny za udział w imprezie turystycznej lub kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w Informacji dodatkowej o umowie o udział w imprezie turystycznej, Organizator może wezwać Podróżnego, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Podróżnego w zapisie do udziału w imprezie turystycznej), do dokonania zapłaty w dodatkowym, trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora wezwania, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. III ust. 6 Regulaminu, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty wskazanej w art. X ust. 1 Regulaminu w wysokości określonej stosownie do terminu w jakim Organizator złożył oświadczenie o odstąpieniu od udziału w imprezie turystycznej. Ponadto w przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. III ust. 6 Regulaminu Organizator będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów.
 8. Postanowienia art. III ust. 6 i 7 Regulaminu nie dotyczą przypadków, gdy zapłata całości ceny lub pierwszej raty stanowi warunek zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Wówczas zastosowanie mają postanowienia art. III ust. 2 i 3 Regulaminu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej do wysokości stanowiącej dwukrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą.
 3. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, sanitarnych, zdrowotnych i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wszystkich państw przez które odbywa się podróż, w szczególności tych które są na trasie pomiędzy miejscem rozpoczęcia imprezy turystycznej, a miejscem docelowym imprezy turystycznej. Wszelkie koszty w związane z powszechnie obowiązującymi przepisami ww. państw w powyżej wskazanym zakresie w całości obciążają Podróżnego.
 4. Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Organizator jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy, na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

V. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla realizacji programu imprezy turystycznej, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu lub innym miejscu postoju (w tym obejmującego nocleg) oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.
 2. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podroży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie wizy turystycznej jeżeli jest wymagana oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Podróżnego postanowień art. V ust. 2 Regulaminu
 4. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych, lotniczych itp.), jak również do stosowania się do instrukcji i poleceń załogi statku powietrznego lub innego środka transportu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu braku przestrzegania powyższych przepisów, instrukcji lub poleceń.
 5. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy lub na żądanie Organizatora podać dane osobowe, aktualne w chwili rozpoczęcia podroży, których podanie jest konieczne do wywiązania się przez Organizatora z umowy o udział w imprezie turystycznej (np. dane paszportowe do zakupu biletów lotniczych). W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Konsekwencją niespełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej może być obciążenie Podróżnego dodatkowymi kosztami (np. zmiana danych w biletach lotniczych) lub brak możliwości wywiązania się przez Organizatora z usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej (np. zakup biletów lotniczych).
 7. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) Organizator uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany o ile będzie ona możliwa do wykonania. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Podróżnego w wyniku podania nieaktualnych danych osobowych lub ich zmiany po zawarciu umowy.
 8. Zmiana danych osobowych Podróżnego po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej może wiązać się z koniecznością nabycia nowego biletu lotniczego. Organizator informuje Podróżnego o konieczności nabycia nowego biletu lotniczego niezwłocznie po powzięciu informacji o braku możliwości przelotu na skutek niezgodności danych osobowych zawartych w bilecie lotniczym ze zmienionymi danymi osobowymi Podróżnego.
 9. W przypadku, o którym mowa w art. V ust. 8 Organizator nie zwraca Podróżnemu kosztu biletu lotniczego, z którego nie mógł on skorzystać na skutek zmiany danych osobowych.
 10. Podróżny jest zobowiązany sprawdzić stan swojego zdrowia zarówno przed zawarciem umowy
  o udział w imprezie turystycznej jak i bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  W imprezie turystycznej oferowanej przez Organizatora mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w imprezie turystycznej. Z uwagi na charakter oferowanych przez Organizatora imprez turystycznych Podróżny zobowiązany jest poinformować Organizatora
  o wszelkich przeciwwskazaniach, zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej, a w przypadku ich wystąpienia Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Podróżnym o udział
  w imprezie turystycznej.
 11. W przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. V ust. 10 Regulaminu, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty wskazanej w art. X ust. 1 Regulaminu w wysokości określonej stosownie do terminu w jakim Organizator złożył oświadczenie o odstąpieniu od udziału w imprezie turystycznej.

VI. PRZELOT i BILETY LOTNICZE

 1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Przelot samolotem odbywa się na liniach rejsowych/przelotem liniowym w klasie turystycznej. Od momentu odprawy bagażowo -paszportowej Podróżni objęci są opieką linii lotniczych.
 2. Jeżeli podczas lotu Podróżnym nie towarzyszy Lider, Organizator informuje o tym Podróżnych w umowie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Podróżnego nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 3. Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. O zmianie godzin lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług turystycznych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Organizator powiadamia Podróżnego.
 4. Umowa o udział w imprezie turystycznej może stanowić, że godziny przelotów mają jedynie charakter przybliżony i mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji, Organizator zobowiązany jest poinformować Podróżnego o dokładnych godzinach lotów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, na zasadach określonych w umowie.
 5. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. innych środków transportu, np. promów.
 6. Zakup biletów lotniczych przez Organizatora, odbywa się za wyraźną zgodą Podróżnego, a  łączna cena biletów lotniczych wraz z wliczoną opłatą serwisową jest każdorazowo wyszczególniana w cenie imprezy turystycznej (dalej „zryczałtowany koszt lotów”). Po dokonaniu zakupu biletów lotniczych przez Organizatora, Podróżny traci prawo do odstąpienia od umowy w tym zakresie, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 287). Cena biletów lotniczych nie podlega zwrotowi Podróżnemu bez względu na przyczynę i termin rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W przypadku zakupu biletów lotniczych zgodnie z indywidualnymi preferencjami Podróżnego i na jego wyraźne życzenie (np. wcześniejsza godzina wylotu, wybór konkretnego lotniska, etc.), Organizator pobiera od Podróżnego stałą opłatę manipulacyjną w wysokości 250 PLN, o której Podróżny jest informowany w chwili dokonania zakupu. Zakupienie przez Organizatora biletów lotniczych po cenie niższej niż podana ofercie lub umowie o udział w imprezie turystycznej nie stanowi podstawy do żądania zwrotu jej różnicy na rzecz Podróżnego lub obniżenia ceny imprezy turystycznej, lecz stanowi opłatę serwisową za obsługę procesu ich zakupu.
 7. Bilety lotnicze dla Podróżnych są nabywane przez Organizatora w ramach rezerwacji grupowych biletów lotniczych, na której znajdują się dane wszystkich Podróżnych.Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych Organizator nie udostępnia Podróżnym dokumentu rezerwacji biletów lotniczych. Cena biletów lotniczych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega ujawnieniu Podróżnemu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 1. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile dana zmiana jest nieznaczna. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego o wprowadzonej zmianie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub adres miejsca zamieszkania Podróżnego wskazany w umowie – zgłoszeniu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany ceny imprezy turystycznej o kwotę nie wyższą niż 8% jej wysokości.
 3. Podwyższenie ceny imprezy turystycznej jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
  a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  c) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
 1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lub zmiany ceny imprezy turystycznej o kwotę wyższą niż 8 % jej wysokości, Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora, poinformuje Organizatora, że:
  a) Przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo
  b) Odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej ze zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  c) Odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

W razie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w związku ze zmianą warunków umowy o udział w imprezie turystycznej, o których mowa powyżej, Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwróci wszelkie środki wpłacone przez Podróżnego na numer rachunku bankowego, z którego Organizator otrzymał płatność.

 1. Podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, przy czym obniżenie kosztów musi być bezpośrednim skutkiem przypadków określonych w art. VII ust. 3 Regulaminu.
 2. Organizator może w ofercie lub w umowie o udział w imprezie turystycznej może wskazać osobę, która w jego imieniu będzie prowadziła daną imprezę turystyczną (zwaną „Liderem”). Informacja ta ma charakter niewiążący a Organizator zastrzega, że osoba Lidera może w każdym czasie ulec zmianie. Zmiana osoby Lidera nie stanowi zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej.
 3. Plan Wyprawy (zawierający harmonogram imprezy turystycznej) zamieszczony jest w załącznikach do umowy o udział w imprezie turystycznej i stanowi jej integralną część. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu imprezy turystycznej ujętego w Planie Wyprawy. Nieznaczna zmiana nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej.
 4. Zmiana terminu realizacji poszczególnych punktów harmonogramu imprezy turystycznej w Planie Wyprawie nie stanowi zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej.

VIII. OPŁATY DODATKOWE NA MIEJSCU

Część kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej Podróżny pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że umowa o udział w imprezie turystycznej precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u Liderów lub w kasach obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, np. u lidera lub lokalnego organizatora oraz inne opłaty typu: za napoje do obiadokolacji, opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Tego rodzaju opłaty dodatkowe wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie obiektu. Niewywiązanie się przez Podróżnego z obowiązku uiszczenia podatków i opłat turystycznych może spowodować odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu.

