Gruzja - szczepienia i leki 5

Gruzja – szczepienia i leki

W Gru­zji nie czy­hają na nas żadne tro­pi­kalne cho­roby. Możesz więc zdo­by­wać gru­ziń­skie szczyty i zwie­dzać tam­tej­sze mona­styry ze spo­kojną głową. Co na temat zdro­wia warto jed­nak wie­dzieć przed wyjaz­dem do Perły Kau­kazu?

Jak infor­muje Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych w Gru­zji od lat nie panują żadne zagro­że­nia sani­tarno – epi­de­mio­lo­giczne. Jed­nakże tam­tej­sza publiczna opieka medyczna pozo­sta­wia wiele do życze­nia. W podróż naj­le­piej wybrać się więc z wysokiej klasy ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym oraz dobrze wypo­sa­żoną apteczką. Praw­do­po­dob­nie naj­więk­szym „zagro­że­niem zdro­wot­nym” w Gru­zji są nie­przy­jemne dole­gli­wo­ści po… cało­noc­nej degu­sta­cji tam­tej­szego wina i „cza­czy”;)

Gru­zja – szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i nieobo­wiąz­kowe

Gru­zja nie wymaga żad­nych szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. I choć szcze­pionki przed wyjaz­dem do niej nie są popu­larną prak­tyką, nie­któ­rzy leka­rze medy­cyny podróży zale­cają zaszcze­pić się na:

bło­nicę i krztu­siec – na wypa­dek kon­taktu z cho­rymi (cho­roby prze­no­szone drogą kro­pel­kową);
wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A – w przy­padku ryzyka spo­ży­cia ska­żo­nej wody lub żyw­no­ści;
wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B – w przy­padku gdy moż­liwa jest inter­wen­cja chi­rur­giczna lub kosme­tyczna;
wście­kli­znę – w przy­padku ryzyka pogry­zie­nia przez chore psy lub koty.

Szcze­pie­nia w Gru­zji nie są tak ważne jak w przy­padku podróży do Azji Wschod­niej i Połu­dnio­wej. Decy­zję o ich przy­ję­ciu skon­sul­tuj więc naj­le­piej z leka­rzem medy­cyny tro­pi­kalnej lub nawet leka­rzem pierw­szego kon­taktu. Na miej­scu uwa­żaj zaś na żyw­ność, którą spo­ży­wasz, zwłasz­cza tę zaku­pioną na baza­rach. W więk­szych miej­sco­wo­ściach woda w kra­nach jest zdatna do picia. W miarę moż­li­wo­ści sta­raj się jed­nak jej uni­kać. Bez­piecz­niej­sza jest woda w butel­kach lub ta prze­go­to­wana.

Co spa­ko­wać do apteczki?

Nie­wąt­pli­wie naj­więk­szym skar­bem Gru­zji są jej gór­skie tereny. Wła­śnie dla­tego na soli­sto­wych wyjaz­dach dużo czasu poświę­camy na trek­kingi i odkry­wa­nie dzi­kiej gru­ziń­skiej natury. Pod­czas wędró­wek w odle­głe gór­skie zakątki jeste­śmy ciut bar­dziej nara­żeni na róż­nego rodzaju kon­tu­zje i dole­gli­wo­ści. W podróż warto więc zabrać ze sobą dobrze wypo­sa­żoną apteczkę. Powinny się w niej zna­leźć przede wszyst­kim przedmioty nie­zbędne do udzie­le­nia pierw­szej pomocy tj. m.in. pla­stry, opa­trunki, płyn do dezyn­fek­cji ran czy folia NRC. Do apteczki spa­kuj też leki, które przyj­mu­jesz regu­lar­nie, środki prze­ciw­bó­lowe oraz leki przy­datne pod­czas zatruć pokar­mo­wych. W cza­sie podróży do Gru­zji przyda Ci się także krem prze­ciw­sło­neczny oraz spraye lub maści odstra­sza­jące owady.

Ważna infor­ma­cja dla aler­gi­ków: pod­czas wędró­wek będziemy prze­cho­dzić przez liczne łąki poro­śnięte róż­no­rod­nymi tra­wami i kwia­tami. Warto więc mieć ze sobą leki na aler­gię. Co wię­cej na gru­ziń­skich pola­nach bar­dzo roz­po­wszech­nioną rośliną jest sil­nie uczu­la­jący (a wręcz śmier­tel­nie nie­bez­pieczny) Barszcz Sosnow­skiego. Jeśli wystą­pią objawy w postaci opa­rzeń należy skon­tak­to­wać się z leka­rzem.

Ubez­pie­cze­nie na podróż do Gru­zji

Nie­stety publiczna służba zdro­wia w Gru­zji jest na bar­dzo niskim pozio­mie. W razie potrzeby lepiej więc korzy­stać z pry­wat­nej opieki medycz­nej dostęp­nej w więk­szych miej­sco­wo­ściach. Na wyje­ździe warto więc posia­dać dobre ubez­pie­cze­nie zdro­wotne obej­mu­jące koszty lecze­nia, a w przy­padku osób pla­nu­ją­cych gór­skie wędrówki – także koszty trans­portu medycz­nego i akcji ratun­ko­wych. Jeżeli wybie­rasz się do Gru­zji razem z Klu­bem Podróż­ni­ków Soli­ści w cenie wyjazdu posia­dasz już wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie.