Indie - szczepienia i leki 6

Indie – TOP 10

Indie obfi­tują w warte zoba­cze­nia zabytki, cie­kawe miej­sca i atrak­cje tury­styczne. Zaska­kują i fascy­nują od Hima­la­jów na pół­nocy po piasz­czy­ste plaże na połu­dniu kraju. Które atrak­cje Indii zasłu­gują na szcze­gólną uwagę?

 

1. TAJ MAHAL

Zwie­dza­nie Indii nie może odbyć się bez wizyty w legen­dar­nym Taj Mahal, zwa­nym „świą­ty­nią miło­ści”. Jest to wspa­niałe, zabyt­kowe mau­zo­leum wznie­sione przez muzuł­mań­skiego władcę Indii Szah­dżana, na pamiątkę jego przed­wcze­śnie zmar­łej żony. Dziś obiekt uzna­wany jest za jeden z naj­waż­niej­szych zabyt­ków Indii.

 

2. NOWE DELHI

Kli­mat róż­no­rod­nych i kolo­ro­wych Indii naj­bardziej odczuwa się w sto­licy kraju – Nowym Delhi. W mie­ście tym zoba­czyć można nie tylko liczne zabytki, ale i życie codzienne Hin­du­sów róż­nych kast.

 

3. PAŁAC WIATRÓW

Pałac Wia­trów w Jaipu­rze to budowla jedyna w swoim rodzaju. Jego wyrzeź­biona z czer­wo­nego pia­skowca fasada została zapro­jek­to­wana tak, by znaj­du­jące się w nim damy dworu mogły swo­bod­nie i nie­zau­wa­że­nie oglą­dać życie codzienne mieszkańców miasta.

 

4. RZEKA GANGES

Rzeka Gan­ges uwa­żana jest za świętą, a nad jej brze­giem toczy się całe życie reli­gijne kraju. Hin­dusi wie­rzą bowiem, że kąpiel w niej oczysz­cza z wszel­kich grze­chów. Będą w Indiach warto wziąć udział w jed­nym z obrzę­dów lub po pro­stu prze­spa­ce­ro­wać się brze­giem wód o magicz­nej mocy.

 

5. CZERWONY FORT W AGRZE

Kom­pleks budowli pała­cowo-obron­nych w Agrze to jedna z naj­bar­dziej zja­wi­sko­wych atrak­cji tury­stycz­nych Indii. W cza­sach jego świet­no­ści two­rzyło go ponad 500 osob­nych budyn­ków. Do cza­sów dzi­siej­szych prze­trwała jedy­nie ich część, ale wciąż robią one ogromne wra­że­nie.

 

6. PARK NARODOWY WIELKICH HIMALAJÓW

Choć tury­styka Indii sku­pia się przede wszyst­kim na wiel­kich mia­stach i świą­tyn­nych obiek­tach, warta uwagi jest także tam­tej­sza natura. Nume­rem jeden są nie­wąt­pli­wie maje­sta­tyczny masyw Hima­la­jów i ota­cza­jący go park naro­dowy.

 

7. INDYJSKIE PLAŻE

Linia brze­gowa Indii cią­gnie się aż przez 7400 kilo­me­trów. Choć sam kraj nie jest zazwy­czaj koja­rzony z nadmor­skimi kuror­tami, można w nim zna­leźć praw­dziwe plaże-perełki. Należą do nich m.in. plaża Palo­lem w Goa, Gokarna w Kar­na­taka i Rushi­konda w Andhra Pra­desh.

 

8. KHAJURAHO

Znaj­du­jące się w pół­noc­nej czę­ści kraju Kha­ju­praho zasły­nęło z powodu znaj­du­jącego się w nim kom­pleksu hin­du­istycz­nych świą­tyń. Ogromną sławę budowle zawdzię­czają swoim naścien­nym zdo­bie­niom, przed­sta­wia­ją­cym… kama­su­trę.

9. FATEHPUR SIKRI

Fateh­pur Sikri nazy­wane jest także „mia­stem duchów” lub „mia­stem-widmo”. Dawna sto­lica Wiel­kich Mogo­łów została cał­ko­wi­cie opusz­czona przez jej miesz­kań­ców, ale do dziś sta­nowi warty zoba­cze­nia, prze­piękny miesz­kalno-świą­tynny zespół archi­tek­to­niczny.

 

10. JASKINIOWE ŚWIĄTYNIE W BADAMI

Wykute w ska­łach świą­ty­nie w Badami two­rzą miej­sce niczym z baśni. Do naj­po­pu­lar­niej­szych z nich należą świą­ty­nie poświę­cone Śiwie, Wiszny i dżi­nij­skim świę­tym.