KOSTARYKA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Bujna roślin­ność, dzi­kie zwie­rzęta, wspa­niałe plaże i ogromny sza­cu­nek do natury – tak w wiel­kim skró­cie może być opi­sana Kosta­ryka. Atrak­cje tego nie­wiel­kiego kraju to wła­śnie przede wszyst­kim parki naro­dowe, które zaj­mują tam 25% jego powierzchni! Pod­po­wia­damy co warto zoba­czyć w Kosta­ryce. 

 

LA FORTUNA 

 

Jed­nym z naj­pięk­niej­szych obsza­rów Kosta­ryki jest region La For­tuna. U stóp maje­sta­tycz­nego wul­kanu Are­nal roz­cią­gają się wiel­kie jezioro i setki kilo­me­trów dzi­kiej dżun­gli, co two­rzy nie­sa­mo­wity kra­jo­braz. Nie bez powodu na soli­sto­wych wypra­wach spę­dzamy tam dużo czasu na… robie­niu zdjęć;) 

 

WULKAN POAS

 

Choć to Are­nal jest naj­słyn­niej­szym wul­ka­nem Kosta­ryki, w swo­jej popu­lar­no­ści goni go wul­kan Paos. Mimo, że jest to naj­ak­tyw­niej­szy ze wszyst­kich wul­kanów na Kosta­ryce (a jest ich 112), jest też tym naj­czę­ściej odwie­dza­nym przez tury­stów. Po jego zbo­czach popro­wa­dzo­nych jest bowiem wiele szla­ków pie­szych. 

 

SANKTUARIUM LENIWCÓW W Soli­stach pro­pa­gu­jemy „świa­dome podró­żo­wa­nie”, które zawiera m.in. pro-zwie­rzęcą tury­stykę. Uni­kamy więc miejsc, gdzie mogą cier­pieć nasi czwo­ro­nożni przy­ja­ciele. Kosta­ryń­skie Sloth Sanc­tu­ary to nato­miast ośro­dek, któ­rego pra­cow­nicy ota­czają opieką chore lub osie­ro­cone leniwce. To naj­więk­szy na świe­cie tego typu obiekt, a wizyta w nim to z ogromne prze­ży­cie dla każ­dego miło­śnika tych prze­słod­kich zwie­rza­ków!

 

REZERWAT LAS MGLISTY Mon­te­verdeRezer­wat Mon­te­verde zwany Mgli­stym lub Mgiel­nym Lasem to naj­bo­gat­szy w faunę i florę obszar w Kosta­ryce. Sta­nowi dom dla ponad trzech tysięcy gatun­ków roślin, stu gatun­ków ssa­ków, ponad czte­ry­stu gatun­ków pta­ków oraz nie­zli­czo­nej ilo­ści gatun­ków motyli i owa­dów. 90% rezer­watu to dzie­wi­czy las, ni­gdy nie­tknięty ludzką ręką. 

 

PARK NARODOWY TORTUGUERO 

 

Innym wspa­nia­łym miej­scem, gdzie dzika natura two­rzy uni­kalne kra­jo­brazy jest Park Naro­dowy Tor­tu­gu­ero. Na soli­sto­wych wypra­wach zwie­dzamy go z poziomu wody, pły­nąc łódką po jego małych kana­łach wod­nych. Pozwala to na obser­wo­wa­nie zwie­rząt i roślin z mak­sy­mal­nie bli­skiej odle­gło­ści!

 

PARK NARODOWY CAHUITA

Kolo­rowe papugi, małpy, leniwce i szopy pra­cze – mię­dzy innymi te zwie­rzęta można obser­wo­wać w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku w Parku naro­do­wym Cahu­ita. Gęsta dżun­gla pora­sta tam wybrzeże Morza Kara­ib­skiego, a jej zie­leń w połą­cze­niu z tur­ku­sową wodą two­rzą magiczny kra­jo­braz. 

