ARGENTYNA

bottom bottom

Dostępne oferty

Informacje praktyczne

Icon
ATRAKCJE TOP 10

Tango, wino i steki – z tego sły­nie Argen­tyna. Atrak­cje, jakie ofe­ruje, nie ogra­ni­czają się jed­nak tylko do tańca, picia i jedze­nia. Sprawdź co warto zoba­czyć w Argen­ty­nie!

Buenos Aires

Na pierw­szy ogień: boskie Buenos Aires. To jedno z naj­wspa­nial­szych miast Ame­ryki Połu­dnio­wej można podzie­lić na dwie czę­ści: jedna to wspa­niała archi­tek­tura, oka­załe bul­wary i nowo­cze­sne wie­żowce, druga to pełne ener­gii kolo­rowe dziel­nice, w któ­rych toczy się praw­dziwe życie miesz­kań­ców.

La Boca

Zwie­dza­jąc Buenos Aires koniecz­nie odwiedź por­tową dziel­nicę La Boca. Sły­nie ona z sze­re­gów kolo­ro­wych dom­ków, które nie­wąt­pli­wie robią ogromne wra­że­nie i jakoś tak… popra­wiają humor;) 

Men­doza

Men­doza to serce win­niar­skiego regionu Argen­tyny – Cuyo. Mia­sto leży u samych stóp Andów, a wokół ota­cza je bli­sko 2000 win­nic, pro­du­ku­ją­cych jedne z naj­słyn­niej­szych win świata. Men­doza to także świetna baza wypa­dowa na trek­kingi w pobli­skich górach. 

Wodo­spady Igu­azu
Na gra­nicy argen­tyń­sko-bra­zy­lij­skiej roz­ciąga się wspa­niała kra­ina rzą­dzona przez wodę. Jej kró­lem jest wysoki na 82 metry Wodo­spad Igu­azu, który ota­cza wiele innych wodo­spa­dów i kaskad. Two­rzą one widok jak nie z tej Ziemi!

Park Naro­dowy Los Gla­cia­res
Argen­tyna koja­rzy się raczej z cie­płym kli­ma­tem, ale można w niej podzi­wiać także wspa­niałe lodowce. Jed­nym z nich jest Perito Moreno we wspa­nia­łym Parku Naro­dowym Los Gla­cia­res, który znaj­duje się w argen­tyń­skiej czę­ści Pata­go­nii.

Acon­ca­gua
Acon­ca­gua (6960,8 m n.p.m.) to naj­wyż­szy szczyt Argen­tyny, Andów i całej Ame­ryki. Wraz z ota­czającym go masy­wem two­rzą zapie­ra­jący dech w piersi kra­jo­braz. Oczy­wi­ście jego wierz­cho­łek jest dla nas – zwy­kłych sza­racz­ków, ciężki do zdo­by­cia, ale wokół góry popro­wa­dzo­nych zostało wiele wspa­nia­łych tras trek­kin­go­wych, z któ­rych można podzi­wiać jego maje­sta­tyczne ściany.

Nahuel Huapí
Oko­lice jeziora Nahuel Huapí to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych regio­nów tury­stycz­nych wśród samych Argen­tyń­czy­ków. Tam­tej­sze rejony sprzy­jają upra­wia­niu wielu spor­tów, pośród wspa­nia­łych kra­jo­brazów. Nahuel Huapí przy­ciąga m.in. miło­śni­ków trek­kingu, kolar­stwa czy kaja­kar­stwa.

Natio­nal Route 40
Stany Zjed­no­czone mają swoją Route 66, a Argen­tyna Route 40.  Droga roz­ciąga się od Punta Loy­ola w pobliżu Rio Gal­le­gos w pro­win­cji Santa Cruz na połu­dniu, aż do La Quiaca w pro­win­cji Jujuy na pół­nocy. 

Quebrada de Huma­hu­aca
Quebrada de Huma­hu­aca to wąska gór­ska dolina w zachod­nio-pół­noc­nej Argen­ty­nie. Zasły­nęła dzięki Sierra de Siete Colo­res, czyli „Górze Sied­miu kolo­rów” – masywu gór­skiego, któ­rego nazwa nie wzięła się zni­kąd. Rze­czy­wi­ście two­rzą go war­stwy kolo­ro­wych two­rzyw, a całość po pro­stu zachwy­ca…

Park Naro­dowy Talam­paya
W Parku Naro­dowym Talam­paya podzi­wiać można wyso­kie na 200 metrów skały z czer­wo­nego pia­skowca. Czę­sto przyj­mują one taką formę, że aż ciężko uwie­rzyć, że stwo­rzyła je natura, a nie czło­wiek. 

Icon
BEZPIECZEŃSTWO

Zazwy­czaj kraje Ame­ryki Połu­dnio­wej nie koja­rzą się z bez­piecz­nymi kie­run­kami. Jak to jest w przy­padku Argen­tyny, czy czy jest tam bez­piecz­nie i co warto wie­dzieć przed wyjaz­dem do niej?

Bez­pie­czeń­stwo w Argen­ty­nie

Czy w Argen­ty­nie jest bez­piecz­nie? Tak, jeżeli prze­strzega się kilku waż­nym zasad. Przede wszyst­kim docho­dzi tam do wielu kra­dzieży i napa­dów rabun­ko­wych. Z tego powodu należy uni­kać podej­rza­nych miejsc i osób oraz zre­zy­gno­wać z noc­nych spa­ce­rów po nie­cie­ka­wej oko­licy, a także nie przy­cią­gać uwagi dro­gim ubio­rem czy wypo­sa­że­niem. Nigdy nie pozo­sta­wiaj bagażu bez opieki, a cenne rze­czy zawsze trzy­maj bli­sko sie­bie. Przed podróżą możesz też zaopa­trzyć się w kopię (skan) pasz­portu, aby ory­gi­nał prze­cho­wy­wać w bez­piecz­nym miej­scu, np. sej­fie hote­lo­wym. 

W Buenos Aires i w naj­więk­szych mia­stach Argen­tyny może docho­dzić do zamie­szek na tle poli­tycz­nym. Pod­czas podróży uni­kaj demon­stra­cji i pro­te­stów, gdyż mogą one mieć nie­bez­pieczny prze­bieg. 

Argen­tyna – ubez­pie­cze­nie 

Pod­sta­wowa, publiczna opieka medyczna jest w Argen­ty­nie bez­płatna rów­nież dla cudzo­ziem­ców. Szpi­tale czę­sto pró­bują jed­nak docho­dzić zwrotu kosz­tów lecze­nia od ubez­pie­czy­ciela, dla­tego na wyjazd warto wyku­pić dobrą polisę. Jeżeli jedziesz do Argen­tyny z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści, wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie masz już zapew­nione w cenie wyprawy. 

Amba­sada Pol­ski w Argen­ty­nie

Jeżeli w trak­cie wyjazdu pad­niesz ofiarą kra­dzieży lub innego prze­stęp­stwa możesz skon­tak­to­wać się z argen­tyń­ską Poli­cją Tury­styczną: 

 • w Buenos Aires: +54 (11) 4323-8900 wew. 116310 / 116311 / 116633 / 115656 / 115050 / 119260
 • w Men­do­zie: +54 (261) 4132135, +54 (261) 6444324

Jeśli nato­miast przy­trafi Ci się inna sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz doku­ment upo­waż­nia­jący do podróży), o pomoc możesz zgło­sić się do pol­skiej amba­sady w Argen­ty­nie. 

Amba­sada RP w Buenos Aires

adres: Ale­jan­dro María de Agu­ado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argen­tyna

tele­fon: + 54 11 4808 1700

e-mail: bueno­sa­ires.amb.sekre­ta­ria­t@msz.gov.pl

Icon
CIEKAWOSTKI

Zasta­na­wia Cię co sym­bo­li­zuje słońce na fla­dze Argen­tyny, co jest spor­tem naro­do­wym kraju i jaki taniec z niego pocho­dzi? Prze­czy­taj poniż­szy tekst, w któ­rym przed­sta­wiamy naj­waż­niej­sze cie­ka­wostki o Argen­ty­nie. 

 1. Ofi­cjalna nazwa Argen­tyny to Repu­blika Argen­tyń­ska. Sama nazwa Argen­tyna pocho­dzi zaś od łaciń­skiego słowa „argen­tum”, które ozna­cza „srebrny”.
 2. Pod wzglę­dem powierzchni Argen­tyna jest dru­gim co do wiel­ko­ści kra­jem w Ame­ryce Połu­dnio­wej i ósmym co do wiel­ko­ści kra­jem na świe­cie.
 3. Języ­kiem urzę­do­wym w Argen­ty­nie jest język hisz­pań­ski.
 4. Flaga Argen­tyny przed­sta­wia trzy poziome pasy: błę­kitny, biały, błę­kitny. Jasno­nie­bie­ski kolor sym­bo­li­zuje niebo, a biały śnieg w Andach. Na fla­dze wid­nieje także słońce, zwane Sol de Mayo (Słońce majowe). Upa­mięt­nia ono wyda­rze­nia z cza­sów rewo­lu­cji majo­wej w 1810 roku, w wyniku któ­rej Argen­tyna uzy­skała nie­pod­le­głość od Hisz­pa­nii.
 5. Argen­tyń­skie mia­sto Ushu­aia jest naj­bar­dziej wysu­nię­tym na połu­dnie mia­stem na świecie.
 6. Taniec tango pocho­dzi z Argen­tyny.
 7. Argen­tyna jest miej­scem naro­dzin filmu ani­mo­wa­nego. Pierw­sze tego typu zapisy powstały w 1917 i 1918 roku, a stwo­rzył je argen­tyń­ski kary­ka­tu­rzy­sta Quirino Cri­stiani.
 8. Naj­bar­dziej popu­lar­nym spor­tem w Argen­ty­nie jest piłka nożna. Repre­zen­ta­cja Argen­tyny dwu­krot­nie wygrała Mistrzo­stwa Świata w piłce noż­nej w 1978 i w 1986 roku. Za sport naro­dowy Argen­tyny uważa się jed­nak pato – cha­rak­te­ry­styczną grę przy­po­mi­na­jącą piłkę ręczną, roz­gry­waną na koniach.
 9. W Argen­ty­nie znaj­duje się ponad 30 par­ków naro­dowych.
 10. Naj­wyż­szym szczy­tem Argen­tyny jest poło­żona w Andach Cerro Acon­ca­gua (6960,8 m n.p.m). Góra ta jest jed­no­cze­śnie naj­wyż­szym szczy­tem całej Ame­ryki Połu­dnio­wej. 
Icon
KLIMAT I POGODA

Argen­tyna jest ogrom­nym kra­jem, a jej roz­cią­głość połu­dni­kowa spra­wia, że wyróż­nia się w niej cztery różne strefy kli­ma­tyczne. Czym się one cha­rak­te­ry­zują i jakiej pogody można się spo­dzie­wać pod­czas wyprawy?

Kli­mat i pogoda w Argen­ty­nie są bar­dzo zróż­ni­co­wane. Gdy na pół­nocy kraju panują upały, na połu­dniu może być bar­dzo zimno. Dostrzec tam można także bar­dzo wyraźne pię­tra kli­ma­tyczne. Bywa, że gdy w Andach tem­pe­ra­tury są bar­dzo niskie i pada śnieg, na nizi­nach w naj­lep­sze trwa upalne lato. 

Argen­tyna – kli­mat

Obszar Argen­tyny obej­mują cztery strefy kli­ma­tyczne:  kli­mat zwrot­ni­kowy na pół­nocy, podzwrot­ni­kowy w środ­ko­wej i pół­noc­nej czę­ści kraju, umiar­ko­wany w środ­ko­wej i połu­dnio­wej oraz sub­po­larny na połu­dnio­wym krańcu. Ukształ­to­wa­nie terenu kraju spra­wia nato­miast, że wystę­pują tam bar­dzo wyraźne pię­tra kli­ma­tyczne. 

Argen­tyna – pogoda

Pogoda jaką możemy spo­tkać w Argen­ty­nie w dużej mie­rze zależy od miej­sca, które mamy zamiar odwie­dzić. W przy­padku tem­pe­ra­tur można przy­jąć zasadę, że im dalej na połu­dnie – tym zim­niej. W stycz­niu na pół­nocy kraju jest śred­nio 28 °C, w cen­trum w zależ­no­ści od sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej od 22 °C do 10 °C, a na połu­dniu poni­żej 10 °C. W lipcu zaś na pół­nocy słupki rtęci osią­gają około 18 °C, w środ­ko­wej czę­ści kraju około 10 °C, a na samym połu­dniu spa­dają do 0 °C, a nawet minu­so­wych tem­pe­ra­tur. Tak samo jak tem­pe­ra­tury zróż­ni­co­wane są rów­nież opady. W pół­nocno-wschod­niej czę­ści kraju są one dosyć wyso­kie i prze­kra­czają war­tość 1600 mm rocz­nie. W miarę odda­la­nie się od oce­anu war­to­ści opa­dowe obni­żają się do 200 mm rocz­nie. 

Kiedy naj­le­piej jechać do Argen­tyny?

W Argen­ty­nie naj­cie­plej jest pod­czas naszej astro­no­micz­nej zimy, a naj­cie­plejszym mie­sią­cem jest tam sty­czeń. Wów­czas trzeba się jed­nak liczyć z tym, że w głębi lądu tem­pe­ra­tury osią­gają nawet 40°C. Naj­bar­dziej umiar­ko­wanych tem­pe­ra­tur można spo­dzie­wać się tam w listo­pa­dzie i w marcu, choć za najlepszy czas na podróż do Argentyny uważa się się okres między październikiem a kwietniem. 

Icon
KUCHNIA I SMAKI

Kuch­nia Argen­tyny to połą­cze­nie wie­lo­let­nich tra­dy­cji z wpły­wami kuchni mek­sy­kań­skiej i kara­ib­skiej. Sprawdź czym potrafi ocza­ro­wać i czego – naszym zda­niem – warto spró­bo­wać na wypra­wie. 

Gdy sły­szymy „Argen­tyna”, przed oczami stają nam bez­kre­sne pampy oraz pasące się na nich ogrom­nych roz­mia­rów stada bydła i zaga­nia­ją­cych ich gau­chos. Pew­nie dla­tego kuch­nia argen­tyń­ska koja­rzy nam się przede wszyst­kim z woło­wymi ste­kami. Tra­dy­cyjne kuli­narne Argen­tyny nie ogra­ni­czają się jed­nak jedy­nie do mięsa, choć jest ono jej głów­nym skład­ni­kiem. 

Smaki Argen­tyny 

Gospo­darka Argen­tyny opiera się na hodowli bydła i owiec, ale też upra­wie sło­necz­nika, kuku­ry­dzy i psze­nicy. W kraju zna­leźć można też liczne uprawy her­baty i wino­ro­śli. To wła­śnie na tych skład­ni­kach opiera się tra­dy­cyjna kuch­nia argen­tyń­ska. W restau­ra­cjach i barach unosi się zapach gril­lo­wa­nych mięs, które są tam naj­więk­szym przy­sma­kiem, a swoje ulu­bione dania Argen­tyń­czycy popi­jają regio­nal­nymi winami. Z przy­praw kró­lują: czer­wona papryka, chilli, pieprz cay­enne i pieprz różowy. 

Czego warto spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Argen­tyny?

Cie­ka­wostką przy­datną pod­czas podróży jest fakt, że na czas sie­sty (tj. od 14 do 19) więk­szość restau­ra­cji jest w Argen­ty­nie zamknięta. Argen­tyń­czycy jedzą głów­nie póź­nym wie­czo­rem, a knajpki z jedze­niem zapeł­niają się dopiero ok. godziny 21–22. 

Tra­dy­cyjne potrawy argen­tyń­skie skradną serca przede wszyst­kim miło­śni­kom mięsa. Wege­ta­ria­nie nie mają się jed­nak czym mar­twić. W tam­tej­szych restau­ra­cjach zna­leźć można wiele warzyw­nych, typowo wło­skich dań lub wło­skich z lekką argen­tyń­ską nutą;)

Czego szcze­gól­nie pole­camy spró­bo­wać pod­czas wyprawy do Argen­tyny?

ASADO – to nie tyle nazwa kon­kret­nego dania, a okre­śle­nie wszel­kich gril­lo­wa­nych mięs. Asado sta­nowi pod­stawę kuchni argen­tyń­skiej, a być w Argen­ty­nie i nie zjeść gril­lo­wa­nego steka, to tak jakby nie być w niej wcale;) 

TIRA DE ASADO – gril­lo­wane żeberka, któ­rymi zaja­damy się pod­czas soli­sto­wych wypraw. 

EMPADAS – pie­rogi lub babeczki z cia­sta fasze­ro­wane róż­no­rod­nymi skład­ni­kami. Te naj­bar­dziej popu­larne w Argen­ty­nie nadzie­wane są mie­szanką kur­czaka, szynki, moz­za­relli i pomi­do­rów. 

LOCRO – gęsty gulasz z dyni i mięsa, cza­sem dostępny w wer­sji wege­ta­riań­skiej – z cie­cie­rzycą. 

CHORIZO – pikantna kieł­basa, którą możesz znać z Hisz­pa­nii. W Argen­ty­nie cho­rizo bar­dzo czę­sto poda­wane jest jako doda­tek do róż­no­rod­nych dań. 

FUGAZZETTA – rodzaj argen­tyń­skiej pizzy z dużą ilo­ścią moz­za­relli i słodką cebulą. 

MONDONGO – gęsta zupa przy­po­mi­na­jąca nasze pol­skie „flaczki”, poda­wana z dużą ilo­ścią warzyw. 

YERBA MATE – mówi się, że „Argen­tyń­czyk mate nie odma­wia”. Napój ten jest tam bowiem tak popu­larny jak np. kawa we Wło­szech. Yerbę piją wszy­scy, do wszyst­kiego i o każ­dej porze dnia. 

DULCE DE LECHE – na deser pole­camy dulce de leche, czyli słodki i prze­pyszny budyń kar­me­lowy. 

Icon
KULTURA I OBYCZAJE

Argen­tyna w minio­nym wieku była schro­nie­niem dla wielu pol­skich arty­stów, któ­rzy zapra­gnęli wol­no­ści na emi­gra­cji. Do niej praw­do­po­dob­nie udał się po woj­nie także Hitler. Co w niej takiego jest, że aż chce się do niej ucie­kać? Praw­do­po­dob­nie fakt, że jest ona egzo­tyczna i nie­zwy­kle róż­no­rodna, a przy tym jed­nak… bar­dzo euro­pej­ska (sic!). 

Argen­tyna – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje 

Argen­tyna to pań­stwo poło­żone na połu­dniu Ame­ryki Połu­dnio­wej. Na zacho­dzie gra­ni­czy z Chile, z Boli­wią i Para­gwa­jem na pół­nocy, a Bra­zy­lią i Uru­gwa­jem na pół­noc­nym wscho­dzie. Jej języ­kiem urzę­do­wym jest język hisz­pań­ski, a reli­gią domi­nu­jącą kato­li­cyzm. 

Argen­tyna – miesz­kańcy i ich kul­tura 

Argen­tyna jest połą­cze­niem tra­dy­cji Europy i Indian. Tę drugą kul­turę widać naj­czę­ściej na pro­win­cji, gdzie w prze­ci­wień­stwie do „euro­pej­skich” miast Argen­tyny, zako­rze­niona jest indiań­ska archi­tek­tura i oby­czaje. W więk­szo­ści jed­nak Argen­tyń­czycy wyznają reli­gię chrze­ści­jań­ską (około 90 pro­cent popu­la­cji), a tylko nie­wielki odse­tek wie­rzy w spi­ry­tu­alizm i sta­ro­in­diań­ski kult zmar­łych. Bar­dzo popu­larne jest rów­nież prze­strze­ga­nie pogań­skich wie­rzeń, w tym Difunta Cor­rea. Pole­gają one na czcze­niu pogań­skich boż­ków, modląc się do ich drew­nia­nych figu­rek. Pół żar­tem pół serio mawia się, że w Argen­ty­nie reli­gią jest także piłka nożna, która dla nie­któ­rych jest naj­waż­niej­szą dzie­dziną w życiu… 

Argen­tyń­skie oby­czaje, czyli buzi-buzi 

Argen­tyna to sto­lica tanga i namięt­nej miło­ści. Nic więc dziw­nego, że Argen­tyń­czycy są sławni z tego, że bar­dzo czule się witają, zazwy­czaj cału­jąc się w policzki. Męż­czyźni mają bar­dzo bez­po­średni sto­su­nek do kobiet, szcze­gól­nie Euro­pe­jek, co obja­wia się z odważ­nym zawo­ła­niem w ich stronę „hola linda”, czy „cześć ślicz­notko”. Dodat­kowo wraz z zawo­ła­niem Argen­tyń­czycy cmo­kają, klasz­czą i gwiż­dżą, co według nich jest oznaką uzna­nia dla wdzię­ków. Wymiana spoj­rze­nia pod­czas zabawy jest zapro­sze­niem do tańca, zatem jeśli nie masz ochoty na laty­no­ame­ry­kań­skie pląsy, lepiej swój wzrok skie­ruj w dół.  Argen­tyna to także pyszne jedze­nie i liczne spo­tka­nia towa­rzy­skie przy nim. Gościom pod­czas wizyty podaje się Yerba Mate, którą ser­wuje głowa rodziny. Nie dzię­kuje się za otrzy­many napój; „gra­cias” w tym przy­padku ozna­cza odmowę. Nie wolno także prze­krę­cać słomki Yerby. Co cie­kawe, więk­szość Argen­tyń­czy­ków nie roz­staje się ze swoją ulu­bioną her­batą, co jest widoczne szcze­gól­nie na uli­cach, gdzie wielu z nich trzyma przy sobie mały ter­mos. Yerba ochła­dza i jest pomocna w pro­ble­mach z tra­wie­niem. Pobu­dza także jak kawa, co spra­wia, że jest zdro­wym jej zamien­ni­kiem. 

Icon
WALUTA I CENY

Argen­tyna nie jest kra­jem ani tanim, ani dro­gim. W rze­czy­wi­sto­ści panu­jące w niej ceny są nieco wyż­sze od tych w Pol­sce. Bar­dzo tania (i smaczna) jest za to… woło­wina!

Ceny w Argen­ty­nie są mocno zróż­ni­co­wane, zwłasz­cza w przy­padku noc­le­gów i trans­portu. Naj­ta­niej jest w małych miej­sco­wo­ściach, naj­dro­żej w Pata­go­nii i miej­scach typowo tury­stycz­nych. Ceny jedze­nia są porów­ny­walne do tych w Pol­sce. Jak w każ­dym jed­nak kraju spo­tkać można pro­dukty tanie, jak i nie­wy­obra­żal­nie dro­gie. Lokalne wła­dze prze­strze­gają podróż­nych przed fał­szy­wymi pie­niędzmi. Ponoć jest ich w Argen­ty­nie znacz­nie wię­cej niż w innych czę­ściach świata. 

Waluta Argen­tyny 

Walutą Argen­tyny jest peso argen­tyń­skie (w skró­cie ARS), które w kraju bar­dzo czę­sto ozna­cza się sym­bo­lem dolara ame­ry­kań­skiego ($). Pod­czas zaku­pów na tar­go­wi­skach warto więc dopy­tać o którą aku­rat walutę aku­rat cho­dzi. Zda­rza się bowiem, że sprze­dawca chcąc oszu­kać tury­stów podaje cenę w dola­rach ame­ry­kań­skich. Jedno peso dzieli się na 100 cen­ta­vos. W obiegu spo­tkać można monety o war­to­ści 50 cen­ta­vos oraz 1, 2, 5 i 10 pesos, a także bank­noty po 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 pesos. Cie­ka­wostką jest fakt, że nazwa peso pocho­dzi od hisz­pań­skiego słowa ozna­czającego „cię­żar” lub „sztuka”. Na argen­tyń­skich bank­no­tach zoba­czyć można cie­kawe przed­sta­wie­nia żyją­cych w kraju zwie­rząt, takich jak gwa­nako andyj­skie, huemala peru­wiań­skiego czy jagu­ara. 

Ile pie­nię­dzy zabrać ze sobą w podróż do Argen­tyny? 

Do Argen­tyny zabierz naj­le­piej dolary ame­ry­kań­skie lub euro, które na miej­scu wymie­nisz się na peso. Wymiany możesz doko­nać zarówno w kan­to­rach, jak i w półofi­cjal­nych miej­scach (np. w nie­któ­rych kawiar­niach lub skle­pach). W tych dru­gich kurs jest zazwy­czaj dużo bar­dziej korzystny (uwa­żaj jed­nak na oszu­stów!). Mimo, że Argen­tyna jest sto­sun­kowo kra­jem mocno roz­wi­nię­tym, wciąż znaj­duje się w niej mało kan­to­rów. W podróż warto więc zabrać odpo­wied­nią ilość gotówki. Jeżeli wybie­rasz się do Argen­tyny w ramach tripa „Bra­zy­lia + Argen­tyna + Uru­gwaj” weź ze sobą około ……. dola­rów ame­ry­kań­skich lub ……. euro. Gotówka przyda Ci się na wyży­wie­nie, pamiątki i ewen­tu­alne atrak­cje nie zawarte w pla­nie wyprawy. Nie zapo­mnij też o euro, które prze­ka­zu­jesz lide­rowi. 

Przy­kła­dowe ceny w Argentynie

Posi­łek w niedro­giej restau­ra­cji – ok. 300 ARS (ok. 25,10 PLN);

Argen­tyń­skie pie­rożki Empa­ñady – ok. 30 ARS za trzy (ok. 2,50 PLN);

argen­tyń­ski hod dog cho­ri­pan – ok. 30 ARS (ok. 2,50 PLN);

Piwo w barze – ok. 80 ARS (ok. 6,70 PLN);

Kawa w kawiarni – ok. 90 ARS (ok. 7,50 PLN);

Litr mleka – ok. 50 ARS (ok. 4,20 PLN);

Boche­nek chleba – ok. 60 ARS (ok. 5 PLN);

Tuzin jajek – ok. 90 ARS (ok. 7,50 PLN);

Kilo­gram ryżu – ok. 50 ARS (ok. 4,20 PLN);

Kilo­gram mięsa woło­wego – ok. 200 ARS (ok. 16,80 PLN);

1,5 litrowa woda mine­ralna – ok. 45 ARS (ok. 3,77 PLN);

Kilo­gram bana­nów – ok. 60 ARS (ok. 5 PLN);

Pamiąt­kowa koszulka – ok. 800 ARS (ok. 67,10 PLN);

Bilet w komu­ni­ka­cji miej­skiej – ok. 20 ARS (ok. 1,70 PLN);

Bilet wstępu do Pań­stwo­wego Muzeum Sztuk Pięk­nych w Buenos Aires – 200 ARS (ok. 4,20 PLN);

Bilet wstępu na teren Parku Naro­do­wego Los Gla­cia­res – 800 ARS (ok. 67,10 PLN). 

Icon
WIZA I DOKUMENTY

Pla­nu­jesz wyjazd do Argen­tyny? Z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się jakie doku­menty będą Ci nie­zbędne pod­czas podróży i czy potrzebna Ci jest wiza do Argen­tyny. Śpie­szymy z odpo­wie­dzią!

Argen­tyna – wiza 

Jeżeli jedziesz do Argen­tyny jedy­nie na nie­dłu­gie waka­cje – nie musisz mar­twić się apli­ka­cją o wizę. Oby­wa­tele pol­scy mogą prze­kra­czać argen­tyń­skie gra­nice bez­wi­zowo jeśli udają się tam w celach tury­stycz­nych, na okres nie dłuż­szy niż 90 dni. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach moż­liwe jest też jed­no­krotne prze­dłu­że­nie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to jed­nak z koniecz­no­ścią uzy­ska­nia odpo­wied­niego zezwo­le­nia w argen­tyń­skim Urzę­dzie Migra­cyj­nym. 

Argen­tyna – doku­menty potrzebne pod­czas podróży 

Aby wje­chać do Argen­tyny musisz posia­dać pasz­port ważny mini­mum 6 mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Przed wyprawą sprawdź czy zawarte w nim dane są aktu­alne, a Twój aktu­alny wygląd nie różni się dia­me­tral­nie od tego ze zdję­cia w doku­men­cie. 

Przy wje­ździe służby gra­niczne mogą popro­sić Cię o oka­za­nia biletu powrot­nego lub odpo­wied­nich środ­ków finan­so­wych na czas pobytu. Wów­czas wystar­czy poka­zać wyciąg z banku, kartę kre­dy­tową lub gotówkę w dowol­nej walu­cie. 

Amba­sada Argen­tyny w Pol­sce

Jeżeli wybie­rasz się do Argen­tyny na okres dłuż­szy niż trzy mie­siące bądź też chcesz pod­jąć na jej tere­nie pracę lub naukę – musisz apli­ko­wać o odpo­wied­nią wizę. W tym celu skon­tak­tuj się z Amba­sadą Argen­tyny w Pol­sce. 

Amba­sada Argen­tyny w War­sza­wie

Adres: Bruk­sel­ska 9, 03-973 War­szawa

Tele­fon: 22 617 60 28

Amba­sada Pol­ski w Argen­ty­nie


Jeżeli w trak­cie wyjazdu przy­trafi Ci się sytu­acja kry­zy­sowa (np. zgu­bisz doku­ment upo­waż­nia­jący do podróży), o pomoc możesz zgło­sić się do pol­skiej amba­sady w Argen­ty­nie.

Amba­sada RP w Buenos Aires
adres:  Ale­jan­dro María de Agu­ado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argen­tyna

tele­fon: + 54 11 4808 1700

e-mail: bueno­sa­ires. amb. sekre­ta­ria­t@msz. gov. pl

 *Tekst został napi­sany 02.04.2020 roku. Pamię­taj, że zasady dot. wjazdu i wyjazdu z terenu Argen­tyny mogły ulec zmia­nie. Aktu­al­nych infor­ma­cji szu­kaj na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. 

 

 

Icon ATRAKCJE TOP 10
Icon BEZPIECZEŃSTWO
Icon CIEKAWOSTKI
Icon KLIMAT I POGODA
Icon KUCHNIA I SMAKI
Icon KULTURA I OBYCZAJE
Icon WALUTA I CENY
Icon WIZA I DOKUMENTY

WPISY BLOGOWE - ARGENTYNA

Poznaj jeszcze lepiej kraj dzięki naszym artykułom: