NIKARAGUA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Wul­kany, plaże i lasy tro­pi­kalne – oto trzy ele­menty, z któ­rych składa się Nika­ra­gua. Atrak­cje kraju to przede wszyst­kim dzika, nie­okrze­sana natura, która zaska­kuje nie­zwy­kłą róż­no­rod­no­ścią i bogac­twem. Co warto zoba­czyć w Nika­ra­gui?

 

Mana­gua

Sto­lica Nika­ra­gui Mana­gua leży w zachod­niej czę­ści kraju nad jezio­rem o tej samej nazwie. Daleko jej do sie­lan­ko­wego cha­rak­teru reszty Nika­ra­gui, ale warto odwie­dzić ją ze względu na liczne muzea, gale­rie sztuki, bazary z lokal­nymi wyro­bami i restau­ra­cje z tra­dy­cyj­nym nika­ra­gu­ań­skim jedze­niem. 

 

Gra­nada

Dużo pięk­niej­szym mia­stem jest była sto­lica Nika­ra­gui – Gra­nada. Zacho­wało się w niej wiele zabyt­ków archi­tek­tury kolo­nial­nej, na czele z impo­nu­jącą kate­drą San Fran­ci­sco. To co zachwyca w niej naj­bar­dziej to labi­rynty małych kolo­ro­wych dom­ków – pozo­sta­łość po hisz­pań­skich kolo­ni­za­to­rach. 

 

Islets of Gra­nada

Gra­nada leży tuż nad brze­giem spo­rych roz­mia­rów jeziora Coci­bolca. Na nim znaj­dują się zaś malow­ni­cze Islets of Gra­nada, czyli 365 malut­kich wyse­pek ulo­ko­wa­nych w oko­licy mia­sta. Więk­szość z nich jest czy­jąś pry­watna wła­sno­ścią, ale na nie­które wciąż popły­nąć można stat­kiem, łódką lub kaja­kiem i poczuć się na nich niczym Robin­son Cru­soe. 

 

Leon 

Od lat z Gra­nadą rywa­li­zuje rów­nie piękny Leon – nie­wiel­kie mia­sto poło­żone na nizi­nie nad­brzeż­nej Oce­anu Spo­koj­nego. Tam rów­nież podzi­wiać można kolo­nialną archi­tek­turę, z czego naj­waż­niej­szym zabyt­kiem jest tam­tej­sza Kate­dra Wnie­bow­stą­pie­nia Naj­święt­szej Marii Panny. 

 

Ome­tepe

Jed­nym z naszych naj­bar­dziej ulu­bio­nych punk­tów pro­gramu pod­czas wyprawy „Kosta­ryka + Nika­ra­gua” jest wizyta na Ome­tepe – nie­zwy­kłej wyspy skła­da­ją­cej się z dwóch wul­ka­nów Made­ras i Con­cep­cion. Tego typu miej­sce jest nie­zwy­kłą rzad­ko­ścią w skali świa­to­wej!

 

Wul­kan Con­cep­ción

Więk­szym wul­ka­nem na Ome­tepe jest maje­sta­tyczny i groźny Con­cep­ción. Wznosi się on na wyso­kość 1700 m n.p.m i wciąż pozo­staje czynny, a jego erup­cje zda­rzają się sto­sun­kowo czę­sto. Od roku 1883 wybuchł już przy­naj­mniej 25 razy. Nie odstra­sza to jed­nak śmiał­ków, któ­rzy licz­nie wspi­nają się na jego zbo­cza. 

 

Cerro Negro

Naj­słyn­niej­szym wul­ka­nem Nika­ra­gui jest jed­nak Cerro Negro. Zasły­nął przede wszyst­kim jako miej­sce naro­dzin vul­ca­no­bo­ar­dingu – aktyw­no­ści ole­ga­ją­cego na zjeż­dża­niu na spe­cjal­nej desce po zbo­czach wul­kanu. Cerro Negro to jedyne miej­sce na ziemi, w któ­rym można spró­bo­wać tej eks­tre­mal­nej dys­cy­pliny. 

 

Mom­ba­cho

Innym impo­nu­ją­cym wul­ka­nem w Nika­ra­gui jest Mom­ba­cho. To co go szcze­gól­nie wyróż­nia to pro­wa­dzący na niego szlak trek­kin­gowy. Trasa została wyty­czona bowiem przez wspa­niały, bogaty w faunę i florę las tro­pi­kalny. Na jego szczy­cie usta­no­wiono rezer­wat przy­rody. 

 

Playa Popoyo

Po trek­kingu na wul­kany odpo­czynku warto szu­kać na plaży Popoyo. Z jej piasz­czy­stego wybrzeża podzi­wiać można sza­le­ją­cych na wodzie sur­fe­rów, któ­rzy ze względu na panu­jace tam wyso­kie fale, szcze­gól­nie poko­chali to miej­sce. 

 

Corn Islands

Praw­dziwy tro­pi­kalny raj zna­leźć zaś można Wyspach Corn. Jesz­cze do nie­dawna jej miesz­kańcy żyli z uprawy koko­sów i połowu homa­rów. Dziś tam­tej­szą gospo­darkę nakręca przede wszyst­kim tury­styka, a same Corn Islands stały się waż­nymi atrak­cjami Nika­ra­gui. Oprócz nie­biań­skich, piasz­czy­stych plaż wyspy słyną z pięk­nej, ota­cza­ją­cej jej rafy kora­lo­wej, przy­cią­ga­ją­cej nur­ków i miło­śni­ków snor­ke­lingu z całego świata. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Przy­rod­ni­czo Nika­ra­gua to raj na ziemi. Nie ma jed­nak dobrej sławy w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa. Jak jest naprawdę i czy Nika­ra­gua jest bez­pieczna dla tury­stów?

Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych odra­dza podróż do Nika­ra­gui, jeśli „nie jest ona konieczna”. Jest to zwią­zane z jej nie­sta­bilną sytu­acją poli­tyczną i wie­loma anty­rzą­do­wymi pro­te­stami. Rze­czy­wi­ście tam­tej­sze demon­stra­cje bywają nie­bez­pieczne, ale wystar­czy – naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – ich uni­kać. 

Nika­ra­gua – bez­piecz­nie czy nie?

Oprócz ulicz­nych mani­fe­stów, które w jakimś stop­niu mogą sta­no­wić zagro­że­nie dla tury­stów, na tere­nie Nika­ra­gui odno­to­wuje się wysoki poziom prze­stęp­czo­ści. Są to naj­czę­ściej napady rabun­kowe i nie­wiel­kie kra­dzieże kie­szon­kowe. Nie należy jed­nak wpa­dać w panikę, jako że kra­dzieże zda­rzają się dosłow­nie wszę­dzie na świe­cie, rów­nież w Pol­sce. Pod­czas pobytu w Nika­ra­gui warto jed­nak trzy­mać się w gru­pie, uni­kać podej­rza­nych osób i zre­zy­gno­wać ze spa­ce­rów w nie­cie­kawe miej­sca. Gotówkę i doku­menty zawsze trzy­maj bli­sko sie­bie i nie pozwa­laj nikomu obcemu doty­kać swo­jego bagażu. W miarę moż­li­wość nie noś przy sobie cen­nych rze­czy, a pie­nią­dze roz­kła­daj w różne miej­sca w bagażu. 

Jedy­nym zagro­że­niem jakie my odno­to­wa­li­śmy na soli­sto­wych wypra­wach to… zatra­ce­nie się w pięk­nych nika­ra­gu­ań­skich kra­jo­bra­zach;) 

Nie­bez­pieczne siły natury?

Myśląc o bez­pie­czeń­stwie w danym kraju czę­sto sku­piamy się na zagro­że­niach, które czy­hają na nas ze strony innych ludzi. Tym­cza­sem niebez­pieczna potrafi być też natura. Od czerwca do listo­pada w Nika­ra­gui zda­rzają się bar­dzo czę­ste i silne hura­gany. Wów­czas naj­le­piej pozostać w miej­scu noc­le­go­wym i słu­chać aktu­al­nych zale­ceń władz. 

 

Amba­sada Pol­ski w Nika­ra­gui

W Nika­ra­gui nie znaj­dziemy żad­nej pol­skiej pla­cówki kon­su­lar­nej. Zgod­nie z pra­wem Unii Euro­pej­skiej, w takiej sytu­acji, w momen­cie kry­zy­so­wym (np. jeśli zgu­bimy nasz pasz­port) możemy zgło­sić się o pomoc do każ­dej innej amba­sady czy kon­su­latu państw człon­kow­skich UE. 

 

Ubez­pie­cze­nie do Nika­ra­gui 

Wyku­pu­jąc ubez­pie­cze­nie przed podróżą należy upew­nić się u ubez­pie­czy­ciela, czy dana oferta obej­muje rów­nież Nika­ra­guę. Z róż­nych powo­dów jest ona bowiem czę­sto nie zawie­rana na listach kra­jów, w któ­rych dane ubez­pie­cze­nie obo­wią­zuje. Jeżeli jedziesz do Nika­ra­gui z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. Obej­muje ono m.in. koszty lecze­nia, trans­port medyczny czy zwrot za skra­dziony bagaż. 

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Nika­ra­gua – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

Nikaragua wciąż pozostaje dla nas – podróżników z Polski – nieco tajemnicza i nieodkryta. Przed wyjazdem warto więc choć trochę zaznajomić się z jej charakterystyką. Oto ciekawostki o Nikaragui i najważniejsze informacje, które naszym zdaniem najlepiej ją opisują. 

 1. W całej Nika­ra­gui mieszka zale­d­wie 6 milio­nów ludzi (czyli mniej niż np. w Nowym Jorku czy Lon­dy­nie). 
 2. Nika­ra­gua jest naj­więk­szym kra­jem Ame­ryki Środ­ko­wej. 
 3. Języ­kiem urzę­do­wym w Nika­ra­gui jest język hisz­pań­ski. W kraju można jed­nak usły­szeć wiele dia­lek­tów ple­mien­nych oraz kre­ol­ski angiel­ski. 
 4. Flaga Nika­ra­gui składa się z trzech pozio­mych pasów: dwóch nie­bie­skich i jed­nego bia­łego oraz z cha­rak­te­ry­stycz­nego, trój­kąt­nego herbu. Trój­kąt jest sym­bo­lem rów­no­ści, tęcza pokoju, czapka fry­gij­ska wol­no­ści, a pięć wul­ka­nów ma nawią­zy­wać do kra­jów daw­nej fede­ra­cji mię­dzy Atlan­ty­kiem i Pacy­fi­kiem. 
 5. W Nika­ra­gui znaj­duje się naj­star­sze mia­sto kolo­nialne na kon­ty­nen­tal­nej Ame­ryce Łaciń­skiej. Jest nim Gra­nada zało­żona w 1524 roku przez kon­kwi­stęa Her­nan­deza de Cor­doba. 
 6. Od nazwi­ska zało­ży­ciela nika­ra­gu­ań­skiej Gra­nady Her­nan­deza de Cor­doba pocho­dzi nazwa waluty Nika­ra­gui – cor­doby. 
 7. Za naro­dowy sport w Nika­ra­gui uważa się base­ball. Jest on tam bar­dziej popu­larny niż – uwiel­biana w całej Ame­ryce Łaciń­skiej – piłka nożna. 
 8. W Nika­ra­gui znaj­duje się około 70 obsza­rów chro­nio­nych (zarówno lądo­wych, jak i wod­nych), które mają na celu ochronę zagro­żo­nych gatun­ków zwie­rząt. Chroni się w nich przede wszyst­kim żół­wie mor­skie, leniwce, jagu­ary oraz wiele gatun­ków małp. 
 9. Naj­wyż­szym szczy­tem Nika­ra­gui jest Mogo­ton (2107 m n.p.m.), poło­żony  w paśmie Cordil­lera Isa­be­lia, na pół­nocy kraju. 
 10. W Nika­ra­gui znaj­duje się jedno z naj­więk­szych jezior na świe­cie – jezioro Nika­ra­gua o powierzchni 8264 km2. Na jezio­rze znaj­duje się ponad 400 wysp i wyse­pek. Naj­więk­sza z nich to wyspa wul­ka­niczna Ome­tepe, na któ­rej znaj­dują się  dwa wul­kany: Con­cep­ción (1700 m n.p.m.) i Made­ras (1395 m n.p.m.). 
 11. W Nika­ra­gui znaj­duje się czter­dzie­ści wul­ka­nów, z któ­rych wiele jest na­dal aktyw­nych.  Jeden z nich Momo­tombo (1258 m n.p.m.), znaj­dujący się nad jezio­rem Mana­gua, uzna­wany jest za sym­bol Nika­ra­gui.

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Naj­więk­szym skar­bem Nika­ra­gui jest jej bujna i bogata roślin­ność. Ta jed­nak nie bie­rze się zni­kąd. Rośnie ona tak pięk­nie dzięki czę­stym i bar­dzo obfi­tym desz­czom. Jakiej pogody możesz się więc spo­dzie­wać pod­czas wyprawy do Nika­ra­gui?

 

Paku­jąc się na wyprawę do Nika­ra­gui na pewno weź pod uwagę fakt, że mogą spo­tkać Cię tam bar­dzo inten­sywne opady desz­czu. Weź więc ze sobą lekką nie­prze­ma­kalną kurtkę, tury­styczny płaszcz prze­ciw­desz­czowy lub para­sol. Ogrom­nym plu­sem są jed­nak wyso­kie tem­pe­ra­tury, dzięki któ­rym nika­ra­gu­ań­ski deszcz jest dużo przy­jem­niej­szy niż np. ten pod­czas pol­skiej „plu­chy”. 

 

Nika­ra­gua – kli­mat 

 

Kli­mat Nika­ra­gui okre­ślany jest jako kli­mat rów­ni­kowy. Dzieli się go jed­nak na dwa rodzaje: na zachód od pasma gór­skiego Kor­dy­lie­rów panuje kli­mat rów­ni­kowy wil­gotny z porą suchą (od listo­pada do kwiet­nia), a na wschód od Kor­dy­lie­rów rów­ni­kowy wybit­nie wil­gotny bez pory suchej. Jest to zwią­zane z zim­nym Prą­dem Kali­for­nij­skim, który ude­rza w wybrzeże pacy­ficzne w pół­ro­czu zimo­wym. 

 

Nika­ra­gua – pogoda

W Nika­ra­gui panuje pię­tro­wość kli­matyczna, co ozna­cza, że na nizi­nach może być nawet o 10 °C cie­plej niż na wyży­nach czy w górach. Tem­pe­ra­tury powie­trza w dużej mie­rze zależą od miej­sca, które odwie­dzamy. Zazwy­czaj najcie­plej jest na zacho­dzie kraju nad Oce­anem Spo­koj­nych, gdzie śred­nie tem­pe­ra­tury w ciągu roku wyno­szą około 27–29 °C. Nie­wiele zim­niej jest na wschod­nim wybrzeżu, gdzie śred­nie tem­pe­ra­tury oscy­lują w gra­ni­cach 25–26 °C. Najzim­niej jest, oczy­wi­ście, w naj­wyż­szych par­tiach gór­skich, gdzie tem­pe­ra­tury rzadko kiedy prze­kra­czają 18°C. Opady roczne w Nika­ra­gui są dosyć wyso­kie. Najm­niej pada na wschod­nim wybrzeżu (ok. 3000 mm rocz­nie, czyli wciąż sze­ścio­krot­nie wię­cej niż w Pol­sce), a najwię­cej na Wybrzeżu Moski­tów (ok. 6000 mm rocz­nie). Nika­ra­gua jest też bar­dzo czę­sto „nękana” przez gwał­towne i silne hura­gany. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Nika­ra­gui?

Do Nika­ra­gui można jechać przez cały rok. Naj­le­piej wybrać się tam jed­nak w okre­sie mię­dzy koń­cem listo­pada, a koń­cem kwiet­nia, kiedy to opady desz­czu są naj­mniej­sze. Jeżeli chce się odwie­dzić Nika­ra­guę pod­czas naszych waka­cji (tj. od czerwca do wrze­śnia) naj­bez­piecz­niej jest wybrać się na jej wschod­nie wybrzeże, gdzie pada mniej niż na zacho­dzie. 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Cha­rak­te­ry­styczną dla Nika­ra­gu­ań­czy­ków raość można zauwa­zyć też na ich taler­zach. Tra­dy­cyjna kuch­nia Nika­ra­gui bogata jest bowiem w smaki, zapa­chy i kolory. Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Nika­ra­gui?

 

Kuch­nia nika­ra­gu­ań­ska to połą­cze­nie tra­dy­cji kraju z afru­kań­skimi i euro­pej­skimi wpły­wami. Dzieli wiele cech wspól­nych z kuch­nią Kosta­ryki czy Mek­syku, ale zaska­kuje wła­snymi sma­kami i spe­cja­łami. Zach­wyci zarówno wege­ta­rian, jak i miło­śni­ków mięsa czy owo­ców morza. 

Smaki Nika­ra­gui

W Nika­ra­gui upra­wia się dużą ilość ryżu, kuku­ry­dzy, roślin strącz­ko­wych, i bana­nów. Dobrze roz­wi­nięte jest także rybo­łów­stwo, które zaopa­trza kraj w zna­ko­mite ryby i owoce morza. To wła­śnie na tych pro­duk­tach bazuje tra­dy­cyjna kuch­nia nika­ra­gu­ań­ska. Więk­szość dań ser­wo­wana jest ryżem i w towa­rzy­stwie róż­nych dipów, np. guaca­mole, sosu z czar­nej fasoli czy mie­szanki pomi­do­rów z zio­łami. Będąc w Nika­ra­gui spró­buj też tam­tej­szych owo­ców, przede wszyst­kim bana­nów i cytru­sów. Są obłędne!

Czego warto spró­bo­wać w=pod­czas wyprawy do Nika­ra­gui?

Pod­czas soli­sto­wych wypraw do Nika­ra­gui sto­łu­jemy się zarówno w lokal­nych knajp­kach, jak i na licz­nych stra­ga­nach ulicz­nych, jako że jedne i dru­gie ser­wują wspa­niałe dania i prze­ką­ski. Pole­camy spró­bo­wać przede wszyst­kim: 

 

GALLO PINTO (dosł. malo­wany kogut) – to jedno z naj­po­pu­lar­niej­szych nika­ra­gu­ań­skich potraw, które ser­wo­wane jest jako poje­dyn­cze danie lub doda­tek do mięs czy owo­ców morza. Jest to ryż z czer­woną fasolą, ale mimo pro­stoty zaska­kuje nie­zwy­kłym sma­kiem. 

 

NACATAMALES – przy­go­to­wy­wane na parze cia­sto fasze­ro­wane wie­przo­winą lub kur­cza­kiem, ryżem, ziem­nia­kami i czę­sto też warzy­wami, zawi­nięte w liście bana­nowca. Jest to nika­ra­gu­ań­ska wer­sja mek­sy­kań­skich tama­las lub wene­zu­el­skich hal­la­cas. 

 

RONDON – praw­dziwa uczta dla fanów ryb i owo­ców morza. Kre­wetki, lan­gu­stynki, homary i ryby wrzuca się do jed­nego garnka z dużą ilo­ścią warzyw i bana­nami, a następ­nie gotuje, two­rząc swo­isty rodzaj ryb­nego gula­szu. Prze­strze­gamy: wygląd dania nie zachęca, ale jest ono prze­pyszne!

 

QUESILLO – typowy nika­ra­gu­ań­ski przy­smak typu fast food, który można kupić nie­mal na każ­dym stra­ga­nie ulicz­nym Jest to rodzaj tor­tilli z far­szem z bia­łego sera, cebuli i śmie­tany. 

 

SOPA DE MONDONGO – zupa przy­po­mi­na­jąca nasze flaczki, ale poda­wana z awo­kado i serem. 

 

INDIO VIEJO – potrawka z drobno posie­ka­nej wie­przo­winy lub kur­czaka, goto­wane w bulio­nie, z dodat­kiem cebuli, papryki i pomi­do­rów. 

 

FRESCO DE PINA CON ARROZ – do popi­cia pole­camy typowo nika­ra­gu­ań­ski napój pina con arroz, czyli sok ryżowo-anan­sowy. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Nika­ra­gua – kul­tura i oby­czaje

 

Nika­ra­gua to środ­ko­wo­ame­ry­kań­ski kraj z bujną roślin­no­ścią, prze­zro­czy­stymi jezio­rami, prze­pięk­nymi pla­żami, malow­ni­czymi górami i wul­ka­nami do zdo­by­cia. Skrywa on wiele miejsc do odkry­cia i tra­dy­cji do pozna­nia… Pew­nie dla­tego, tak zawró­cił nam w gło­wach!

 

Nika­ra­gua – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Nika­ra­gua to pań­stwo leżące w Ame­ryce Środ­ko­wej, od pół­nocy gra­ni­czące z Hon­du­ra­sem, a od połu­dnia z Kosta­ryką. Na zacho­dzie na dłu­go­ści 320 kilo­me­trów oble­wają ją wody Oce­anu Spo­koj­nego, a na wscho­dzie na dłu­go­ści 480 km Morze Kara­ib­skie. Miesz­kańcy Nika­ra­gui posłu­gują się się języ­kiem hisz­pań­skim i więk­szość z nich jest wyzna­nia kato­lic­kiego. 

 

Nika­ra­gua a jej nie­sa­mo­wita kul­tura

Gdy Krzysz­tof Kolumb odwie­dził Nika­ra­guę w 1502 roku, jej tereny zamiesz­ki­wały głów­nie ple­miona koczow­ni­cze. Od tego momentu histo­ria kraju była dosyć bru­talna i krwawa. Wiele razy Nika­ra­gua ucier­piała przez Stany Zjed­no­czone i wojnę domową, by w końcu w 1990 roku, za sprawą wygra­nych wybo­rów przez opo­zy­cję, nastał czas spo­koju. 

 Obec­nie Nika­ra­guę zamiesz­kuje 5,9 miliona miesz­kań­ców, a ¾ popu­la­cji sta­no­wią potom­ko­wie Mety­sów, czyli córek i synów bia­łych męż­czyzn i India­nek, bądź Indian i bia­łych kobiet. Pozo­stałe grupy etniczne to Euro­pej­czycy, India­nie i Afry­kań­czycy. Ci ostatni swoje domo­stwo ulo­ko­wali na naj­mniej zalud­nio­nym wybrzeżu kara­ib­skim i kul­tu­rowo bar­dziej utoż­sa­miają się z Kara­ibami. Poprzez tę mie­szankę naro­do­wo­ści i pocho­dze­nia, Nika­ra­gua jest nie­zwy­kle barw­nym i zróż­ni­co­wa­nym kra­jem, z wie­loma tra­dy­cjami i oby­cza­jami. 

 

Oby­czaje w kolo­ro­wej Nika­ra­gui 

W Nika­ra­gui spo­tkać można wiele zwy­cza­jów, tra­dy­cji i zacho­wań czę­sto zaska­ku­ją­cych podróż­nych z Pol­ski. Przy­kła­dowo w kraju tym nie sto­suje się grzecz­no­ścio­wej formy „Pan/Pani”, a wszy­scy zwra­cają się do sie­bie „na ty”. Co cie­kawe, na wsiach jed­nak mło­dzi miesz­kańcy mówią do star­szych od sie­bie osób „cio­ciu” lub „wujku”, choć nie są ze sobą spo­krew­nieni. 

 Jak już wcze­śniej wspo­mi­na­li­śmy, Nika­ra­gua to w więk­szo­ści kraj kato­licki, zatem szcze­gól­nie czczona jest tutaj Matka Boska. Jed­nak nie jest to zwy­kła modli­twa, a naprawdę gło­śne, wiel­biące Maryję okrzyki. Od 28 listo­pada do 8 grud­nia, w Nika­ra­gui kato­licy budują kapliczki dla Matki Boskiej, by potem hucz­nie świę­to­wać jej dzień w towa­rzy­stwie kwia­tów, orkie­stry i licz­nych okrzy­ków rado­ści. Gri­te­ríi, czyli święto „krzy­ków” jest pew­nego rodzaju domową nowenną i pre­tek­stem do obda­ro­wy­wa­nia się pre­zen­tami. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

W Nikaragui czas zdaje się płynąć nieco wolniej, a kolory wydają się być nieco bardziej żywe. Niestety nawet tak niebiańskie rejony atakowane są przez diabelskie choroby. Jakie i jak im zapobiegać?

 

Podobnie jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej, również w Nikaragui występują choroby, których nie mamy w Polsce. Przed podróżą skonsultuj się więc ze specjalistą medycyny tropikalnej, który pomoże ci w doborze odpowiednich szczepień oraz, jeśli będzie taka potrzeba, leków profilaktycznych. Jeżeli zadbasz o to jeszcze przed wyjazdem, będziesz mógł odkrywać rajskie zakątki Nikaragui ze spokojną głową. 

 

Nikaragua – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

 

Nikaragua wymaga szczepienia przeciw żółtej febrze, ale tylko od osób podróżujących z krajów, gdzie ta choroba występuje*. Oznacza to, że jeśli lecisz do Nikaragui z Polski, nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Choć w kraju nie ma większych zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych, przed podróżą warto zaszczepić się na: 

 

 • tężec – zakażenie wystąpić może poprzez kontakt ze skażoną ziemią;
 • bło­nicę (ta sama szczepionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. piercing); 
 • dur brzuszny – w przypadku spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 

 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Oprócz cho­rób, na które ist­nieją szcze­pionki, w Nikaragui spo­tkać można też kilka innych, które leczyć można obja­wowo lub prze­ciw­dzia­łać im pro­fi­lak­tycz­nie. W niektórych jej regionach wystę­puje mię­dzy innymi denga czy malaria. Więk­szości chorób można zapo­biec prze­strze­ga­jąc trzech pro­stych zasad. Po pierw­sze ni­gdy nie spo­ży­waj wody z kranu lub tej nie­zna­nego pocho­dze­nia (doty­czy to rów­nież kostek lodu!). Bez­pieczna jest jedy­nie woda butel­ko­wana i prze­go­to­wana. Po dru­gie poprzez używanie środków na owady sta­raj się uni­kać uką­szeń koma­rów. To one naj­czę­ściej prze­no­szą groźne wirusy. Po trze­cie dbaj o higienę oso­bi­stą, a przede wszystkim myj często dłonie. 

Co spakować do apteczki? 

W Nikaragui można znaleźć dobrze wyposażone apteki, jednak tylko w większych miejscowościach. Na wyprawie przydać się więc może podróżna apteczka. Powinny się w niej znaleźć przede wszystkim środki przeciwbólowe, leki na zatrucia pokarmowe (przeciw biegunce i wymiotom), plastry, opatrunki i płyn do dezynfekcji ran. Co więcej w Nikaragui odnotowuje się zachorowania na malarię. Jest to choroba, na którą nie wynaleziono jeszcze szczepionki. Na tripie możesz jednak profilaktycznie przyjmować leki przeciwmalaryczne, które przepisać ci może lekarz medycyny podróży. 

Ubezpieczenie w trakcie podróży do Nikaragui

 

 

 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon
WALUTA I CENA

Mówi się, że „naj­więk­szym skar­bem nika­ra­gu­ań­czy­ków jest uśmiech”. Można więc żar­to­bli­wie i z przy­mru­że­niem oka uznać, że płaci się tam wła­śnie uśmie­chami. Ceny w Nika­ra­gui są bowiem naprawdę bar­dzo niskie. 

Nika­ra­gua to kraj pra­żo­nych słoń­cem plaż, lazu­ro­wej wody, tro­pi­kal­nych lasów i kolo­ro­wych kolo­nial­nych miast. Budzi to sko­ja­rze­nia z dro­gimi, luk­su­so­wymi kuror­tami i miej­scami prze­zna­czo­nymi dla osób z – mówiąc sło­wami pio­senki –”port­fe­lami wypcha­nymi dola­rami”. Oczy­wi­ście, takich tam też nie bra­kuje, ale gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc Nika­ra­gua jest kra­jem wyjąt­kowo tanim (zwłasz­cza w porów­na­niu do innych ota­cza­ją­cych państw). Na upar­tego można tam prze­żyć za kil­ka­na­ście zło­tych dzien­nie, dla­tego jest ona rajem dla budże­towo podró­żu­ją­cych back­pac­ke­rów. 

Waluta Nika­ra­gui

Walutą Nika­ra­gui jest cór­doba nika­ra­gu­ań­ska (w skró­cie NIO), któ­rej sym­bo­lem jest znak „C$”. Jedna cór­doba dzieli się nato­miast na 100 cen­ta­vos. W obiegu spo­tkać można monety o nomi­na­łach 5, 10, 25 i 50 cen­ta­vos oraz 1 i 5 cór­dob oraz bank­noty o war­to­ści 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 cór­dob. Jedna cór­doba to zale­d­wie około 10 gro­szy pol­skich (kurs z dnia 28.06.2019 roku). Cie­ka­wostką jest fakt, że Naro­dowy Bank Nika­ra­gui dosyć czę­sto zmie­nia ilu­stra­cje zdo­biące nika­ra­gu­ań­skie bank­noty. Od 2002 roku zmie­niane one były już trzy razy. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Nika­ra­gui?

W Pol­sce nie dosta­niesz ni­gdzie waluty nika­ra­gu­ań­skiej. W podróż naj­le­piej zabrać więc ze sobą dolary ame­ry­kań­skie, które bez pro­blemu wymieni się na miej­scu na walutę Nika­ra­gui. Mało tego! W wielu miej­scach tury­stycz­nych ceny poda­wane są wła­śnie w dola­rach, a nie cór­dobach, a pła­cić można w oby­dwu walu­tach. Obli­cza­jąc budżet na cały wyjazd trzeba wziąć pod uwagę swoje wła­sne pre­fe­ren­cje i upodo­ba­nie. Inną kwotę wydasz bowiem śpiąc w 5-gwiazd­ko­wych hote­lach i jada­jąc w ele­ganc­kich restau­ra­cjach, a inną na noc­legi w hoste­lach i sta­wia­jąc na rodzinne knajpki. Jeżeli jedziesz do Nika­ra­gui w ramach tripu „Kosta­ryka + Nika­ra­gua” z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że wszyst­kie noc­legi i prze­jazdy masz już w cenie. Posiłki będziemy przy­go­to­wy­wać samo­dziel­nie w hoste­lach i guestho­usach, wyko­rzy­stu­jąc przy tym sma­ko­łyki zaku­pione na lokal­nych baza­rach (mniam!). Na całą wyprawę weź ze sobą mini­mal­nie 400 dola­rów ame­ry­kań­skich. Opcja „kom­for­towa” to około 600-700 dola­rów. Nie zapo­mnij o 850 dola­rach, które prze­ka­zu­jesz na lot­ni­sku lide­rowi. 

Przy­kła­dowe ceny w Nika­ra­gui

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 200 NIO (ok. 23,40 PLN);

Piwo w barze – 110 NIO (ok. 12,90 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 80 NIO (ok. 9,30 PLN);

Świeżo wyci­skany sok na ulicz­nym stra­ga­nie – ok. 5 NIO (ok. 0,50 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 65 NIO (ok. 7,60 PLN);

Litr mleka – ok. 40 NIO (ok. 4,70 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 30 NIO (ok. 3,50 PLN);

Tuzin jajek – ok. 75 NIO (ok. 8,70 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 50 NIO (ok. 5,80 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 60 NIO (ok. 7 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 10 NIO (ok. 1,20 PLN);

Wyna­ję­cie sku­tera – ok. 800 NIO za dzień (ok. 91,70 PLN);

Vol­cano Boar­ding – 25–35 USD (ok. 95,4–133,60 PLN);

Bilet wstępu na dach kate­dry w León – 3 USD (ok. 11,40 PLN); 

Lek­cja Sur­fingu – ok. 30–40 USD za godzinę (ok. 114,5–152,70 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Nika­ra­gua wzywa? Przed podróżą upew­nij się, czy potrzebna jest Ci wiza do Nika­ra­gui oraz z jakim doku­men­tem możesz podró­żo­wać. 

Nika­ra­gua – wiza 

Jeśli jedziesz do Nika­ra­gui na urlop nie dłuż­szy niż trzy mie­siące, nie musisz apli­ko­wać o wizę. Oby­wa­tele Pol­ski są zwol­nie­nie z obo­wiązku wizo­wego, jeżeli podró­żują do Nika­ra­gui w celach tury­stycz­nych. Pobyt bez­wi­zowy jest moż­liwy przez 90 dni. 

Nika­ra­gua – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Do wjazdu na teren Nika­ra­gui upo­waż­nia Cię jedy­nie pasz­port ważny mini­mum 6 mie­sięcy od daty wjazdu. Przed wyprawą upew­nij się, że zawarte w nim dane oso­bi­ste są aktu­alne, a ze zdję­cia łatwo Cię roz­po­znać. 

Na gra­nicy cel­nik może popro­sić Cię także o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­li­wia­ją­cego kon­ty­nu­ację podróży, a także środ­ków finan­so­wych wystar­cza­ją­cych na podróż (mini­mum 500 USD w gotówce). 

W Nika­ra­gui wszyst­kich przy­jezd­nych obej­muje obo­wią­zek mel­dun­kowy. Na lot­ni­sku konieczne jest więc wypeł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza migra­cyj­nego. Jeżeli jedziesz do Nika­ra­gui z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że będzie z Tobą lider, który na pewno wszystko Ci wytłu­ma­czy. 

Amba­sada Nika­ra­gui w Pol­sce

Obec­nie w Pol­sce nie ma pla­cówki kon­su­lar­nej Nika­ra­gui. Jeżeli z jakie­goś powodu musisz apli­ko­wać o wizę (pla­nu­jesz dłuż­szą niż trzy mie­siące podróż bądź chcesz pod­jąć tam naukę lub pracę), zgłoś się do amba­sady naj­bliż­szej Two­jego miej­sca zamiesz­ka­nia, np. w Ber­li­nie. 

Amba­sada Pol­ski w Nika­ra­gui

W Nika­ra­gui nie ma pol­skiej amba­sady. Jeżeli pod­czas podróży zgu­bisz pasz­port, możesz zgło­sić się o pomoc do pla­cówki kon­su­lar­nej jakie­go­kol­wiek innego pań­stwa człon­kow­skiego UE. Nato­miast jeśli przy­trafi Ci się inna sytu­acja kry­zy­sowa, skon­tak­tuj się z Amba­sadą RP w Pana­mie, gdzie Nika­ra­gua pod­lega kom­pe­ten­cji tery­to­rial­nej. 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Panamy

Adres amba­sady: Panama, Panama, Ave­nida Bal­boa y Aqu­ilino De La Guar­dia, Edi­fi­cio BICSA Finan­cial Cen­ter, Ofi­cina 3202, 0816

Numery tele­fo­nów: + 507 368 0250, + 507 6997 6137

Adres e-mail: panama. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 

 

 

 

 

 *Tekst został napi­sany 10.03.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Nika­ra­gui mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

 

 

 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENA
Icon WIZA I DOKUMENTY