 

PARK NARODOWY Rin­cón de la Vieja Vol­cano

 

Kąpiel pod wodo­spa­dem w samym środku dżun­gli? W tym celu naj­le­piej udać się do Parku Naro­do­wego Rin­cón de la Vieja Vol­cano, gdzie bujną roślin­ność prze­ci­nają tur­ku­sowe stru­myki, kaskady i oczka wodne. To rów­nież ide­alne miej­sce dla miło­śni­ków sko­ków adre­na­liny. Tam­tej­sze szlaki popro­wa­dzone są zazwy­czaj po spe­cjal­nych drew­nia­nych pomo­stach i nie­jed­no­krot­nie mro­żą­cych krew w żyłach wiszą­cych mostach. 

 

PLAŻE KOSTARYKI

 

Kosta­ryka to, oprócz par­ków naro­do­wych i rezer­wa­tów, rów­nież wspa­niałe, piasz­czy­ste plaże, które cią­gną się pra­wie przez całe wybrzeże kraju. Do naj­pięk­niej­szych i naj­słyn­niej­szych z nich zali­czyć można cho­ciażby plażę Carillo, Mon­te­zuma, Cama­ro­nal czy Car­men. 

 

San José

Naj­więk­szą i naj­bar­dziej spek­ta­ku­larną atrak­cją Kosta­ryki jest tam­tej­sza natura. Pod­czas podróży warto jed­nak odwie­dzić także sto­licę kraju – San Jose. Mimo znisz­czeń spo­wo­do­wa­nych wie­loma trzę­sie­niami ziemi w mie­ście zacho­wało się wiele budyn­ków z okresu kolo­nial­nego, m.in. kate­dra z XVIII i XIX wieku, teatr naro­dowy z końca XIX wieku oraz liczne XIX-wieczne pałace. 

 

CARTAGO

Innym war­tym zoba­cze­nia w Kosta­ryce mia­stem jest jej była sto­lica Car­tago City. Jest to naj­star­sze mia­sto w kraju i zasły­nęło przede wszyst­kim na znaj­du­jącą się w nim prze­piękną, zabyt­kową kate­drę Nuestra Señora de los Ange­les. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli cho­dzi o bez­pie­czeń­stwo Kosta­ryka nie cie­szy się zbyt dobrą sławą. Jak jest w rze­czy­wi­sto­ści i jakie są nasze odczu­cia na ten temat? 

Bez­pie­czeń­stwo w Kosta­ryce

Bar­dzo czę­sto pyta­cie nas o to „czy w Kosta­ryce jest bez­piecz­nie?”. Wiąże się to praw­do­po­dob­nie z „roz­dmu­cha­nym” przez media dosyć dużym wskaź­ni­kiem prze­stęp­czo­ści w kraju. I rze­czy­wi­ście: w Kosta­ryce docho­dzi do wielu kra­dzieży, któ­rych ofia­rami padają tury­ści, a na tere­nie całego pań­stwa dzia­łają małe mło­do­ciane gangi prze­stęp­cze. Czy to ozna­cza, że lepiej odpu­ścić sobie wyjazd do Kosta­ryki? Abso­lut­nie nie. Kraj ten jest prze­piękny, a znaczna więk­szość jego miesz­kań­ców jest pozy­tyw­nie nasta­wiona do przy­jezd­nych. 

Należy jed­nak zacho­wać szcze­gólną ostroż­ność, jak przy każ­dej podróży do Ame­ryki Łaciń­skiej. Nigdy nie pozo­sta­wiaj bagażu bez opieki, a war­to­ściowe rze­czy (doku­menty, pie­nią­dze i apa­rat) trzy­maj zawsze bli­sko sie­bie, w nie­do­stęp­nym dla innych miej­scu (np. w saszetce na szyi). 

Lokalna poli­cja prze­strzega też przed deale­rami nar­ko­ty­ków. W żad­nym przy­padku nie przyj­muj od zna­jo­mych lub niezna­jo­mych nawet śla­do­wej ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych czy podej­rza­nych pakun­ków. Według infor­ma­cji poda­nych na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych miej­scowi cel­nicy zwra­cają szcze­gólną uwagę na podróż­nych z Pol­ski, w związku z zatrzy­ma­niami Pola­ków usi­łu­ją­cych prze­my­cać nar­ko­tyki. 

Zagro­że­nia ze strony natury

Kosta­ryka zachwyca swoją wspa­niałą, tro­pi­kalną fauną i florą. Natura bywa jed­nak nie­bez­pieczna. Kosta­ryka leży w stre­fie aktyw­nej sej­smicz­nie, a od maja do listo­pada wystę­puje zagro­że­nie hura­ga­nami. Aby zapew­nić sobie bez­pie­czeń­stwo – wystar­czy po pro­stu słu­chać i prze­strzegać komu­ni­ka­tów poda­wa­nych w lokal­nych mediach. Jeżeli jedziesz do Kosta­ryki w ramach wyprawy z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, pamię­taj, że będziesz pod opieką doświad­czo­nego lidera, który z pew­no­ścią będzie poin­for­mo­wany o ewen­tu­al­nych zagro­że­niach natu­ral­nych. 

Kosta­ryka – ubez­pie­cze­nie 

Przy wje­ździe do Kosta­ryki ubez­pie­cze­nie nie jest wyma­gane. Pod­czas podróży warto być jed­nak przy­go­to­wa­nym na każdą ewen­tu­al­ność i takie ubez­pie­cze­nie wyku­pić. W przy­padku soli­sto­wych wyjaz­dów – masz je zapew­nione przez Klub i jest zawarte w cenie wyprawy!

Amba­sada Pol­ski w Kosta­ryce

W Kosta­ryce nie ma amba­sady Pol­ski. Jeżeli w trak­cie podróży przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc zgłoś się do naj­bliż­szej amba­sady innego pań­stwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej. 

 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Kosta­ryka – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

 

Kosta­ryka nazy­wana jest „naj­szczę­śliw­szym pań­stwem świata”. A kto by nie chciał poznać miej­sca, w któ­rym żyje się naj­le­piej, prawda? Oto naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki o Kosta­ryce?

 

Właściwa nazwa Kostaryki to República de Costa Rica, czyli Republika Kostaryki. 

 

Języ­kiem urzę­do­wym w Kosta­ryce jest język hisz­pań­ski. 

 

Dewiza Kosta­ryki brzmii: „Niech praca i pokój trwają wiecz­nie” (hiszp. Vivan siem­pre el tra­bajo y la paz). 

 

Przez lata flaga Kosta­ryki ule­gła znacz­nym zmia­nom. Współ­cze­śnie składa się z pię­ciu pozio­mych pasów w trzech kolo­rach: nie­bie­skim sym­bo­li­zu­ją­cym niebo i moż­li­wo­ści, bia­łym będą­cym kolo­rem szczę­ścia i pokoju oraz czer­wo­nym nawią­zu­ją­cym do krwi prze­la­nej w obro­nie kraju. Na fla­dze znaj­duje się także emble­mat przed­sta­wia­jący wybrzeże Kosta­ryki i pod­pły­wa­jące do niego statki. 

 

Kosta­ryka uzy­skała nie­pod­le­gło­ści od swo­jego kolo­ni­za­tora – Hisz­pa­nii w 1821 roku. 

 

Sto­lica Kosta­ryki San Jose jest jedną z naj­mniej­szych pod wzglę­dem lud­no­ści sto­lic świata. Mieszka w niej zale­d­wie 350 tysięcy ludzi (czyli mniej wię­cej tyle co w Byd­gosz­czy lub Lubli­nie). 

 

Główną reli­gią na Kosta­ryce jest kato­li­cyzm, który wyznaje tam około 70% spo­łe­czeń­stwa. Co cie­kawe lek­cje reli­gii prze­pro­wa­dzane nie tylko w szko­łach pod­sta­wo­wych i lice­ach, ale także na uczel­niach wyż­szych. 

 

Kosta­rykańczycy witają się rado­snym zawo­ła­niem „Pura vida”, co ozna­cza „czy­ste życie” (w domy­śle: szczę­śliwe życie). Zwrot ten jest tam uży­wany zarówno zamiast „dzień dobry”, jak i” do widze­nia”. 

 

Sza­cuje się, że aż 90% lud­no­ści Kosta­ryki ma korze­nie euro­pej­skie. 

 

Kosta­ryka sta­nowi dom dla licz­nych insek­tów. Żyje w niej około 750 000 gatun­ków owa­dów i 20 000 róż­nych gatun­ków pają­ków. Zamiesz­kuje ją także 10% wszyst­kich gatun­ków motyli na świe­cie. 

 

W Kosta­ryce mieszka aż 50 róż­nych gatun­ków koli­brów. Pięć z nich to ende­mity. 

 

Naj­wyż­szy szczyt w Kosta­ryce to Cerro Chir­ripo (3820 m n.p.m.). Góra poło­żona jest w paśmie gór­skim Cor­dil­lera de Tala­manca, w cen­tral­nej czę­ści kraju. 

 

Na tery­to­rium Kosta­ryki znaj­duje się aż 200 wul­ka­nów, z czego znaczna więk­szość jest nie­ak­tywna. 

 

Kobiety w Kosta­ryce nie przyj­mują nazwi­ska męża. Całe życie noszą dwa nazwi­ska odzie­dzi­czone po dwojgu rodzi­ców. 

 

Choć Kosta­ryka posiada wła­sną walutę, w wielu skle­pach ceny poda­wane są w prze­li­cze­niu na Ame­ry­kań­skie dolary. Jest to zwią­zane z ogromną ilo­ścią ame­ry­kań­skich tury­stów w kraju. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Kosta­ryka to istny raj na ziemi; nie tylko ze względu na nie­biań­skie kra­jo­brazy, ale i pogodę. Tym­cza­sem mimo, że przez cały rok jest tam rze­czy­wi­ście cie­pło, to nie­stety też bar­dzo czę­sto i mocno pada desz­cz…

Paku­jąc się na wyprawę do Kosta­ryki, z pew­no­ścią masz ochotę spa­ko­wać jedy­nie krót­kie spodenki, japonki i słom­kowy kape­lu­szu. Z pew­no­ścią takie czę­ści gar­de­roby Ci się tam przy­da­dzą, ale nie zapo­mnij też o spa­ko­wa­niu lek­kiej kurtki prze­ciw­desz­czo­wej – zwłasz­cza jeżeli wybie­rasz się tam w cza­sie naszych waka­cji (tj. od czerwca do wrze­śnia). 

 

Kosta­ryka – kli­mat 

 

Znaczna część obszaru Kosta­ryki leży w stre­fie kli­matu rów­ni­ko­wego, a jedy­nie pół­nocno-zachodni skra­wek wybrzeża pacy­ficz­nego w stre­fie kli­matu podrów­ni­ko­wego. Kli­mat rów­ni­kowy cha­rak­te­ry­zuje się bar­dzo wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami powie­trza oraz obfi­tymi opa­dami desz­czu panu­ją­cymi tam przez cały rok. Natu­ralną barierę kli­matyczną Kosta­ryki sta­no­wią jej wyso­kie góry, które zatrzy­mują wil­gotne masy powie­trza znad Morza Kara­ib­skiego. 

 

Kosta­ryka – pogoda 

Przez cały rok tem­pe­ra­tury powie­trza na Kosta­ryce są dosyć wyso­kie. Panuje tam jed­nak spora pię­tro­wość. Na obsza­rach nizin­nych i tere­nach do 1000 m n.p.m. śred­nia roczna tem­pe­ra­tura to około 25–27 °C, na tere­nach pomię­dzy 1000 a 2000 m n.p.m – około 20°C, a powy­żej 2000 m n.p.m tem­pe­ra­tura rzadko kiedy wzra­sta powy­żej 18 °C. Naj­cie­plej­sze mie­siące na Kosta­ryce to marzec i kwie­cień. Śred­nie opady w Kosta­ryce są bar­dzo wyso­kie, a w nie­któ­rych jej rejo­nach śred­nia opa­dów docho­dzi nawet do 5000 mm. Najm­niej­sze opady odno­to­wuje się od grud­nia do początku maja, a naj­więk­sze od czerwca do wrze­śnia. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Kosta­ryki? 

