INDIE

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Indie obfi­tują w warte zoba­cze­nia zabytki, cie­kawe miej­sca i atrak­cje tury­styczne. Zaska­kują i fascy­nują od Hima­la­jów na pół­nocy po piasz­czy­ste plaże na połu­dniu kraju. Które atrak­cje Indii zasłu­gują na szcze­gólną uwagę?

 

 1. TAJ MAHAL 

 

Zwie­dza­nie Indii nie może odbyć się bez wizyty w legen­dar­nym Taj Mahal, zwa­nym „świą­ty­nią miło­ści”. Jest to wspa­niałe, zabyt­kowe mau­zo­leum wznie­sione przez muzuł­mań­skiego władcę Indii Szah­dżana, na pamiątkę jego przed­wcze­śnie zmar­łej żony. Dziś obiekt uzna­wany jest za jeden z naj­waż­niej­szych zabyt­ków Indii. 

 

 1. NOWE DELHI 

 

Kli­mat róż­no­rod­nych i kolo­ro­wych Indii naj­bardziej odczuwa się w sto­licy kraju – Nowym Delhi. W mie­ście tym zoba­czyć można nie tylko liczne zabytki, ale i życie codzienne Hin­du­sów róż­nych kast. 

 1. PAŁAC WIATRÓW 

 

Pałac Wia­trów w Jaipu­rze to budowla jedyna w swoim rodzaju. Jego wyrzeź­biona z czer­wo­nego pia­skowca fasada została zapro­jek­to­wana tak, by znaj­du­jące się w nim damy dworu mogły swo­bod­nie i nie­zau­wa­że­nie oglą­dać życie codzienne mieszkańców miasta. 

 

 1. RZEKA GANGES 

 

Rzeka Gan­ges uwa­żana jest za świętą, a nad jej brze­giem toczy się całe życie reli­gijne kraju. Hin­dusi wie­rzą bowiem, że kąpiel w niej oczysz­cza z wszel­kich grze­chów. Będą w Indiach warto wziąć udział w jed­nym z obrzę­dów lub po pro­stu prze­spa­ce­ro­wać się brze­giem wód o magicz­nej mocy. 

 

 1. CZERWONY FORT W AGRZE

 

Kom­pleks budowli pała­cowo-obron­nych w Agrze to jedna z naj­bar­dziej zja­wi­sko­wych atrak­cji tury­stycz­nych Indii. W cza­sach jego świet­no­ści two­rzyło go ponad 500 osob­nych budyn­ków. Do cza­sów dzi­siej­szych prze­trwała jedy­nie ich część, ale wciąż robią one ogromne wra­że­nie. 

 

 1. PARK NARODOWY WIELKICH HIMALAJÓW

 

Choć tury­styka Indii sku­pia się przede wszyst­kim na wiel­kich mia­stach i świą­tyn­nych obiek­tach, warta uwagi jest także tam­tej­sza natura. Nume­rem jeden są nie­wąt­pli­wie maje­sta­tyczny masyw Hima­la­jów i ota­cza­jący go park naro­dowy. 

 

 1. INDYJSKIE PLAŻE 

 

Linia brze­gowa Indii cią­gnie się aż przez 7400 kilo­me­trów. Choć sam kraj nie jest zazwy­czaj koja­rzony z nadmor­skimi kuror­tami, można w nim zna­leźć praw­dziwe plaże-perełki. Należą do nich m.in. plaża Palo­lem w Goa, Gokarna w Kar­na­taka i Rushi­konda w Andhra Pra­desh. 

 

 1. KHAJURAHO

 

Znaj­du­jące się w pół­noc­nej czę­ści kraju Kha­ju­praho zasły­nęło z powodu znaj­du­jącego się w nim kom­pleksu hin­du­istycz­nych świą­tyń. Ogromną sławę budowle zawdzię­czają swoim naścien­nym zdo­bie­niom, przed­sta­wia­ją­cym… kama­su­trę. 

 

 1. FATEHPUR SIKRI

 

Fateh­pur Sikri nazy­wane jest także „mia­stem duchów” lub „mia­stem-widmo”. Dawna sto­lica Wiel­kich Mogo­łów została cał­ko­wi­cie opusz­czona przez jej miesz­kań­ców, ale do dziś sta­nowi warty zoba­cze­nia, prze­piękny miesz­kalno-świą­tynny zespół archi­tek­to­niczny. 

 

 1. JASKINIOWE ŚWIĄTYNIE W BADAMI

 

Wykute w ska­łach świą­ty­nie w Badami two­rzą miej­sce niczym z baśni. Do naj­po­pu­lar­niej­szych z nich należą świą­ty­nie poświę­cone Śiwie, Wiszny i dżi­nij­skim świę­tym. 

 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Na temat bez­pie­czeń­stwa w Indiach ist­nieje wiele teo­rii i ste­reo­ty­pów, a w kwe­stii tej media nie są raczej dla Indii łaskawe. Jak jest naprawdę i co zro­bić, by zwięk­szyć swoje bez­pie­czeń­stwo pod­czas podróży po kraju nad świętą rzeką Gan­ges?

 

Indie to kraj, który chło­nie się wszyst­kimi zmy­słami. Dodat­kowo koja­rzy się z war­to­ściami hin­du­istycz­nymi, czyli dobro­cią, poko­jem i życz­li­wo­ścią. Nie trudno jest więc zatra­cić się w tym wszyst­kim i stra­cić czuj­ność, a tym samym zostać oszu­ka­nym lub okra­dzio­nym. Nie ozna­cza to jed­nak, że Indie są kra­jem nie­bez­piecz­nym. Wystar­czy zacho­wać czuj­ność i prze­strze­gać kilku pro­stych zasad, by zmniej­szyć ryzyko oszu­stwa czy ataku. 

 

Uwaga na kie­szon­kow­ców

Tury­styka w Indiach jest wysoko roz­wi­nięta, ale nie­stety w kraju panuje także spore ubó­stwo. Te dwie kwe­stie połą­czone w parę skut­kują zwięk­szoną prze­stęp­czo­ścią, zwłasz­cza kra­dzie­żami. W dużych indyj­skich mia­stach i miej­scach tury­stycz­nych panują ogromne tłumy, a to sprzyja kra­dzieży kie­szon­ko­wej. Kradną także kobiety i małe dzieci. Nie ozna­cza to jednak, że kra­dzieże zda­rzają się czę­ściej niż w dużych euro­pej­skich mia­stach. Pamiętaj, że w indiach musisz mieć  oczy wokół głowy, ponie­waż kie­szon­kowcy tylko czy­hają na chwilę Two­jej nie­uwagi. Zapo­mnij o port­felu trzy­ma­nym w tyl­nej kie­szeni spodni czy łatwo­od­pi­na­nej torebce, a cenne rze­czy trzy­maj zawsze bli­sko sie­bie i zawsze w zasięgu wzroku. 

 

Ataki ter­ro­ry­styczne w Indiach 

Indie nie należą do kra­jów szcze­gól­nie zagro­żo­nych ata­kami ter­ro­ry­stycz­nymi. Mimo to Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych ostrzega, że takowe zda­rzyć się mogą w dużych aglo­me­ra­cjach miej­skich i miej­scach chęt­nie odwie­dza­nych przez mię­dzy­na­ro­do­wych tury­stów. Według MSZ szcze­gól­nie zagro­żone są tereny sta­nów Dżammu, Kasz­mir i Assam. 

 

Czy Indie to kraj dla samot­nie podró­żu­ją­cej kobiety?

Gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc: pozy­cja kobiet w indyj­skim spo­łe­czeń­stwie jest sto­sun­kowo słaba. Doty­czy to także tury­stek. W Indiach odno­to­wuje się znacz­nie więk­szą ilość gwał­tów i napa­ści na tle sek­su­al­nym niż w kra­jach zachodnioeuro­pej­skich czy innych kra­jach azja­tyc­kich. Co wię­cej Hin­du­ski są z natury dużo mniej otwarte niż kobiety z kul­tury zachod­niej, a to może być nie­jed­no­krot­nie ode­brane dwuznacz­nie przez hin­du­skich męż­czyzn. Indie nie są więc kra­jem odpo­wied­nim dla samot­nie podró­żu­ją­cych kobiet. Jeżeli nale­żysz do „płci pięk­nej” pamię­taj, by zawsze nosić skromny strój i w żaden spo­sób nie flir­to­wać z obcymi męż­czyznami. Pamię­taj, by trzy­mać się bli­sko swo­ich współ­to­wa­rzy­szy, a jeżeli tako­wych nie masz pró­buj zawsze pozo­stać w towa­rzy­stwie kobiet i dzieci. 

 

Cho­roby w Indiach 

Kwe­stia bez­pie­czeń­stwa doty­czy także panu­ją­cych w Indiach cho­rób. Przed wyjaz­dem warto zaszcze­pić się na te zda­rzające się najczę­ściej, a w trak­cie podróży zacho­wać szcze­gólne środki ostroż­no­ści (np. nie spo­ży­wa­jąc nie­zna­nego pocho­dze­nia wody). Jeżeli wybie­rasz się w podróż z Soli­stami w cenie wyjazdu masz wyso­kiej klasy pakiet ubez­pie­cze­niowy od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków i kosz­tów lecze­nia. Masz także moż­li­wość wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia od spor­tów eks­tre­mal­nych i cho­rób prze­wle­kłych. 

 

Icon
CIEKAWOSTKI

Kultura Indii znacznie różni się od kultury i zwyczajów polskich. Kraj ten kojarzy się przede wszystkim z  filmami Bollywood, świętą rzeką Ganges, curry, Taj Mahal i turbanami… Tymczasem kryje on w sobie dużo więcej niezwykłych miejsc, rzeczy i zwyczajów. Chcesz poznać ciekawostki na temat Indii? Czytaj dalej. 

 

Języ­kami urzę­do­wymi w Indiach są hindi i język angiel­ski. Jed­nakże lud­ność Indii posłu­guje się w sumie 415 róż­nymi języ­kami oraz 1600 dia­lek­tami. 

 

Święta rzeka Indii Gan­ges uzna­wana jest za jedną z naj­brud­niej­szych rzek świata. W ich wodach zna­leźć można tony śmieci, che­mi­ka­lia, odpady komu­nalne, a nawet… ludz­kie zwłoki. Na jej brze­gach bar­dzo czę­sto odpra­wiane są bowiem obrzędy tra­dy­cyj­nego pochówku, pole­ga­jące na wypchnię­ciu palo­nych zwłok na taflę rzeki. 

 

Indie mogą pochwa­lić się naj­więk­szą sie­cią pocz­tową na świe­cie. Na ich tery­to­rium znaj­duje się aż 150 000 urzę­dów pocz­to­wych. 

 

Nazwa indyj­skiego prze­my­słu fil­mo­wego „Bol­ly­wood” pocho­dzi od połą­cze­nia dwóch słów: Bom­baj i Hol­ly­wood. Jed­nakże jest ona uży­wana głów­nie poza gra­ni­cami kraju. Sami Hin­dusi wolą nazwę „hindi cinema”. 

 

Za naro­dowe zwie­rzę Indii uznaje się tygrysa ben­gal­skiego. Na tere­nie kraju mieszka około 1500 jego osob­ni­ków, czyli ⅗ cał­ko­wi­tej jego popu­la­cji na świe­cie. 

 

Indie są kolebką gry w sza­chy. Jej pier­wo­wzór nosił indyj­ską nazwę „cza­tu­ranga”. 

 

W indyj­skim mie­ście Delhi wpro­wa­dzono cał­ko­wity zakaz uży­wa­nia opa­ko­wań z poli­ety­lenu, czyli m.in. folio­wych toreb. Za zła­ma­nie prze­pisu grożą wyso­kie grzywny bądź nawet 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. 

 

Sza­cuje się, że na tere­nie Indii na stałe mieszka zale­d­wie setka Pola­ków. 

 

W Indiach wciąż funk­cjo­nują kasty, czyli zamknięte, endo­ga­miczne grupy spo­łeczne, do któ­rych przy­na­leż­ność jest dzie­dziczna. Ofi­cjal­nie zaka­zane są związki „mię­dzy­ka­stowe”. Bar­dziej orto­dok­syjne śro­do­wi­ska prze­strze­gają nawet zasady o nie­przyj­mo­wa­niu napo­jów i jedze­nie od osób z kast „mniej czy­stych” niż wła­sna. 

 

Indie, zaraz po Chi­nach, mają naj­więk­szą liczbę lud­no­ści na świe­cie. Sza­cuje się, że na ich tere­nie żyje bli­sko 1 282 000 000 ludzi. 

 

Nie­zwy­kle popu­lar­nym w Indiach spor­tem jest hokej na tra­wie. Dotych­czas na Igrzy­skach Olim­pij­skich indyj­scy spor­towcy wywal­czyli łącz­nie 9 medali, z czego 8 zostało zdo­by­tych wła­śnie w tej dys­cy­pli­nie. 

 

Tra­dy­cyj­nym stro­jem Hin­du­sek jest sari – suk­nia zro­biona z kil­ku­me­tro­wego, bogato zdo­bio­nego mate­riału. Styl w jakim jest upi­nany oraz jego barwa wska­zują na kastę i region, z jakich dana kobieta pocho­dzi. Wiele kobiet w Indiach zdobi swoje czoło cha­rak­te­ry­styczną czer­woną kropką. Według wie­rzeń ma ona kumu­lo­wać wszyst­kie siły witalne i chro­nić kobietę od zła. 

 

Na indyj­skiej fla­dze wid­nieje sym­bol bud­dy­zmu – koło Dharmy, składające się z sześciu sfer egzystencji: świata piekieł, głodnych duchów, zwierząt, ludzi, bogów oraz półbogów. 

 

Icon
KLIMAT I POGODA

Indie zde­cy­do­wa­nie koja­rzą się ze sło­necz­nym i gorą­cym kli­ma­tem, zawsze nie­bie­skim nie­bem i mocno świe­cą­cym słoń­cem. Tym­cza­sem panu­jąca w Indiach pogoda dyk­to­wana jest mon­su­nami, które potra­fią przy­nieść bar­dzo zróż­ni­co­wane warunki atmos­fe­ryczne. Jakiej pogody można się spo­dzie­wać jadąc do Indii i jaka pora roku jest naj­bar­dziej odpo­wied­nia, aby tam jechać?

Indie leżą po dwóch stro­nach Zwrot­nika Raka. Tym samym znaczna część Pół­wy­spu Indyj­skiego znaj­duje się w stre­fie kli­matu zwrot­ni­ko­wego. W Hima­la­jach jest to kli­mat pod­zwrot­ni­kowy gór­ski, w pół­noc­nej czę­ści kraju zwrot­ni­kowo-mon­su­nowy, na połu­dnio­wym zacho­dzie wil­gotny, który w zachod­niej czę­ści prze­cho­dzi w suchy. Śred­nie tem­pe­ra­tury w Indiach są – w porów­na­niu do pol­skich– bar­dzo wysokie. Niestety niekoniecznie oznacza to zawsze piękną pogodę.  Przed wyjaz­dem upew­nij się czy Twoja podróż nie wypada aku­rat na porę desz­czową. 

Tem­pe­ra­tury w Indiach

Indie to ogromny kraj, dla­tego każdy region cha­rak­te­ry­zują inne tem­pe­ra­tury i ampli­tudy powie­trza. Zimą w New Delhi słupki rtęci potra­fią spaść do poziomu zera, pod­czas gdy w regio­nie Goa rzadko kiedy spa­dają poni­żej 20 °C. Latem zaś gdy w Bom­baju tem­pe­ra­tury się­gają nawet 40 °C, w połu­dnio­wej czę­ści kraju utrzy­mują się w gra­ni­cach 28 °C. Naj­więk­sze upały w Indiach panują w kwiet­niu i w maju. Wów­czas we wszyst­kich zakąt­kach pań­stwa tem­pe­ra­tury nie spa­dają poni­żej 30 °C. 

Pora desz­czowa w Indiach

Paku­jąc się do Indii, miej na uwa­dzę, że oprócz kape­lu­sza i oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych, warto mieć ze sobą także coś nie­prze­ma­kal­nego. Opady w tym rejo­nie świata są dosyć czę­ste i bar­dzo obfite. Pora desz­czowa przy­pada na okres od czerwca do połowy wrze­śnia. Śred­nie opady w lipcu i sierp­niu to, w zależ­no­ści od regionu, około 200-600 mm. Naj­więk­sze opady wystę­pują nato­miast połu­dnio­wych sto­kach pła­sko­wyżu Silong – 11 000 mm. Natomiast w  północnych obszarach górskich średnie opady są dużo niższe niż w innych częściach kraju. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Indii?

Zastanawiasz się kiedy jechać do Indii? Czas na wyjazd do Indii wybie­raj tak, aby unik­nąć zarówno porę desz­czową, jak i naj­więk­sze upały. Naj­lep­szym okre­sem na podróż będzie więc okres mię­dzy koń­cem paździer­nika, a kwiet­niem. Wie­jący z pół­noc­nego wschodu mon­sun przy­wiewa wów­czas do kraju niskie opady oraz tem­pe­ra­tury w gra­ni­cach 25–30°C. Pamię­taj jed­nak, że sytu­acja ta wygląda ina­czej w obsza­rach gór­skich, które letni mon­sun omija. Jeżeli więc wybie­rasz się w tery­to­ria Hima­la­jów i Kara­ko­rum naj­lep­szym na to okre­sem będzie czas mię­dzy kwiet­niem, a wrze­śniem. Nato­miast naj­gor­szym momen­tem na podróż do Indii jest prze­łom maja i czerwca, kiedy to padają rekor­dowo wyso­kie tem­pe­ra­tury i zaczyna się pora desz­czowa. 

 

 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Indie to kraj pach­nący imbi­rem, curry, kar­da­mo­nem i kur­kumą. Kuch­nia indyj­ska pełna jest sma­ków, kolo­rów i struk­tur oraz uzna­wana jest za jedną ze zdrow­szych na świe­cie. Jakich potraw musisz spró­bo­wać pod­czas podróży po Indiach?

 

O tra­dy­cyj­nej kuchni indyj­skiej mówi się, że „albo się ją kocha, albo nie­na­wi­dzi”. Bogata jest bowiem w inten­sywne smaki i zapa­chy, a ich waria­cje mogą nie­jed­no­krot­nie zasko­czyć. Bazuje ona na natu­ral­nych skład­ni­kach, a prze­wa­żają w niej mię­dzy innymi takie pro­dukty jak mleko koko­sowe, besan (czyli mąka z cie­cie­rzycy), pasta tama­ryn­dowa, różnorodne przyprawy oraz rodzaj skla­ro­wa­nego masła – ghi. Zwy­cza­jowo kuch­nię indyj­ską dzieli się na tę pocho­dzącą z pół­nocy i na tę z połu­dnia. 

 

Indyj­ska kuch­nia pół­nocy

W potra­wach pocho­dzą­cych z pół­nocy Indii, łatwo zauwa­żyć wpływy islamu. Muzuł­mań­scy władcy, któ­rzy pano­wali nie­gdyś w pół­noc­nej czę­ści kraju, przez wieki kształ­to­wali przy­zwy­cza­je­nia kuli­narne swo­ich pod­wład­nych. Z tego powodu w tra­dy­cyj­nym jedze­niu Indii pół­noc­nych bra­kuje dań bazu­ją­cych na wie­przo­wi­nie. Zastę­puje ją za to bar­dzo popu­larne mięso dro­biowe. To wła­śnie z pół­nocy pocho­dzą słynne na cały świat potrawy z curry i mlecz­kiem koko­so­wym. 

 

Indyj­ska kuch­nia połu­dnia

Na połu­dniu kraju, dużo bar­dziej niż w jego pół­noc­nej czę­ści, czczono niegdyś krowy. Zakaz spo­ży­wa­nia woło­winy poskut­ko­wał prze­wagą kuchni wege­ta­riań­skiej nad daniami mię­snymi. Cie­ka­wostką jest, że dania jar­skie podają tam nawet tak słynne sie­ciówki jak McDo­nal­d’s. W tra­dy­cyj­nych daniach Indii połu­dnio­wych prze­waża ryż, rośliny strącz­kowe (przede wszyst­kim socze­wica, cie­cie­rzyca i czarna fasola), warzywa oraz jogurt. 

 

Napoje w Indiach

W Indiach zasko­czyć mogą nie tylko potrawy, ale i napoje. Przy­kła­dowo Hin­dusi lubują się w tzw. lassi, czyli mie­szance pitnego jogurtu, mleka i wody róża­nej, przy­pra­wio­nej kar­da­mo­nem i kmi­nem. Napój ten wystę­puje także w wer­sji słod­kiej i jest wów­czas łączony z musem z mango, tru­ska­wek i soku z cytryny. Naj­czę­ściej spo­ży­wa­nym napo­jem jest jed­nak her­bata mie­szana z mle­kiem i dużą dawką cukru. 

 

Indyj­skie jedze­nie, któ­rego musisz spró­bo­wać

Ogrom­nym plu­sem kuchni indyj­skiej jest fakt, że „coś dla sie­bie” znaj­dzie tam każdy, bez względu na upodo­ba­nia kuli­narne czy dietę. Miło­śnicy dań mię­snych powinni spró­bo­wać przede wszyst­kim kur­czaka tan­do­ori oraz tzw. but­ter chic­ken, czyli kawał­ków kur­czaka mary­no­wa­nych w jogur­cie i aro­ma­tycz­nej mie­szance przy­praw garam masala. Wege­ta­ria­nie poko­chają zaś indyj­skie curry z cie­cie­rzycą, szpi­na­kiem i dynią oraz dania z mango. Pozna­wa­nie kuchni indyj­skiej nie obej­dzie się także bez spró­bo­wa­nia pakory, czyli smażonych warzyw w mące z ciecierzycy oraz samosy – prze­ką­ski w postaci trój­kąt­nego pie­rożka sma­żo­nego na głę­bo­kim oleju i nadzie­wa­nym przy­prawianym na ostro kur­cza­kiem, warzy­wami lub indyj­skim serem panir

 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Jadąc do danego kraju musimy pamię­tać o sza­cunku do panu­ją­cej tam tra­dy­cji i zwy­cza­jów. Nie ina­czej jest w Indiach, któ­rych kul­tura znacz­nie różni się od tej, którą znamy z Pol­ski. Jakie prawa dyk­tuje reli­gia w Indiach, o czym należy pamię­tać i jak zacho­wy­wać się pod­czas podróży do ojczy­zny Bol­ly­wood?

 

Wiara w Indiach odgrywa bar­dzo ważną rolę. Znaczna część lud­no­ści indyj­skiej (bo aż 80%) wyznaje hin­du­izm, co ma ogromny wpływ na kul­turę i zwy­czaje panu­jące w kraju. Tra­dy­cje indyj­skie opie­rają się przede wszyst­kim na pokoju i wza­jem­nym sza­cunku, a także szcze­gól­nej gościn­no­ści, co można odczuć zwłasz­cza w mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Przed wyjaz­dem do Indii zapo­znaj się z pod­sta­wo­wymi róż­ni­cami mię­dzy zacho­wa­niem Pola­ków, a Hin­du­sów. W ten unik­niesz kon­flik­tów i nie­po­ro­zu­mień już w trak­cie podróży. 

Kul­tura i oby­czaje w Indiach – pod­sta­wowe róż­nice mię­dzy Indiami, a Pol­ską

Kul­tura i reli­gia Indii to temat rzeka. Warto więc sku­pić się przede wszyst­kim na róż­ni­cach mię­dzy kul­turą indyj­ską, a pol­ską. Jest ich bez wąt­pie­nia bar­dzo wiele. 

 

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

To co w Indiach zaska­kuje każ­dego podróż­nego z Pol­ski to rela­cje mię­dzyludzkie. Hin­dusi są mili, uśmiech­nięci, czę­sto bar­dzo roz­mowni, ale nie oka­zują sobie uczuć w ten sam spo­sób co Polacy. Na ulicy nie zoba­czysz więc przy­tu­la­ją­cej, a tym bar­dziej cału­ją­cej się pary. Niech nie zdziwi Cię za to widok trzy­ma­ją­cych się za ręce męż­czyzn. W Indiach zda­rza się, że za ręce trzy­mają się bra­cia lub bli­scy przy­ja­ciele. 

 

KULTURA JEDZENIA

W Indiach wspólny posi­łek jest nie­zwy­kle cele­bro­wany, dla­tego może zda­rzyć się, że pod­czas podróży zosta­niesz zapro­szony na takowy nawet przez obcą Ci osobę. Pamię­taj wów­czas, że Hin­dusi uwa­żają lewą rękę za „nie­czy­stą”, dla­tego posi­łek spo­ży­wają jedy­nie ręką prawą. Muszą o tym pamię­tać przede wszyst­kim osoby lewo­ręczne. Na stole sta­wia się zazwy­czaj wielką misę z ryżem oraz kilka małych mise­czek z róż­nymi dodat­kami. Dobre wycho­wa­nie wymaga wpierw nało­że­nia ryżu, a dopiero póź­niej dodat­ków. Bar­dzo mile widziane są także wszel­kie odgłosy wska­zu­jące na to, że posi­łek nam sma­kuje oraz pochwały w stronę gospo­da­rza. 

 

PRZYWITANIA 

नमस्कार (czyt. nama­skar) to w języku hindi zwy­kłe „witaj” lub „cześć”. Bar­dzo czę­sto Hin­dusi (zwłasz­cza Ci star­szego poko­le­nia) witają się tym sło­wem, rów­no­cze­śnie skła­da­jąc dło­nie jak do modli­twy i spusz­cza­jąc głowę. Jest to wyraz sza­cunku, dla­tego pamię­taj o odwza­jem­nie­niu deli­kat­nego ukłonu. 

 

ZACHOWANIE W MIEJSCACH ŚWIĘTYCH

Choć ludzie w Indiach przyzwy­czajeni są do wszech­obec­nych tury­stów, uczu­leni są na pewne ich zacho­wa­nia. Przede wszyst­kim na te w miej­scach kultu. Pamię­taj, że będąc w świą­tyni jakiej­kol­wiek reli­gii, musisz zachowywać się z sza­cun­kiem. Każda odwie­dza­jąca man­dir (czyli świą­tynię hin­du­istyczną) osoba powinna zało­żyć okry­cie zwane saron­giem oraz zacho­wać ciszę. Nato­miast w mecze­tach panie muszą przy­odziać nakry­cie głowy, a dodat­kowo wcho­dzi się do nich jedy­nie na boso. Nigdy nie doty­kaj też świę­tych posą­gów i obra­zów. 

 

Wierzenia w Indiach

Ważną część kul­tury Indii sta­no­wią także róż­no­rodne wie­rze­nia. Naj­czę­ściej koja­rzoną z Indiami jest wiara w rein­kar­na­cję. Jej motyw poja­wia się nie tylko w reli­gii i sztuce, ale i w codzien­nych roz­mo­wach i prze­są­dach Hin­du­sów. O ile „święte indyj­skie krowy” to wymysł zachodu, o tyle Hin­du­ski naprawdę zdo­bią swoje czoła cze­rowną kropką. Ma im to zapew­nić szczę­ście, bez­pie­czeń­stwo oraz dobro­byt. Hin­du­skim prze­sąd, który może za to mocno zdzi­wić podróż­nych z Pol­ski to wiara w magiczne wła­ści­wo­ści sym­bo­lu… swa­styki. Zdobi ona budynki użytku publicz­nego, domy i samo­chody. W Indiach jest to sym­bol słońca i życio­daj­nej ener­gii oraz nie ma nic wspól­nego z ruchem nazi­stow­skim. 

 

Icon
STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA

Indie są siód­mym pod wzglę­dem powierzchni kra­jem na świe­cie, a mimo to ich cały obszar znaj­duje się w jed­nej stre­fie cza­so­wej. Jak jest róż­nica cza­sowa mię­dzy Indiami, a Pol­ską oraz na jakie dni przy­pa­dają naj­waż­niej­sze indyj­skie święta?

 

Podob­nie jak inne kraje azja­tyc­kie Indie leżą w stre­fie cza­so­wej ASIA i obo­wią­zuje w nich urzę­dowo przy­jęty czas IST, czyli India Stan­dard Time. Indie są także cał­ko­wi­cie odmienne kul­tu­rowo od Pol­ski, a co za tym idzie – obcho­dzi się tam inne święta, a więc dni wolne od pracy wypa­dają w innym cza­sie niż w naszym kraju. 

Która godzina jest teraz w Indiach?

Pol­ska leży w stre­fie czasu środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego, a dokład­nie w GMT + 01.00 (Gre­en­wich Mean Time). Ozna­cza to, że róż­nica cza­sowa mię­dzy Pol­ską, a Indiami wynosi dokład­nie +4,5 godziny w okre­sie let­nim i +5,5 w okre­sie zimo­wym. Indie, podob­nie jak więk­szość kra­jów azja­tyc­kich, nie wpro­wa­dziły bowiem zmiany czasu z let­niego na zimowy. Jeżeli obec­nie w Pol­sce jest godzina 10 rano i zimowy pora­nek, w Indiach wybiła 15.30. Nato­miast jeżeli na tery­to­rium Pol­ski w lecie zbliża się pół­noc, Hin­dusi smacz­nie śpią, gdyż jest u nich godzina 04.30 rano. 

 

Naj­waż­niej­sze święta w Indiach 

W Indiach odbywa się sto­sun­kowo wiele świąt zarówno naro­do­wych, jak i reli­gij­nych czy też regio­nal­nych. Do usta­la­nia ich dat nie używa się jed­nak kalen­da­rza gre­go­riań­skiego, a księ­ży­co­wego. Każdy z zawar­tych w nim dwu­na­stu mie­sięcy ma swoją jasną i ciemną stronę, odpo­wied­nio do faz Księ­życa, a poszcze­gólne dni są odpo­wied­nie lub nieodpo­wied­nie do czcze­nia kon­kret­nych bóstw. Usta­le­niem dnia, na który przy­pad­nie dane święto zaj­mują się zaś astro­lo­dzy. Dwa naj­waż­niej­sze naro­dowe święta Indii to Dzień Repu­bliki przy­pa­dający na 26 stycz­nia oraz Święto Nie­po­dle­gło­ści obcho­dzone 15 sierp­nia. Hin­dusi świę­tują także wypa­dające 2 paździer­nika uro­dziny Mahatma Gan­dhi – hin­du­skiego filo­zofa i pro­pa­ga­tora pacy­fi­zmu. Główną reli­gią w Indiach jest hin­du­izm, dla­tego więk­szość świąt reli­gij­nych zwią­za­nych jest wła­śnie z jego kul­tem. Do naj­waż­niej­szych z nich należą m.in.: 

 

DIWALI, zwane rów­nież Świę­tem Świa­teł, przy­pada na prze­łom paździer­nika i listo­pada. W jego cza­sie Hin­dusi oddają cześć bogom: Ramie, Krysz­nie i Lakszmi, zapa­lają spe­cjalne zni­cze i wymie­niają pre­zen­tami. 

 

HOLI, nazy­wane „Festi­wa­lem Kolo­rów”, to hin­du­istyczny obchody przy­wi­ta­nia nad­cho­dzą­cej wio­sny. Przy­pa­dają one na pierw­szą peł­nię Księ­życa na prze­łomie lutego i marca. Jest to nie­wąt­pli­wie naj­hucz­niej­sze z indyj­skich świąt. Polega na wza­jem­nym obsy­py­wa­niu się kolo­ro­wym prosz­kiem lub oble­wa­niu far­bami. 

 

MAKAR SANKRANTI w prze­ci­wień­stwie do innych świąt indyj­skich ma z góry okre­śloną datę, która przy­pada na 14 stycz­nia. Jest to święto uro­dzaju, obcho­dzone w różny spo­sób w zależ­no­ści od regionu. Do naj­po­pu­lar­niej­szych tra­dy­cji należy pusz­cza­nie kolo­ro­wych lataw­ców, pokazy sztucz­nych ogni czy skła­da­nie Słońcu ofiary z ryżu. 

 

Icon
SZCZEPIENIA I LEKI

Podob­nie jak w przy­padku innych kra­jów azja­tyc­kich, rów­nież w Indiach na podróż­nych „czyha” kilka nie­bez­pie­czeństw zwią­za­nych ze zdro­wiem. By zmi­ni­ma­li­zo­wać zagro­że­nie przed wyjaz­dem warto zaszcze­pić na czę­sto wystę­pu­jące na tym tere­nie cho­roby oraz zaopa­trzyć się w odpo­wied­nie leki, a w trak­cie wyprawy prze­strze­gać kilku pro­stych zasad. 

 

Wyprawa do Indii to nie­wąt­pli­wie nie­zwy­kła, pełna wra­żeń podróż. Nie­stety ze względu na ich spe­cy­ficzny kli­mat oraz spore zalud­nie­nie, na ich tere­nie panuje wiele groź­nych cho­rób i wiru­sów. Waka­cje marzeń mogą zostać więc zepsute przez nie­chciane dole­gli­wo­ści. Uch­ro­nią przed nimi odpo­wied­nie szcze­pie­nia i pro­fi­lak­tyka. Z tego też powodu oprócz w bilety lot­ni­cze, wej­ściówki do muzeów i dobry krem do opa­la­nia, warto zain­we­sto­wać w leki i szcze­pionki. Indie są bowiem zde­cy­do­wa­nie tego warte. 

 

Indie – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe czy nie?

Dobrą wia­do­mo­ścią dla podróż­nych jest fakt, że nie ist­nieje żadna lista szcze­pień obo­wiąz­ko­wych do Indii. Ozna­cza to, że szcze­pie­nie się jest jedy­nie Twoją wła­sną wolą, a nie praw­nym wymo­giem. Mimo to, przed wyjaz­dem warto zapo­znać się z poten­cjal­nymi cho­ro­bami, wystę­pu­ją­cymi w rejo­nach, w które się wybie­rasz oraz ze spi­sem szcze­pień zale­ca­nych. 

 

Szcze­pie­nia zale­cane przed wyprawą do Indii 

Aby dobrze przy­go­to­wać się do podróży po Indiach, na około mie­siąc przed wyjaz­dem skon­tak­tuj się z leka­rzem medy­cyny podróży, który pomoże Ci w wybo­rze szcze­pio­nek. Nie są one obo­wiąz­kowe, a jedy­nie zale­cane, ale warto „dmu­chać na zimne”. Przed wyprawą do Indii, możesz zaszcze­pić się na: 

 

 • Dur brzuszny 
 • Wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A (WZW typu A) 
 • Wiru­sowemu zapa­le­niu wątroby typu B (WZW typu B) 
 • Japoń­skie zapa­le­nie mózgu 
 • Tężec i błon­nicę
 • Cho­lerę

 

Leki, które warto wziąć ze sobą na podróż po Indiach 

Pamię­taj, że warunki higie­niczne w Indiach bar­dzo czę­sto odbie­gają od stan­dar­dów, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Z tego też powodu warto zaopa­trzyć swoją apteczkę w leki prze­ciw­bie­gun­kowe i prze­ciw­go­rącz­kowe oraz środki dezyn­fek­cyjne do odka­ża­nia wody. Choć dużo mniej niż w kra­jach afry­kań­skich, w Indiach także ist­nieje  moż­li­wość zaka­że­nia się mala­rią. Przed wyjaz­dem skon­tak­tuj się z leka­rzem, który prze­pi­sze Ci odpo­wiedni lek prze­ciw­ma­la­ryczny. Ty zaś zaopatrz się w repe­lenty, moski­tierę oraz ubra­nia chro­niące ciało przed uką­sze­niem koma­rów. 

 

Jak uchronić się przed chorobami w Indiach?

Szcze­pie­nia zwięk­szą Twoją odpor­ność na więk­szość cho­rób. Warto jed­nak pamię­tać także o kilku pod­sta­wo­wych zasa­dach, które dodat­kowo zmniejszają ryzyko zacho­ro­wa­nia. Przede wszyst­kim nie zapo­mnij o dokład­nym myciu rąk przed i po każ­dym posiłku oraz myciu owo­ców i warzyw, jako że to na nich czai się naj­wię­cej wiru­sów. Pod żad­nym pozo­rem nie pij wody pro­sto z kranu lub z nie­wia­do­mego źró­dła (ta zasada doty­czy także kostek lodu i domowych/hotelowych soków). 

 

Icon
WALUTA I CENY

Przed wyjaz­dem do Indii warto zapo­znać się z przy­kła­do­wymi cenami kon­kret­nych pro­duk­tów, tak by łatwiej było osza­co­wać potrzebne fun­du­sze. Dowiedz się co jest walutą w Indiach, jakie ceny tam panują oraz ile pie­nię­dzy wziąć ze sobą w podróż. 

 

Walutą w Indiach jest rupia indyj­ska (w skró­cie INR). Jedna rupia indyj­ska dzieli się nato­miast na sto pajs. W obiegu są dostępne są nomi­nały podobne do tych w Pol­sce – monety po 5, 10, 20, 25 i 50 paj­sów oraz 1, 2 i 5 rupii, a także bank­noty po 10, 20, 50, 100, 500 rupii. 1 rupia indyj­ska to rów­no­war­tość około 0,053 zło­tego pol­skiego (kurs z 09.02.2019). Cha­rak­te­ry­styczną cechą dla indyj­skiego nomi­nału jest fakt, że wszyst­kie bank­noty zdobi wize­ru­nek ducho­wego przy­wódcy – Mahatmy Gan­dhiego. 

Jaką walutę zabrać do Indii?

W Pol­sce dosyć trudno jest dostać walutę indyj­ską, jako że tutej­sze kan­tory nią nie dys­po­nują. Przed wyjaz­dem do Indii warto więc wymie­nić zło­tówki na euro lub dolary ame­ry­kań­skie i to je zabrać ze sobą w podróż. Każdą z nich można bowiem z łatwo­ścią wymie­nić na gra­nicy pań­stwa, lot­ni­sku lub w więk­szych mia­stach. Gotówka przyda się przede wszyst­kim pod­czas podróży po mniej­szych miej­sco­wo­ściach i wsiach. W miej­scach tury­stycz­nych i dużych mia­stach można pła­cić kartą lub sko­rzy­stać z ban­ko­ma­tów. Hono­ro­wane w Indiach karty to Visa oraz Maste­rCard. 

Jakich cen spo­dzie­wać się można w Indiach?

Ceny w Indiach są bar­dzo zbli­żone do tych w Pol­sce, choć czę­sto można zna­leźć tam dużo tań­sze pro­dukty. Aby obli­czyć ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą na wyprawę, przede wszyst­kim zasta­nów się na co kon­kret­nie będziesz je wyda­wał. Przy­kła­dowo jedze­nie w Indiach jest sto­sun­kowo tanie, ale dro­gie oka­zać się mogą np. bilety do róż­no­rod­nych atrak­cji tury­stycz­nych. Musisz też pamię­tać, że w miej­scach tury­stycz­nych ceny są znacz­nie wyż­sze od tych w miej­scach, z któ­rych korzy­stają lokalni miesz­kańcy (to doty­czy przede wszyst­kim cen posił­ków w restau­ra­cjach). 

 

Przy­kła­dowe ceny w Indiach: 

posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji – ok. 200 INR (ok. 16 PLN) 

posi­łek w taniej knajpce – ok. 80 INR (ok. 4,30 PLN) 

0,5 litra wody – ok. 20 INR (ok. 1,07 PLN) 

0,5 litrowe piwo w barze – ok. 150 INR (ok. 8 PLN) 

fili­żanka kawy w kawiarni – ok. 120 INR (ok. 6,50 PLN) 

kilo­gram bana­nów – ok. 50 INR (ok. 2,70 PLN) 

kilo­gram ryżu – ok. 60 INR (ok. 3,20 PLN) 

kilo­gram lokal­nego sera żół­tego – ok. 350 INR (ok. 18,70 PLN) 

para jean­sów – ok. 2000 INR (ok. 107 PLN) 

baweł­niana bluzka na baza­rze – ok. 30 INR (ok. 1,60 PLN) 

bilet do Taj Mahal – 1100 INR (ok. 60 PLN) 

Bol­ly­wood Show – ok. 2000–3000 INR (ok. 107-160 PLN) za osobę

 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Bilety kupione, kie­ru­nek obrany, a Ty odli­czasz dni, aż zoba­czysz wspa­niały kraj świę­tej rzeki Gan­ges, maje­sta­tycz­nego Taj Mahal i legen­dar­nych fil­mów Bol­ly­wood? Pamię­taj, że zanim spa­ku­jesz walizki, musisz zdobyć jeszcze nie­zbędną wizę do Indii. 

 

Naj­waż­niej­szą sprawą przed wyma­rzoną wyprawą do Indii jest uzy­ska­nie odpo­wied­niego pozwo­le­nia na prze­kro­cze­nie indyj­skich gra­nic. Wszy­scy oby­wa­tele pol­scy są bowiem objęci tam obo­wiąz­kiem wizo­wym. Naj­czę­ściej wybie­ra­nym jej rodza­jem jest wiza tury­styczna lub krót­ko­ter­mi­nowa wiza bizne­sowa. Jak wygląda pro­ces ubie­ga­nia się o nie, jakie doku­menty są potrzebne i jak długo czeka się na jej wyro­bie­nie?

Wiza do Indii – infor­ma­cje ogólne

Jeżeli wybie­rasz się do Indii jedy­nie w celu tury­stycz­nym, medycz­nych bądź na krót­ko­ter­mi­nowy wyjazd służ­bowy, możesz ubie­gać się o wizę online. Dzięki temu uzy­skasz pozwo­le­nie na prze­kro­cze­nie indyj­skich gra­nic bez wizyty w amba­sa­dzie lub kon­su­la­cie Indii. Wystar­czy, że wej­dziesz na stronę https: //in­dia­nvi­sa­on­line. gov. in/e­vi­sa­/Re­gi­stra­tion i wypeł­nisz odpo­wiedni wnio­sek wizowy. Po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu wnio­sku, wiza zosta­nie prze­słana na podany przez Cie­bie adres e-mail. Pamię­taj jed­nak, że wiza online upo­waż­nia Cię jedy­nie do wjazdu do Indii poprzez jeden z nastę­pu­ją­cych por­tów lot­ni­czych: Ahme­da­bad, Amrit­sar, Ben­ga­luru, Chen­nai, Cochin, Delhi, Gaya, Goa, Hyde­ra­bad, Jaipur, Kol­kata, Luck­now, Mum­bai, Tiru­chi­ra­palli, Tri­van­drum oraz Vara­nasi. W celu uzy­ska­nia innego rodzaju wizy do Indii (np. wizy stu­denc­kiej), naj­le­piej kon­tak­to­wać się z Amba­sadą Repu­bliki Indii w War­sza­wie

Dłu­gość waż­no­ści wizy do Indii

Zazwy­czaj zwy­kła, tury­styczna wiza do Indii jest ważna przez okres 12 mie­sięcy. Jed­nakże upo­waż­nia Cię ona jedy­nie do dwu­krot­nego prze­kro­cze­nia gra­nicy oraz do prze­by­wa­nia na tere­nie Indii nie dłu­żej niż 90 dni. Jeżeli więc chcesz zostać w Indiach dłu­żej niż trzy mie­siące, wystar­czy, że po 90 dniach opu­ścisz ich teren na cho­ciażby jeden dzień (np. do Nepalu), a następ­nie wró­cisz. 

Nie­zbędne doku­menty 

Aby ubie­gać się o wizę do Indii potrzebne Ci będą: 

 

 • pasz­port ważny mini­mum 6 mie­sięcy od daty wysta­wie­nia wizy
 • kolo­rowe zdję­cie pasz­portowe
 • skan (lub print screen) zaku­pio­nych bile­tów lot­ni­czych (w obie strony) 

Wiza do Indii przed soli­stową wyprawą

W Soli­stach wszel­kie for­mal­no­ści zwią­zane z wizą do Indii zała­twiamy za Cie­bie. Będziemy jedy­nie potrze­bo­wali od Cie­bie skan pasz­port, skan kolo­rowego zdję­cia pasz­portowego oraz odpo­wie­dzi na kilka pro­stych pytań (np. Twój adres sta­łego zamiesz­ka­nia, nazwi­sko rodowe matki, stan cywilny etc.). Czas ocze­ki­wa­nia na wyro­bie­nie wizy do Indii to zazwy­czaj około dwa tygo­dnie, dla­tego będziemy potrze­bo­wali nie­zbędne dokumenty i informacje odpo­wiednio wcze­śnie przed wyprawą. Cena wizy do Indii jest nato­miast wli­czona w cenę całego wyjazdu. 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon STREFY CZASOWE I ŚWIĘTA
Icon SZCZEPIENIA I LEKI
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - INDIE

INDIE