IX. ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator ma prawo odwołać imprezę, informując o tym Podróżnego najpóźniej na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

c) 8 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

2. Organizator może odwołać imprezę w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony powołującej się na jej zaistnienie, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

3. W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w art. IX ust. 1. i 2., Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

X. REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU LUB PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PODRÓŻNEGO

1. Podróżny może w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej (odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej). W takim przypadku, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, bez względu na przyczynę i termin rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, której wysokość stanowi :

a) 60% ceny imprezy przy rezygnacji do 30 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 75% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 dniem do 14 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 85% ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji między 14 dniem do 8 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej,
d) 100% ceny imprezy przy rezygnacji na 7 dzień i mniej przed datą rozpoczęcia imprezy.
2. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przez Podróżnego dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za imprezę, pomniejszoną (potrąconą) o opłatę za odstąpienie. Opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej podlega potrąceniu z zapłaconej ceny za imprezę lub usługę turystyczną. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi, iż odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie następuje bez opłaty.
3. Organizator informuje, iż Podróżny ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podczas zakupu wyprawy, jednak nie mniej niż na 7 pełnych dni przed jej rozpoczęciem (poniżej 7 dni opcja jest już niemożliwa), lub do 7 dni od zapisu, kontaktując się z nami mailowo w godzinach pracy biura, gdzie dodatkowa opłata wynosi 5% ceny imprezy turystycznej wraz z biletem zakupionym przez Klub.
4. Część dewizowa ceny imprezy turystycznej przeliczana jest po aktualnym kursie NBP.
5. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej powinno zostać, dla celów dowodowych, stwierdzone pismem. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomił go o tym (w wiadomości e-mail lub w wiadomości wysłanej na adres siedziby Organizatora) nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Podróżny, zawiadamiając Organizatora o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kopię umowę, na podstawie której takie przeniesienie nastąpiło. Organizator może obciążyć Podróżnego opłatą z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, (dalej „Opłata manipulacyjna”) w wysokości 100 PLN tytułem obsługi rezerwacyjnej, tj. w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora wskutek zmiany uczestnika imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.
6. Przeniesienie przez Podróżnego ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, nie skutkuje przeniesieniem praw do biletów lotniczych, które są biletami imiennymi, przypisanymi do konkretnego Podróżnego.
7. Organizator nie ma możliwości przeniesienia praw do biletów lotniczych z Podróżnego na rzecz którego zostały one zakupione na osobę wstępującą w jego miejsce. Zmiana uczestnika imprezy turystycznej wiąże się z koniecznością nabycia nowego biletu lotniczego, którego cena może być inna (w tym wyższa) niż biletu uczestnika przenoszącego ogół praw i obowiązków do udziału w imprezie turystycznej.
8. O ile Podróżny nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, że nie będzie w niej uczestniczył, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.
9. Jeżeli jedna lub więcej osób rezygnuje z udziału w imprezie turystycznej objętej tą samą umową, pozostałe osoby, na rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z imprezy turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub apartamencie.
10. Możliwość dokonania zmiany imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z jednej imprezy turystycznej przy jednoczesnym dokonaniu zgłoszenia do udziału w drugiej imprezie turystycznej, Podróżny decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej jest więcej niż 30 dni i nie zostały zakupione bilety lotnicze, Podróżny –  po dokonaniu konsultacji z Organizatorem (Dział rezerwacji) – będzie uprawniony do dokonania takiej zmiany – bez zastosowania zasad odnoszących się do opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej,  jednocześnie będąc zobowiązanym do zapłaty kwoty w wysokości 150 PLN tytułem opłaty manipulacyjnej za zmianę. W pozostałych przypadkach koszt zmiany imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem.
11. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany imprezy turystycznej wynikającej z braku dostępności ofert, Podróżnego oraz Organizatora wiąże uprzednio zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej, chyba że Podróżny złoży oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.

XI. ZBIÓRKA

1. Podróżny ma obowiązek stawić się na wskazanym w umowie o udział w imprezie turystycznej lotnisku na 3 godziny przed planowaną godziną wylotu. Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Podróżnego.
2. Organizator jest uprawniony od wskazania w umowie o udział w imprezie turystycznej dwóch alternatywnych miejsc wylotu. W powyższym przypadku ostatecznie o miejscu wylotu decyduje Organizator, zastrzegając prawo wskazania miejsca wylotu nie później niż na 14 dni przed terminem wylotu. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej określa dwa alternatywne miejsca wylotu, wskazanie przez Organizatora miejsca z którego faktycznie nastąpi wylot nie stanowi zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej i nie upoważnia Podróżnego do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny, bez winy Organizatora, Podróżny traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny.
4. Zasady zbiórek określonych w art. XI ust. 1 i 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do transferów lotniczych lub innymi środkami transportu w trakcie imprezy turystycznej.

XII. BAGAŻ

1. Szczegółowe dane dotyczące zasad przewozu bagażu znajdują się w informacjach przekazywanych przez Organizatora Podróżnemu lub na stronie internetowej Organizatora. Podróżny ma obowiązek zaznajomić się z tymi informacjami.
2. Organizator nie zapewnia możliwości przewozu bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie). Przewóz bagażu nietypowego odbywa się na koszt Podróżnego i jego wyłączne ryzyko.
3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego.
4. Reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.

XIII. LIDER

1. Lider jest osobą bezpośrednio prowadzącą imprezę turystyczną w imieniu Organizatora do której obowiązków należy czuwanie, w imieniu Organizatora, nad sposobem świadczenia usług na rzecz Podróżnych, realizowanie programu imprezy turystycznej, w tym oprowadzanie Podróżnych po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielając o nich fachowej informacji oraz sprawowanie nad Podróżnymi opieki w trakcie imprezy turystycznej. Lider reprezentuje Organizatora w miejscu organizacji imprezy turystycznej wobec Podróżnych, w szczególności jest uprawniony do składania i odbierania wszelkich oświadczeń w imieniu Organizatora, w tym dot. wykluczenia lub rezygnacji z imprezy turystycznej, a także do pobierania od Podróżnych opłat związanych z imprezą turystyczną
2. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w kraju pobytu, regulaminów i innych przepisów oraz prawa obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń Lidera. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Podróżnego ww. przepisów.
3. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki Lidera. W takim przypadku Lider ma obowiązek oczekiwać na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy odtransportować grupę na lotnisko wylotowe.
4. Podróżny od chwili rozpoczęcia imprezy zobowiązany jest stosować się do wskazówek Lidera, dotyczących realizacji programu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z imprezy Podróżnego nadużywającego alkoholu lub używającego środków odurzających, lub w sposób rażący nie stosującego się do zaleceń lidera grupy i utrudniającego realizację programu wyjazdu.

XIV. ZAKWATEROWANIE

1. Z uwagi na charakter imprez turystycznych organizowanych przez Extreme Poland oraz niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach informacje o noclegach Organizator przedstawia w dokumentach załączonych do umowy o udział w imprezie turystycznej.
2. Prezentowane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że pokoje w danym miejscu zakwaterowania mogą różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora.

XV. WYŻYWIENIE

1. Zakres wyżywienia objęty ceną oraz sposób serwowania posiłków podane są w opisie świadczeń w dokumentach załączonych do umowy o udział w imprezie turystycznej.

XVI. REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Organizatora (Lidera), który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu.
2. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy turystycznej nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.
3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Podróżny może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej, w biurze we Wrocławiu przy ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4, 54-019 Wrocław lub w biurze Agenta Organizatora, za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Klienta do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie przedmiotowej reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące przelotu do i/lub z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Podróżny ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa).
5. Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż, o których mowa w w/w Ustawie. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). Łącze elektroniczne (link) do platformy ODR dostępne jest tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

XVII. UBEZPIECZENIE

1. Każdy Podróżny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz bagażu zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeń Wiener, na podstawie Warunków Ubezpieczenia podróżnego dla Extreme Poland. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu wliczony jest w cenę imprezy.
2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są Koszty Leczenia + Choroby Przewlekłe (KL + CP) z sumą ubezpieczenia 150 000  EUR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 10 000 EUR, Odpowiedzialności Cywilnej (OC) 100 000 EUR szkody na osobie, 50 000 EUR szkody na mieniu, oraz Bagaż z sumą ubezpieczenia 1000 EUR.
3. Za opłatą dodatkowej składki Podróżny może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).
4. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy kontaktować się z Wiener  +48 225013333 i wybierz „pomoc assistance” lub  skorzystaj ze strony https://www.wiener.pl/zglos-szkode.

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Extreme Poland
Sp. z o.o. Sp.k. zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej albo wobec których Extreme Poland
Sp. z o.o. Sp.k. podjął czynności mające na celu zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Extreme Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4, 54-019 Wrocław) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711039, NIP: 8992837856, REGON: 369081202 (określana dalej jako „Administrator”).
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Danych osobowych jest:
a) wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej oraz podjęcie czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przez takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) za zgodą osoby, której dane dotyczą – marketing usług własnych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą;
c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w ramach wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i podjęcia, na żądanie osoby której dane dotyczą, określonych działań przed zawarciem takiej umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej oraz rejestru umów o udział w imprezie turystycznej, którego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i turystycznego;
c) w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania Danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług własnych oraz potrzeba dostosowania ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.
4. ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
c) podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy;
e) podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu umów o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: operatorzy hoteli, podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci, rezydenci, animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania Danych osobowych;
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;
c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
e) przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
g) odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: klub@solisci.pl
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
7. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niepodanie danych oznaczonych w umowie o udział w imprezie turystycznej jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.
8. PROFILOWANIE
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu osoby, której dane dotyczą. W oparciu o profilowanie nie będą podejmowane żądne decyzje wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające.
9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres e-mail: klub@solisci.pl

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w umowie o udział w imprezie turystycznej i w załącznikach do tej umowy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Nieważność pojedynczych postanowień Regulaminu, umowy o udział w imprezie turystycznej lub załączników do tej umowy nie narusza ważności całej umowy.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejsze Warunki obowiązują od 13.02.2024 r.