MALEZJA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Leniwe wyle­gi­wa­nie się na plaży lub trek­king na kil­ku­ty­sięcz­niki; nur­ko­wa­nie w lazu­ro­wej wodzie lub spa­cer po buj­nym, zie­lo­nym lesie… – to wszystko zapew­nia raj­ska Male­zja. Atrak­cje kraju są bar­dzo zróż­ni­co­wane i zado­wolą nawet naj­więk­szą podróż­ni­czą marudę;) Pod­po­wia­damy co warto zoba­czyć w Male­zji. 

 

1.KUALA LUMPUR 

Zwie­dza­nie Male­zji warto roz­po­cząć od jej wyjąt­ko­wej sto­licy – Kuala Lum­pur, które w 2018 roku było siód­mym naj­czę­ściej odwie­dza­nym mia­stem na świe­cie. Sym­bo­lem mia­sta są otwarte dla zwie­dza­ją­cych, wyso­kie na 452 metry Petro­nas Towers, które górują nad całą oko­licą. Oprócz nich w Kuala Lum­pur warto odwie­dzić też liczne muzea, piękne hin­du­skie świą­ty­nie, Lit­tle India, Chi­na­town i roz­ryw­kową dziel­nicę Chang­kat. 

 

2.JASKINIE BATU 

13 kilo­me­trów na pół­noc od Kuala Lum­pur znaj­duje się impo­nu­jący kom­pleks jaskiń, zamie­nio­nych w ważne dla wyznaw­ców hin­du­izmu miej­sce kultu. Znaj­du­ją­cych się w jaski­niach świą­tyń strzeże wysoki na bli­sko 50 metrów złoty posąg Kart­ti­keji, czyli dewy śmierci i wojny. 

 

3.MELAKKA

Poło­żone 150 kilo­me­trów na pół­noc od Kuala Lum­pur mia­sto Melakka to urba­ni­styczne prze­ci­wień­stwo sto­licy Male­zji. Nieg­dyś sta­no­wiła ona nie­wielką chiń­sko-por­tu­gal­ską osadę z jed­nym z naj­więk­szych w Male­zji por­tem mor­skim. Dziś, w zamiesz­ki­wa­nym przez bli­sko 500 tys. ludzi mie­ści wciąż poczuć można kli­mat małego rybac­kiego mia­steczka. 

 

4.GEORGETOWN 

Innym zde­cy­do­wa­nie war­tym odwie­dze­nia mia­stem w Male­zji jest Geor­ge­town, będąca mekką arty­stów z całego świata. Jest ono w cało­ści wpi­sane na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO, a dosłow­nie każdy jej zaką­tek to dzieło sztuki. Ściany tam­tej­szych domów stały się dla mala­rzy i graf­fi­cia­rzy płót­nem, które zamie­nili w praw­dziwe arcy­dzieła. 

 

5.MOSSY FOREST

Uko­je­nia od zgiełku mia­sta naj­le­piej szu­kać w poło­żo­nym na wyso­ko­ści 2000 metrów Mossy Forest (pol. Omso­znym lesie). Tam­tej­sze drzewa i krzewy pora­sta gruba war­stwa zie­lo­nego mchu, co two­rzy kra­jo­braz niczym jed­nej z powie­ści Tol­kiena. Nic tylko cze­kać aż zza zaro­śli wyłoni się leśny skrzat lub elf…;) 

 

6.POLA HERBACIANE CAMERON HIGHLANDS 

Jedną z naj­słyn­niej­szych atrak­cji Male­zji są pola uprawne her­baty Came­ron High­lands. Rzędy her­ba­cia­nych krza­ków ukła­dają się tam w fine­zyjne labi­rynty, które ota­czają zaś nie­zwy­kle zie­lone wzgó­rza poro­śnięte lasem tro­pi­kal­nym. W oko­licy znaj­dują się także liczne hin­du­istyczne i bud­dyj­skie świą­ty­nie oraz małe mia­steczka, w któ­rych zacho­wała się piękna, kolo­nialna archi­tek­tura. Będąc tam warto odwie­dzić jedną z wielu her­ba­ciarni i spró­bo­wać praw­dziwej male­zyj­skiej her­baty. Zapew­niamy – her­bata ni­gdzie nie sma­kuje tak dobrze jak tam!

 

7.PARK NARODOWY TAMAN NEGARA

 

Praw­dziwą natu­ralną perłą Male­zji jest Taman Negara – naj­star­szy las desz­czowy na świe­cie, w któ­rym odkryte ska­mie­nia­ło­ści liczą 130 milio­nów lat. Mie­rzący bli­sko 5000 km2 obszar chro­niony pra­wie cał­ko­wi­cie zamknięty jest dla ruchu samo­cho­do­wego, a bujną roślin­ność Taman Negara podzi­wiać można jedy­nie pod­czas trek­kingu szla­kami pie­szymi lub z poziomu łódki na prze­ci­na­ją­cej go rzece Taman. 

 

8.LANGKAWI

Zasta­na­wia­łeś się kie­dy­kol­wiek gdzie może leżeć przy­sło­wiowy „raj na ziemi”? Być może znaj­duje się w Lang­kawi – nie­biań­skim archi­pe­lagu na morzu Anda­mań­skim na pół­nocy Male­zji. Two­rzą go 104 wyspy, gdzie biel pia­sku styka się z zie­le­nią tro­pi­kal­nej roślin­no­ści i lazu­rową barwą oble­wa­ją­cych ją wód. 

 

9.BORNEO 

 

Około 25 % wyspy Bor­neo należy do Male­zji. Warto odwie­dzić ją cho­ciażby ze względu na piękne parki naro­dowe, w któ­rych podzi­wiać można oran­gu­tany żyjące w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku. Bor­neo to także miej­sce ide­alne na słod­kie leniu­cho­wa­nie na nie­biań­skiej, piasz­czy­stej plaży…

 

10.TURTLE ISLAND

 

Miło­śnicy zwie­rząt pod­czas swo­jej wyprawy do Male­zji powinni odwie­dzić tam­tej­szą Tur­tle Island, czyli Żół­wiową Wyspę. W rze­czy­wi­sto­ści two­rzą ją trzy małe wysepki, które należą do kilka z nie­licz­nych miejsc w Azji, gdzie żół­wie mor­skie wycho­dzą na plaże, by zło­żyć jaja. Małe gady są tam objęte spe­cjalną opieką, a tury­ści mogą podzi­wiać nie­zwy­kle poru­sza­jący pro­ces wyklu­wa­nia się małych i ich drogi do morza. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Przed wyjaz­dem do Male­zji czę­sto pyta­cie nas czy jest tam bez­piecz­nie i jakiej sytu­acji spo­dzie­wać się na miej­scu. Spe­cjal­nie dla Was zebra­li­śmy tu wszyst­kie nie­zbędne infor­ma­cje na temat bez­pie­czeń­stwa i zagro­żeń w Male­zji. 

 

Bez­pie­czeń­stwo w Male­zji 

Male­zja to tury­styczny kraj, do któ­rego z roku na rok przy­jeż­dża coraz wię­cej przy­jezd­nych z całego świata. Jest on względ­nie bez­pieczny, a jego miesz­kańcy pozy­tyw­nie nasta­wieni do tury­stów. W kraju znaj­dują się jed­nak obszary i miej­sca, w które lepiej się nie „zapusz­czać”, zwłasz­cza w poje­dynkę. Bio­rąc pod uwagę infor­ma­cje, które wid­nieją na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych: do takich rejo­nów należą oko­lice miast San­da­kan, Lahad Datu, Sem­porna i Tawau oraz wybrzeże stanu Sabah. 

 

Na soli­sto­wych wypra­wach jeździmy jed­nak jedy­nie w spraw­dzone miej­sca, które odwie­dzamy od lat. Na miej­scu mamy też swo­ich przy­ja­ciół pocho­dzą­cych z Male­zji, któ­rzy zawsze służą dobrą radę i kie­rują tylko w bez­pieczne regiony. 

 

W więk­szych male­zyj­skich miej­sco­wo­ściach docho­dzi też do wielu kra­dzieży. Naj­po­pu­lar­niej­szą ich formą jest wyry­wa­nie dam­skich tore­bek lub tele­fo­nów przez zło­dziei jadą­cych na sku­te­rze. Warto o tym pamię­tać, a na swój bagaż szcze­gól­nie uwa­żać w mia­stach i miej­scach tury­stycznych. 

 

Zagro­że­nia natu­ralne

W Male­zji nie­bez­pieczna bywa natura. Od paździer­nika do marca panuje tam pora mon­su­nowa, która w wielu przy­pad­kach cha­rak­te­ry­zuje się nagłymi i obfi­tymi opa­dami desz­czu oraz bar­dzo sil­nym wia­trem. Wów­czas wiele baz tury­stycznych, kuror­tów i hoteli na wschod­nim wybrzeżu połu­dnio­wej czę­ści pół­wy­spu malaj­skiego zostaje zamknięta, a więk­szość połą­czeń pro­mo­wych mię­dzy wyspami wstrzy­mana. Zazwy­czaj trwa to jed­nak zale­d­wie kilka dni. Pod­czas podróży warto kon­tro­lo­wać komu­ni­katy w mediach i sto­so­wać się do zale­ceń rządu. Jeżeli jedziesz do Male­zji z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, pamię­taj, że będziesz pod opieką doświad­czo­nego lidera, który na pewno będzie poin­for­mo­wany o ewen­tu­al­nych zagro­że­niach natu­ral­nych. 

 

Ubez­pie­cze­nie na wyjazd do Male­zji 

Przy wje­ździe do Male­zji nie ma obo­wiązku wyku­pie­nia ubez­pie­czeń oso­bo­wych. Mimo tego zale­cane jest posia­da­nie ubez­pie­cze­nia tury­stycz­nego pokry­wa­ją­cego ewen­tu­alne koszty lecze­nia. Jeśli do Male­zji jedziesz z Soli­stami, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

 

Amba­sada Pol­ski w Male­zji 

Jeżeli pod­czas podróży po Male­zji będzie potrzebna Ci pomoc skon­tak­tuj się z tam­tej­szą pol­ską pla­cówką kon­su­larną. Jej adres to: 

 Amba­sada RP w Kuala Lum­pur

 No 10, Lorong Damai 9, Off Jalan Damai, 55000 Kuala Lum­pur P. O. Box 10052 

50704 Kuala Lum­pur Malay­sia

tele­fon: +603 2161 0805, +603 2161 0780

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Male­zja – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Ile pię­ter ma naj­wyż­szy budy­nek w Male­zji i czym jest Bukiet­nica? Odpo­wiedź na te i inne pyta­nia, znaj­dziesz w tek­ście poni­żej. Oto naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Male­zji. 

 

1.Male­zja jest monar­chią elek­cyjną, a jej głową pań­stwa jest król. 

 

 1. Male­zja uzy­skała nie­pod­le­głość od Wiel­kiej Bry­ta­nii w 1957 roku. 

 

 1. Reli­gią domi­nu­jącą w Male­zji jest islam. Wyznaje go tam około 55% spo­łe­czeń­stwa. Drugą, co do liczby wyznaw­ców reli­gią jest tam chrze­ści­jań­stwo. 

 

 1. Pół­nocna część wyspy Bor­neo należy do Male­zji, reszta do Brunei i Indo­ne­zji. 

Zwie­rzę­ciem naro­do­wym Male­zji jest tygrys malaj­ski. Znaj­duje się on nawet w godle kraju. 

 

 1. Flaga Male­zji składa się z 14 bia­łych i czer­wo­nych pasów. 13 z nich sym­bo­li­zuje 13 male­zyj­skich sta­nów, a 14. sto­licę Male­zji – Kuala Lum­pur. Na fla­dze znaj­dują się także półksię­życ i gwiazda – sym­bole islamu. 

 

 1. Naj­wyż­szym szczy­tem Male­zji jest Kina­balu (4101 m n.p.m.), znaj­dujący się w górach Croc­ker na wyspie Bor­neo.

 

 1. Na tere­nie Male­zji znaj­duje się aż 50 par­ków naro­do­wych i innych obsza­rów chro­nio­nych. 

Naj­wyż­szym budyn­kiem w Male­zji są dwie bliź­nia­cze wieże Petro­nas Tower w Kuala Lum­pur. Mie­rzą one 88 pię­ter, co prze­kłada się na 452 metry wyso­ko­ści. 

Male­zyj­czycy witają nowy rok dwu­krot­nie: 1 stycz­nia oraz na prze­ło­mie stycz­nia i lutego, kiedy nowy rok świę­tują Chiń­czycy. 

 

 1. Jed­nym z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc w Male­zji są Came­ron High­lands – wzgó­rza poro­śnięte polami upraw­nymi her­baty i lasem tro­pi­kal­nym. Tam­tej­sza natura jest domem wielu ende­micz­nych gatun­ków roślin, takich jak cho­ciażby popu­larna tam Bukiet­nica (kwiat tak wyjąt­kowy, że aż trudno uwie­rzyć, że praw­dziwy;)). 

 

 1. W Male­zji znaj­duje się wpi­sane na listę UNESCO mia­sto Geor­ge­town, które sta­nowi praw­dziwą mekkę miło­śni­ków street artu. Mury tam­tej­szych budyn­ków zdo­bią bowiem piękne, bar­dzo reali­styczne murale. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

 

Male­zja to raj dla wszyst­kich „cie­pło­lub­nych”. Pra­wie ni­gdy nie robi się tam chłodno, a panu­jącą tam pogodę można okre­ślić jako „wieczne lato”. Orzeź­wie­nie przy­no­szą jed­nak czę­ste i silne desz­cze…

 

Jadąc do Male­zji można mieć nie­mal pew­ność, że trafi się na wyso­kie tem­pe­ra­tury. Podró­żu­jąc tam jed­nak w porze desz­czo­wej oprócz let­nich ubrań, warto spa­ko­wać rów­nież para­sol lub lekki płaszcz prze­ciw­desz­czowy. Male­zja to jed­nak kraj ide­alny do zała­do­wa­nia swo­ich bate­rii ener­gią sło­neczną i cie­płem: ) 

 

Male­zja – kli­mat

Kli­mat Male­zji okre­śla się jako kli­mat rów­ni­kowy. Cha­rak­te­ry­zuje się on wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami w ciągu całego roku, bar­dzo wysoką wil­got­no­ścią powie­trza oraz czę­stymi obfi­tymi opa­dami desz­czu i gwał­tow­nymi burzami. Wystę­pują tam dwie pory roku: suchą (mniej wię­cej od kwiet­nia do wrze­śnia) i desz­czową (mniej wię­cej od paździer­nika do marca). Ogromny wpływ na kli­mat Male­zji ma tzw. cyr­ku­la­cja mon­su­nowa. 

 

Male­zja – pogoda 

W Male­zji przez cały rok utrzy­mują się mniej wię­cej takie same tem­pe­ra­tury, a śred­nia roczna oscy­luje w gra­ni­cach od 26 do 28 °C. Słupki rtęci na ter­mo­me­trach potra­fią tam się­gnąć nawet 40 °C. Pogoda w Male­zji cha­rak­te­ry­zuje się jed­nak sporą pię­tro­wo­ścią, a im wyżej w górach – tym zim­niej (w Górach Croc­kera tem­pe­ra­tura spada nawet do 0 °C). Cechą kli­matu Male­zji są spore opady desz­czu. Ich śred­nia roczna wynosi około 3000 mm. Najwię­cej pada na sto­kach gór Pół­wy­spu Malaj­skiego, a naj­mniej w kotli­nach śród­gór­skich. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Male­zji? 

 

Choć w Male­zji wystę­puje bar­dzo wyraźna pora desz­czowa, można do niej jechać przez cały rok. Od paździer­nika do marca pada pra­wie codzien­nie, ale zazwy­czaj są to gwał­towne i bar­dzo krót­ko­trwałe opady. Pada nato­miast zazwy­czaj tylko wie­czo­rami i w nocy. Pora desz­czowa ma też swoje plusy. Opady spra­wiają bowiem, że odczu­walna tem­pe­ra­tura jest dużo mniej­sza niż w porze suchej, a przez to zwie­dza­nie staje się przy­jem­niej­sze. Pla­nu­jąc wyjazd do Male­zji warto jed­nak wie­dzieć, że w cza­sie mon­su­nów ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa malaj­skie wyspy są zamy­kane dla tury­stów. Jest to zwią­zane z przy­pły­wami i zwięk­szo­nym pozio­mem wody. Otwarta przez cały rok jest jed­nak wyspa Lang­kawi. Nato­miast w porze suchej mamy więk­szą pew­ność, że urlopu nie popsują nam ulewne desz­cze. Wów­czas jed­nak trzeba się liczyć z bar­dzo wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami i suchym powie­trzem. W tym okre­sie w Male­zji zda­rzają się też susze i spo­wo­do­wane nimi pożary. 

 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Jedziesz do Male­zji i kochasz azja­tycki street food? Mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość: male­zyj­skie jedze­nie uliczne uzna­wane jest za jedno z naj­lep­szych na świe­cie!

 

Nie skła­miemy mówiąc, że Male­zyj­czycy lubią jeść. Restau­ra­cje, knajpki i liczne stra­gany uliczne spo­tyka się tam dosłow­nie na każ­dym kroku. Tra­dy­cyjna kuch­nia malaj­ska to nato­miast wie­lo­let­nie tra­dy­cje, które od wieku spo­tykały się z kuch­nią indyj­ską, japoń­ską i chiń­ską. 

 

Smaki Male­zji

Kuch­nia Male­zji ide­al­nie wpi­suje się w kanon kuchni Azji Połu­dniowo-Wschod­niej, ale przy tym zacho­wuje wła­sną, ory­gi­nalną toż­sa­mość. Głów­nym skład­ni­kami – jak na Azję przy­stało – są tam ryż i roz­ma­ite rodzaje maka­ro­nów (głów­nie ryżowy i sojowy). Poda­wane są one w towa­rzy­stwie mięs, owo­ców morza lub tofu oraz z całą gamą, róż­no­rod­nych warzyw, które w dużej mie­rze do Male­zji przy­wieźli jej naje­źdźcy. Z przy­praw i dodat­ków kró­luje tam chilli, curry, sos sojowy, galan­gal, trawa cytry­nowa i pasta kre­wet­kowa bela­can. 

 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Male­zji?

 

W Male­zji naj­pierw je się oczami;). Pięk­nie poda­wane, kolo­rowe dania mogą przy­prawiać o zawrót głowy. My pole­camy więc spró­bo­wać szcze­gól­nie: 

 

ASAM LAKSA – malaj­skie danie naro­dowe. Jest to zupa rybna z makreli z dodat­kiem maka­ronu i warzyw, przy­prawiana chilli i limonką. 

 

AYAM TANDOORI – kawałki kur­czaka mary­no­wane w aro­ma­tycz­nych przy­prawach, nada­ją­cych mu cha­rak­te­ry­styczny, czer­wony kolor. Danie przy­go­to­wy­wane jest w tra­dy­cyj­nych pie­cach tan­door. 

 

SATAY – pyszny szasz­łyk z kur­czaka, rza­dziej z woło­winy lub bara­niny poda­wany z sosem z orzesz­ków ziem­nych. 

 

MEE GORENG – sma­żony maka­ron z ostrym sosem na bazie chilli i sosu sojo­wego, poda­wany w róż­nych warian­tów: z kur­cza­kiem, tofu lub kre­wet­kami. 

 

NASI LEMAK – ryż poda­wany z sadzo­nym jaj­kiem, suszo­nymi rybami i świe­żym ogór­kiem, w towa­rzy­stwie ostrego sosu sam­bal. 

 

ROTI PISANG – bar­dzo popu­larne w Male­zji danie na deser lub na śnia­da­nie. Jest to przy­smak, na który składa się nale­śnik sma­żony z bana­nami, obfi­cie posy­pany cukrem pudrem. 

 

BALUT – azja­tyckie danie tylko dla hard­ko­rów! Balut to zaro­dek kury, goto­wany jesz­cze w jajku. Jest jedzony jesz­cze na cie­pło, pro­sto ze sko­rupki. 

 

CENTURY EGG – także potrawa tylko dla odważ­nych. Cen­tury egg to… jajko kurze lub kacze, mary­no­wane przez kilka mie­sięcy w mie­szance soli, limonki i masy z ryżu. 

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Pew­nie zgo­dzisz się z tym, że Male­zja nie należy do kra­jów, o któ­rym my-Polacy dużo wiemy. Takie miejsca, w Solistach, lubimy najbardziej! Te, w których można odkryć wiele nieznanego i poznać nowe obyczaje. A czym charakteryzuje się kultura Malezji? 

 

Male­zja – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Male­zja leży w Azji Połu­dniowo-Wschod­niej, na Pół­wy­spie Malaj­skim i wyspie Bor­neo. Na pół­wy­spie gra­ni­czy z Taj­lan­dią i Sin­ga­pu­rem, na wyspie Bor­neo z Bru­nei i Indo­ne­zją. Sto­licą Male­zji jest Kuala Lum­pur, choć sie­dziba rządu znaj­duje się w mie­ście Putra­jaya. Języ­kiem urzę­do­wym kraju jest malaj­ski, ale wielu Male­zyj­czy­ków mówi też bar­dzo dobrze po angiel­ski. Male­zja jest dosyć zróż­ni­co­wa­nym kra­jem pod wzglę­dem reli­gii. Domi­nu­jącą jest islam, który wyznaje tam ok. 56% spo­łe­czeń­stwa. Następ­nymi pod wzglę­dem liczby wyznaw­ców wyzna­niami są kolejno: chrze­ści­jań­stwo, hin­du­izm i bud­dyzm. 

 

Spo­łe­czeń­stwo Male­zji 

Spo­łe­czeń­stwo malaj­skie cha­rak­te­ry­zuje się ogrom­nym zróż­ni­co­wa­niem pod wzglę­dem etnicz­nym. Jego naj­waż­niej­szych grup zali­cza się Mala­jów, Chiń­czy­ków i Hin­du­sów oraz lud Orang Asli i ple­miona z Bor­neo. W latach 60. minio­nego wieku rząd malaj­ski podzie­lił Male­zyj­czy­ków na dwie kate­go­rie, które obo­wią­zują do dzi­siaj. Są to Bumi­pu­tra (z malaj­skiego: „syno­wie ziemi”), czyli rdzenni miesz­kańcy Male­zji oraz Non-Bumi­pu­tra, będą­cymi gru­pami wywo­dzą­cymi się z Chin. indii lub innych kra­jów, ale zamiesz­ku­ją­cych Male­zję od przy­naj­mniej czte­rech poko­leń. Sta­tus Bumi­pu­try wiąże się z wie­loma przy­wi­le­jami oraz uła­twio­nym dostę­pem do edu­ka­cji, zakupu nie­ru­cho­mo­ści czy posia­da­nia wła­snej firmy. Non-Bumi­pu­tra uzna­wane są za to za „gor­szą” część spo­łe­czeń­stwa, choć współ­cze­śnie ich sytu­acja w kraju stop­niowo się polep­sza. 

 

Zwy­czaje w Male­zji

Pod­czas wyprawy do Male­zji można się natknąć na wiele odmien­nych od euro­pej­skich zwy­cza­jów. Przede wszyst­kim należy pamię­tać, że domi­nu­jącą reli­gią w kraju jest islam, a to wiąże się z koniecz­no­ścią nosze­nia skrom­nych, zakry­wa­ją­cych kolana i ramiona ubrań (doty­czy to zwłasz­cza kobiet). Takie zasady obo­wią­zują głów­nie w mniej­szych, nie­tu­ry­stycz­nych miej­sco­wo­ściach; w tych więk­szych miesz­kańcy przy­zwy­cza­ili się do „roz­ne­gli­żo­wa­nych” tury­stów;) Male­zyj­czycy mają też hopla na punk­cie zdej­mo­wa­nia butów. Na boso wcho­dzi się przede wszyst­kim do świą­tyń, ale zda­rza się, że i do skle­pów czy urzę­dów. Innym dziwiącym Europejczyków zwyczajem jest niejedzenie lewą ręką. Posiłki należy zawsze spożywać prawą dłonią, gdyż lewa uważana jest za “nieczystą”. 

 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Jedziesz do Malezji, szczęściarzu? Zdecydowanie jest z czego się cieszyć, bo jest to kraj jak nie z tego świata. Niestety panują w nim całkiem przyziemne wirusy, przed którymi trzeba się uchronić zarówno przed, jak i już w trakcie wyprawy. 

 

Na wyjazd do Malezji, podobnie jak i do innych krajów azjatyckich,  trzeba przygotować się także pod względem zdrowotnym. Przed wyprawą skonsultuj się więc ze specjalistą medycyny tropikalnej, który pomoże ci on w doborze odpowiednich szczepień oraz podpowie jakie leki mogą przydać się w trakcie wyjazdu. 

Malezja – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Jeżeli podróżujesz do Malezji z kraju europejskiego nie musisz przyjmować żadnych szczepień obowiązkowych. Malezja wymaga potwierdzenia szczepienia na żółtą febrę (zwaną żółtą gorączką) jedynie od osób przybywających z regionów świata, w których choroba ta występuje*. Przed wyjazdem zaleca się jednak zaszczepić na: 

 

 • tężec – w przy­padku kon­taktu z zanie­czysz­czoną zie­mią;
 • bło­nicę i krztusiec – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi (choroba przenoszona drogą kropelkową);
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne (np. piercing);
 • dur brzuszny – na wypadek spożycia skażonej wody lub żywności;
 • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 
 • japońskie zapalenie mózgu – choroba przenoszona jest przez zakażone komary. 

 

Przy czym najczęściej przyjmowanymi szczepionkami przed wyjazdem do Malezji są te na WZWA oraz dur brzuszny. Pamiętaj, że każdą szczepionkę wykonuje się w innym odstępie czasowym przed planowaną podróżą (najczęściej około czterech tygodni przed). 

Jak zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia? 

Nie należy wyol­brzy­miać zagro­żeń zdro­wot­nych w Malezji, jako że są one takie same jak w każdej innej części Azji. Szcze­pie­nia są nie­zwy­kle ważną rze­czą, ale szansa na zacho­ro­wa­nie (na jaką­kol­wiek cho­robę tro­pi­kalną) jest nie­duże. Podczas podróży ważnym jest jednak przestrzeganie kilku prostych zasad. Przede wszystkim nie spo­ży­waj też wody z nie­zna­nych źró­deł. Bez­pieczna jest jedy­nie woda prze­go­to­wana i butel­ko­wana. W miarę moż­li­wo­ści nie daj się też poką­sać koma­rom (w tym celu uży­waj repe­lenty i moski­tiery) oraz pamię­taj o czę­stym myciu rąk, jako że to wła­śnie na dło­niach prze­no­simy naj­wię­cej zaraz­ków. 

 

Co spakować do apteczki?

Nie licząc Kuala Lumpur w Malezji możesz mieć problem ze znalezieniem dobrze wyposażonej apteki. Mało tego! W bardziej dzikich terenach możesz nie znaleźć nawet tej wyposażonej słabo. W podróż do Malezji zabierz ze sobą własną apteczkę.  Powinny się w niej zna­leźć leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe oraz leki na zatru­cia pokar­mowe (tj. środki prze­ciw­bie­gun­kowe, węgiel lecz­ni­czy etc.), a także pla­stry, opa­trunki i płyn do dezyn­fek­cji ran. Na wypra­wie przy­dać Ci się może także anty­bak­te­ryjny żel do rąk oraz krem prze­ciw­sło­neczny. 

Co więcej w niektórych rejonach Malezji istnieje niewielkie ryzyko zarażenia się malarią. Na wyprawę możesz więc zabrać również profilaktyczne leki przeciwmalaryczne, które przepisze ci lekarz medycyny podróży. 

Ubezpieczenie na wyprawę do Malezji

Publiczna opieka medyczna w Malezji jest tania, ale na bardzo niskim poziomie. W razie konieczności lepiej więc skorzystać z usług prywatnych gabinetów lekarskich. Z tego powodu w podróż warto wykupić dobre ubezpieczenie pokrywające ewentualne koszty leczenia. Jeżeli wybierasz się do Malezji w ramach wyprawy “Singapur + Malezja + Kambodża”  z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już w cenie wyjazdu. 

 

* Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

Icon
WALUTA I CENY

Pod­czas podróży do Male­zji Twój port­fel z pew­no­ścią bar­dzo nie ucierpi. Spo­dzie­wać się tam bowiem możesz cen niż­szych lub podob­nych do tych panu­ją­cych w Pol­sce. Zaska­ku­jące są przede wszyst­kim koszta jedze­nia. 

 

W Soli­stach lubimy pró­bo­wać nowych sma­ków i nie­stan­dar­do­wych potraw, a Male­zja to raj dla obżar­tu­chów i miło­śni­ków kuchni azja­tyc­kiej. Ceny pro­duk­tów w skle­pach są zbli­żone do tych w Pol­sce; nato­miast w małych knajp­kach i na stra­ga­nach ulicz­nych kupić można pyszne jedze­nie za dosłow­nie parę zło­tych. Ceny w Male­zji mogą się zmie­niać, w zależ­no­ści od miej­sca w w jakim prze­by­wasz. Naj­dro­żej jest w sto­licy kraju – Kuala Lum­pur i w miej­sco­wo­ściach tury­stycz­nych. Wszę­dzie jed­nak naj­le­piej szu­kać lokal­nych tar­gów i stra­ga­nów, na któ­rych zna­leźć można róż­no­rodne regio­nalne pro­dukty i wyroby w naprawdę zaska­ku­jąco niskich cenach. To co zaosz­czę­dzi się na jedze­niu, wyda się jed­nak na atrak­cje tury­styczne. Wszel­kie bilety wstępu i wej­ściówki są bowiem w Male­zji czę­sto dosyć dro­gie. 

Waluta Male­zji 

Walutą Male­zji jest ring­git (w skró­cie MYR), któ­rej sym­bo­lem jest „RM”. Jeden ring­git dzieli się na sto senów. W obiegu spo­tkać można monety o war­to­ści 5, 10, 20 i 50 senów oraz bank­noty po 1, 5, 10, 20, 50 i 100 ring­gitów. W języku malaj­skim sło­wem „rin­n­git” okre­ślano nie­gdyś byłą walutę Male­zji – dolara bru­nej­skiego. Przy tej nazwie pozo­stano nawet po zmia­nie jed­nostki mone­tar­nej. To co od razu rzuca się w oczy to ładny wygląd male­zyj­skich bank­no­tów. Wszyst­kie wyko­nane są bowiem z papieru w bar­dzo żywych kolo­rach. Zdobi je nato­miast wize­ru­nek pierw­szego króla Male­zji – Tuanku Abdul Rah­man ibni Almar­hum Tuanku Muham­mad (tak, serio, to imię jed­nego czło­wieka). Jeden ring­git to około 90 gro­szy pol­skich, dla­tego ceny podane w walu­cie male­zyj­skiej łatwo prze­li­czyć na zło­tówki. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą do Male­zji?

Do Male­zji zabierz naj­le­piej euro lub dolary ame­ry­kań­skie, które bez pro­ble­mów wymie­niasz w tam­tej­szych kan­to­rach. Budżet na wyjazd oblicz bio­rąc pod uwagę swój spo­sób podró­żo­wa­nia. Jeżeli wybie­rasz się do Male­zji w ramach tripa „Sin­ga­pur + Male­zja + Kam­bo­dża” z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w cenie wyjazdu masz wszyst­kie noc­legi, prze­jazdy, ubez­pie­cze­nie i atrak­cje. Na sma­ko­łyki, jedze­nie i pamiątki powinno wystar­czyć Ci około 300 dola­rów ame­ry­kań­skich lub 270 euro. Nie zapo­mnij też o euro, które prze­ka­zu­jesz na wypra­wie lide­rowi. 

Przy­kła­dowe ceny w Malezji

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 12 MYR (ok. 10,90 PLN);

Kur­czak z ryżem na ulicz­nym stra­ga­nie – ok. 6 MYR (ok. 5,40 PLN);

Piwo w barze – ok. 15 MYR (ok. 13,60 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 12 MYR (ok. 10,90 PLN);

Litr mleka – ok. 7 MYR (ok. 6,30 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 3 MYR (ok. 2,70 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 7 MYR (ok. 6,30 PLN);

Tuzin jajek – ok. 6 MYR (ok. 5,40 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 6 MYR (ok. 5,40 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 2 MYR (ok. 1,80 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 3 MYR (ok. 2,70 PLN);

Tra­dy­cyjne bati­kowe chu­sty – 10–100 MYR (ok. 9–90 PLN);

Pocz­tówka – ok. 1 MYR (ok. 0,90 PLN);

Bilet wstępu do Kuala Lum­pur Tower – w zależ­no­ści od wybra­nej opcji 50–100 MYR (ok. 45–90 PLN);

Bilet wstępu do oce­ana­rium w Kuala Lum­pur – 69 MYR (ok. 62 PLN);

Wej­ście na Sky Bridge na Lang­kawi – 5 MYR (ok. 4,50 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Przed wyjaz­dem do Male­zji nie musisz mar­twić się wie­loma for­mal­no­ściami. Sprawdź czy potrzebna jest Ci wiza i jaki doku­ment umoż­liwi Ci prze­kro­cze­nie male­zyj­skich gra­nic.

Male­zja – wiza

Jeżeli podró­żu­jesz do Male­zji na okres nie dłuż­szy niż trzy mie­siące – nie musisz apli­ko­wać o wizę. Oby­wa­tele Pol­ski są zwol­nieni z obo­wiązku wizo­wego, jeśli wjeż­dżają na tery­to­rium Male­zji jedy­nie w celach tury­stycz­nych na mniej niż 90 dni. Na miej­scu nie ma też obo­wiązku mel­dun­ko­wego. 

Male­zja – doku­menty potrzebne pod­czas podróży 

Aby prze­kro­czyć gra­nicę Male­zji będzie Ci potrzebny pasz­port ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy od momentu wjazdu. Przed podróżą upew­nij się, że zawarte w nim dane oso­bi­ste i zdję­cie w są aktu­alne. Zda­rza się, że służby celne pro­szą podróż­nych o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­liwiającą dal­szą podróż bądź też środ­ków finan­so­wych wystar­cza­ją­cych na pokry­cie kosz­tów pobytu (na dzień pobytu wyma­gane jest ok. 5 USD i wów­czas wystar­czy dosłow­nie poka­zać zawar­tość swo­jego port­fela). W przy­padku osób przy­la­tu­ją­cych z Pol­ski jest to jed­nak prak­ty­ko­wane nie­zwy­kle rzadko. 

 

Amba­sada Male­zji w Pol­sce

Jeżeli wybie­rasz się do Male­zji na okres dłuż­szy niż 90 dni bądź też chcesz pod­jąć tam pracę lub naukę, skon­tak­tuj się z Amba­sadą Male­zji. Jej adres to: 

Amba­sada Male­zji w War­sza­wie

 1. Gru­ziń­ska 3, 03-902 War­szawa

Tel.: 22 617 44 13

 

Amba­sada Pol­ski w Male­zji

Jeżeli pod­czas podróży po Male­zji będzie potrzebna Ci pomoc (bo np. zgu­bisz pasz­port) skon­tak­tuj się z tam­tej­szą pol­ską pla­cówką kon­su­larną. Jej adres to: 

 

Amba­sada RP w Kuala Lum­pur

 No 10, Lorong Damai 9, Off Jalan Damai, 55000 Kuala Lum­pur P. O. Box 10052 

50704 Kuala Lum­pur Malay­sia

tele­fon: +603 2161 0805, +603 2161 0780

 

  

 

 *Tekst został napisany 10.03.2020 roku. Pamiętaj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Malezji mogły ulec zmianie. Aktualnych informacji szukaj na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

  

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY