img bottom

Birma – kuchnia i smaki

Kuch­nia bir­mań­skie pach­nie przede wszyst­kim sosem ryb­nym i pastą rybną, zwaną ngapi. Jest róż­no­rodna i bogata w skład­niki. Poko­chają ją zarówno mię­so­żercy, jak i wege­ta­ria­nie. 

Fanów kuchni azja­tyc­kiej ucie­szy fakt, że kuch­nia bir­mań­skie w smaku dorów­nuje swoim sio­strom z Taj­lan­dii czy Wiet­namu. Byli­śmy, spró­bo­wa­li­śmy, a teraz pod­po­wia­damy czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Birmy.

 

Smaki Birmy

Pod­sta­wo­wymi skład­ni­kami w tra­dy­cyj­nej kuchni bir­mań­skiej są ryż i maka­ron ryżowy. Cie­ka­wostką jest, że Birma zaj­muje szó­ste miej­sce na świe­cie pod wzglę­dem ilo­ści upra­wia­nego ryżu. Na wybrzeżu popu­larne są przede wszyst­kim dania z owo­cami morza, a w cen­tral­nej czę­ści kraju te z mię­sem dro­bio­wym. Nato­miast w tam­tej­szych restau­ra­cjach rzadko spo­tkamy potrawy z woło­winą, ponie­waż 88% Bir­mań­czy­ków to wyznawcy bud­dy­zmu, a reli­gia ta naka­zuje uni­ka­nia mięsa z krów. W Bir­mie można zasma­ko­wać też wiele dań i skład­ni­ków, któ­rych raczej nie znaj­dziemy ni­gdzie w Euro­pie, są to m.in. pie­czone szczury, pra­żone larwy czy szasz­łyki z węża.

 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Birmy?

W kuchni bir­mań­skiej łatwo zauwa­żyć silne wpływy Indii, Chin i Taj­lan­dii. Wiele jej z jej tra­dy­cyj­nych dań jest jed­nak jedyna w swoim rodzaju i nie spo­tkamy ich ni­gdzie indziej na świe­cie. My pole­camy spró­bo­wać przede wszyst­kim:

TAMIN KYAW – sma­żony ryż z zie­lo­nym grosz­kiem, mar­chewką, cebulą i jaj­kiem. Ser­wo­wany jako doda­tek do mięs i ryb lub jako osobne danie.

ZAN JAW – sma­żony maka­ron ryżowy z mię­sem wie­przo­wym lub kur­cza­kiem oraz dużą ilo­ścią warzyw.

MOHINGA – aro­ma­tyczna zupa rybna z dodat­kiem maka­ronu ryżo­wego i kawał­ków łodygi bana­nowca.

 

NGA HTAMIN – przy­pra­wiany kur­kumą ryż, poda­wany ze sma­żonym czosn­kiem i wie­przo­wymi skwar­kami.

LEPHET – bar­dzo zaska­kau­jąca w smaki sałatka z sfer­men­to­wa­nych liści her­baty

SAMOSY – czyli wynik sil­nych wpły­wów kuli­nar­nych Indii. Trój­kątne pie­rożki wystę­pują w Bir­mie zarówno w wer­sji warzyw­nej, jak i mię­snej.

BIRMAŃSKIE PIWO – Sma­ko­szy regio­nal­nych piw na pewno zain­te­re­sują bir­mań­skie trunki. Do naj­po­pu­lar­niej­szych należą Myan­mar Beer i Man­da­lay.