 

Za naj­lep­szy czas na wyjazd do Kosta­ryki uważa się okres mię­dzy grud­niem, a kwiet­niem, kiedy to tem­pe­ra­tury są wyso­kie, a opady naj­mniej­sze. Sezon tury­styczny trwa tam jed­nak przez cały rok. W dużej mie­rze zależy to jesz­cze od tego, gdzie dokład­nie się wybie­ramy. W porze desz­czo­wej pada przede wszyst­kim na wybrzeżu Morza Kara­ib­skiego. Wów­czas naj­le­piej odwie­dzić zachód kraju, czyli wybrzeże pacy­ficzne. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kosta­ry­kań­czycy uwa­żani są za bar­dzo pogodny naród. Ich szczę­ście da się zauwa­żyć rów­nież na taler­zach z tra­dy­cyj­nymi potra­wami. Kuch­nia Kosta­ryki obfi­tuje bowiem w kolory, a jej dania są nie­zwy­kle bogate w skład­niki. Czego więc warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy na Kosta­rykę?

 

Kuch­nia kosta­ry­kań­ska to mie­szanka tra­dy­cji jej rdzen­nych ple­mion z wpły­wami przy­by­łych na jej teren Afry­ka­nów i Euro­pej­czy­ków. Sta­nowi więc istny misz-masz sma­ków, aro­ma­tów i kolo­rów. Bar­dzo roz­wi­nięta tury­styka tego regionu spra­wiła jed­nak, że czę­ściej niż restau­ra­cje z tra­dy­cyj­nymi potra­wami, można spo­tkać te z kuch­nią ame­ry­kań­ską, azja­tycką czy wło­ską. A szkoda!;) 

Smaki Kosta­ryki

Zna­kiem roz­po­znaw­czym kuchni kosta­ry­kań­skiej jest duża ilość świe­żych warzyw i owo­ców, placki z mąki kuku­ry­dzia­nej i czer­wona fasola, która poja­wia się w pra­wie każ­dym tra­dy­cyj­nym daniu. Więk­szość potraw poda­wana jest w towa­rzy­stwie ryżu i limonki, któ­rej sok wyci­ska się na wszel­kie dania. Kosta­ry­kań­czycy lubią też róż­no­rodne dipy, a do naj­po­pu­lar­niej­szych należy popu­larny w Kosta­ryce sos Lizano, guaca­mole z awo­kado i sosy z – znowu – czer­wo­nej fasoli. Popu­lar­nymi napo­jami w Kosta­ryce są nato­miast tzw. natu­ra­les, czyli 100 % natu­ralne soki z owo­ców, a także fre­scos, czyli natu­ralne soki zmie­szane z cukrem oraz wodą lub mle­kiem. Naszym zda­niem w Kosta­ryce je się nie tylko ustami, ale i oczami! Tam­tej­sze dania to istny taniec barw, a na taler­zach ser­wuje się czę­sto bar­dzo duże por­cje. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Kosta­ryki?

W Kosta­ryce „coś dla sie­bie” znajdą zarówno miło­śnicy dań mię­snych, jak i wege­ta­ria­nie. Jeśli star­czy Ci miej­sca w brzu­chu po zje­dze­niu ton pysz­nych kosta­ry­kań­skich owo­ców koniecz­nie spró­buj też: 

 

GALLO PINTO (dosł. malo­wany kogut) – stan­dar­dowe danie naro­dowe Kosta­ryki. Jest to ryż z czarną lub czer­woną fasolą, przy­sma­żany z dodat­kiem cebuli, czosnku, czer­wo­nej papryki, kolen­dry i przy­praw. 

 

TAMALES – goto­wana na parze masa z mąki kuku­ry­dzia­nej z mię­sem lub serem zawi­jana w liście kolby kuku­ry­dzy. 

 

SOPA NEGRA – nie­zwy­kle aro­ma­tyczna zupa z czar­nej fasoli, poda­wana zazwy­czaj z plac­kami z mąki kuku­ry­dzia­nej i limonką. 

 

CHIFRIJO – mie­szanka kawał­ków sma­żo­nej wie­przo­winy, pomi­do­rów i czer­wo­nej fasoli (tak, znowu ona!), poda­wana z tzw. tor­til­las chips. 

 

CHICHARRONES – sma­żone kawałki wie­przo­winy przy­prawione mie­szanką róż­no­rod­nych kosta­ry­kań­skich przy­praw. 

 

PATACONES – pla­cuszki z zie­lo­nych bana­nów, ser­wo­wane zazy­czaj z dipami z pomi­do­rów i z czar­nej lub czer­wo­nej fasoli. 

 

ARROZ CON LECHE – prze­pyszny kosta­ry­kań­ski deser zro­biony z ryżu goto­wa­nego na mleku, z dodat­kiem cukru, cytryny i cyna­monu. 

 

 

 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Kostaryka to często podróżnicza miłość od pierwszego wejrzenia. Zanim jednak całkowicie jej  się oddasz, dobrze przygotuj się do wyjazdu. Jedną z najważniejszych spraw jest przygotowanie się pod względem zdrowotnym. 

 

Kostaryka, choć piękna, to też niebezpieczna (z punktu widzenia medycznego, rzecz jasna). Podobnie jak w innych egzotycznych zakątkach świata, panuje w niej wiele tropikalnych chorób i mniej lub bardziej groźnych wirusów. Nie ma jednak co bzikować! Większości z nich można zapobiec w bardzo łatwy sposób – poprzez szczepienia, leki profilaktyczne lub proste do nabycia nawyki. Chcesz wiedzieć jakie? To czytaj dalej co mamy ci do powiedzenia. 

Kostaryka – szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe 

Podróżując do Kostaryki z Polski nie musisz przyjmować żadnych szczepionek obowiązkowych. Szczepienie na żółtą febrę wymagane jest jedynie od osób przybywających z terenów szczególnie zagrożonych tą chorobą*. Do szczepień zalecanych przed wyjazdem do Kostaryki zalicza się szczepionkę na: 

 

  • tężec – zakażenie wystąpić może np. poprzez zanieczyszczenie zwykłego skaleczenia;
  • bło­nicę (ta sama szczepionka co na tężec) – gdy moż­liwy jest kon­takt z cho­rymi;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – na które zacho­ro­wać można po spo­ży­ciu zanie­czysz­czo­nej wody lub żyw­no­ści;
  • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku, gdy moż­liwe są jakie­kol­wiek zabiegi medyczne lub kosme­tyczne oraz kon­takty sek­su­alne z miej­sco­wymi;
  • dur brzuszny – w przypadku spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności;
  • wście­kli­znę – jeżeli ist­nieje moż­li­wość pogry­zie­nia przez chore zwie­rzęta. 

 

Wybór szczepień skonsultuj najlepiej ze specjalistą medycyny tropikalnej. Pamiętaj też, że każdą ze szczepionek zalecanych do Kostaryki wykonuje się w innym czasie przed planowanym wyjazdem. Zazwyczaj przyjmuje się je około miesiąca przed podróżą. 

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Choć dla naszych polskich organizmów tropikalne wirusy bywają groźne, nie należy wpadać w panikę. W rzeczywistości zachorowania wśród podróżników są bardzo rzadkie. Na wyjeździe pamiętaj jednak o tym, by dbać o higienę osobistą, myć często ręce oraz nie spożywać wody nieznanego pochodzenia (w tym również kostek lodu!). W miarę możliwości unikaj też komarów. Tak, wiemy jak ciężko jest odpędzić się od tych małych krwiopijców, ale to właśnie one przenoszą najgroźniejsze choroby. Podczas tripa stosuj więc dobrej jakości repelenty oraz używaj moskitiery. 

 

Co spakować do apteczki? 

W Kostaryce można znaleźć dobrze wyposażone apteki. Mało tego! Bardzo często pracują w nich lekarze, którzy mogą od razu przebadać klienta/pacjenta. Mimo to w podróży warto mieć swoją własną apteczkę, wiezioną z Polski. Powinny się w niej znaleźć przede wszystkim środki przeciwbólowe, leki na zatrucia pokarmowe (przeciw biegunce i wymiotom), plastry, opatrunki i płyn do dezynfekcji ran. Co więcej w Kostaryce bardzo często odnotowuje się zachorowania na dengę (chorobę przenoszoną przez komary). Do apteczki spakuj wiec dobrej jakość środki na owady oraz paracetamol, który można podać w celu zmniejszenia objawów zarażenia wirusem dengi (jeszcze przed konieczną wówczas konsultacją z lekarzem). 

Ubezpieczenie w trakcie podróży do Kostaryki

Opieka medyczna w Kostaryce jest stosunkowo dobrze rozwinięta, ale dostępna tylko w  większych miastach. Pamiętaj, żeby przed wyjazdem wykupić dobre ubezpieczenie obejmujące zarówno koszty leczenia, jak i transport medyczny. Jeżeli wybierasz się do Kostaryki w ramach tripa “Kostaryka + Nikaragua” z Klubem Podróżników Soliści, wysokiej klasy ubezpieczenie masz już w cenie wyjazdu. 

 

*Kraje w których występuje żółta febra:

Afryka – Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

 

Pamiętaj, że lista ta cyklicznie ulega zmianie. 

 

Icon
WALUTA I CENY

Kosta­ryka nazy­wana jest „istnym rajem na ziemi”. Wszystko za sprawą jej nie­biań­skich plaż i nie­zwy­kłej, dzi­kiej natury. W gło­wie poja­wia Ci się pew­nie pyta­nie: czy raj­skie są w niej także ceny? 

 

Kosta­ryka budzi sko­ja­rze­nia z luk­su­so­wymi nadmor­skimi kuror­tami o nie­bo­tycz­nie wyso­kich cenach. Tym­cza­sem jest to jeden z naj­tań­szych kra­jów Ame­ryki Połu­dnio­wej. Co prawda dla prze­cięt­nego tury­sty z Pol­ski panu­jące w Kosta­ryce ceny są dosyć wyso­kie (ok. ⅓ wyż­sze niż w Pol­sce), to jed­nak nie wywo­łują „ceno­wego szoku kul­tu­ro­wego”. W prost­szych sło­wach: da się tam dobrze zjeść i spać w kom­for­to­wym miej­scu, nie wyda­jąc na to majątku swo­jego życia. Musisz jed­nak pamię­tać, że ceny w Kosta­ryce są eks­tre­mal­nie zróż­ni­co­wane. Ta sama rzecz może mieć kilka kom­plet­nie róż­nych od sie­bie cen w zależ­no­ści od sklepu czy regionu, w któ­rym jest sprze­da­wana. 

 

Waluta Kosta­ryki

Walutą Kosta­ryki jest colón (w skró­cie CRC), który dzieli się na sto cen­ty­mów. „Colón” w języku hisz­pań­skim ozna­cza Kolumba. Tak, tak, tego Kolumba, który odkrył Ame­rykę. Począt­kowo posłu­gi­wa­nie kosta­ry­kań­skimi pie­niędzmi może spra­wiać kło­poty. Jed­nostka mone­tarna Kosta­ryki wystę­puje bowiem w bar­dzo dużych nomi­na­łach. W obiegu spo­tkać można monety o war­to­ści 5, 10, 20, 25, 50, 100 i 500 coló­nów oraz bank­noty po 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 i 50 000 coló­nów. Cięż­kie jest także prze­li­cza­nie w pamięci waluty Kosta­ryki na zło­tówki. Dzie­sięć coló­nów to około sie­dem gro­szy, a tysiąc colo­nów to około 6,60 zło­tych (kurs z dnia 23.05.2019 roku). Same bank­noty są naprawdę piękne. Można na nich zoba­czyć np. leniwca, rekina czy małą małpkę kapu­cynkę. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Kosta­ryki? 

Do Kosta­ryki naj­le­piej wziąć ze sobą dolary ame­ry­kań­skie, które z łatwo­ścią można wymie­nić w miej­sco­wych kan­to­rach. Obli­cza­jąc budżet, który prze­zna­czysz na tę podróż, weź pod uwagę to czy będziesz jadać w restau­ra­cjach oraz to w jakich miej­sca pla­nu­jesz się zatrzy­mać. Jeżeli jedziesz na Kosta­rykę w ramach tripu „Kosta­ryka + Nika­ra­gua” z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że więk­szość posił­ków będziemy przy­go­to­wy­wać samo­dziel­nie w hoste­lach i guestho­usach, w któ­rych będziemy gościć. Na cały wyjazd weź ze sobą mini­mal­nie 400 dola­rów. Opcja „kom­for­towa” to około 600-700 sola­rów. Nie zapo­mnij o 850 dola­rach, które prze­ka­zu­jesz na lot­ni­sku lide­rowi. 

 

Przy­kła­dowe ceny na Kosta­ryce

Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 5 000 CRC (ok. 33 PLN);

Piwo w barze – ok. 2500 CRC (ok. 16,40 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 1500 CRC (ok. 10 PLN);

Litr mleka – ok. 900 CRC (ok. 5,90 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 1200 CRC (ok. 7,90 PLN);

Tuzin jajek – ok. 2000 CRC (ok. 13, PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 800 CRC (ok. 5,20 PLN);

Kilo­gram poma­rań­czy – ok. 1700 CRC (ok. 11,10 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 1300 CRC (ok. 18,50 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 400 CRC (ok. 2,60 PLN);

Pamiąt­kowa koszulka – ok. 18 000 CRC (ok. 118 PLN);

Pamiąt­kowy magnes – ok. 4000 CRC (ok. 26,30 PLN); 

Wyna­ję­cie sze­ścio­oso­bo­wej łódki w kana­łach Tor­tu­gu­ero – ok. 15 000 CRC (ok. 98,60 PLN);

Wstęp do Parku Naro­do­wego Manuel Anto­nio – 9 000 CRC (ok. 59 PLN);

Wstęp do Rezer­watu Santa Elena – 9 000 CRC (ok. 59 PLN). 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Jedziesz do raj­skiej Kosta­ryki? Przed podróżą dowiedz się jakie doku­menty podróżne potrze­bu­jesz oraz czy jest Ci potrzebna wiza. 

Kosta­ryka – wiza

Jeżeli jedziesz do Kosta­ryki jedy­nie na waka­cje – nie musisz apli­ko­wać o wizę. Oby­wa­tele pol­scy są zwol­nieni z obo­wiązku wizo­wego, jeśli jadą tam w celach tury­stycz­nych i nie na dłu­żej niż 90 dni. Jeżeli chcesz zostać w Kosta­ryce dłu­żej niż trzy mie­siące, musisz skon­tak­to­wać się z jej naj­bliż­szą amba­sadą. 

Kosta­ryka – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Aby prze­kro­czyć gra­nicę kosta­ry­kań­ską musisz posia­dać pasz­port ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy od momentu wjazdu. Po przy­lo­cie służby celne zapy­tają Cię rów­nież o oka­za­nie biletu powrot­nego lub umoż­li­wia­ją­cego kon­ty­nu­ację podróży. Czę­sto zda­rza się rów­nież, że cel­nicy pro­szą o oka­za­nie wystar­cza­ją­cych na podróż środ­ków płat­ni­czych. Jest to nor­malna pro­ce­dura i nie ma czym się mar­twić. Wów­czas wystar­czy zazwy­czaj poka­zać zawar­tość swo­jego port­fela lub wcze­śniej przy­go­to­wany wyciąg ban­kowy. 

Po przy­lo­cie należy rów­nież wypeł­nić kwe­stio­na­riusz migra­cyjny, w któ­rym znaj­dują się pyta­nia o pod­sta­wowe dane i cel podróży. Jeśli jedziesz do Kosta­ryki z Klu­bem Podróż­ni­ków „Soli­ści” pamię­taj, że będzie z Tobą lider, który na pewno wszystko Ci wytłu­ma­czy. 

Amba­sada Kosta­ryki w Pol­sce 

Obec­nie Kosta­ryka nie posiada pla­cówki kon­su­lar­nej na tere­nie w Pol­sce. Jeżeli wybie­rasz się do Kosta­ryki w celu pod­ję­cia pracy lub dłu­giej podróży o wizę musisz apli­ko­wać w amba­sa­dzie naj­bliż­szej Two­jego miej­sca zamiesz­ka­nia, np. w Ber­li­nie. 

Amba­sada Pol­ski w Kosta­ryce

W Kosta­ryce nie ma amba­sady Pol­ski. Jeżeli w trak­cie podróży przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc zgłoś się do naj­bliż­szej amba­sady innego pań­stwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej. Możesz ją wyszu­kać na stro­nie Komi­sji Euro­pej­skiej: https: //ec. europa. eu/con­su­lar­pro­tec­tio­n/con­ten­t/ho­me­_pl

 

 *Tekst został napi­sany 10.03.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Kosta­ryki mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

 

 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY