ROSJA

bottom bottom

Dostępne oferty

Brak wypraw...

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Rosja to naj­więk­szy kraj świata, więc jak nie­trudno się domy­ślić: ciężko jest wybrać dzie­sięć miejsc i zabyt­ków, które warto tam odwie­dzić naj­bar­dziej. No ale udało nam się. Oto – naszym zda­niem – naj­waż­niej­sze atrak­cje Rosji: 

 

 1. MOSKWA

Nasze „TOP 10 atrak­cji w Rosji” otwiera oczy­wi­ście Moskwa – praw­do­po­dob­nie jedna z naj­cie­kaw­szych i naj­pięk­niej­szych sto­lic świata. Jest ona naj­więk­szym mia­stem w Euro­pie i zamiesz­kuje ją ponad 12 milio­nów ludzi (to jak sześć War­szaw!). W Moskwie znaj­duje się ogromna ilość zabyt­ków, muzeów, gale­rii sztuki, restau­ra­cji oraz róż­no­rod­nych atrak­cji tury­stycz­nych. Na każ­dym kroku widoczny jest tam słynny rosyj­ski prze­pych kon­tra­stu­jący ze skrajną biedą. 

 

 1. PLAC CZERWONY

Ser­cem Moskwy jest Plac Czer­wony ze znaj­du­jącą się na nim wspa­niałą Cer­kwią Wasyla Bło­go­sła­wio­nego (to ta przy­po­mi­na­jąca nieco Disney­land;)). Oprócz pięk­nego soboru na placu podzi­wiać można wiele innych waż­nych dla Moskwy (i Rosji) zabyt­ków i miejsc m.in. Pań­stwowe Muzeum Histo­ryczne, pomnik Kuźmy Minina i Dmi­trija Pożar­skiego, Łob­noje Mie­sto i Kreml Moskiew­ski. 

 

 1. KREML MOSKIEWSKI

Sąsia­du­jący z Pla­cem czer­wonym Kreml Moskiew­ski to ogromny gród, będący impo­nu­ją­cym kom­plek­sem róż­no­rod­nych budyn­ków świec­kich i sakral­nych m.in. pałac miesz­kalny rosyj­skich carów, zbro­jow­nia, arse­nał i liczne sobory. Pełen prze­pychu i bogac­twa kreml to wizy­tówka Moskwy i sym­bol całego mocar­stwa. 

 

 1. BAJKAŁ

Rosja cią­gnie się przez różne strefy kli­ma­tyczne, a co za tym idzie – w każ­dym jej zakątku różna jest także fauna i flora. Na soli­sto­wych wyjaz­dach zawsze wra­camy w oko­lice Baj­kału – naj­star­szego i naj­głęb­szego, a naszym zda­niem też naj­pięk­niej­szego jeziora na świe­cie. Jest tam bowiem wszystko co kochamy: dzika natura, tur­ku­sowa woda i fan­ta­zyjne formy skalne, a całość ota­czają wspa­niałe góry. 

 

 1. IRKUCK 

Na uwagę zasłu­guje także leżący nie­opo­dal Baj­kału Irkuck nazy­wany „Bramą Przy­baj­kala”. Sławę mia­stu przy­nio­sła jego cha­rak­te­ry­styczna i piękna zabu­dowa w postaci niskich kolo­ro­wych drew­nia­nych dom­ków z bogato zdo­bio­nymi okien­ni­cami. Spa­ce­ru­jąc wśród nich, aż trudno uwie­rzyć, że są one czę­ścią wiel­kiego mia­sta. 

