IRAN

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
CIEKAWOSTKI

Iran – cie­ka­wostki i naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Przez lata Iran nie cie­szył się zbyt przy­ja­zną opi­nią. Może wła­śnie dla­tego my-Polacy nie wiemy o nim zbyt wiele? My się w nim zako­cha­li­śmy, dla­tego przed­sta­wiamy Wam naj­waż­niej­sze fakty i cie­ka­wostki o Ira­nie. 

Pełna nazwa Iranu to Islam­ska Repu­blika Iranu.

Iran jest repu­bliką islam­ską, co w prak­tyce ozna­cza, że tam­tej­sze prawo opiero się nie tylko na zasa­dach świec­kich, ale i reli­gij­nych.

Języ­kiem urzę­do­wym w Ira­nie jest język per­ski. W całym kraju mówi się jed­nak róż­nymi języ­kami, w tym mię­dzy innymi turec­kim, kur­dyj­skim i arab­skim.

W 2018 roku Iran odwie­dziło ponad 7 milio­nów tury­stów z całego świata. W sto­sunku do roku 2017 był to wzrost o 49%.

Iran ma jedną z naj­młod­szych lud­no­ści na świe­cie. Sza­cuje się, że aż 70% z 80-milio­no­wej popu­la­cji to osoby poni­żej 30 roku życia. Iran jest czwar­tym co do wiel­ko­ści pro­du­cen­tem ropy naf­to­wej na świe­cie. Posiada aż 10% świa­to­wych rezerw.

Według prawa Irań­czyk może mieć cztery żony. Współ­cze­śnie poli­ga­mia, choć jest akcep­to­wana przez spo­łe­czeń­stwo, zda­rza się w Ira­nie bar­dzo rzadko. Wśród szy­itów ist­nieje także zwy­czaj tzw. mał­żeństw cza­so­wych (zwa­nych mut’a), które pole­gają na sym­bo­licz­nym poślu­bie­niu kobiety na jedną noc i wzię­ciu z nią roz­wodu następ­nego dnia rano.

Iran sły­nie z prze­pięk­nie tka­nych dywa­nów. Irań­scy tka­cze bar­dzo czę­sto popeł­niają umyśl­nie błąd w ozdob­nym wzo­rze dywanu. W ten spo­sób chcą poka­zać, że „tylko Bóg jest dosko­nały”. 

Dru­gim po ropie naf­to­wej towa­rem eks­por­to­wym Iranu są wła­śnie dywany. 

 

 

 

 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Iran staje się coraz to popu­lar­niej­szym kie­run­kiem tury­stycz­nym. Podróż­ni­ków przy­cią­gają tam nie tylko wspa­niałe zabytki i fascy­nu­jąca kul­tura, ale i pogoda. Jaki kli­mat panuje w Ira­nie oraz jakiej pogody można spo­dzie­wać się pod­czas wyprawy?

 

Paku­jąc się na wyprawę do Iranu warto wziąć ze sobą cien­kie, prze­wiewne ubra­nia, które uchro­nią od słońca i gorąca. Należy jed­nak pamię­tać, że ze względu na panu­jącą tam kul­turę, krót­kie sukienki, spodenki i koszulki na ramiącz­kach zde­cy­do­wa­nie odpa­dają (doty­czy to głów­nie pań!). Wska­zane jest też nakry­cie głowy (zarówno ze względu na kul­turę, jak i mocne słońce). Zimą zaś przy­dać się mogą… kom­bi­ne­zony nar­ciar­skie i weł­niane czapki. Tak, tak, to nie pomył­ka… W Ira­nie znaj­duje się kilka spo­rych ośrod­ków nar­ciar­skich, a śnieg w nich utrzy­muje się przez kilka mie­sięcy w roku

Iran – kli­mat

 Tery­to­rium Iranu prze­cho­dzi przez dwie różne strefy kli­matyczne: pod­zwrot­ni­kową, która obej­muje znaczną część pań­stwa oraz zwrot­ni­kową na połu­dniu kraju, na wybrzeżu Zatoki Per­skiej i Morza Arab­skiego. Kli­mat Iranu okre­ślany jest jako kon­ty­nen­talny. 

 

Iran – pogoda 

Cechą cha­rak­te­ry­styczną dla kli­matu Iranu są dosyć mroźne zimy i gorące lata. W kraju panuje jed­nak spora pię­tro­wość, a tem­pe­ra­tury są skraj­nie różne, w zależ­no­ści od regionu. Zimą Podob­nie jak w Pol­sce: naj­cie­plej­sze mie­siące w Ira­nie to lipiec i sier­pień, a naj­zim­niej­sze gru­dzień i sty­czeń. Naj­cie­plej jest tam więc latem. Wów­czas na Wyży­nie Irań­skiej tem­pe­ra­tury powie­trza wyno­szą około 35–40 °C, a w górach około 15–20 °C. Naj­go­rę­cej jest zaś na Nizi­nie Mezo­po­tam­skiej, gdzie słupki rtęci w ter­mo­me­trach się­gają nawet 50 °C. Zimą śred­nie tem­pe­ra­tury wyno­szą tam zale­d­wie kilka stopni, a w górach zda­rzają się czę­ste i obfite opady śniegu. Podob­nie jak w przy­padku tem­pe­ra­tur, rów­nież zróż­ni­co­wana jest suma rocz­nych opa­dów. We wnę­trzu kraju wynosi ona zale­d­wie od 50 do 100 mm, a w rejo­nach gór­skich sięga nawet 2000 mm. 

 

Kiedy naj­le­piej jechać do Iranu?

 

Każdy czas w roku jest dobry na wyprawy do Iranu. Sezon tury­styczny trwa tam przez cały rok. Za naj­lep­szy ter­min wyjazdu uważa się jed­nak okres od marca do końca maja oraz okres od wrze­śnia do listo­pada. W Ira­nie jest wów­czas cie­pło, ale nie upal­nie gorąco. Iran zimą polecany jest przede wszystkim pasjonatom sportów zimowych bądź też miłośnikom zwiedzania miast bez tłumów turystów. 

 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Ze zdzi­wie­niem odkry­li­śmy, że irań­ska kuch­nia ma naprawdę uni­ka­towy cha­rak­ter. Dla­czego ze zdzi­wie­niem? Ano dla­tego, że przed wyjaz­dem kuch­nia Iranu nie przy­wo­dziła nam na myśli żad­nych kon­kret­nych sko­ja­rzeń i nie do końca wie­dzie­li­śmy czego się spo­dzie­wać…

 

Cie­ka­wostką jest, że w Ira­nie obo­wią­zuje zbiór zasad etycz­nych, zwany taaro­fem, któ­rego prze­strze­gają wszy­scy Irań­czycy. Jedna z takich reguł mówi o tym, jak waż­nym jest nakar­mie­nie swo­ich gości. Odwie­dza­jąc swo­ich irań­skich przy­ja­ciół czy gospo­da­rzy trzeba być więc goto­wym na syty i bogaty w skład­niki posi­łek. 

 

Smaki Iranu 

Pod­czas wyprawy zachwy­ciły nas piękne, irań­skie bazary, na któ­rych można kupić każdy rodzaj przy­praw. Każdy! Dosłow­nie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych zali­cza się: sza­fran, kur­kumę, miętę, cyna­mon, kolen­drę i kmi­nek. To wła­śnie one spra­wiają, że tra­dy­cyjne irań­skie dania mają nie­po­wta­rzalny aro­mat i smak. Głów­nymi skład­ni­kami potraw są tam mięso (każde, oprócz wie­przo­winy), ziem­niaki i rośliny strącz­kowe. Do dań bar­dzo czę­sto poda­wany jest ryż, chleb lawasz, pitny jogurt i świeże listki mięty do zagry­za­nia. 

 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Iranu?

Przy wybo­rze dań w Ira­nie pro­blem może spra­wić… tam­tej­szy alfa­bet;) W więk­szo­ści restau­ra­cji dostępne są jed­nak menu w języku angiel­skim lub przy­naj­mniej takie ze zdję­ciami. Pole­camy spró­bo­wać przede wszyst­kim: 

 

DIZZI – rodzaj wod­ni­stego gula­szu z mięsa, ziem­nia­ków, pomi­do­rów, cie­ciorki i róż­nych warzyw. Cie­kawa jest nie tyle sama potrawa, co spo­sób jej poda­nia. Zazwy­czaj ser­wo­wana jest w gorą­cym, gli­nia­nym kociołku, do któ­rego dołą­czany jest meta­lowy lub cera­miczny gar­nu­szek…. z tłucz­kiem. Twoim zada­niem jest roz­drob­nie­nie gula­szu w masę i zje­dze­nie jej za pomocą chleba. 

 

BERYANI – mięso sma­żone z przy­prawami i orze­chami, zawi­nięte w świeży irań­ski chleb. Zazwy­czaj ser­wo­wane jest w towa­rzy­stwie pit­nego jogurtu z miętą, kro­jo­nej cebuli i liśćmi mięty. 

 

GHORME SABZI – gulasz z mięsa woło­wego lub bara­niego i czar­nej fasoli, przy­prawiany kolen­drą, natką selera, pie­truszką, kur­kumą i limonką. 

 

GHEYMEH BADEMJAN – gęsty gulasz z bara­niny lub jagnię­ciny z gro­chem, bakła­ża­nem i sma­żo­nymi ziem­nia­kami (czę­sto przy­po­mi­na­ją­cymi frytki). 

 

FASENJUM – danie z kur­cza­kiem lub kaczką w sosie z orze­chów wło­skich i nasion gra­natu. 

 

FALAFLE – popu­larne i pyszne arab­skie danie można zna­leźć także w Ira­nie. Są to małe kotle­ciki z cie­cie­rzycy i mie­szanki przy­praw, przy­rzą­dzane na głę­bo­kim tłusz­czu. Będą wyba­wie­niem dla podró­żu­ją­cych po Ira­nie wege­ta­rian, jako ze wśród tra­dy­cyj­nych dań irań­skich, z wyłą­cze­niem sała­tek, ciężko zna­leźć bez­mię­sne pro­po­zy­cje. 

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Szy­ku­jesz się na wyjazd do Iranu? Przed wyprawą sprawdź jakie doku­menty musisz przy­go­to­wać i jak wyro­bić nie­zbędną wizę. 

Iran – wiza

Wiza do Iranu jest nie­zbędna zarówno wszyst­kim tym, któ­rzy chcą wje­chać na teren Iranu, jak i tym, któ­rzy mają w nim jedy­nie prze­siadkę na dal­szy lot. Irań­ska wiza na pobyt i wiza tran­zy­towa są jed­nak bar­dzo łatwe do wyro­bie­nia, a uzy­skać je można na dwa różne spo­soby. 

Jeżeli uda­jesz się do Iranu jedy­nie w celach tury­stycz­nych i nie na dłu­żej niż 30 dni, o wizę możesz ubie­gać się już na lot­ni­sku w Ira­nie (ale nie na przej­ściach lądo­wych i mor­skich). Doku­menty nie­zbędne do uzy­ska­nia wizy na lot­ni­sku to: 

 

  • pasz­port ważny co naj­mniej przez 6 mie­sięcy od daty przy­lotu, 
  • powrotny bilet lot­ni­czy, 
  • jedno zdję­cie pasz­portowe 
  • ubez­pie­cze­nie medyczne. 

 

Wła­śnie tę opcję wybie­ramy pod­czas naszych soli­sto­wych wypraw. Jeśli więc jedziesz do Iranu z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, pamię­taj, że będzie z Tobą lider, który na pewno wszystko Ci wytłu­ma­czy. 

Dru­gim spo­so­bem na wyro­bie­nie wizy do Iranu jest apli­ka­cja bez­po­śred­nio w irań­skiej amba­sa­dzie w War­sza­wie. Choć na soli­sto­wych wypra­wach wybie­ramy zazwy­czaj wizę wyra­bianą na lot­ni­sku w Ira­nie, nie ma prze­szkód, żebyś wyro­bi­ł/a wizę jesz­cze w Pol­sce (wów­czas apli­ka­cja leży po Two­jej stro­nie). Warto jed­nak pamię­tać, że pro­ce­dura jej wyda­nia może trwać nawet do mie­siąca. 

Iran – doku­menty potrzebne pod­czas podróży

Aby prze­kro­czyć irań­ską gra­nicę będzie potrzebna Ci wiza oraz pasz­port ważny co naj­mniej przez 6 mie­sięcy od daty przy­lotu do Iranu. Przed podróżą upew­nij się, że zawarte w nim dane są aktu­alne, a na zdję­ciu przy­po­mi­nasz sie­bie;). 

Amba­sada Iranu w Pol­sce

Wię­cej szcze­gó­łów na temat wizy do Iranu możesz uzy­skać w naj­bliż­szej irań­skiej pla­cówce kon­su­lar­nej. O wizę możesz ubie­gać się w Amba­sa­dzie Iranu w Pol­sce. Jej adres to: 

Amba­sada Iranu w War­sza­wie

  1. Kró­lo­wej Aldony 22, 03-928 War­szawa

Tel.: 22 617 15 85

Amba­sada Pol­ski w Ira­nie

Jeżeli pod­czas podróży przy­da­rzy Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz pasz­port) o pomoc zgłoś się do pol­skiej amba­sady. Jej adres to: 

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej W Tehe­ra­nie

Teh­ran Pro­vince, Teh­ran, No. 2 Pirouz St., Africa Expres­sway (Nel­son Man­dela Ave.) 174، Qan­ba­ri، Iran

Tel.: +98 21 8878 7262

 

 *Tekst został napi­sany 22.03.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Iranu mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

 

 

Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon WIZA I DOKUMENTY