 

 1. LEŃSKIE STOŁBY

Nie­wąt­pli­wie impo­nu­ją­cym dzie­łem Matki Natury są w Rosji rów­nież Leń­skie Stołby – wyra­sta­jące u brzegu rzeki Leny wyso­kie skały, przyj­muj­mu­jące formę wyso­kich na kil­ka­dzie­siąt metrów skal­nych słu­pów. Z daleko przy­po­mi­nają one nieco tłum ska­mie­nia­łych ludzi, dla­tego miej­sce to owiane jest wie­loma mitami i legen­da­mi…

 

 1. AŁTAJ

Na połu­dniu Rosji, tuż przy gra­nicy z Kazach­sta­nem, roz­ciąga się piękna gór­ska kra­ina. Ałtaj, bo o nim mowa, powi­nien zna­leźć się na liście miejsc do zoba­cze­nia wszyst­kich miło­śni­ków naj­pięk­niej­szych gór­skich kra­jo­bra­zów. Piękna tego zie­lo­nego zakątku Rosji nie da się jed­nak opi­sać sło­wami. 

 

 1. KAMCZATKA

Z racji tego, że wśród Soli­stów jest dużo „ludzi gór” w zesta­wie­niu atrak­cji Rosji nie mogło zabrak­nąć Kam­czatki. Wysu­nięty na wschód pół­wy­sep w azja­tyc­kiej czę­ści Rosji jest pra­wie cał­ko­wi­cie pokryty pasmami gór­skimi, nad któ­rymi góruje wul­kan Klu­czew­ska Sopka (4750 m n.p.m.). To praw­do­po­dob­nie naj­dzik­sze i naj­bar­dziej fascy­nu­jące tereny Rosji. 

 

 1. NORYLSK

Dosyć nie­ty­pową „atrak­cją” (a cudzy­słów ten nie poja­wił się tu bez powodu) jest miej­sco­wość Norylsk. Zamknięte mia­sto zostało okrzyk­nięte naj­brud­niej­szym i naj­bar­dziej depre­syj­nym mia­stem świata, a przez to stało się atrak­cją przede wszyst­kim dla fascy­na­tów post­ko­mu­ni­stycz­nych „pere­łek”. 

 

 1. SANKT PETERSBURG Nie można zapo­mnieć, że Rosja to rów­nie obwód lenin­gradzki, czyli naj­bliż­sza Pol­sce jej część. Sto­licą obwodu jest nato­miast Sankt Peters­burg nazy­wany „rosyj­ską Wene­cją”. Mia­sto leży bowiem na kil­ku­dzie­się­ciu wyspach, które spina aż 396 mostów. Wspa­niała, ocie­ka­jąca zło­tem archi­tek­tura Peters­burga spra­wia, że wielu uważa go za „naj­pięk­niej­sze mia­sto na wschód od Paryża”. 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Rosja – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Rosja jest nie­wąt­pli­wie potęgą świa­tową, dla­tego więk­szość z nas „co nie co” o niej wie. Przed podróżą warto jed­nak poznać naj­waż­niej­sze fakty i cie­ka­wostki o Rosji. Poni­żej przed­sta­wiamy te, naszym zda­niem, naj­cie­kaw­sze. 

 1. Pełna nazwa Rosji to Fede­ra­cja Rosyj­ska (ros. Российская Федерация). Rosja jest naj­więk­szym kra­jem na świe­cie.

  2. Jej powierzchni zaj­muje około 17 milio­nów kilo­me­trów kwa­dra­to­wych, co sta­nowi ponad jedną dzie­wiątą powierzchni lądo­wej Ziemi. Rosja jest więk­sza od Pol­ski 55 razy.

  3. Flaga Rosji składa się z trzech pozio­mych pasów: bia­łego, gra­na­to­wego i czer­wo­nego. Każdy ich kolor sym­bo­li­zują inne war­to­ści: biały – czy­stość i nie­win­ność, gra­na­towy – wiarę i wier­ność, a czer­wony – siłę i krew prze­laną za ojczy­znę.

  4. W naj­bliż­szym miej­scu Rosja i Stany Zjed­no­czone znaj­dują się zale­d­wie 4 kilo­me­try od sie­bie. Jest to i odle­głość mię­dzy dwiema wyspami: Małą Dio­medą (nale­żącą do USA) i Wielką Dio­medą (nale­żącą do Rosji). Obie wyspy leżą pośrodku Cie­śniny Beringa, czyli kanału mię­dzy Sybe­rią i Ala­ską.

  5. Rosja­nie witają nowy roku dwu­krot­nie: raz 1 stycz­nia i drugi raz 14 stycz­nia, kiedy to Nowy Rok świę­tują wyznawcy pra­wo­sła­wia.

  6. W Rosji odno­to­wano naj­niż­szą tem­pe­ra­turę na pół­kuli pół­noc­nej. Wyno­siła aż –67,8 °C.

  7. Naj­wyż­szym szczy­tem w Rosji jest Elbrus (5642 m n.p.m.), poło­żony nie­opo­dal gra­nicy z Gru­zją.

  8. W Rosji znaj­duje się naj­głęb­sze jezioro świata. Jest nim Baj­kał, któ­rego naj­głęb­sze miej­sce sięga 1620 metrów.

  9. Na Sybe­rii rośnie ponad 25 % wszyst­kich lasów świata.

  10. Popu­larną grę kom­pu­te­rową Tetris, pole­ga­jącą na ukła­da­nia spa­da­ją­cych kloc­ków, stwo­rzył w 1985 roku Rosja­nin Alek­siej Pazhit­nov.
  11. Uznaje się, że miej­scem naro­dzin wódki jest wła­śnie Rosja. Alko­hol ten był tam znany już w XV wieku. Co wię­cej Rosja­nie wypi­jają ponad połowę świa­to­wej pro­duk­cji trunku. 

 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Rosja jest naj­więk­szym kra­jem na świe­cie, a więc na pewno nie zasko­czy Cię fakt, że jej tery­to­rium prze­biega przez kilka stref kli­ma­tycz­nych. Pogoda, jakiej można spo­dzie­wać się pod­czas wyprawy do Rosji w dużej mie­rze zależy od regionu, który pla­nu­jesz odwie­dzić. 

 

Marzy Ci się podróż przez zaśnieżoną Rosję? A może trekking w przyjemnej aurze pogodowej? Wybierając termin wyprawy do Rosji weź pod uwagę nie tylko region, który odwiedzasz, ale i to, co dokładnie chcesz robić na miejscu. 

Rosja – kli­mat 

Wpływ na kli­mat Rosji ma przede wszyst­kim jej roz­cią­głość połu­dni­kowa, ale także oddzia­ły­wa­nie Oce­anu Atlan­tyc­kiego i kon­ty­nen­ta­lizm (z powodu ogrom­nych roz­mia­rów jej powierzchni). Dwoma naj­bar­dziej wyra­zi­stymi stre­fami kli­matycznymi w Rosji jest kli­mat umiar­ko­wany (który obej­muje znaczną część kraju, przy czym im dalej na połu­dnie, tym jest on cie­plej­szy) oraz kli­mat sub­po­larny, a nawet polarny na obsza­rach naj­bar­dziej wysu­nię­tych na pół­noc. 

Rosja – pogoda 

Pogoda w Rosji bar­dzo czę­sto koja­rzy nam się z ogrom­nymi mro­zami. Tym­cza­sem panu­jące w niej tem­pe­ra­tury w dużej mie­rze zależą od jej regionu. Latem na nale­żą­cych do Rosji wyspach polar­nych i na Ziemi Pół­noc­nej tem­pe­ra­tury wyno­szą około 2–3°C. W wiel­kim uprosz­cze­niu można stwier­dzić, że im dalej na połu­dnie – tym cie­plej. Przy­kła­dowo w lecie na Sybe­rii tem­pe­ra­tury oscy­lują w gra­ni­cach 15°C, a w Moskwie czy Kra­sno­jar­sku ich śred­nia wynosi około 20–25 °C. Zimy w Rosji są zazwy­czaj bar­dzo sro­gie. Naj­niż­sza tem­pe­ra­turę na tere­nie kraju odno­to­wano w miej­sco­wo­ści Ojmia­kon we wschod­niej Sybe­rii w 1926 roku. Wyno­siła ona aż -70,2 °C! W Moskwie czy Kra­sno­jar­sku słupki rtęci spa­dają zazwy­czaj do około – 5–10°C. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Rosji? 

To jaki mie­siąc będzie naj­lep­szy na naszą podróż do Rosji zależy w dużej mie­rze od celu naszej wyprawy. Na trek­king w jej pół­nocnych czę­ściach naj­le­piej wybrać się latem, gdy pogoda jest przy­jemna, a tem­pe­ra­tury dosyć wyso­kie. Jeśli nato­miast chcemy zwie­dzać mia­sta – warto zasta­no­wić się czy wolimy zoba­czyć je w let­niej czy w zimo­wej odsło­nie. Pamiętaj jednak, że niskie temperatury w  zimie i zasypane śniegiem drogi mogą nieco uniemożliwiać swobodną podróż po kraju. 

 

 

  

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia rosyj­ska to temat tak sze­roki, jak wielka jest Rosja. W każ­dym zakątku kraju zauwa­żyć można wpływy innych grup etnicz­nych czy tra­dy­cji poszcze­gól­nych kra­jów. Ist­nieją jed­nak takie dania, które można uznać za potrawy ogól­no­na­ro­dowe. 

 

Kuch­nia rosyj­ska wcale nie ogra­ni­cza się do pie­ro­gów ruskich (które nota­bene nie pocho­dzą z Rosji) i wódki, jak można igno­rancko zało­żyć. Składa się na nią wiele aro­ma­tów i sma­ków, któ­rych warto spró­bo­wać pod­czas podróży przez naj­więk­szy kraj świata. 

 

Smaki Rosji 

Potrawy kuchni rosyj­skiej powsta­wały czę­sto w suro­wych warun­kach kli­ma­tycz­nych, a więc jej pod­stawy sta­no­wią te pro­dukty, które zawsze były łatwo dostępne: ryby, drób, dzi­czy­zna, grzyby, owoce leśne i miód. W kuchni Rosjan możemy zauwa­żyć zarówno wpływy chłop­skie, jak i car­skie. Te pierw­sze wnio­sły do naro­do­wych potraw m.in. ciemny chleb żytni, kaszę gry­czaną oraz róż­no­rodne zupy. Rodziny ary­sto­kra­tyczne wpro­wa­dziły zaś warzywa, owoce oraz mięso i ryby. Znaczny wpływ na kuch­nię rosyj­ską miała także reli­gia. Wiele dni post­nych w obrządku Kościoła pra­wo­sław­nego narzu­ciło Rosja­nom pewien styl jedze­nia. Spo­ży­wano wów­czas dużą ilość warzyw, owo­ców i grzy­bów, które na dobre zago­ściły w tra­dy­cyj­nej kuchni. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Rosji?

Rosyj­skie dania bar­dzo czę­sto przy­po­mi­nają w smaku te znane nam z Pol­ski. Mimo to, potra­fią nie­jed­no­krot­nie bar­dzo zasko­czyć. Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy i co naj­czę­ściej ląduje na rosyj­skim stole?

 

 • piel­mieni – małe, deli­katne pie­rożki z far­szem z mięsa mie­lo­nego i rosołu. Tra­dy­cyj­nie podaje się je z majo­ne­zem lub musz­tardą;
 • szczi – naj­po­pu­lar­niej­sza zupa rosyj­ska. Sma­kiem przy­po­mina znany nam wszyst­kim pol­ski kapu­śniak. Zazwy­czaj jej pod­stawą są: goto­wana kapu­sta i mięso, ale zda­rzają się też inne warianty np. kapu­sta połą­czoną z rybami lub grzy­bami;
 • wine­gret –tra­dy­cyjna sałatka rosyj­ska. Jej pod­stawą są goto­wane buraki, dla­tego przez wielu nazy­wana jest „suchym barsz­czem”. Poza bura­kami zna­leźć w niej można goto­wane ziem­niaki, fasolę, mar­chew, cebulę i ogórki kiszone. 
 • okroszka – bar­dzo cha­rak­te­ry­styczna rosyj­ska zupa goto­wana na kwa­sie chle­bo­wym. 
 • sol­janka – gęsty rosół obfity w dodatki, m.in.:  grzyby, kiszone ogórki, kapary oraz liczne kawałki róż­no­rod­nych mięs bądź ryb. Całość zabiela się śmie­taną, a przy­pra­wia koper­kiem lub pie­truszką;
 • bliny – rodzaj śnia­da­nio­wych pan­kej­ków. Poda­wane są z mio­dem, śmie­taną lub owo­cami. 
 • pastyły – desery przy­go­to­wy­wane z miodu i masy jabł­ko­wej. 

 

Kul­tura picia w Rosji

 

Rosja to także morze róż­no­rod­nych alko­holi. Za jej naro­dowy tru­nek uznaje się wódkę, a sami Rosja­nie nie­rzadko żar­tują, że w ich żyłach pły­nie nie krew, a wyso­ko­pro­cen­towy alko­hol. Z kul­turą picia wódki wiąże się jed­nak wiele rytu­ałów i zasad. Przede wszyst­kim: zawsze trzeba pić „za coś”. Nie ważne czy jest to wesele, zdany egza­min czy po pro­stu ładny dzień – powód musi być (ale też zawsze się znaj­dzie;)). Po dru­gie: nie można pić samemu, po trze­cie: naj­pierw nalewa się kom­pa­nom, a na końcu sobie. Pola­ków może zasko­czyć fakt, że w Rosji wódkę czę­sto pije się ze szkla­nek, a nie z kie­lisz­ków. W dodatku nie popija się jej, a zagryza np. ogór­kiem kiszo­nym czy wędliną. Wszystko uświet­nia oczy­wi­ście okrzyk: „Na zdo­ro­vie!”. Pod­czas wyprawy do Rosji trzeba pamię­tać, że na każ­dym kroku będziemy czę­stowani wódką przez napo­tka­nych kom­pa­nów podróży, gospo­da­rzy noc­le­gów, a także cał­kiem przy­pad­ko­wych osób…

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Mówi się, że „w Rosji jest jeden lek na wszystko” i jest nim, oczy­wi­ście, wódka. Czy rze­czy­wi­ście działa na wszystko – nie spraw­dza­li­śmy, ale wiemy na pewno, że w Rosji nie panują żadne więk­sze zagro­że­nia sani­tarno – epi­de­mio­lo­giczne. Tak czy siak, przed podróżą do tego państwa warto przy­go­to­wać się także pod wzglę­dem zdro­wot­nym. 

 

Rosja to naj­więk­szy kraj świata, a jej poje­dyn­cze czę­ści róż­nią się od sie­bie kli­ma­tem oraz fauną i florą. Ozna­cza to, że dane cho­roby roz­wi­jają się jedy­nie w danej czę­ści kraju, a nie na całym jego tery­to­rium. Każdy zaką­tek cha­rak­te­ry­zują inne bak­te­rie i wirusy, a przez to także różne (mniej­sze lub więk­sze) zagro­że­nia zdro­wotne. Przy­kła­dowo w oko­li­cach Moskwy ni­gdy nie odno­to­wano zacho­ro­wań na mala­rię (zła­pa­nej na miej­scu); pod­czas gdy liczne jej przy­padki zda­rzają się przy gra­nicy Rosji z  Azer­bej­dża­nem i Tadży­ki­sta­nem. 

Rosja – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i nieobo­wiąz­kowe 

Rosja nie wymaga od podróż­nych żad­nych szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. Osoby, które chcą tam jed­nak zostać na stałe lub na dłuż­szy czas (np. w celu pod­ję­cia pracy lub nauki) czę­sto pro­szone są o przed­sta­wie­nie potwier­dze­nie o braku zaka­że­nia wiru­sem HIV. Przed wjaz­dem do Rosji spe­cja­li­ści medy­cyny tro­pi­kal­nej zale­cają zaszcze­pić się na: 

 

 • klesz­czowe zapa­le­nie mózgu – w szcze­gól­no­ści gdy w pla­nie ma się pobyt w lasach. Jed­nakże ryzyko zacho­ro­wa­nia nie jest więk­sze niż w Pol­sce;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na wypa­dek spo­ży­cia ska­żo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku gdy moż­liwa jest inter­wen­cja chi­rur­giczna lub kosme­tyczna (np. tatuaż lub pier­cing);
 • dur brzuszny – rów­nież w przy­padku ryzyka spo­ży­cia ska­żo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wście­kli­znę – na wypa­dek pogry­zie­nia przez chore psy lub koty. 

 

Wybór szcze­pień zale­ca­nych do Rosji skon­sul­tuj naj­le­piej z leka­rzem medy­cyny tro­pi­kal­nej. Pamię­taj, że wyko­nuje się je z róż­nym odstę­pem czasu przed pla­no­waną podróżą (przy czym najczę­ściej jest to około cztery tygo­dnie przed wyjaz­dem). 

Jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia?

Więk­szość cho­rób, na które jeste­śmy nara­żeni pod­czas podróży, to cho­roby układu pokar­mo­wego. Te zaś bar­dzo czę­sto poja­wiają się z bła­hych powo­dów takich jak zje­dze­niu nie­umy­tego jabłka. Pod­czas wyprawy przez Rosję uni­kaj wody z nie­zna­nych źró­deł (naj­bez­piecz­niej­sza jest ta butel­ko­wana lub goto­wana), dokład­nie myj spo­ży­wane owoce i warzywa oraz myj ręce jesz­cze czę­ściej niż robisz to w domu. Pamię­taj jed­nak, że w trak­cie podróży przez Rosję (np. Koleją Trans­sy­be­ryj­ską) będziesz prze­miesz­czał się przez różne czę­ści kraju, cha­rak­te­ry­zujące się inną florą bak­te­ryjną. Zatru­cie pokar­mowe może być więc zwy­kłą reak­cją na zmianę kli­matu, a nie obja­wami groź­nej cho­roby tro­pi­kal­nej. Wów­czas należy pil­no­wać przede wszyst­kim, aby nie dopu­ścić do odwod­nie­nia orga­ni­zmu. 

 

Co spa­ko­wać do apteczki?

W apteczce podróż­nej na wyprawę do Rosji powinny zna­leźć się przede wszyst­kim leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe, leki pomocne przy zatru­ciach pokar­mo­wych, pla­stry, opa­trunki oraz płyn dezyn­fe­ku­jący rany. Przy­dać się mogą rów­nież repe­lenty odstra­sza­jące owady i żele anty­bak­te­ryjne do rąk. Dobrze wypo­sa­żona apteczka przyda Ci się zwłasz­cza pod­czas podróży przez pro­win­cję, z dala od więk­szych miast, w któ­rych znaj­dują się apteki. 

Ubez­pie­cze­nie na wyprawę do Rosji

Mię­dzy Polską a Rosją obo­wią­zuje umowa gwa­ran­tu­jąca wza­jemną bez­płatną pomoc medyczną w razie nagłych wypad­ków i zacho­ro­wań. Pod­czas podróży warto jed­nak posia­dać dobre ubez­pie­cze­nie zdro­wotne. Jeżeli wybie­rasz się do Rosji w ramach wyprawy Koleją Trans­sy­be­ryj­ską z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, takie ubez­pie­cze­nie masz już zagwa­ran­to­wane w cenie całego wyjazdu. 

 

 

 

Icon
WALUTA I CENY

Wyprawa do Rosji wcale nie musi wią­zać się z dużymi kosz­tami. Ceny pro­duk­tów spo­żyw­czych czy dań w restau­ra­cjach są tam mocno zbli­żone do cen pol­skich. Co jest walutą Rosji i jakiej wyso­ko­ści „kie­szon­kowe” wziąć ze sobą w podróż po niej?

 

Rosja jest naj­więk­szym kra­jem świata. Podob­nie jak w róż­nych jej zakąt­kach panuje inny kli­mat, a poszcze­gólne regiony róż­nią się od sie­bie tra­dy­cjami czy kul­turą – tak samo w róż­nych jej czę­ściach spo­tkamy inne ceny za te same rze­czy. Naj­wyż­sze panują w więk­szych mia­stach i w tury­stycz­nych miej­scach, naj­niż­sze w rejo­nach rzadko odwie­dza­nych przez tury­stów. Gene­ral­nie zało­żyć można jed­nak, że ceny w Rosji są podobne do tych w Pol­sce. 

Co jest walutą Rosji?

Walutą Rosji jest rubel rosyj­ski (w skró­cie RUB). Jeden rubel dzieli się nato­miast na 100 kopie­jek. W obiegu wystę­pują monety po 1,5,10 i 50 kopie­jek oraz po 1, 2, 5 i 10 rubli, a także bank­noty po 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 rubli. Według kursu z dnia 14.04.2019 10 rubli to około 59 gro­szy. Zakłada się, że nazwa „rubel” pocho­dzi od cza­sow­nika рубить (rubiť), czyli „odci­nać”. Miało to nawią­zy­wać do czyn­no­ści odci­na­nia „od sztuki sre­bra”. Rosyj­skie bank­noty zdo­bią ilu­stra­cje przed­sta­wia­jące ważne dla kraju postaci i miej­sca, m.in.: mia­sto Sewa­sto­pol, Most Rosyj­ski we Wła­dy­wo­stoku, gene­rała Niko­laya Mura­vyov-Amur­skiego czy Most Cha­ba­row­ski nad rzeką Amur. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż po Rosji?

Rosja to kraj ogrom­nych kon­tra­stów. Przy­kła­dowo więc odwie­dza­jąc Moskwę możesz wybrać się do restau­ra­cji, w któ­rej na posi­łek wydasz całą swoją mie­sięczną pen­sję lub do baru mlecz­nego, w któ­rym zjesz pyszne danie „za gro­sze”. To ile powi­nie­neś zabrać ze sobą gotówki zależy więc jedy­nie od Cie­bie. Jeżeli wybie­rasz się w wyprawę Koleją Trans­sy­be­ryj­ską z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści na całą wyprawę powinno Ci star­czyć około 350 USD „kie­szon­kowego” (przy czym zało­żyć trzeba, że 250 USD to kwota mini­malna, a około 450 USD pozwoli Ci na wszyst­kie „zachcianki”). Pod­czas wyprawy trans­sy­be­ryj­skiej w Rosji spę­dzimy około 10 dni, czyli znaczną część wyjazdu. Z naszego doświad­cze­nie wiemy, że przez 10 dni na jedze­nie wydaje się tam około 4500–6000 rubli, na napoje i alko­hol około 4000–7000 rubli, a na pamiątki około 700 rubli. Pamię­taj jed­nak, że prze­dział ten zależy od indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń czy potrzeb każ­dego uczest­nika. 

Przy­kła­dowe ceny w Rosji

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 600 RUB (ok. 35,25 PLN);

Piwo w barze – ok. 100 RUB (ok. 5,87 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 140 RUB (ok. 8,22 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 40 RUB  (ok. 2,35 PLN);

0,5 litra rosyj­skiej wódki – ok. 260 RUB (ok. 15,27 PLN);

Paczka goto­wych pie­roż­ków piel­mieni – ok. 200 RUB (ok. 11,75 PLN);

Tuzin jajek – ok. 80 RUB (ok. 4,70 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 70 RUB  (ok. 4,11 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 75 RUB (ok. 4,41 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – 30 RUB (ok. 1,76 PLN);

Para jean­sów – ok. 5000 RUB (ok. 293,71 PLN);

T-Shirt – 1500 RUB (ok. 88,11 PLN);

Bilet wstępu do cer­kwi Wasyla Bło­go­sła­wio­nego na Placu Czer­wo­nym – 1200 RUB (ok. 70,49 PLN);

Bilet wstępu do muzeum Soviet Life w Kaza­niu – 290 RUB (ok. 17,04 PLN). 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY